Commit edfb3ead authored by Anders Jonsson's avatar Anders Jonsson Committed by Administrator

Updated Swedish translation

parent e5c75237
# Swedish messages for glib.
# Copyright © 2001-2015 Free Software Foundation, Inc.
# Copyright © 2001-2016 Free Software Foundation, Inc.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2001-2005.
# Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2006-2012.
# Sebastian Rasmussen <sebras@gmail.com>, 2104, 2015.
# Anders Jonsson <anders.jonsson@norsjovallen.se>, 2015.
# Sebastian Rasmussen <sebras@gmail.com>, 2014, 2015.
# Anders Jonsson <anders.jonsson@norsjovallen.se>, 2015, 2016.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: glib\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=glib&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2015-11-07 07:40+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2016-01-10 19:39+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-11-07 12:04+0100\n"
"Last-Translator: Sebastian Rasmussen <sebras@gmail.com>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
......@@ -299,7 +299,7 @@ msgstr "Inte tillräckligt med utrymme i målet"
#: ../gio/gcharsetconverter.c:342 ../gio/gdatainputstream.c:848
#: ../gio/gdatainputstream.c:1256 ../glib/gconvert.c:438 ../glib/gconvert.c:845
#: ../glib/giochannel.c:1556 ../glib/giochannel.c:1598
#: ../glib/giochannel.c:2442 ../glib/gutf8.c:852 ../glib/gutf8.c:1304
#: ../glib/giochannel.c:2442 ../glib/gutf8.c:853 ../glib/gutf8.c:1306
msgid "Invalid byte sequence in conversion input"
msgstr "Ogiltig bytesekvens i konverteringsindata"
......@@ -922,7 +922,7 @@ msgstr "Fel vid anrop av StartServiceByName för %s: "
msgid "Unexpected reply %d from StartServiceByName(\"%s\") method"
msgstr "Oväntat svar %d från StartServiceByName(”%s”)-metod"
#: ../gio/gdbusproxy.c:2708 ../gio/gdbusproxy.c:2842
#: ../gio/gdbusproxy.c:2709 ../gio/gdbusproxy.c:2843
msgid ""
"Cannot invoke method; proxy is for a well-known name without an owner and "
"proxy was constructed with the G_DBUS_PROXY_FLAGS_DO_NOT_AUTO_START flag"
......@@ -1922,7 +1922,7 @@ msgstr "Kan inte öppna katalog"
#: ../gio/glocalfile.c:1397
#, c-format
msgid "Error opening file: %s"
msgstr "Fel vid öppnade av fil: %s"
msgstr "Fel vid öppnande av fil: %s"
#: ../gio/glocalfile.c:1538
#, c-format
......@@ -2023,79 +2023,79 @@ msgstr "Ogiltigt utökat attributnamn"
msgid "Error setting extended attribute '%s': %s"
msgstr "Fel vid inställning av utökat attribut ”%s”: %s"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:1579
#: ../gio/glocalfileinfo.c:1575
msgid " (invalid encoding)"
msgstr " (ogiltig kodning)"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:1770 ../gio/glocalfileoutputstream.c:803
#: ../gio/glocalfileinfo.c:1766 ../gio/glocalfileoutputstream.c:803
#, c-format
msgid "Error when getting information for file '%s': %s"
msgstr "Fel vid hämtning av information om filen ”%s”: %s"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:2021
#: ../gio/glocalfileinfo.c:2017
#, c-format
msgid "Error when getting information for file descriptor: %s"
msgstr "Fel vid hämtning av information om filhandtag: %s"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:2066
#: ../gio/glocalfileinfo.c:2062
msgid "Invalid attribute type (uint32 expected)"
msgstr "Ogiltig attributtyp (uint32 förväntades)"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:2084
#: ../gio/glocalfileinfo.c:2080
msgid "Invalid attribute type (uint64 expected)"
msgstr "Ogiltig attributtyp (uint64 förväntades)"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:2103 ../gio/glocalfileinfo.c:2122
#: ../gio/glocalfileinfo.c:2099 ../gio/glocalfileinfo.c:2118
msgid "Invalid attribute type (byte string expected)"
msgstr "Ogiltig attributtyp (bytesträng förväntades)"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:2157
#: ../gio/glocalfileinfo.c:2153
msgid "Cannot set permissions on symlinks"
msgstr "Kan inte ställa in rättigheter på symboliska länkar"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:2173
#: ../gio/glocalfileinfo.c:2169
#, c-format
msgid "Error setting permissions: %s"
msgstr "Fel vid inställning av rättigheter: %s"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:2224
#: ../gio/glocalfileinfo.c:2220
#, c-format
msgid "Error setting owner: %s"
msgstr "Fel vid inställning av ägare: %s"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:2247
#: ../gio/glocalfileinfo.c:2243
msgid "symlink must be non-NULL"
msgstr "symbolisk länk måste vara icke-NULL"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:2257 ../gio/glocalfileinfo.c:2276
#: ../gio/glocalfileinfo.c:2287
#: ../gio/glocalfileinfo.c:2253 ../gio/glocalfileinfo.c:2272
#: ../gio/glocalfileinfo.c:2283
#, c-format
msgid "Error setting symlink: %s"
msgstr "Fel vid inställning av symbolisk länk: %s"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:2266
#: ../gio/glocalfileinfo.c:2262
msgid "Error setting symlink: file is not a symlink"
msgstr "Fel vid inställning av symbolisk länk: filen är inte en symbolisk länk"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:2392
#: ../gio/glocalfileinfo.c:2388
#, c-format
msgid "Error setting modification or access time: %s"
msgstr "Fel vid inställning av ändrings- eller åtkomsttid: %s"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:2415
#: ../gio/glocalfileinfo.c:2411
msgid "SELinux context must be non-NULL"
msgstr "SELinux-kontext måste vara icke-NULL"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:2430
#: ../gio/glocalfileinfo.c:2426
#, c-format
msgid "Error setting SELinux context: %s"
msgstr "Fel vid inställning av SELinux-kontext: %s"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:2437
#: ../gio/glocalfileinfo.c:2433
msgid "SELinux is not enabled on this system"
msgstr "SELinux är inte aktiverat på detta system"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:2529
#: ../gio/glocalfileinfo.c:2525
#, c-format
msgid "Setting attribute %s not supported"
msgstr "Inställning av attributet %s stöds inte"
......@@ -2171,7 +2171,7 @@ msgstr "Filen blev externt ändrad"
msgid "Error removing old file: %s"
msgstr "Fel vid borttagning av gammal fil: %s"
#: ../gio/gmemoryinputstream.c:471 ../gio/gmemoryoutputstream.c:769
#: ../gio/gmemoryinputstream.c:471 ../gio/gmemoryoutputstream.c:771
msgid "Invalid GSeekType supplied"
msgstr "Ogiltig GSeekType angavs"
......@@ -2183,15 +2183,15 @@ msgstr "Ogiltig sökbegäran"
msgid "Cannot truncate GMemoryInputStream"
msgstr "Kan inte kapa av GMemoryInputStream"
#: ../gio/gmemoryoutputstream.c:565
#: ../gio/gmemoryoutputstream.c:567
msgid "Memory output stream not resizable"
msgstr "Storlek för minnesutmatningsström är inte ändringsbar"
#: ../gio/gmemoryoutputstream.c:581
#: ../gio/gmemoryoutputstream.c:583
msgid "Failed to resize memory output stream"
msgstr "Misslyckades med att ändra storlek på minnesutmatningsström"
#: ../gio/gmemoryoutputstream.c:671
#: ../gio/gmemoryoutputstream.c:673
msgid ""
"Amount of memory required to process the write is larger than available "
"address space"
......@@ -2199,11 +2199,11 @@ msgstr ""
"Den mängd minne som krävs för att behandla skrivningen är större än "
"tillgänglig adressrymd"
#: ../gio/gmemoryoutputstream.c:779
#: ../gio/gmemoryoutputstream.c:781
msgid "Requested seek before the beginning of the stream"
msgstr "Begärde sökning innan början av strömmen"
#: ../gio/gmemoryoutputstream.c:794
#: ../gio/gmemoryoutputstream.c:796
msgid "Requested seek beyond the end of the stream"
msgstr "Begärde sökning bortom slutet av strömmen"
......@@ -2305,7 +2305,7 @@ msgstr "Fel vid uppslag av ”%s”: %s"
#: ../gio/gresource.c:304 ../gio/gresource.c:555 ../gio/gresource.c:572
#: ../gio/gresource.c:693 ../gio/gresource.c:762 ../gio/gresource.c:823
#: ../gio/gresource.c:903 ../gio/gresourcefile.c:453 ../gio/gresourcefile.c:576
#: ../gio/gresourcefile.c:706
#: ../gio/gresourcefile.c:713
#, c-format
msgid "The resource at '%s' does not exist"
msgstr "Resursen på ”%s” finns inte"
......@@ -2315,12 +2315,12 @@ msgstr "Resursen på ”%s” finns inte"
msgid "The resource at '%s' failed to decompress"
msgstr "Resursen på ”%s” gick inte att dekomprimera"
#: ../gio/gresourcefile.c:702
#: ../gio/gresourcefile.c:709
#, c-format
msgid "The resource at '%s' is not a directory"
msgstr "Resursen på ”%s” är inte en katalog"
#: ../gio/gresourcefile.c:910
#: ../gio/gresourcefile.c:917
msgid "Input stream doesn't implement seek"
msgstr "Inmatningsströmmen har inte implementerat spolning"
......@@ -3221,8 +3221,8 @@ msgstr "Inget program med namnet ”%s” registrerade ett bokmärke för ”%s
msgid "Failed to expand exec line '%s' with URI '%s'"
msgstr "Misslyckades med att expandera exec-raden ”%s” med URI ”%s”"
#: ../glib/gconvert.c:477 ../glib/gutf8.c:848 ../glib/gutf8.c:1059
#: ../glib/gutf8.c:1196 ../glib/gutf8.c:1300
#: ../glib/gconvert.c:477 ../glib/gutf8.c:849 ../glib/gutf8.c:1061
#: ../glib/gutf8.c:1198 ../glib/gutf8.c:1302
msgid "Partial character sequence at end of input"
msgstr "Ofullständig teckensekvens vid slutet av indata"
......@@ -3232,37 +3232,37 @@ msgstr "Ofullständig teckensekvens vid slutet av indata"
msgid "Cannot convert fallback '%s' to codeset '%s'"
msgstr "Kan inte konvertera reservsträngen ”%s” till kodningen ”%s”"
#: ../glib/gconvert.c:1566
#: ../glib/gconvert.c:1567
#, c-format
msgid "The URI '%s' is not an absolute URI using the \"file\" scheme"
msgstr "URI:n ”%s” är ingen absolut URI som använder ”file”-schemat"
#: ../glib/gconvert.c:1576
#: ../glib/gconvert.c:1577
#, c-format
msgid "The local file URI '%s' may not include a '#'"
msgstr "Lokala fil-URI:n ”%s” får inte innehålla en ”#”"
#: ../glib/gconvert.c:1593
#: ../glib/gconvert.c:1594
#, c-format
msgid "The URI '%s' is invalid"
msgstr "URI:n ”%s” är ogiltig"
#: ../glib/gconvert.c:1605
#: ../glib/gconvert.c:1606
#, c-format
msgid "The hostname of the URI '%s' is invalid"
msgstr "Värdnamnet i URI:n ”%s” är ogiltigt"
#: ../glib/gconvert.c:1621
#: ../glib/gconvert.c:1622
#, c-format
msgid "The URI '%s' contains invalidly escaped characters"
msgstr "URI:n ”%s” innehåller ogiltigt kodade tecken"
#: ../glib/gconvert.c:1716
#: ../glib/gconvert.c:1717
#, c-format
msgid "The pathname '%s' is not an absolute path"
msgstr "Sökvägen ”%s” är ingen absolut sökväg"
#: ../glib/gconvert.c:1726
#: ../glib/gconvert.c:1727
msgid "Invalid hostname"
msgstr "Ogiltigt värdnamn"
......@@ -4514,88 +4514,88 @@ msgstr ""
msgid "Failed to allocate memory"
msgstr "Misslyckades med att allokera minne"
#: ../glib/gutf8.c:927
#: ../glib/gutf8.c:928
msgid "Character out of range for UTF-8"
msgstr "Tecknet är utanför intervallet för UTF-8"
#: ../glib/gutf8.c:1027 ../glib/gutf8.c:1036 ../glib/gutf8.c:1166
#: ../glib/gutf8.c:1175 ../glib/gutf8.c:1314 ../glib/gutf8.c:1411
#: ../glib/gutf8.c:1029 ../glib/gutf8.c:1038 ../glib/gutf8.c:1168
#: ../glib/gutf8.c:1177 ../glib/gutf8.c:1316 ../glib/gutf8.c:1413
msgid "Invalid sequence in conversion input"
msgstr "Ogiltig sekvens i konverteringsindata"
#: ../glib/gutf8.c:1325 ../glib/gutf8.c:1422
#: ../glib/gutf8.c:1327 ../glib/gutf8.c:1424
msgid "Character out of range for UTF-16"
msgstr "Tecknet är utanför intervallet för UTF-16"
#: ../glib/gutils.c:2118 ../glib/gutils.c:2145 ../glib/gutils.c:2251
#: ../glib/gutils.c:2117 ../glib/gutils.c:2144 ../glib/gutils.c:2250
#, c-format
msgid "%u byte"
msgid_plural "%u bytes"
msgstr[0] "%u byte"
msgstr[1] "%u byte"
#: ../glib/gutils.c:2124
#: ../glib/gutils.c:2123
#, c-format
msgid "%.1f KiB"
msgstr "%.1f KiB"
#: ../glib/gutils.c:2126
#: ../glib/gutils.c:2125
#, c-format
msgid "%.1f MiB"
msgstr "%.1f MiB"
#: ../glib/gutils.c:2129
#: ../glib/gutils.c:2128
#, c-format
msgid "%.1f GiB"
msgstr "%.1f GiB"
#: ../glib/gutils.c:2132
#: ../glib/gutils.c:2131
#, c-format
msgid "%.1f TiB"
msgstr "%.1f TiB"
#: ../glib/gutils.c:2135
#: ../glib/gutils.c:2134
#, c-format
msgid "%.1f PiB"
msgstr "%.1f PiB"
#: ../glib/gutils.c:2138
#: ../glib/gutils.c:2137
#, c-format
msgid "%.1f EiB"
msgstr "%.1f EiB"
#: ../glib/gutils.c:2151
#: ../glib/gutils.c:2150
#, c-format
msgid "%.1f kB"
msgstr "%.1f kB"
#: ../glib/gutils.c:2154 ../glib/gutils.c:2269
#: ../glib/gutils.c:2153 ../glib/gutils.c:2268
#, c-format
msgid "%.1f MB"
msgstr "%.1f MB"
#: ../glib/gutils.c:2157 ../glib/gutils.c:2274
#: ../glib/gutils.c:2156 ../glib/gutils.c:2273
#, c-format
msgid "%.1f GB"
msgstr "%.1f GB"
#: ../glib/gutils.c:2159 ../glib/gutils.c:2279
#: ../glib/gutils.c:2158 ../glib/gutils.c:2278
#, c-format
msgid "%.1f TB"
msgstr "%.1f TB"
#: ../glib/gutils.c:2162 ../glib/gutils.c:2284
#: ../glib/gutils.c:2161 ../glib/gutils.c:2283
#, c-format
msgid "%.1f PB"
msgstr "%.1f PB"
#: ../glib/gutils.c:2165 ../glib/gutils.c:2289
#: ../glib/gutils.c:2164 ../glib/gutils.c:2288
#, c-format
msgid "%.1f EB"
msgstr "%.1f EB"
#. Translators: the %s in "%s bytes" will always be replaced by a number.
#: ../glib/gutils.c:2202
#: ../glib/gutils.c:2201
#, c-format
msgid "%s byte"
msgid_plural "%s bytes"
......@@ -4607,7 +4607,7 @@ msgstr[1] "%s byte"
#. * compatibility. Users will not see this string unless a program is using this deprecated function.
#. * Please translate as literally as possible.
#.
#: ../glib/gutils.c:2264
#: ../glib/gutils.c:2263
#, c-format
msgid "%.1f KB"
msgstr "%.1f KB"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment