Commit a7174ade authored by Yanko Kaneti's avatar Yanko Kaneti Committed by Yanko Kaneti

Added Bulgarian (bg).

2002-06-26  Yanko Kaneti <yaneti@declera.com>

   * configure.in: (ALL_LINGUAS) Added Bulgarian (bg).

po/

   * bg.po (added): Bulgarian translation by
   Borislav Aleksandrov <B.Aleksandrov@cnsys.bg>.
parent f0db97cc
2002-06-26 Yanko Kaneti <yaneti@declera.com>
* configure.in: (ALL_LINGUAS) Added Bulgarian (bg).
Thu Jun 13 16:12:04 2002 Owen Taylor <otaylor@redhat.com>
* glib/gmain.c (struct _GTimeoutSource): Make
......
2002-06-26 Yanko Kaneti <yaneti@declera.com>
* configure.in: (ALL_LINGUAS) Added Bulgarian (bg).
Thu Jun 13 16:12:04 2002 Owen Taylor <otaylor@redhat.com>
* glib/gmain.c (struct _GTimeoutSource): Make
......
2002-06-26 Yanko Kaneti <yaneti@declera.com>
* configure.in: (ALL_LINGUAS) Added Bulgarian (bg).
Thu Jun 13 16:12:04 2002 Owen Taylor <otaylor@redhat.com>
* glib/gmain.c (struct _GTimeoutSource): Make
......
2002-06-26 Yanko Kaneti <yaneti@declera.com>
* configure.in: (ALL_LINGUAS) Added Bulgarian (bg).
Thu Jun 13 16:12:04 2002 Owen Taylor <otaylor@redhat.com>
* glib/gmain.c (struct _GTimeoutSource): Make
......
2002-06-26 Yanko Kaneti <yaneti@declera.com>
* configure.in: (ALL_LINGUAS) Added Bulgarian (bg).
Thu Jun 13 16:12:04 2002 Owen Taylor <otaylor@redhat.com>
* glib/gmain.c (struct _GTimeoutSource): Make
......
2002-06-26 Yanko Kaneti <yaneti@declera.com>
* configure.in: (ALL_LINGUAS) Added Bulgarian (bg).
Thu Jun 13 16:12:04 2002 Owen Taylor <otaylor@redhat.com>
* glib/gmain.c (struct _GTimeoutSource): Make
......
2002-06-26 Yanko Kaneti <yaneti@declera.com>
* configure.in: (ALL_LINGUAS) Added Bulgarian (bg).
Thu Jun 13 16:12:04 2002 Owen Taylor <otaylor@redhat.com>
* glib/gmain.c (struct _GTimeoutSource): Make
......
......@@ -305,7 +305,7 @@ dnl
dnl gettext support
dnl
ALL_LINGUAS="az ca cs de el es eu fr gl hi ja ko ms nl nn no pl pt ro ru sk sl sv ta tr uk vi zh_CN zh_TW"
ALL_LINGUAS="az bg ca cs de el es eu fr gl hi ja ko ms nl nn no pl pt ro ru sk sl sv ta tr uk vi zh_CN zh_TW"
AM_GLIB_GNU_GETTEXT
if test "$gt_cv_func_dgettext_libc" = "yes" || test "$gt_cv_func_dgettext_libintl" = "yes"; then
......
2002-06-26 Yanko Kaneti <yaneti@declera.com>
* bg.po (added): Bulgarian translation by
Borislav Aleksandrov <B.Aleksandrov@cnsys.bg>.
2002-06-05 Christophe Merlet <christophe@merlet.net>
* fr.po: Updated French translation.
......
# Bulgarian translation for Glib 2.
# Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
# Borislav Aleksandrov <B.Aleksandrov@cnsys.bg>, 2002.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: glib\n"
"POT-Creation-Date: 2002-06-26 11:13+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2002-06-26 11:15+0200\n"
"Last-Translator: Borislav Aleksandrov <B.Aleksandrov@cnsys.bg>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@linux.zonebg.com>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 0.9.5\n"
#: glib/gconvert.c:398
#, c-format
msgid "Conversion from character set '%s' to '%s' is not supported"
msgstr "Конвертирането от набора символи '%s' към '%s' не се поддържа"
#: glib/gconvert.c:402
#, c-format
msgid "Could not open converter from '%s' to '%s': %s"
msgstr "Не мога да отворя конвертор от '%s' към '%s': %s"
#: glib/gconvert.c:600 glib/gconvert.c:890 glib/giochannel.c:1290
#: glib/giochannel.c:1332 glib/giochannel.c:2171 glib/gutf8.c:875
#: glib/gutf8.c:1320
msgid "Invalid byte sequence in conversion input"
msgstr "Грешна байтова последователност на входа за преобразуване"
#: glib/gconvert.c:605 glib/gconvert.c:821 glib/giochannel.c:1297
#: glib/giochannel.c:2183
#, c-format
msgid "Error during conversion: %s"
msgstr "Грешка по време на преобразуване: %s"
#: glib/gconvert.c:623 glib/gutf8.c:871 glib/gutf8.c:1071 glib/gutf8.c:1212
#: glib/gutf8.c:1316
msgid "Partial character sequence at end of input"
msgstr "Непълен символ в края на входящият низ"
#: glib/gconvert.c:796
#, c-format
msgid "Cannot convert fallback '%s' to codeset '%s'"
msgstr "Не мога да конвертирам заместващ символ '%s' към символ от набора '%s'"
#: glib/gconvert.c:1630
#, c-format
msgid "The URI '%s' is not an absolute URI using the file scheme"
msgstr "URI '%s' не е абсолютен URI при използване на файловата схема"
#: glib/gconvert.c:1640
#, c-format
msgid "The local file URI '%s' may not include a '#'"
msgstr "URI на локалният файл '%s' не може да включва '#'"
#: glib/gconvert.c:1657
#, c-format
msgid "The URI '%s' is invalid"
msgstr "URI '%s' е неправилен"
#: glib/gconvert.c:1669
#, c-format
msgid "The hostname of the URI '%s' is invalid"
msgstr "Името на хоста в URI '%s' е недопустимо"
#: glib/gconvert.c:1685
#, c-format
msgid "The URI '%s' contains invalidly escaped characters"
msgstr "URI '%s' съдържа грешни 'escaped' последователности"
#: glib/gconvert.c:1756
#, c-format
msgid "The pathname '%s' is not an absolute path"
msgstr "Пътя '%s' не е абсолютен път"
#: glib/gconvert.c:1766
msgid "Invalid hostname"
msgstr "Неправилно име на хост"
#: glib/gdir.c:80
#, c-format
msgid "Error opening directory '%s': %s"
msgstr "Грешка при отваряне на директория '%s': %s"
#: glib/gfileutils.c:337 glib/gfileutils.c:402
#, c-format
msgid "Could not allocate %lu bytes to read file \"%s\""
msgstr "Не мога да разпределя %lu байта за четене а файл \"%s\""
#: glib/gfileutils.c:348
#, c-format
msgid "Error reading file '%s': %s"
msgstr "Грешка при четене на файл '%s': %s"
#: glib/gfileutils.c:424
#, c-format
msgid "Failed to read from file '%s': %s"
msgstr "Неуспех при четене от файл '%s': %s"
#: glib/gfileutils.c:471 glib/gfileutils.c:539
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s': %s"
msgstr "Неуспех при отваряне на файл '%s': %s"
#: glib/gfileutils.c:485
#, c-format
msgid "Failed to get attributes of file '%s': fstat() failed: %s"
msgstr ""
"Неуспех при получаване на атрибутите на файл '%s': fstat() неуспешно: %s"
#: glib/gfileutils.c:511
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s': fdopen() failed: %s"
msgstr "Неуспех за отваряне на файл '%s': fdopen() пропадна: %s"
#: glib/gfileutils.c:718
#, c-format
msgid "Template '%s' invalid, should not contain a '%s'"
msgstr "Шаблона '%s' е неправилен, не трябва да съдържа '%s'"
#: glib/gfileutils.c:730
#, c-format
msgid "Template '%s' doesn't end with XXXXXX"
msgstr "Шаблон '%s' не завършва с XXXXXX"
#: glib/gfileutils.c:751
#, c-format
msgid "Failed to create file '%s': %s"
msgstr "Неуспех при създаване на файл '%s': %s"
#: glib/giochannel.c:1118
#, c-format
msgid "Conversion from character set `%s' to `%s' is not supported"
msgstr "Конверсията от набор символи `%s' към `%s' не се поддържа"
#: glib/giochannel.c:1122
#, c-format
msgid "Could not open converter from `%s' to `%s': %s"
msgstr "Не мога да отворя конвертор от `%s' към `%s': %s"
#: glib/giochannel.c:1468
msgid "Can't do a raw read in g_io_channel_read_line_string"
msgstr "Не мога да извърша четене в g_io_channel_read_line_string"
#: glib/giochannel.c:1515 glib/giochannel.c:1769 glib/giochannel.c:1855
msgid "Leftover unconverted data in read buffer"
msgstr "В буфера за четене останаха неконвертирани данни"
#: glib/giochannel.c:1595 glib/giochannel.c:1669
msgid "Channel terminates in a partial character"
msgstr "Канала прекъсна на непълен символ"
#: glib/giochannel.c:1655
msgid "Can't do a raw read in g_io_channel_read_to_end"
msgstr "Не мога да прочета в g_io_channel_read_to_end"
#: glib/giowin32.c:712 glib/giowin32.c:741
msgid "Incorrect message size"
msgstr "Неправилен размер на съобщение"
#: glib/giowin32.c:1045 glib/giowin32.c:1098
msgid "Socket error"
msgstr "Грешка в Socket"
#: glib/giowin32.c:1298
msgid "Channel set flags unsupported"
msgstr "Набор от флагове в канала не се поддържат"
#: glib/gmarkup.c:222
#, c-format
msgid "Error on line %d char %d: %s"
msgstr "Грешка на ред %d символ %d: %s"
#: glib/gmarkup.c:306
#, c-format
msgid "Error on line %d: %s"
msgstr "Грешка на ред %d: %s"
#: glib/gmarkup.c:385
msgid ""
"Empty entity '&;' seen; valid entities are: &amp; &quot; &lt; &gt; &apos;"
msgstr "Намерен е празен '&;'; валидни са: &amp; &quot; &lt; &gt; &apos;"
#: glib/gmarkup.c:395
#, c-format
msgid ""
"Character '%s' is not valid at the start of an entity name; the & character "
"begins an entity; if this ampersand isn't supposed to be an entity, escape "
"it as &amp;"
msgstr ""
"Символ '%s' не е валиден в началото на името; символ & започва "
"последователност; ако този символ не трябва да бъде, то може да се екранира "
"с &amp;"
#: glib/gmarkup.c:431
#, c-format
msgid "Character '%s' is not valid inside an entity name"
msgstr "Символ '%s' не е валиден вътре в името"
#: glib/gmarkup.c:475
#, c-format
msgid "Entity name '%s' is not known"
msgstr "Името '%s' не е известно"
#: glib/gmarkup.c:485
msgid ""
"Entity did not end with a semicolon; most likely you used an ampersand "
"character without intending to start an entity - escape ampersand as &amp;"
msgstr ""
"Името не завършва с точка и запетая; най-вероятно сте използвали амперсанд "
"без да имате предвид начало на име - изолирайте амперсанда с &amp;"
#: glib/gmarkup.c:531
#, c-format
msgid ""
"Failed to parse '%s', which should have been a digit inside a character "
"reference (&#234; for example) - perhaps the digit is too large"
msgstr ""
"Грешка при анализ на '%s', който трябва да е номер вътре в указателя на "
"символ (&#234; например) - възможно е номера да е твърде голям"
#: glib/gmarkup.c:556
#, c-format
msgid "Character reference '%s' does not encode a permitted character"
msgstr "Указателя на символ '%s' не определя разрешен символ"
#: glib/gmarkup.c:573
msgid "Empty character reference; should include a digit such as &#454;"
msgstr "Празен указател на символ; трябва да включва зифра както &#454;"
#: glib/gmarkup.c:583
msgid ""
"Character reference did not end with a semicolon; most likely you used an "
"ampersand character without intending to start an entity - escape ampersand "
"as &amp;"
msgstr ""
"Указателя на символ не завършва с точка и запетая; най-вероятно сте "
"използвали амперсанд без да имате предвид начало на указател - изолирайте "
"амперсанда с &amp;"
#: glib/gmarkup.c:609
msgid "Unfinished entity reference"
msgstr "Незавършен указател"
#: glib/gmarkup.c:615
msgid "Unfinished character reference"
msgstr "Незавършен указател на символ"
#: glib/gmarkup.c:860 glib/gmarkup.c:888 glib/gmarkup.c:919
msgid "Invalid UTF-8 encoded text"
msgstr "Недопустимо кодиран UTF-8 текст"
#: glib/gmarkup.c:955
msgid "Document must begin with an element (e.g. <book>)"
msgstr "Документа трябва да започва с елемент (напр. <book>)"
#: glib/gmarkup.c:994
#, c-format
msgid ""
"'%s' is not a valid character following a '<' character; it may not begin an "
"element name"
msgstr "'%s' не е валиден символ последван от '<'; той не може да започва име"
#: glib/gmarkup.c:1057
#, c-format
msgid ""
"Odd character '%s', expected a '>' character to end the start tag of element "
"'%s'"
msgstr ""
"Символ '%s', очакваше символ '>' да завърши началния таг на елемент '%s'"
#: glib/gmarkup.c:1144
#, c-format
msgid ""
"Odd character '%s', expected a '=' after attribute name '%s' of element '%s'"
msgstr "Символ '%s', очакваше '=' след име на атрибут '%s' на елемент '%s'"
#: glib/gmarkup.c:1185
#, c-format
msgid ""
"Odd character '%s', expected a '>' or '/' character to end the start tag of "
"element '%s', or optionally an attribute; perhaps you used an invalid "
"character in an attribute name"
msgstr ""
"Символ '%s', очакваше символи '>' или '/' да завършат начален таг на елемент "
"'%s, или опционален атрибут; вероятно използвате неправилен символ в името "
"на атрибут"
#: glib/gmarkup.c:1268
#, c-format
msgid ""
"Odd character '%s', expected an open quote mark after the equals sign when "
"giving value for attribute '%s' of element '%s'"
msgstr ""
"Символ '%s', очакваше отваряща двойна кавичка след знака за равенство когато "
"се присвояват значенията на атрибутите '%s' на елемент '%s'"
#: glib/gmarkup.c:1408
#, c-format
msgid ""
"'%s' is not a valid character following the characters '</'; '%s' may not "
"begin an element name"
msgstr ""
"'%s' не е валиден символ следващ символите '</'; '%s' може да започва името "
"на елемент"
#: glib/gmarkup.c:1446
#, c-format
msgid ""
"'%s' is not a valid character following the close element name '%s'; the "
"allowed character is '>'"
msgstr ""
"'%s' не е валиден символ следващ затварящ елемент с име '%s'; позволен "
"символ е '>'"
#: glib/gmarkup.c:1457
#, c-format
msgid "Element '%s' was closed, no element is currently open"
msgstr "Елемент '%s е затворен, няма текущо отворен елемент"
#: glib/gmarkup.c:1466
#, c-format
msgid "Element '%s' was closed, but the currently open element is '%s'"
msgstr "Елемент '%s' е затворен, но текущо е отворен елемент '%s'"
#: glib/gmarkup.c:1613
msgid "Document was empty or contained only whitespace"
msgstr "Документа е празен или съдържа само шпации"
#: glib/gmarkup.c:1627
msgid "Document ended unexpectedly just after an open angle bracket '<'"
msgstr "Документа завършва неочаквано веднага след отваряне на '<' скоба"
#: glib/gmarkup.c:1635 glib/gmarkup.c:1679
#, c-format
msgid ""
"Document ended unexpectedly with elements still open - '%s' was the last "
"element opened"
msgstr "Документа завършва неочаквано когато елемент -'%s' е отворен"
#: glib/gmarkup.c:1643
#, c-format
msgid ""
"Document ended unexpectedly, expected to see a close angle bracket ending "
"the tag <%s/>"
msgstr ""
"Документа завършва неочаквано, очаквайки да види затваряща скоба завършваща "
"таг <%s/>"
#: glib/gmarkup.c:1649
msgid "Document ended unexpectedly inside an element name"
msgstr "Документа завършва неочаквано, в името на елемент"
#: glib/gmarkup.c:1654
msgid "Document ended unexpectedly inside an attribute name"
msgstr "Документа завършва неочаквано, в името на атрибут"
#: glib/gmarkup.c:1659
msgid "Document ended unexpectedly inside an element-opening tag."
msgstr "Документа завършва неочаквано, в отварящ елемент таг"
#: glib/gmarkup.c:1665
msgid ""
"Document ended unexpectedly after the equals sign following an attribute "
"name; no attribute value"
msgstr ""
"Документа завършва неочаквано след знака за равенство следващ името на "
"атрибута; няма значение на атрибута"
#: glib/gmarkup.c:1672
msgid "Document ended unexpectedly while inside an attribute value"
msgstr "Документа завърши неочаквано вътре в значението на атрибут"
#: glib/gmarkup.c:1687
#, c-format
msgid "Document ended unexpectedly inside the close tag for element '%s'"
msgstr "Документа завърши неочаквано вътре в затварящ таг на елемент '%s'"
#: glib/gmarkup.c:1693
msgid "Document ended unexpectedly inside a comment or processing instruction"
msgstr "Документа завърши неочаквано вътре в коментара или инструкцията"
#: glib/gshell.c:71
msgid "Quoted text doesn't begin with a quotation mark"
msgstr "Текст в кавички не започва със символ кавичка"
#: glib/gshell.c:161
msgid "Unmatched quotation mark in command line or other shell-quoted text"
msgstr "Несъответсвие на кавички в команден ред или друг текст на shell"
#: glib/gshell.c:529
#, c-format
msgid "Text ended just after a '\\' character. (The text was '%s')"
msgstr "Текста завършва веднага след символ '\\'. (Текста беше '%s')"
#: glib/gshell.c:536
#, c-format
msgid "Text ended before matching quote was found for %c. (The text was '%s')"
msgstr "Текста завърва преди съответните кавички за %c. (текста беше '%s')"
#: glib/gshell.c:548
msgid "Text was empty (or contained only whitespace)"
msgstr "Текста е празен (или съдържа само шпации)"
#: glib/gspawn-win32.c:198
msgid "Failed to read data from child process"
msgstr "Неуспех при четене на данни от синовен процес"
#: glib/gspawn-win32.c:323
msgid ""
"Unexpected error in g_io_channel_win32_poll() reading data from a child "
"process"
msgstr ""
"Неочаквана грешка в g_io_channel_win32_poll() при четене на данни от синовен "
"процес"
#: glib/gspawn-win32.c:690 glib/gspawn.c:929
#, c-format
msgid "Failed to read from child pipe (%s)"
msgstr "Неуспех за четене от синовен канал (%s)"
#: glib/gspawn-win32.c:778 glib/gspawn.c:1134
#, c-format
msgid "Failed to change to directory '%s' (%s)"
msgstr "Неуспех при промяна на директория '%s' (%s)"
#: glib/gspawn-win32.c:787
#, c-format
msgid "Failed to execute child process (%s)"
msgstr "Неуспех при изпълнение на синовен процес (%s)"
#: glib/gspawn-win32.c:828 glib/gspawn.c:1245
#, c-format
msgid "Failed to create pipe for communicating with child process (%s)"
msgstr "Неуспех за създаване на канал за комуникация със синовен процес (%s)"
#: glib/gspawn.c:166
#, c-format
msgid "Failed to read data from child process (%s)"
msgstr "Неуспех при четене на данни от синовен процес (%s)"
#: glib/gspawn.c:298
#, c-format
msgid "Unexpected error in select() reading data from a child process (%s)"
msgstr ""
"Неочаквана грешка в select() при четене на данни от синовен процес (%s)"
#: glib/gspawn.c:381
#, c-format
msgid "Unexpected error in waitpid() (%s)"
msgstr "Неочаквана грешка в waitpid() (%s)"
#: glib/gspawn.c:994
#, c-format
msgid "Failed to fork (%s)"
msgstr "Неуспешен fork (%s)"
#: glib/gspawn.c:1144
#, c-format
msgid "Failed to execute child process \"%s\" (%s)"
msgstr "Неуспех при изпълнение на синовен процес \"%s\" (%s)"
#: glib/gspawn.c:1154
#, c-format
msgid "Failed to redirect output or input of child process (%s)"
msgstr "Неуспех при пренасочване изхода или входа на синовен процес (%s)"
#: glib/gspawn.c:1163
#, c-format
msgid "Failed to fork child process (%s)"
msgstr "Неуспех при 'fork' за синовен процес (%s)"
#: glib/gspawn.c:1171
#, c-format
msgid "Unknown error executing child process \"%s\""
msgstr "Неизвестна грешка при изпълнение на синовен процес \"%s\""
#: glib/gspawn.c:1193
#, c-format
msgid "Failed to read enough data from child pid pipe (%s)"
msgstr ""
"Неуспех при четене на необходимите данни от канала на синовен процес (%s)"
#: glib/gutf8.c:950
msgid "Character out of range for UTF-8"
msgstr "Символ извън обхвата на UTF-8"
#: glib/gutf8.c:1039 glib/gutf8.c:1048 glib/gutf8.c:1180 glib/gutf8.c:1189
#: glib/gutf8.c:1330 glib/gutf8.c:1426
msgid "Invalid sequence in conversion input"
msgstr "Неправилна последователност на входа за конверсия"
#: glib/gutf8.c:1341 glib/gutf8.c:1437
msgid "Character out of range for UTF-16"
msgstr "Символ извън обхвата на UTF-8"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment