Commit e6990cf4 authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký

Updated Czech translation

parent 31623221
......@@ -16,8 +16,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: glib\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=glib&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2016-10-06 20:10+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-10-07 00:08+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2016-10-24 14:43+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-10-28 17:09+0200\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: čeština <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -42,7 +42,7 @@ msgstr ""
"Vstoupit do režimu služby GApplication (použít ze souborů služby D-Bus)"
#: ../gio/gapplication.c:550
msgid "Override the application's ID"
msgid "Override the applications ID"
msgstr "Přepsat ID aplikace"
#: ../gio/gapplication-tool.c:45 ../gio/gapplication-tool.c:46
......@@ -82,8 +82,8 @@ msgid "Launch the application (with optional files to open)"
msgstr "Spustit aplikaci (a otevřít v ní volitelné soubory)"
#: ../gio/gapplication-tool.c:57
msgid "APPID [FILE...]"
msgstr "IDAPLIKACE [SOUBOR...]"
msgid "APPID [FILE]"
msgstr "IDAPLIKACE [SOUBOR]"
#: ../gio/gapplication-tool.c:59
msgid "Activate an action"
......@@ -169,9 +169,9 @@ msgstr "Použití:\n"
msgid "Arguments:\n"
msgstr "Argumenty:\n"
#: ../gio/gapplication-tool.c:133 ../gio/gio-tool.c:206
msgid "[ARGS...]"
msgstr "[ARGUMENTY...]"
#: ../gio/gapplication-tool.c:133
msgid "[ARGS]"
msgstr "[ARGUMENTY]"
#: ../gio/gapplication-tool.c:134
#, c-format
......@@ -182,7 +182,7 @@ msgstr "Příkazy:\n"
#: ../gio/gapplication-tool.c:146
#, c-format
msgid ""
"Use '%s help COMMAND' to get detailed help.\n"
"Use “%s help COMMAND” to get detailed help.\n"
"\n"
msgstr ""
"Podrobnou nápovědu získáte spuštěním „%s help PŘÍKAZ“.\n"
......@@ -199,14 +199,14 @@ msgstr ""
#: ../gio/gapplication-tool.c:171
#, c-format
msgid "invalid application id: '%s'\n"
msgid "invalid application id: “%s”\n"
msgstr "neplatné ID aplikace: „%s“\n"
#. Translators: %s is replaced with a command name like 'list-actions'
#: ../gio/gapplication-tool.c:182
#, c-format
msgid ""
"'%s' takes no arguments\n"
"“%s” takes no arguments\n"
"\n"
msgstr ""
"„%s“ nelze použít s argumenty\n"
......@@ -230,8 +230,8 @@ msgstr "název aplikace musí následovat po ID aplikace\n"
#: ../gio/gapplication-tool.c:325
#, c-format
msgid ""
"invalid action name: '%s'\n"
"action names must consist of only alphanumerics, '-' and '.'\n"
"invalid action name: “%s”\n"
"action names must consist of only alphanumerics, “-” and “.”\n"
msgstr ""
"neplatný název akce: „%s“\n"
"názvy akcí mohou obsahovat pouze alfanumerické znaky, „-“ a „.“\n"
......@@ -331,13 +331,13 @@ msgstr "Zrušitelné spuštění není podporováno"
#: ../gio/gcharsetconverter.c:454 ../glib/gconvert.c:321
#: ../glib/giochannel.c:1384
#, c-format
msgid "Conversion from character set '%s' to '%s' is not supported"
msgid "Conversion from character set “%s” to “%s” is not supported"
msgstr "Převod ze znakové sady „%s“ do „%s“ není podporován"
#: ../gio/gcharsetconverter.c:458 ../glib/gconvert.c:325
#, c-format
msgid "Could not open converter from '%s' to '%s'"
msgstr "Nelze otevřít převaděč z „%s“ do „%s“"
msgid "Could not open converter from “%s” to “%s”"
msgstr "Nelze otevřít převodník z „%s“ do „%s“"
#: ../gio/gcontenttype.c:335
#, c-format
......@@ -376,41 +376,41 @@ msgstr "Neočekávaný časný konec proudu"
#: ../gio/gdbusaddress.c:153 ../gio/gdbusaddress.c:241
#: ../gio/gdbusaddress.c:322
#, c-format
msgid "Unsupported key '%s' in address entry '%s'"
msgstr "Nepodporovaný klíč „%s“ v záznamu adresy „%s“"
msgid "Unsupported key “%s” in address entry “%s”"
msgstr "Nepodporovaný klíč „%s“ v záznamu s adresou „%s“"
#: ../gio/gdbusaddress.c:180
#, c-format
msgid ""
"Address '%s' is invalid (need exactly one of path, tmpdir or abstract keys)"
"Address “%s” is invalid (need exactly one of path, tmpdir or abstract keys)"
msgstr ""
"Adresa „%s“ je neplatná (je zapotřebí právě jeden z klíčů path, tmpdir nebo "
"abstract)"
#: ../gio/gdbusaddress.c:193
#, c-format
msgid "Meaningless key/value pair combination in address entry '%s'"
msgstr "Nesmyslná párová kombinace klíč/hodnota v záznamu adresy „%s“"
msgid "Meaningless key/value pair combination in address entry “%s”"
msgstr "Nesmyslná párová kombinace klíč/hodnota v záznamu s adresou „%s“"
#: ../gio/gdbusaddress.c:256 ../gio/gdbusaddress.c:337
#, c-format
msgid "Error in address '%s' - the port attribute is malformed"
msgid "Error in address “%s” — the port attribute is malformed"
msgstr "Chyba v adrese „%s“ – atribut portu má chybný formát"
#: ../gio/gdbusaddress.c:267 ../gio/gdbusaddress.c:348
#, c-format
msgid "Error in address '%s' - the family attribute is malformed"
msgid "Error in address “%s” — the family attribute is malformed"
msgstr "Chyba v adrese „%s“ – atribut rodiny má chybný formát"
#: ../gio/gdbusaddress.c:457
#, c-format
msgid "Address element '%s' does not contain a colon (:)"
msgid "Address element “%s” does not contain a colon (:)"
msgstr "Prvek adresy „%s“ neobsahuje dvojtečku (:)"
#: ../gio/gdbusaddress.c:478
#, c-format
msgid ""
"Key/Value pair %d, '%s', in address element '%s' does not contain an equal "
"Key/Value pair %d, “%s”, in address element “%s” does not contain an equal "
"sign"
msgstr ""
"Pár klíč/hodnota %d, „%s“, v prvku adresy „%s“ neobsahuje znak rovná se"
......@@ -418,8 +418,8 @@ msgstr ""
#: ../gio/gdbusaddress.c:492
#, c-format
msgid ""
"Error unescaping key or value in Key/Value pair %d, '%s', in address element "
"'%s'"
"Error unescaping key or value in Key/Value pair %d, “%s”, in address element "
"“%s”"
msgstr ""
"Chyba v neuvozeném klíči nebo hodnotě v páru klíč/hodnota %d, „%s“, v prvku "
"adresy „%s“"
......@@ -427,25 +427,25 @@ msgstr ""
#: ../gio/gdbusaddress.c:570
#, c-format
msgid ""
"Error in address '%s' - the unix transport requires exactly one of the keys "
"'path' or 'abstract' to be set"
"Error in address “%s” — the unix transport requires exactly one of the keys "
"“path” or “abstract” to be set"
msgstr ""
"Chyba v adrese „%s“ – unix transport vyžaduje jako nastavený právě jeden z "
"klíčů „path“ nebo „abstract“"
#: ../gio/gdbusaddress.c:606
#, c-format
msgid "Error in address '%s' - the host attribute is missing or malformed"
msgid "Error in address “%s” — the host attribute is missing or malformed"
msgstr "Chyba v adrese „%s“ – atribut počítače schází nebo má chybný formát"
#: ../gio/gdbusaddress.c:620
#, c-format
msgid "Error in address '%s' - the port attribute is missing or malformed"
msgid "Error in address “%s” — the port attribute is missing or malformed"
msgstr "Chyba v adrese „%s“ – atribut portu schází nebo má chybný formát"
#: ../gio/gdbusaddress.c:634
#, c-format
msgid "Error in address '%s' - the noncefile attribute is missing or malformed"
msgid "Error in address “%s” — the noncefile attribute is missing or malformed"
msgstr "Chyba v adrese „%s“ – atribut noncefile schází nebo má chybný formát"
#: ../gio/gdbusaddress.c:655
......@@ -454,27 +454,27 @@ msgstr "Chyba při automatickém spouštění: "
#: ../gio/gdbusaddress.c:663
#, c-format
msgid "Unknown or unsupported transport '%s' for address '%s'"
msgstr "Neznámý nebo nepodporovaný transport „%s“ adresy „%s“"
msgid "Unknown or unsupported transport “%s” for address “%s”"
msgstr "Neznámý nebo nepodporovaný přenos „%s“ adresy „%s“"
#: ../gio/gdbusaddress.c:699
#, c-format
msgid "Error opening nonce file '%s': %s"
msgid "Error opening nonce file “%s”: %s"
msgstr "Chyba při otevírání souboru nonce „%s“: %s"
#: ../gio/gdbusaddress.c:717
#, c-format
msgid "Error reading from nonce file '%s': %s"
msgid "Error reading from nonce file “%s”: %s"
msgstr "Chyba při čtení ze souboru nonce „%s“: %s"
#: ../gio/gdbusaddress.c:726
#, c-format
msgid "Error reading from nonce file '%s', expected 16 bytes, got %d"
msgid "Error reading from nonce file “%s”, expected 16 bytes, got %d"
msgstr "Chyba při čtení ze souboru nonce „%s“, očekáváno 16 bajtů, obdrženo %d"
#: ../gio/gdbusaddress.c:744
#, c-format
msgid "Error writing contents of nonce file '%s' to stream:"
msgid "Error writing contents of nonce file “%s” to stream:"
msgstr "Chyba při zápisu obsahu souboru nonce „%s“ do proudu:"
#: ../gio/gdbusaddress.c:951
......@@ -497,7 +497,7 @@ msgstr "Nelze automaticky spustit D-Bus bez X11 $DISPLAY"
#: ../gio/gdbusaddress.c:1120
#, c-format
msgid "Error spawning command line '%s': "
msgid "Error spawning command line “%s”: "
msgstr "Chyba při spouštění příkazového řádku „%s“: "
#: ../gio/gdbusaddress.c:1337
......@@ -515,11 +515,11 @@ msgstr "Služba dbus sezení neběží a automatické spuštění selhalo"
msgid "Cannot determine session bus address (not implemented for this OS)"
msgstr "Nelze určit adresu sběrnice sezení (v tomto OS neimplementováno)"
#: ../gio/gdbusaddress.c:1635 ../gio/gdbusconnection.c:7133
#: ../gio/gdbusaddress.c:1635
#, c-format
msgid ""
"Cannot determine bus address from DBUS_STARTER_BUS_TYPE environment variable "
"- unknown value '%s'"
"— unknown value “%s”"
msgstr ""
"Nelze určit adresu sběrnice z proměnné prostředí DBUS_STARTER_BUS_TYPE – "
"neznámá hodnota „%s“"
......@@ -558,77 +558,77 @@ msgstr "Zrušeno přes GDBusAuthObserver::authorize-authenticated-peer"
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:261
#, c-format
msgid "Error when getting information for directory '%s': %s"
msgid "Error when getting information for directory “%s”: %s"
msgstr "Chyba při získávání informací pro složku „%s“: %s"
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:273
#, c-format
msgid ""
"Permissions on directory '%s' are malformed. Expected mode 0700, got 0%o"
"Permissions on directory “%s” are malformed. Expected mode 0700, got 0%o"
msgstr ""
"Oprávnění složky „%s“ mají chybný formát. Očekáván režim 0700, obdržen 0%o"
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:294
#, c-format
msgid "Error creating directory '%s': %s"
msgstr "Chyba při vytváření složky „%s“: %s"
msgid "Error creating directory “%s”: %s"
msgstr "Chyba při vytváření složky %s: %s"
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:377
#, c-format
msgid "Error opening keyring '%s' for reading: "
msgid "Error opening keyring “%s” for reading: "
msgstr "Chyba při otevírání klíčenky „%s“ ke čtení: "
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:401 ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:714
#, c-format
msgid "Line %d of the keyring at '%s' with content '%s' is malformed"
msgid "Line %d of the keyring at “%s” with content “%s” is malformed"
msgstr "Řádek %d klíčenky na „%s“ s obsahem „%s“ má chybný formát"
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:415 ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:728
#, c-format
msgid ""
"First token of line %d of the keyring at '%s' with content '%s' is malformed"
msgstr "První token řádku %d klíčenky na „%s“ s obsahem „%s“ má chybný formát"
"First token of line %d of the keyring at “%s” with content “%s” is malformed"
msgstr "První symbol řádku %d klíčenky na „%s“ s obsahem „%s“ má chybný formát"
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:430 ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:742
#, c-format
msgid ""
"Second token of line %d of the keyring at '%s' with content '%s' is malformed"
msgstr "Druhý token řádku %d klíčenky na „%s“ s obsahem „%s“ má chybný formát"
"Second token of line %d of the keyring at “%s” with content “%s” is malformed"
msgstr "Druhý symbol řádku %d klíčenky na „%s“ s obsahem „%s“ má chybný formát"
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:454
#, c-format
msgid "Didn't find cookie with id %d in the keyring at '%s'"
msgstr "Nenalezeno cookie s id %d v klíčence na „%s“"
msgid "Didn’t find cookie with id %d in the keyring at “%s”"
msgstr "Nenalezena cookie s id %d v klíčence na „%s“"
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:532
#, c-format
msgid "Error deleting stale lock file '%s': %s"
msgstr "Chyba při mazání zastaralého souboru uzamčení „%s“: %s"
msgid "Error deleting stale lock file “%s”: %s"
msgstr "Chyba při mazání zastaralého zamykacího souboru „%s“: %s"
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:564
#, c-format
msgid "Error creating lock file '%s': %s"
msgstr "Chyba při vytváření souboru uzamčení „%s“: %s"
msgid "Error creating lock file “%s”: %s"
msgstr "Chyba při vytváření zamykacího souboru „%s“: %s"
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:594
#, c-format
msgid "Error closing (unlinked) lock file '%s': %s"
msgstr "Chyba při zavírání (neodkazovaného) souboru uzamčení „%s“: %s"
msgid "Error closing (unlinked) lock file “%s”: %s"
msgstr "Chyba při zavírání (neodkazovaného) zamykacího souboru „%s“: %s"
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:604
#, c-format
msgid "Error unlinking lock file '%s': %s"
msgstr "Chyba při rušení odkazu souboru uzamčení „%s“: %s"
msgid "Error unlinking lock file “%s”: %s"
msgstr "Chyba mazámí zamykacího souboru „%s“: %s"
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:681
#, c-format
msgid "Error opening keyring '%s' for writing: "
msgid "Error opening keyring “%s” for writing: "
msgstr "Chyba při otevírání klíčenky „%s“ k zápisu: "
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:878
#, c-format
msgid "(Additionally, releasing the lock for '%s' also failed: %s) "
msgstr "(Navíc selhalo také zrušení uzamčení „%s“: %s) "
msgid "(Additionally, releasing the lock for “%s” also failed: %s) "
msgstr "(Navíc selhalo také uvolnění zámku pro „%s“: %s) "
#: ../gio/gdbusconnection.c:612 ../gio/gdbusconnection.c:2377
msgid "The connection is closed"
......@@ -727,6 +727,15 @@ msgstr "Metoda „%s“ na rozhraní „%s“ s podpisem „%s“ neexistuje"
msgid "A subtree is already exported for %s"
msgstr "Podstrom je již exportován pro %s"
#: ../gio/gdbusconnection.c:7133
#, c-format
msgid ""
"Cannot determine bus address from DBUS_STARTER_BUS_TYPE environment variable "
"- unknown value '%s'"
msgstr ""
"Nelze určit adresu sběrnice z proměnné prostředí DBUS_STARTER_BUS_TYPE – "
"neznámá hodnota „%s“"
#: ../gio/gdbusmessage.c:1244
msgid "type is INVALID"
msgstr "typ je INVALID"
......@@ -773,27 +782,27 @@ msgstr[2] "Zamýšlelo se přečíst %lu bajtů, ale obdrženo %lu"
#: ../gio/gdbusmessage.c:1369
#, c-format
msgid "Expected NUL byte after the string '%s' but found byte %d"
msgid "Expected NUL byte after the string “%s” but found byte %d"
msgstr "Očekáván bajt NULL za řetězcem „%s“, ale byl nalezen bajt %d"
#: ../gio/gdbusmessage.c:1388
#, c-format
msgid ""
"Expected valid UTF-8 string but found invalid bytes at byte offset %d "
"(length of string is %d). The valid UTF-8 string up until that point was '%s'"
"(length of string is %d). The valid UTF-8 string up until that point was “%s”"
msgstr ""
"Očekáván platný řetězec UTF-8, ale byly nalezeny neplatné bajty na offsetu "
"bajtu %d (délka řetězce je %d). Platný řetězec UTF-8 až do příslušného bodu "
"Očekáván platný řetězec UTF-8, ale byly nalezeny neplatné bajty na pozici "
"%d (délka řetězce je %d). Platný řetězec UTF-8 až do příslušného bodu "
"byl „%s“"
#: ../gio/gdbusmessage.c:1587
#, c-format
msgid "Parsed value '%s' is not a valid D-Bus object path"
msgid "Parsed value “%s” is not a valid D-Bus object path"
msgstr "Analyzovaná hodnota „%s“ není platná cesta objektu D-Bus"
#: ../gio/gdbusmessage.c:1609
#, c-format
msgid "Parsed value '%s' is not a valid D-Bus signature"
msgid "Parsed value “%s” is not a valid D-Bus signature"
msgstr "Analyzovaná hodnota „%s“ není platný podpis D-Bus"
#: ../gio/gdbusmessage.c:1656
......@@ -812,7 +821,7 @@ msgstr[2] ""
#: ../gio/gdbusmessage.c:1676
#, c-format
msgid ""
"Encountered array of type 'a%c', expected to have a length a multiple of %u "
"Encountered array of type “a%c”, expected to have a length a multiple of %u "
"bytes, but found to be %u bytes in length"
msgstr ""
"Vyskytlo se pole typu „a%c“, které by mělo mít délku v násobku %u bajtů, ale "
......@@ -820,21 +829,21 @@ msgstr ""
#: ../gio/gdbusmessage.c:1843
#, c-format
msgid "Parsed value '%s' for variant is not a valid D-Bus signature"
msgid "Parsed value “%s” for variant is not a valid D-Bus signature"
msgstr "Analyzovaná hodnota „%s“ varianty není platným podpisem D-Bus"
#: ../gio/gdbusmessage.c:1867
#, c-format
msgid ""
"Error deserializing GVariant with type string '%s' from the D-Bus wire format"
"Error deserializing GVariant with type string “%s” from the D-Bus wire format"
msgstr ""
"Chyba při rušení serializace GVariant s řetězcem typu „%s“ od přenosového "
"Chyba při rušení serializace GVariant s řetězcem typu „%s“ z přenosového "
"formátu D-Bus"
#: ../gio/gdbusmessage.c:2051
#, c-format
msgid ""
"Invalid endianness value. Expected 0x6c ('l') or 0x42 ('B') but found value "
"Invalid endianness value. Expected 0x6c (“l”) or 0x42 (“B”) but found value "
"0x%02x"
msgstr ""
"Neplatná hodnota endianity. Očekávána 0x6c („l“) nebo 0x42 („B“), ale "
......@@ -847,12 +856,12 @@ msgstr "Neplatná verze hlavního protokolu. Očekávána 1, ale nalezena %d"
#: ../gio/gdbusmessage.c:2120
#, c-format
msgid "Signature header with signature '%s' found but message body is empty"
msgid "Signature header with signature “%s” found but message body is empty"
msgstr "Nalezeno záhlaví podpisu s podpisem „%s“, ale tělo zprávy je prázdné"
#: ../gio/gdbusmessage.c:2134
#, c-format
msgid "Parsed value '%s' is not a valid D-Bus signature (for body)"
msgid "Parsed value “%s” is not a valid D-Bus signature (for body)"
msgstr "Analyzovaná hodnota „%s“ není platným podpisem D-Bus (pro tělo)"
#: ../gio/gdbusmessage.c:2164
......@@ -870,7 +879,7 @@ msgstr "Nelze zrušit serializaci zprávy: "
#: ../gio/gdbusmessage.c:2515
#, c-format
msgid ""
"Error serializing GVariant with type string '%s' to the D-Bus wire format"
"Error serializing GVariant with type string “%s” to the D-Bus wire format"
msgstr ""
"Chyba při serializaci GVariant s řetězcem typu „%s“ do přenosového formátu D-"
"Bus"
......@@ -889,24 +898,24 @@ msgstr "Nelze serializovat zprávu: "
#: ../gio/gdbusmessage.c:2704
#, c-format
msgid "Message body has signature '%s' but there is no signature header"
msgid "Message body has signature “%s” but there is no signature header"
msgstr "Tělo zprávy má podpis „%s“, ale záhlaví s podpisem neexistuje"
#: ../gio/gdbusmessage.c:2714
#, c-format
msgid ""
"Message body has type signature '%s' but signature in the header field is "
"'%s'"
"Message body has type signature “%s” but signature in the header field is "
"“%s”"
msgstr "Tělo zprávy má podpis typu „%s“, ale podpis v poli se záhlavím je „%s“"
#: ../gio/gdbusmessage.c:2730
#, c-format
msgid "Message body is empty but signature in the header field is '(%s)'"
msgid "Message body is empty but signature in the header field is “(%s)”"
msgstr "Tělo zprávy je prázdné, ale podpis v poli se záhlavím je „(%s)“"
#: ../gio/gdbusmessage.c:3283
#, c-format
msgid "Error return with body of type '%s'"
msgid "Error return with body of type “%s”"
msgstr "Navrácena chyba s tělem typu „%s“"
#: ../gio/gdbusmessage.c:3291
......@@ -950,18 +959,18 @@ msgstr "Při vytváření serveru nelze určit soubor nonce"
#: ../gio/gdbusserver.c:873
#, c-format
msgid "Error writing nonce file at '%s': %s"
msgid "Error writing nonce file at “%s”: %s"
msgstr "Chyba při zápisu souboru nonce na „%s“: %s"
#: ../gio/gdbusserver.c:1044
#, c-format
msgid "The string '%s' is not a valid D-Bus GUID"
msgid "The string “%s” is not a valid D-Bus GUID"
msgstr "Řetězec „%s“ není platné D-Bus GUID"
#: ../gio/gdbusserver.c:1084
#, c-format
msgid "Cannot listen on unsupported transport '%s'"
msgstr "Nelze naslouchat na nepodporovaném transportu „%s“"
msgid "Cannot listen on unsupported transport “%s”"
msgstr "Nelze naslouchat na nepodporovaném přenosu „%s“"
#: ../gio/gdbus-tool.c:95
#, c-format
......@@ -973,7 +982,7 @@ msgid ""
" call Invoke a method on a remote object\n"
" emit Emit a signal\n"
"\n"
"Use \"%s COMMAND --help\" to get help on each command.\n"
"Use “%s COMMAND --help” to get help on each command.\n"
msgstr ""
"Příkazy:\n"
" help Zobrazit tyto informace\n"
......@@ -1034,16 +1043,16 @@ msgstr "Určeno více koncových bodů spojení"
#: ../gio/gdbus-tool.c:471
#, c-format
msgid ""
"Warning: According to introspection data, interface '%s' does not exist\n"
msgstr "Varování: Podle dat introspection rozhraní „%s“ neexistuje\n"
"Warning: According to introspection data, interface “%s” does not exist\n"
msgstr "Varování: Podle introspektivních dat rozhraní „%s“ neexistuje\n"
#: ../gio/gdbus-tool.c:480
#, c-format
msgid ""
"Warning: According to introspection data, method '%s' does not exist on "
"interface '%s'\n"
"Warning: According to introspection data, method “%s” does not exist on "
"interface “%s”\n"
msgstr ""
"Varování: Podle dat introspection metoda „%s“ neexistuje na rozhraní „%s“\n"
"Varování: Podle introspektivních dat metoda „%s“ neexistuje na rozhraní „%s“\n"
#: ../gio/gdbus-tool.c:542
msgid "Optional destination for signal (unique name)"
......@@ -1156,12 +1165,12 @@ msgstr "Chyba: Název metody neurčen\n"
#: ../gio/gdbus-tool.c:950
#, c-format
msgid "Error: Method name '%s' is invalid\n"
msgid "Error: Method name “%s” is invalid\n"
msgstr "Chyba: Název metody „%s“ je neplatný\n"
#: ../gio/gdbus-tool.c:1028
#, c-format
msgid "Error parsing parameter %d of type '%s': %s\n"
msgid "Error parsing parameter %d of type “%s”: %s\n"
msgstr "Chyba při analyzování parametru %d typu „%s“: %s\n"
#: ../gio/gdbus-tool.c:1472
......@@ -1205,22 +1214,22 @@ msgid "Unnamed"
msgstr "Bez názvu"
#: ../gio/gdesktopappinfo.c:2404
msgid "Desktop file didn't specify Exec field"
msgstr "V souboru desktop nezadáno pole Exec"
msgid "Desktop file didnt specify Exec field"
msgstr "V souboru .desktop není určeno pole Exec"
#: ../gio/gdesktopappinfo.c:2689
msgid "Unable to find terminal required for application"
msgstr "Nelze nalézt terminál vyžadovaný pro aplikaci"
msgstr "Nezdařilo se najít terminál vyžadovaný pro aplikaci"
#: ../gio/gdesktopappinfo.c:3097
#, c-format
msgid "Can't create user application configuration folder %s: %s"
msgstr "Nelze vytvořit uživatelskou konfigurační složku aplikace %s: %s"
msgid "Cant create user application configuration folder %s: %s"
msgstr "Nezdařilo se vytvořit složku %s s uživatelským nastavením aplikace: %s"
#: ../gio/gdesktopappinfo.c:3101
#, c-format
msgid "Can't create user MIME configuration folder %s: %s"
msgstr "Nelze vytvořit uživatelskou konfigurační složku MIME %s: %s"
msgid "Cant create user MIME configuration folder %s: %s"
msgstr "Nezdařilo se vytvořit složku %s s uživatelským nastavením MIME: %s"
#: ../gio/gdesktopappinfo.c:3341 ../gio/gdesktopappinfo.c:3365
msgid "Application information lacks an identifier"
......@@ -1228,8 +1237,8 @@ msgstr "Informace o aplikaci postrádá identifikátor"
#: ../gio/gdesktopappinfo.c:3599
#, c-format
msgid "Can't create user desktop file %s"
msgstr "Nelze vytvořit uživatelský soubor desktop %s"
msgid "Cant create user desktop file %s"
msgstr "Nezdařilo se vytvořit uživatelský soubor .desktop %s"
#: ../gio/gdesktopappinfo.c:3733
#, c-format
......@@ -1237,27 +1246,27 @@ msgid "Custom definition for %s"
msgstr "Vlastní definice %s"
#: ../gio/gdrive.c:417
msgid "drive doesn't implement eject"
msgstr "mechanika neprovádí vysouvání"
msgid "drive doesnt implement eject"
msgstr "mechanika neumí vysouvání"
#. Translators: This is an error
#. * message for drive objects that
#. * don't implement any of eject or eject_with_operation.
#: ../gio/gdrive.c:495
msgid "drive doesn't implement eject or eject_with_operation"
msgstr "mechanika neprovádí eject (vysouvání) nebo eject_with_operation"
msgid "drive doesnt implement eject or eject_with_operation"
msgstr "mechanika neumí vysouvací funkce eject nebo eject_with_operation"
#: ../gio/gdrive.c:571
msgid "drive doesn't implement polling for media"
msgstr "mechanika neprovádí dotazování na média"
msgid "drive doesnt implement polling for media"
msgstr "mechanika neumí dotazování na média"
#: ../gio/gdrive.c:776
msgid "drive doesn't implement start"
msgstr "mechanika neprovádí spuštění"
msgid "drive doesnt implement start"
msgstr "mechanika neumí spuštění"
#: ../gio/gdrive.c:878
msgid "drive doesn't implement stop"
msgstr "mechanika neprovádí zastavení"
msgid "drive doesnt implement stop"
msgstr "mechanika neumí zastavení"
#: ../gio/gdummytlsbackend.c:195 ../gio/gdummytlsbackend.c:317
#: ../gio/gdummytlsbackend.c:509
......@@ -1270,7 +1279,7 @@ msgstr "Podpora DTLS není dostupná"
#: ../gio/gemblem.c:323
#, c-format
msgid "Can't handle version %d of GEmblem encoding"
msgid "Cant handle version %d of GEmblem encoding"
msgstr "Nelze zpracovat verzi %d kódování GEmblem"
#: ../gio/gemblem.c:333
......@@ -1280,7 +1289,7 @@ msgstr "Chybný počet tokenů (%d) v kódování GEmblem"
#: ../gio/gemblemedicon.c:362
#, c-format
msgid "Can't handle version %d of GEmblemedIcon encoding"
msgid "Cant handle version %d of GEmblemedIcon encoding"
msgstr "Nelze zpracovat verzi %d kódování GEmblemedIcon"
#: ../gio/gemblemedicon.c:372
......@@ -1312,12 +1321,12 @@ msgstr "Operace není podporována"
msgid "Containing mount does not exist"
msgstr "Obsahující připojené neexistuje"
#: ../gio/gfile.c:2515 ../gio/glocalfile.c:2374
msgid "Can't copy over directory"
#: ../gio/gfile.c:2515 ../gio/glocalfile.c:2375
msgid "Cant copy over directory"
msgstr "Nelze kopírovat nad složku"
#: ../gio/gfile.c:2575
msgid "Can't copy directory over directory"
msgid "Cant copy directory over directory"
msgstr "Nelze kopírovat složku nad složku"
#: ../gio/gfile.c:2583
......@@ -1325,7 +1334,7 @@ msgid "Target file exists"
msgstr "Cílový soubor existuje"
#: ../gio/gfile.c:2602
msgid "Can't recursively copy directory"
msgid "Cant recursively copy directory"
msgstr "Složku nelze kopírovat rekurzivně"
# For splice(), see http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Splice_(system_call)&oldid=334434835
......@@ -1347,11 +1356,11 @@ msgid "Copy (reflink/clone) is not supported or invalid"
msgstr "Kopírování (reflink/clone) není podporováno nebo je neplatné"
#: ../gio/gfile.c:3028
msgid "Copy (reflink/clone) is not supported or didn't work"
msgid "Copy (reflink/clone) is not supported or didnt work"
msgstr "Kopírování (reflink/clone) není podporováno nebo neproběhlo správně"
#: ../gio/gfile.c:3091
msgid "Can't copy special file"
msgid "Cant copy special file"
msgstr "Nelze kopírovat zvláštní soubor"
#: ../gio/gfile.c:3885
......@@ -1364,12 +1373,12 @@ msgstr "Zahozené není podporováno"
#: ../gio/gfile.c:4158
#, c-format
msgid "File names cannot contain '%c'"
msgid "File names cannot contain “%c”"
msgstr "Názvy souborů nemohou obsahovat „%c“"
#: ../gio/gfile.c:6604 ../gio/gvolume.c:363
msgid "volume doesn't implement mount"
msgstr "svazek neprovádí připojení"
msgid "volume doesnt implement mount"
msgstr "svazek neumí připojení"
#: ../gio/gfile.c:6713
msgid "No application is registered as handling this file"
......@@ -1390,7 +1399,7 @@ msgstr "Souborový enumerator je již uzavřen"
#: ../gio/gfileicon.c:236
#, c-format
msgid "Can't handle version %d of GFileIcon encoding"
msgid "Cant handle version %d of GFileIcon encoding"
msgstr "Nelze zpracovat verzi %d kódování GFileIcon"
#: ../gio/gfileicon.c:246
......@@ -1400,21 +1409,21 @@ msgstr "Chybná vstupní data u GFileIcon"
#: ../gio/gfileinputstream.c:149 ../gio/gfileinputstream.c:394
#: ../gio/gfileiostream.c:167 ../gio/gfileoutputstream.c:164
#: ../gio/gfileoutputstream.c:497
msgid "Stream doesn't support query_info"
msgstr "Proud nepodporuje query_info"
msgid "Stream doesnt support query_info"
msgstr "Datový proud nepodporuje query_info"
#: ../gio/gfileinputstream.c:325 ../gio/gfileiostream.c:379
#: ../gio/gfileoutputstream.c:371
msgid "Seek not supported on stream"
msgstr "Posouvání není v proudu podporováno"
msgstr "Posouvání není v datovém proudu podporováno"
#: ../gio/gfileinputstream.c:369
msgid "Truncate not allowed on input stream"
msgstr "Zkrácení nepodporováno ve vstupním proudu"
msgstr "Oříznutí není možné ve vstupním datovém proudu"
#: ../gio/gfileiostream.c:455 ../gio/gfileoutputstream.c:447
msgid "Truncate not supported on stream"
msgstr "Zkrácení není v proudu podporováno"
msgstr "Oříznutí není v datovém proudu podporováno"
#: ../gio/ghttpproxy.c:136
msgid "Bad HTTP proxy reply"
......@@ -1472,7 +1481,7 @@ msgid "Type %s does not implement from_tokens() on the GIcon interface"
msgstr "Typ %s neimplementuje from_tokens() v rozhraní GIcon"
#: ../gio/gicon.c:461
msgid "Can't handle the supplied version of the icon encoding"
msgid "Cant handle the supplied version of the icon encoding"
msgstr "Nelze zpracovat poskytnutou verzi kódování ikony"
#: ../gio/ginetaddressmask.c:182
......@@ -1490,7 +1499,7 @@ msgstr "Adresa má nastavené bity za hranicí danou prefixem délky"
#: ../gio/ginetaddressmask.c:300
#, c-format
msgid "Could not parse '%s' as IP address mask"
msgid "Could not parse “%s” as IP address mask"
msgstr "Nelze zpracovat „%s“ jak masku adresy IP"
#: ../gio/ginetsocketaddress.c:203 ../gio/ginetsocketaddress.c:220
......@@ -1503,8 +1512,8 @@ msgid "Unsupported socket address"
msgstr "Nepodporovaná adresa soketu"
#: ../gio/ginputstream.c:188
msgid "Input stream doesn't implement read"
msgstr "Vstupní proud neprovádí čtení"
msgid "Input stream doesnt implement read"
msgstr "Vstupní datový proud neumí čtení"
#. Translators: This is an error you get if there is already an
#. * operation running against this stream when you try to start
......@@ -1526,7 +1535,7 @@ msgid "Keep with file when moved"
msgstr "Zachovat u souboru, když je přesunut"
#: ../gio/gio-tool.c:187
msgid "'version' takes no arguments"
msgid "“version” takes no arguments"
msgstr "„version“ nepřebírá žádné argumenty"
#: ../gio/gio-tool.c:189 ../gio/gio-tool.c:205 ../glib/goption.c:857
......@@ -1537,6 +1546,10 @@ msgstr "Použití:"
msgid "Print version information and exit."
msgstr "Vypsat informace o verzi a skončit."
#: ../gio/gio-tool.c:206
msgid "[ARGS...]"
msgstr "[ARGUMENTY...]"
#: ../gio/gio-tool.c:208
msgid "Commands:"
msgstr "Příkazy:"
......@@ -1702,7 +1715,7 @@ msgstr "Cíl %s není složka"
#: ../gio/gio-tool-copy.c:187 ../gio/gio-tool-move.c:181
#, c-format
msgid "%s: overwrite '%s'? "
msgid "%s: overwrite “%s”? "
msgstr "%s: přepsat „%s“?"
#: ../gio/gio-tool-info.c:34
......@@ -1722,7 +1735,7 @@ msgid "ATTRIBUTES"
msgstr "ATRIBUTY"
#: ../gio/gio-tool-info.c:37 ../gio/gio-tool-list.c:38 ../gio/gio-tool-set.c:34
msgid "Don't follow symbolic links"
msgid "Dont follow symbolic links"
msgstr "Nenásledovat symbolické odkazy"
#: ../gio/gio-tool-info.c:75
......@@ -1792,7 +1805,7 @@ msgid ""
"locations instead of local files: for example, you can use something\n"
"like smb://server/resource/file.txt as location. File attributes can\n"
"be specified with their GIO name, e.g. standard::icon, or just by\n"
"namespace, e.g. unix, or by '*', which matches all attributes"
"namespace, e.g. unix, or by “*”, which matches all attributes"
msgstr ""
"info z gio je podobné jako tradiční příkaz ls, ale používá namísto\n"
"lokálních souborů umístění GIO: například můžete pro umístění použít\n"
......@@ -1861,12 +1874,12 @@ msgstr "Musíte zadat jeden typ MIME a případně obsluhu"
#: ../gio/gio-tool-mime.c:113
#, c-format
msgid "No default applications for '%s'\n"
msgid "No default applications for “%s”\n"
msgstr "Pro „%s“ není žádná výchozí aplikace\n"
#: ../gio/gio-tool-mime.c:119
#, c-format
msgid "Default application for '%s': %s\n"
msgid "Default application for “%s”: %s\n"
msgstr "Výchozí aplikace pro „%s“: %s\n"
#: ../gio/gio-tool-mime.c:124
......@@ -1891,12 +1904,12 @@ msgstr "Žádné aplikace nejsou doporučené\n"