Commit ecdaf357 authored by Alexander Shopov's avatar Alexander Shopov

Updated Bulgarian translation

parent 2adf6b3d
......@@ -9,8 +9,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: glib master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-04-17 06:28+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2012-04-17 06:28+0300\n"
"POT-Creation-Date: 2012-04-22 09:06+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2012-04-22 09:06+0300\n"
"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
"Language: bg\n"
......@@ -19,15 +19,16 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: ../gio/gbufferedinputstream.c:411 ../gio/gbufferedinputstream.c:492
#: ../gio/gbufferedinputstream.c:399 ../gio/gbufferedinputstream.c:480
#: ../gio/ginputstream.c:185 ../gio/ginputstream.c:317
#: ../gio/ginputstream.c:556 ../gio/ginputstream.c:680
#: ../gio/goutputstream.c:203 ../gio/goutputstream.c:753
#: ../gio/gpollableinputstream.c:207 ../gio/gpollableoutputstream.c:208
#, c-format
msgid "Too large count value passed to %s"
msgstr "Подадена е прекалено голяма стойност на %s"
#: ../gio/gbufferedinputstream.c:882 ../gio/ginputstream.c:888
#: ../gio/gbufferedinputstream.c:870 ../gio/ginputstream.c:888
#: ../gio/giostream.c:292 ../gio/goutputstream.c:1228
msgid "Stream is already closed"
msgstr "Потокът вече е затворен"
......@@ -107,13 +108,13 @@ msgstr "Платформата не поддържа GCredentials"
msgid "Unexpected early end-of-stream"
msgstr "Неочаквано ранен край на поток"
#: ../gio/gdbusaddress.c:142 ../gio/gdbusaddress.c:230
#: ../gio/gdbusaddress.c:311
#: ../gio/gdbusaddress.c:150 ../gio/gdbusaddress.c:238
#: ../gio/gdbusaddress.c:319
#, c-format
msgid "Unsupported key `%s' in address entry `%s'"
msgstr "Неподдържан ключ „%s“ в адрес „%s“"
#: ../gio/gdbusaddress.c:169
#: ../gio/gdbusaddress.c:177
#, c-format
msgid ""
"Address `%s' is invalid (need exactly one of path, tmpdir or abstract keys)"
......@@ -121,27 +122,27 @@ msgstr ""
"Адресът „%s“ е грешен (трябва да съдържа само едно от следните: път, "
"временна директория или абстрактни ключове)"
#: ../gio/gdbusaddress.c:182
#: ../gio/gdbusaddress.c:190
#, c-format
msgid "Meaningless key/value pair combination in address entry `%s'"
msgstr "Безсмислена комбинация от ключ и стойност в адреса „%s“"
#: ../gio/gdbusaddress.c:245 ../gio/gdbusaddress.c:326
#: ../gio/gdbusaddress.c:253 ../gio/gdbusaddress.c:334
#, c-format
msgid "Error in address `%s' - the port attribute is malformed"
msgstr "Грешка в адреса „%s“ — портът е неправилен"
#: ../gio/gdbusaddress.c:256 ../gio/gdbusaddress.c:337
#: ../gio/gdbusaddress.c:264 ../gio/gdbusaddress.c:345
#, c-format
msgid "Error in address `%s' - the family attribute is malformed"
msgstr "Грешка в адреса „%s“ — атрибутът „family“ е неправилен"
#: ../gio/gdbusaddress.c:446
#: ../gio/gdbusaddress.c:454
#, c-format
msgid "Address element `%s', does not contain a colon (:)"
msgstr "Елементът на адреса „%s“ не съдържа двоеточие"
#: ../gio/gdbusaddress.c:467
#: ../gio/gdbusaddress.c:475
#, c-format
msgid ""
"Key/Value pair %d, `%s', in address element `%s', does not contain an equal "
......@@ -150,7 +151,7 @@ msgstr ""
"Двойката ключ/стойност %d, „%s“ в адресния елемент „%s“ не съдържа знак за "
"равенство"
#: ../gio/gdbusaddress.c:481
#: ../gio/gdbusaddress.c:489
#, c-format
msgid ""
"Error unescaping key or value in Key/Value pair %d, `%s', in address element "
......@@ -159,7 +160,7 @@ msgstr ""
"Грешка при декодиране на ключа или стойността в двойката %d, „%s“ в адресния "
"елемент „%s“"
#: ../gio/gdbusaddress.c:559
#: ../gio/gdbusaddress.c:567
#, c-format
msgid ""
"Error in address `%s' - the unix transport requires exactly one of the keys "
......@@ -168,85 +169,97 @@ msgstr ""
"Грешка в адреса „%s“ — транспортът „unix“ изисква точно един от ключовете "
"„path“ или „abstract“"
#: ../gio/gdbusaddress.c:595
#: ../gio/gdbusaddress.c:603
#, c-format
msgid "Error in address `%s' - the host attribute is missing or malformed"
msgstr "Грешка в адреса „%s“ — името на хост липсва или е грешен"
#: ../gio/gdbusaddress.c:609
#: ../gio/gdbusaddress.c:617
#, c-format
msgid "Error in address `%s' - the port attribute is missing or malformed"
msgstr "Грешка в адреса „%s“ — портът липсва или е грешен"
#: ../gio/gdbusaddress.c:623
#: ../gio/gdbusaddress.c:631
#, c-format
msgid "Error in address `%s' - the noncefile attribute is missing or malformed"
msgstr "Грешка в адреса „%s“ — атрибутът „noncefile“ липсва или е грешен"
#: ../gio/gdbusaddress.c:644
#: ../gio/gdbusaddress.c:652
msgid "Error auto-launching: "
msgstr "Грешка при автоматично стартиране: "
#: ../gio/gdbusaddress.c:652
#: ../gio/gdbusaddress.c:660
#, c-format
msgid "Unknown or unsupported transport `%s' for address `%s'"
msgstr "Непознат или неподдържан транспорт „%s“ за адрес „%s“"
#: ../gio/gdbusaddress.c:688
#: ../gio/gdbusaddress.c:696
#, c-format
msgid "Error opening nonce file `%s': %s"
msgstr "Грешка при отваряне на моментен файл „%s“: %s"
#: ../gio/gdbusaddress.c:706
#: ../gio/gdbusaddress.c:714
#, c-format
msgid "Error reading from nonce file `%s': %s"
msgstr "Грешка при четене на моментен файл „%s“: %s"
#: ../gio/gdbusaddress.c:715
#: ../gio/gdbusaddress.c:723
#, c-format
msgid "Error reading from nonce file `%s', expected 16 bytes, got %d"
msgstr ""
"Грешка при четене на моментен файл „%s“, очакват се 16 байта, а са получени "
"%d"
#: ../gio/gdbusaddress.c:733
#: ../gio/gdbusaddress.c:741
#, c-format
msgid "Error writing contents of nonce file `%s' to stream:"
msgstr "Грешка при запис на съдържанието на моментен файл „%s“ в поток:"
#: ../gio/gdbusaddress.c:952
#: ../gio/gdbusaddress.c:960
msgid "The given address is empty"
msgstr "Даденият адрес е празен"
#: ../gio/gdbusaddress.c:1021
#: ../gio/gdbusaddress.c:1029
msgid "Cannot spawn a message bus without a machine-id: "
msgstr ""
"Създаването на шина за обмен на съобщения не е възможно без идентификатор на "
"машина: "
#: ../gio/gdbusaddress.c:1058
#: ../gio/gdbusaddress.c:1066
#, c-format
msgid "Error spawning command line `%s': "
msgstr "Грешка при изпълняване на външна команда „%s“: "
#: ../gio/gdbusaddress.c:1069
#: ../gio/gdbusaddress.c:1077
#, c-format
msgid "Abnormal program termination spawning command line `%s': %s"
msgstr "Аварийно прекъсване при изпълняване на външна команда „%s“: %s"
#: ../gio/gdbusaddress.c:1083
#: ../gio/gdbusaddress.c:1091
#, c-format
msgid "Command line `%s' exited with non-zero exit status %d: %s"
msgstr "Командата „%s“ завърши с ненулев резултат %d: %s"
#: ../gio/gdbusaddress.c:1156
#: ../gio/gdbusaddress.c:1312
#, c-format
msgid "(Type any character to close this window)\n"
msgstr "(Въведете произволен знак, за да затворите този прозорец)\n"
#: ../gio/gdbusaddress.c:1437
#, c-format
msgid "Session dbus not running, and autolaunch failed"
msgstr ""
"Шината на сесията dbus не е стартирана. Автоматичното ѝ стартиране бе също "
"неуспешно"
#: ../gio/gdbusaddress.c:1458
#, c-format
msgid "Cannot determine session bus address (not implemented for this OS)"
msgstr ""
"Адресът на шината на сесията не може да се определи (липсва реализация за "
"тази операционна система)"
#: ../gio/gdbusaddress.c:1255 ../gio/gdbusconnection.c:6706
#: ../gio/gdbusaddress.c:1557 ../gio/gdbusconnection.c:6706
#, c-format
msgid ""
"Cannot determine bus address from DBUS_STARTER_BUS_TYPE environment variable "
......@@ -255,7 +268,7 @@ msgstr ""
"Адресът на шината не може да се определи от променливата на обкръжението "
"DBUS_STARTER_BUS_TYPE — непозната стойност „%s“"
#: ../gio/gdbusaddress.c:1264 ../gio/gdbusconnection.c:6715
#: ../gio/gdbusaddress.c:1566 ../gio/gdbusconnection.c:6715
msgid ""
"Cannot determine bus address because the DBUS_STARTER_BUS_TYPE environment "
"variable is not set"
......@@ -263,7 +276,7 @@ msgstr ""
"Адресът на шината не може да се определи, защото променливата "
"DBUS_STARTER_BUS_TYPE липсва в обкръжението"
#: ../gio/gdbusaddress.c:1274
#: ../gio/gdbusaddress.c:1576
#, c-format
msgid "Unknown bus type %d"
msgstr "Непознат вид шина %d"
......@@ -630,7 +643,12 @@ msgstr "Връщане на грешка с тяло от вид „%s“"
msgid "Error return with empty body"
msgstr "Връщане на грешка с празно тяло на съобщението"
#: ../gio/gdbusprivate.c:2066
#: ../gio/gdbusprivate.c:2062
#, c-format
msgid "Unable to get Hardware profile: %s"
msgstr "Неуспешно определяне на хардуерния профил: %s"
#: ../gio/gdbusprivate.c:2107
msgid "Unable to load /var/lib/dbus/machine-id or /etc/machine-id: "
msgstr "Неуспешно зареждане на /var/lib/dbus/machine-id или /etc/machine-id: "
......@@ -661,17 +679,17 @@ msgstr "Не се поддържа абстрактно пространство
msgid "Cannot specify nonce file when creating a server"
msgstr "Не може да се задава моментен файл при създаване на сървър"
#: ../gio/gdbusserver.c:872
#: ../gio/gdbusserver.c:873
#, c-format
msgid "Error writing nonce file at `%s': %s"
msgstr "Грешка при запис в моментен файл „%s“: %s"
#: ../gio/gdbusserver.c:1038
#: ../gio/gdbusserver.c:1041
#, c-format
msgid "The string `%s' is not a valid D-Bus GUID"
msgstr "Низът „%s“ не е допустим глобален идентификатор в D-Bus"
#: ../gio/gdbusserver.c:1078
#: ../gio/gdbusserver.c:1081
#, c-format
msgid "Cannot listen on unsupported transport `%s'"
msgstr "Невъзможно е да се чака за връзки по неподдържан транспорт „%s“"
......@@ -1851,27 +1869,27 @@ msgstr "Файлът бе променен от външно приложени
msgid "Error removing old file: %s"
msgstr "Грешка при изтриване на стар файл: %s"
#: ../gio/gmemoryinputstream.c:492 ../gio/gmemoryoutputstream.c:750
#: ../gio/gmemoryinputstream.c:454 ../gio/gmemoryoutputstream.c:706
msgid "Invalid GSeekType supplied"
msgstr "Зададен е неправилен GSeekType"
#: ../gio/gmemoryinputstream.c:502
#: ../gio/gmemoryinputstream.c:464
msgid "Invalid seek request"
msgstr "Неправилна заявка за търсене"
#: ../gio/gmemoryinputstream.c:526
#: ../gio/gmemoryinputstream.c:488
msgid "Cannot truncate GMemoryInputStream"
msgstr "GMemoryInputStream не може да се съкрати"
#: ../gio/gmemoryoutputstream.c:496
#: ../gio/gmemoryoutputstream.c:502
msgid "Memory output stream not resizable"
msgstr "Изходящият поток в паметта не може да бъде преоразмерен"
#: ../gio/gmemoryoutputstream.c:512
#: ../gio/gmemoryoutputstream.c:518
msgid "Failed to resize memory output stream"
msgstr "Неуспешно преоразмеряване на изходящия поток в паметта"
#: ../gio/gmemoryoutputstream.c:600
#: ../gio/gmemoryoutputstream.c:606
msgid ""
"Amount of memory required to process the write is larger than available "
"address space"
......@@ -1879,11 +1897,11 @@ msgstr ""
"Количеството памет, необходимо за обработката на записа, е по-голямо от "
"наличното адресно пространство."
#: ../gio/gmemoryoutputstream.c:760
#: ../gio/gmemoryoutputstream.c:716
msgid "Requested seek before the beginning of the stream"
msgstr "Заявеното търсене е преди началото на потока"
#: ../gio/gmemoryoutputstream.c:769
#: ../gio/gmemoryoutputstream.c:725
msgid "Requested seek beyond the end of the stream"
msgstr "Заявеното търсене е след края на потока"
......@@ -2001,7 +2019,7 @@ msgstr "Грешка при откриване по адрес на %s"
#: ../gio/gresource.c:295 ../gio/gresource.c:543 ../gio/gresource.c:560
#: ../gio/gresource.c:681 ../gio/gresource.c:750 ../gio/gresource.c:811
#: ../gio/gresource.c:891 ../gio/gresourcefile.c:452
#: ../gio/gresourcefile.c:552 ../gio/gresourcefile.c:654
#: ../gio/gresourcefile.c:553 ../gio/gresourcefile.c:655
#, c-format
msgid "The resource at '%s' does not exist"
msgstr "Ресурсът „%s“ липсва"
......@@ -2011,12 +2029,12 @@ msgstr "Ресурсът „%s“ липсва"
msgid "The resource at '%s' failed to decompress"
msgstr "Ресурсът „%s“ не може да се декомпресира"
#: ../gio/gresourcefile.c:650
#: ../gio/gresourcefile.c:651
#, c-format
msgid "The resource at '%s' is not a directory"
msgstr "Ресурсът „%s“ не е папка"
#: ../gio/gresourcefile.c:858
#: ../gio/gresourcefile.c:859
msgid "Input stream doesn't implement seek"
msgstr "Входният поток не поддържа търсене"
......@@ -2733,14 +2751,13 @@ msgstr "Не се очакваше контролно съобщение, а б
msgid "Error while disabling SO_PASSCRED: %s"
msgstr "Грешка при забраняване на SO_PASSCRED: %s"
#: ../gio/gunixinputstream.c:392 ../gio/gunixinputstream.c:413
#: ../gio/gunixinputstream.c:493
#: ../gio/gunixinputstream.c:382 ../gio/gunixinputstream.c:403
#, c-format
msgid "Error reading from file descriptor: %s"
msgstr "Грешка при четене от файловия дескриптор: %s"
#: ../gio/gunixinputstream.c:448 ../gio/gunixinputstream.c:643
#: ../gio/gunixoutputstream.c:434 ../gio/gunixoutputstream.c:598
#: ../gio/gunixinputstream.c:438 ../gio/gunixinputstream.c:510
#: ../gio/gunixoutputstream.c:422 ../gio/gunixoutputstream.c:463
#, c-format
msgid "Error closing file descriptor: %s"
msgstr "Грешка при затваряне на файловия дескриптор: %s"
......@@ -2749,8 +2766,7 @@ msgstr "Грешка при затваряне на файловия дескр
msgid "Filesystem root"
msgstr "Коренова папка на файловата система"
#: ../gio/gunixoutputstream.c:378 ../gio/gunixoutputstream.c:399
#: ../gio/gunixoutputstream.c:479
#: ../gio/gunixoutputstream.c:366 ../gio/gunixoutputstream.c:387
#, c-format
msgid "Error writing to file descriptor: %s"
msgstr "Грешка при запис във файловия дескриптор: %s"
......@@ -2824,6 +2840,31 @@ msgstr "Необходими са още данни от входа"
msgid "Invalid compressed data"
msgstr "Неправилни, компресирани данни"
#: ../gio/tests/gdbus-daemon.c:18
msgid "Address to listen on"
msgstr "Адрес, на който да се слуша"
#: ../gio/tests/gdbus-daemon.c:19
msgid "Ignored, for compat with GTestDbus"
msgstr "Стойността няма значение, просто осигурява съвместимост с GTestDbus"
#: ../gio/tests/gdbus-daemon.c:20
msgid "Print address"
msgstr "Извеждане на адреса"
#: ../gio/tests/gdbus-daemon.c:21
msgid "Print address in shell mode"
msgstr "Извеждане на адреса в режим за обвивката"
#: ../gio/tests/gdbus-daemon.c:30
msgid "Run a dbus service"
msgstr "Стартиране на сесийна шина dbus"
#: ../gio/tests/gdbus-daemon.c:44
#, c-format
msgid "Wrong args\n"
msgstr "Неправилни аргументи\n"
#: ../glib/gbookmarkfile.c:760
#, c-format
msgid "Unexpected attribute '%s' for element '%s'"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment