Commit a1cf2262 authored by Pablo Saratxaga's avatar Pablo Saratxaga

Added Vietnamese file

parent 470b41ad
2002-04-29 Pablo Saratxaga <pablo@mandrakesoft.com>
* configure.in: Added Vietnamese (vi) to ALL_LINGUAS
2002-04-19 Tor Lillqvist <tml@iki.fi>
* glib/gspawn.c (g_spawn_command_line_sync): Add Windows-specific
......
2002-04-29 Pablo Saratxaga <pablo@mandrakesoft.com>
* configure.in: Added Vietnamese (vi) to ALL_LINGUAS
2002-04-19 Tor Lillqvist <tml@iki.fi>
* glib/gspawn.c (g_spawn_command_line_sync): Add Windows-specific
......
2002-04-29 Pablo Saratxaga <pablo@mandrakesoft.com>
* configure.in: Added Vietnamese (vi) to ALL_LINGUAS
2002-04-19 Tor Lillqvist <tml@iki.fi>
* glib/gspawn.c (g_spawn_command_line_sync): Add Windows-specific
......
2002-04-29 Pablo Saratxaga <pablo@mandrakesoft.com>
* configure.in: Added Vietnamese (vi) to ALL_LINGUAS
2002-04-19 Tor Lillqvist <tml@iki.fi>
* glib/gspawn.c (g_spawn_command_line_sync): Add Windows-specific
......
2002-04-29 Pablo Saratxaga <pablo@mandrakesoft.com>
* configure.in: Added Vietnamese (vi) to ALL_LINGUAS
2002-04-19 Tor Lillqvist <tml@iki.fi>
* glib/gspawn.c (g_spawn_command_line_sync): Add Windows-specific
......
2002-04-29 Pablo Saratxaga <pablo@mandrakesoft.com>
* configure.in: Added Vietnamese (vi) to ALL_LINGUAS
2002-04-19 Tor Lillqvist <tml@iki.fi>
* glib/gspawn.c (g_spawn_command_line_sync): Add Windows-specific
......
2002-04-29 Pablo Saratxaga <pablo@mandrakesoft.com>
* configure.in: Added Vietnamese (vi) to ALL_LINGUAS
2002-04-19 Tor Lillqvist <tml@iki.fi>
* glib/gspawn.c (g_spawn_command_line_sync): Add Windows-specific
......
......@@ -268,7 +268,7 @@ dnl
dnl gettext support
dnl
ALL_LINGUAS="az ca cs de el es eu fr gl ja ko ms nl nn no pl pt ro ru sk sl sv ta tr uk zh_CN zh_TW"
ALL_LINGUAS="az ca cs de el es eu fr gl ja ko ms nl nn no pl pt ro ru sk sl sv ta tr uk vi zh_CN zh_TW"
AM_GLIB_GNU_GETTEXT
if test "$gt_cv_func_dgettext_libc" = "yes" || test "$gt_cv_func_dgettext_libintl" = "yes"; then
......
2002-04-29 Pablo Saratxaga <pablo@mandrakesoft.com>
* vi.po: Added Vietnamese file
* az.po,cs.po,ko.po,lv.po,nn.po: fixed syntax errors
2002-04-28 Christophe Merlet <christophe@merlet.net>
* fr.po: Updated French translation.
......
......@@ -89,7 +89,7 @@ msgstr "Cərgə açma xətası: '%s': %s"
#: glib/gfileutils.c:337 glib/gfileutils.c:402
#, c-format
msgid "Could not allocate %lu bytes to read file \"%s\""
msgstr "\"%s\" faylını oxumaq üçün %lu bayt ayrıla bilmir"
msgstr "\"%2$s\" faylını oxumaq üçün %1$lu bayt ayrıla bilmir"
#: glib/gfileutils.c:348
#, c-format
......
......@@ -260,7 +260,7 @@ msgid "Odd character '%s', expected a '=' after attribute name '%s' of element '
msgstr "Přebytečný znak '%s', po jménu atributu '%s' elementu '%s' bylo očekáváno '=' "
#: glib/gmarkup.c:1161
#, c-format
#, fuzzy, c-format
msgid "Odd character '%s', expected a '>' or '/' character to end the start tag of element '%s', or optionally an attribute; perhaps you used an invalid character in an attribute name"
msgstr "Přebytečný znak '%s', pro ukončení elementu bylo očekáváno '>' nebo '/' nebo případně atribut; pravděpodobně byl použit neplatný znak v názvu atributu"
......
......@@ -5,7 +5,7 @@
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: $PACKAGE $VERSION, no-define\n"
"Project-Id-Version: glib VERSION\n"
"POT-Creation-Date: 2002-03-28 18:32-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2002-03-02 04:43+0900\n"
"Last-Translator: Changwoo Ryu <cwryu@debian.org>\n"
......@@ -88,7 +88,7 @@ msgstr "디렉토리 '%s' 여는 중 오류 : %s"
#: glib/gfileutils.c:337 glib/gfileutils.c:402
#, c-format
msgid "Could not allocate %lu bytes to read file \"%s\""
msgstr "파일 \"%1$s\"를 읽은 %2$lu 바이트를 할당 할수 없습니다"
msgstr "파일 \"%2$s\"를 읽은 %1$lu 바이트를 할당 할수 없습니다"
#: glib/gfileutils.c:348
#, c-format
......
......@@ -4,7 +4,7 @@
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Project-Id-Version: glib VERSION\n"
"POT-Creation-Date: 2002-01-12 07:34-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2002-01-15 23:23+0200\n"
"Last-Translator: Peteris Krisjanis <peteris.krisjanis@ttc.lv>\n"
......
......@@ -171,7 +171,7 @@ msgstr "Kanalen set flag ustøtta"
#: glib/gmarkup.c:219
#, c-format
msgid "Error on line %d char %d: %s"
msgstr "Feil på linje %s teikn %d: %s"
msgstr "Feil på linje %d teikn %d: %s"
#: glib/gmarkup.c:303
#, c-format
......
# Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the glib package.
# pclouds <pclouds@gmx.net>, 2002.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: glib VERSION\n"
"POT-Creation-Date: 2002-03-29 19:07-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2002-04-16 16:17-0400\n"
"Last-Translator: pclouds <pclouds@gmx.net>\n"
"Language-Team: GnomeVN\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: glib/gconvert.c:398
#, c-format
msgid "Conversion from character set '%s' to '%s' is not supported"
msgstr "Không hỗ trợ chuyển đổi từ charset '%s' qua '%s'"
#: glib/gconvert.c:402
#, c-format
msgid "Could not open converter from '%s' to '%s': %s"
msgstr "Không thể mở bộ chuyển đổi từ '%s' sang '%s': %s"
#: glib/gconvert.c:600 glib/gconvert.c:890 glib/giochannel.c:1282
#: glib/giochannel.c:1324 glib/giochannel.c:2163 glib/gutf8.c:875
#: glib/gutf8.c:1320
msgid "Invalid byte sequence in conversion input"
msgstr "Chuỗi byte chuyển đổi không hợp lệ"
#: glib/gconvert.c:605 glib/gconvert.c:821 glib/giochannel.c:1289
#: glib/giochannel.c:2175
#, c-format
msgid "Error during conversion: %s"
msgstr "Lỗi trong quá trình chuyển đổi: %s"
#: glib/gconvert.c:623 glib/gutf8.c:871 glib/gutf8.c:1071 glib/gutf8.c:1212
#: glib/gutf8.c:1316
msgid "Partial character sequence at end of input"
msgstr "Còn dư một phần chuỗi chưa được chuyển đổi khi kết thúc chuyển đổi"
#: glib/gconvert.c:796
#, c-format
msgid "Cannot convert fallback '%s' to codeset '%s'"
msgstr "Không thể chuyển đổi ngược từ '%s' sang '%s'"
#: glib/gconvert.c:1630
#, c-format
msgid "The URI '%s' is not an absolute URI using the file scheme"
msgstr "URI '%s' không phải là một URI tuyệt đối theo lược đồ tập tin"
#: glib/gconvert.c:1640
#, c-format
msgid "The local file URI '%s' may not include a '#'"
msgstr "URI của tập tin cục bộ '%s' có lẽ không có chứa '#'"
#: glib/gconvert.c:1657
#, c-format
msgid "The URI '%s' is invalid"
msgstr "URI '%s' không hợp lệ"
#: glib/gconvert.c:1669
#, c-format
msgid "The hostname of the URI '%s' is invalid"
msgstr "Hostname của URI '%s' không hợp lệ"
#: glib/gconvert.c:1685
#, c-format
msgid "The URI '%s' contains invalidly escaped characters"
msgstr "URI '%s' chứa chuỗi ký tự escape không hợp lệ"
#: glib/gconvert.c:1756
#, c-format
msgid "The pathname '%s' is not an absolute path"
msgstr "Đường dẫn '%s' không phải là đường dẫn tuyệt đối"
#: glib/gconvert.c:1766
msgid "Invalid hostname"
msgstr "Hostname không hợp lệ"
#: glib/gdir.c:79
#, c-format
msgid "Error opening directory '%s': %s"
msgstr "Lỗi khi mở thư mục '%s': %s"
#: glib/gfileutils.c:337 glib/gfileutils.c:402
#, c-format
msgid "Could not allocate %lu bytes to read file \"%s\""
msgstr "Không thể cấp phát %lu byte để đọc tập tin \"%s\""
#: glib/gfileutils.c:348
#, c-format
msgid "Error reading file '%s': %s"
msgstr "Lỗi khi đọc tập tin '%s': %s"
#: glib/gfileutils.c:426
#, c-format
msgid "Failed to read from file '%s': %s"
msgstr "Lỗi khi đọc tập tin '%s': %s"
#: glib/gfileutils.c:473 glib/gfileutils.c:541
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s': %s"
msgstr "Lỗi khi mở tập tin '%s': %s"
#: glib/gfileutils.c:487
#, c-format
msgid "Failed to get attributes of file '%s': fstat() failed: %s"
msgstr "Lỗi khi xem thuộc tính tập tin '%s': fstat() bị lỗi: %s"
#: glib/gfileutils.c:513
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s': fdopen() failed: %s"
msgstr "Lỗi khi mở tập tin '%s': fdopen() bị lỗi: %s"
#: glib/gfileutils.c:720
#, c-format
msgid "Template '%s' invalid, should not contain a '%s'"
msgstr "Mẫu '%s' không hợp lệ, mẫu không nên chứa '%s'"
#: glib/gfileutils.c:732
#, c-format
msgid "Template '%s' doesn't end with XXXXXX"
msgstr "Mẫu '%s' không kết thúc với XXXXXX"
#: glib/gfileutils.c:753
#, c-format
msgid "Failed to create file '%s': %s"
msgstr "Lỗi khi tạo tập tin '%s': %s"
#: glib/giochannel.c:1110
#, c-format
msgid "Conversion from character set `%s' to `%s' is not supported"
msgstr "Không hỗ trợ chuyển đổi từ `%s' sang `%s'"
#: glib/giochannel.c:1114
#, c-format
msgid "Could not open converter from `%s' to `%s': %s"
msgstr "Không thể mở bộ chuyển đổi từ `%s' sang `%s': %s"
#: glib/giochannel.c:1460
msgid "Can't do a raw read in g_io_channel_read_line_string"
msgstr "Không thể tiến hành đọc thô trong g_io_channel_read_line_string"
#: glib/giochannel.c:1507 glib/giochannel.c:1761 glib/giochannel.c:1847
msgid "Leftover unconverted data in read buffer"
msgstr ""
#: glib/giochannel.c:1587 glib/giochannel.c:1661
msgid "Channel terminates in a partial character"
msgstr "Channel kết thúc khi còn một ký tự chưa hoàn chỉnh"
#: glib/giochannel.c:1647
msgid "Can't do a raw read in g_io_channel_read_to_end"
msgstr "Không thể tiến hành đọc thô trong g_io_channel_read_to_end"
#: glib/giowin32.c:712 glib/giowin32.c:741
msgid "Incorrect message size"
msgstr "Sai kích thước thông điệp."
#: glib/giowin32.c:1045 glib/giowin32.c:1098
msgid "Socket error"
msgstr "Lỗi socket"
#: glib/giowin32.c:1298
msgid "Channel set flags unsupported"
msgstr "Không hỗ trợ cờ hiệu channel set"
#: glib/gmarkup.c:219
#, c-format
msgid "Error on line %d char %d: %s"
msgstr "Lỗi ở dòng %d ký tự %d: %s"
#: glib/gmarkup.c:303
#, c-format
msgid "Error on line %d: %s"
msgstr "Lỗi ở dòng %d: %s"
#: glib/gmarkup.c:382
msgid ""
"Empty entity '&;' seen; valid entities are: &amp; &quot; &lt; &gt; &apos;"
msgstr ""
"Tìm thấy entity rỗng '&;'. Các entity hợp lệ là &amp; &quot; &lt; &gt; &apos;"
#: glib/gmarkup.c:392
#, c-format
msgid ""
"Character '%s' is not valid at the start of an entity name; the & character "
"begins an entity; if this ampersand isn't supposed to be an entity, escape "
"it as &amp;"
msgstr ""
"Tên entity bắt đầu bằng ký tự '%s' là không hợp lệ; Phải bắt đầu tên entity "
"bằng ký tự &; nếu cần dùng dấu & (không phải là bắt đầu của một entity) thì "
"dùng &amp;"
#: glib/gmarkup.c:428
#, c-format
msgid "Character '%s' is not valid inside an entity name"
msgstr "Dùng ký tự '%s' trong tên entity là không hợp lệ"
#: glib/gmarkup.c:472
#, c-format
msgid "Entity name '%s' is not known"
msgstr "Không biết entity tên '%s'"
#: glib/gmarkup.c:482
msgid ""
"Entity did not end with a semicolon; most likely you used an ampersand "
"character without intending to start an entity - escape ampersand as &amp;"
msgstr ""
"Entity không kết thúc bằng dấu \";\". Có lẽ do bạn dùng dấu & nhưng không "
"phải là bắt đầu một entity - nếu thế thì dùng &amp;"
#: glib/gmarkup.c:528
#, c-format
msgid ""
"Failed to parse '%s', which should have been a digit inside a character "
"reference (&#234; for example) - perhaps the digit is too large"
msgstr ""
"Lỗi khi phân tích '%s' chứa số trong một tham chiếu ký tự (vd &#234). Có lẽ "
"do số quá lớn"
#: glib/gmarkup.c:553
#, c-format
msgid "Character reference '%s' does not encode a permitted character"
msgstr "Tham chiếu ký tự '%s' không tham chiếu tới một ký tự hợp lệ"
#: glib/gmarkup.c:570
msgid "Empty character reference; should include a digit such as &#454;"
msgstr "Tham chiếu ký tự rỗng; Tham chiếu nên bao gồm một số, vd &#454;"
#: glib/gmarkup.c:580
msgid ""
"Character reference did not end with a semicolon; most likely you used an "
"ampersand character without intending to start an entity - escape ampersand "
"as &amp;"
msgstr ""
"Tham chiếu ký tự không kết thúc bằng dấu \";\". Có lẽ do bạn dùng & nhưng "
"không với ý định bắt đầu một entity - trong trường hợp đó, dùng &amp;"
#: glib/gmarkup.c:837 glib/gmarkup.c:865 glib/gmarkup.c:896
msgid "Invalid UTF-8 encoded text"
msgstr "Đoạn text UTF-8 không hợp lệ"
#: glib/gmarkup.c:932
msgid "Document must begin with an element (e.g. <book>)"
msgstr "Tài liệu phải bắt đầu bằng một element (vd <book>)"
#: glib/gmarkup.c:970
#, c-format
msgid ""
"'%s' is not a valid character following a '<' character; it may not begin an "
"element name"
msgstr ""
"Ký tự '%s' theo sau '<' là không hợp lệ. Nó không thể là ký tự bắt đầu cho "
"tên element"
#: glib/gmarkup.c:1033
#, c-format
msgid ""
"Odd character '%s', expected a '>' character to end the start tag of element "
"'%s'"
msgstr "Ký tự lạ '%s'. Cần ký tự '>' để kết thúc element '%s'"
#: glib/gmarkup.c:1120
#, c-format
msgid ""
"Odd character '%s', expected a '=' after attribute name '%s' of element '%s'"
msgstr "Ký tự lạ '%s'. Cần ký tự '=' sau tên thuộc tính '%s' của element '%s"
#: glib/gmarkup.c:1161
#, c-format
msgid ""
"Odd character '%s', expected a '>' or '/' character to end the start tag of "
"element '%s', or optionally an attribute; perhaps you used an invalid "
"character in an attribute name"
msgstr ""
"Ký tự lạ '%s'. Cần ký tự '>' hoặc '/' để kết thúc element '%s'. Hoặc là bắt "
"đầu tên thuộc tính bằng một ký tự không hợp lệ"
#: glib/gmarkup.c:1244
#, c-format
msgid ""
"Odd character '%s', expected an open quote mark after the equals sign when "
"giving value for attribute '%s' of element '%s'"
msgstr ""
"Ký tự lạ '%s'. Cần dấu nháy sau dấu bằng khi đưa giá trị cho thuộc tính '%s' "
"của element '%s'"
#: glib/gmarkup.c:1384
#, c-format
msgid ""
"'%s' is not a valid character following the characters '</'; '%s' may not "
"begin an element name"
msgstr ""
"Theo sau '</' bằng ký tự '%s' là không hợp lệ; '%s' không thể bắt đầu tên "
"element"
#: glib/gmarkup.c:1422
#, c-format
msgid ""
"'%s' is not a valid character following the close element name '%s'; the "
"allowed character is '>'"
msgstr ""
"Theo sau element đóng '%s' bằng ký tự '%s' là không hợp lệ; Ký tự hợp lệ là "
"'>'"
#: glib/gmarkup.c:1433
#, c-format
msgid "Element '%s' was closed, no element is currently open"
msgstr "Đã kết thúc element '%s', không còn element nào vẫn chưa kết thúc"
#: glib/gmarkup.c:1442
#, c-format
msgid "Element '%s' was closed, but the currently open element is '%s'"
msgstr "Element '%s' đã kết thúc, nhưng element '%s' vẫn chưa kết thúc"
#: glib/gmarkup.c:1574
msgid "Document was empty or contained only whitespace"
msgstr "Tài liệu rỗng hoặc chỉ chứa khoảng trắng"
#: glib/gmarkup.c:1588
msgid "Document ended unexpectedly just after an open angle bracket '<'"
msgstr "Tài liệu kết thúc bất thường ngay sau dấu '<'"
#: glib/gmarkup.c:1596 glib/gmarkup.c:1640
#, c-format
msgid ""
"Document ended unexpectedly with elements still open - '%s' was the last "
"element opened"
msgstr ""
"Tài liệu kết thúc bất thường khi một số element vẫn chưa kết thúc - element "
"cuối cùng chưa kết thúc là '%s"
#: glib/gmarkup.c:1604
#, c-format
msgid ""
"Document ended unexpectedly, expected to see a close angle bracket ending "
"the tag <%s/>"
msgstr "Tài liệu kết thúc bất thường. Cần dấu '>' để kết thúc tag <%s/>"
#: glib/gmarkup.c:1610
msgid "Document ended unexpectedly inside an element name"
msgstr "Tài liệu kết thúc bất thường ngay tại tên element"
#: glib/gmarkup.c:1615
msgid "Document ended unexpectedly inside an attribute name"
msgstr "Tài liệu kết thúc bất thường ngay tại tên thuộc tính"
#: glib/gmarkup.c:1620
msgid "Document ended unexpectedly inside an element-opening tag."
msgstr "Tài liệu kết thúc bất thường ngay tại tag"
#: glib/gmarkup.c:1626
msgid ""
"Document ended unexpectedly after the equals sign following an attribute "
"name; no attribute value"
msgstr ""
"Tài liệu kết thúc bất thường ngay sau dấu = của một thuộc tính; không có giá "
"trị thuộc tính nào được đưa ra"
#: glib/gmarkup.c:1633
msgid "Document ended unexpectedly while inside an attribute value"
msgstr "Tài liệu kết thúc bất thường ngay tại giá trị thuộc tính"
#: glib/gmarkup.c:1648
#, c-format
msgid "Document ended unexpectedly inside the close tag for element '%s'"
msgstr "Tài liệu kết thúc bất thường ngay tại tag '%s'"
#: glib/gmarkup.c:1654
msgid "Document ended unexpectedly inside a comment or processing instruction"
msgstr "Tài liệu kết thúc bất thường ngay tại ghi chú hoặc tại chỉ thị xử lý"
#: glib/gshell.c:71
msgid "Quoted text doesn't begin with a quotation mark"
msgstr "Đoạn văn trích dẫn không được bắt đầu bằng dấu nháy"
#: glib/gshell.c:161
msgid "Unmatched quotation mark in command line or other shell-quoted text"
msgstr ""
#: glib/gshell.c:529
#, c-format
msgid "Text ended just after a '\\' character. (The text was '%s')"
msgstr "Đoạn text ('%s') kết thúc ngay sau ký tự '\\'"
#: glib/gshell.c:536
#, c-format
msgid "Text ended before matching quote was found for %c. (The text was '%s')"
msgstr "Text (%2$s) kết thúc trước khi tìm thấy dấu nháy cho %1$c."
#: glib/gshell.c:548
msgid "Text was empty (or contained only whitespace)"
msgstr "Đoạn text rỗng hoặc chỉ chứa khoảng trắng"
#: glib/gspawn-win32.c:214
msgid "Failed to read data from child process"
msgstr "Lỗi khi đọc dữ liệu từ process con"
#: glib/gspawn-win32.c:365
msgid ""
"Unexpected error in g_io_channel_win32_poll() reading data from a child "
"process"
msgstr ""
"Lỗi bất thường trong g_io_channel_win32_poll() khi đang đọc dữ liệu từ "
"process con"
#: glib/gspawn-win32.c:843 glib/gspawn.c:914
#, c-format
msgid "Failed to read from child pipe (%s)"
msgstr "Lỗi khi đọc từ ống dẫn con (%s)"
#: glib/gspawn-win32.c:931 glib/gspawn.c:1119
#, c-format
msgid "Failed to change to directory '%s' (%s)"
msgstr "Lỗi khi thay đổi thư mục '%s' (%s)"
#: glib/gspawn-win32.c:940
#, c-format
msgid "Failed to execute child process (%s)"
msgstr "Lỗi khi thực hiện process con (%s)"
#: glib/gspawn-win32.c:981 glib/gspawn.c:1228
#, c-format
msgid "Failed to create pipe for communicating with child process (%s)"
msgstr "Lỗi khi tạo ống dẫn để liên lạc với process con (%s)"
#: glib/gspawn.c:161
#, c-format
msgid "Failed to read data from child process (%s)"
msgstr "Lỗi khi đọc dữ liệu từ process con (%s)"
#: glib/gspawn.c:293
#, c-format
msgid "Unexpected error in select() reading data from a child process (%s)"
msgstr "Lỗi bất thường khi select() đọc dữ liệu từ process con (%s)"
#: glib/gspawn.c:376
#, c-format
msgid "Unexpected error in waitpid() (%s)"
msgstr "Lỗi bất thường trong waitpid() (%s)"
#: glib/gspawn.c:979
#, c-format
msgid "Failed to fork (%s)"
msgstr "Lỗi khi fork (%s)"
#: glib/gspawn.c:1129
#, c-format
msgid "Failed to execute child process \"%s\" (%s)"
msgstr "Lỗi khi thực hiện process con \"%s\" (%s)"
#: glib/gspawn.c:1139
#, c-format
msgid "Failed to redirect output or input of child process (%s)"
msgstr "Lỗi khi tái định hướng đầu vào hoặc đầu ra của process con (%s)"
#: glib/gspawn.c:1148
#, c-format
msgid "Failed to fork child process (%s)"
msgstr "Lỗi khi fork process con (%s)"
#: glib/gspawn.c:1156
#, c-format
msgid "Unknown error executing child process \"%s\""
msgstr "Lỗi lạ khi thực hiện process con \"%s\""
#: glib/gspawn.c:1178
#, c-format
msgid "Failed to read enough data from child pid pipe (%s)"
msgstr "Lỗi sau khi đọc đủ dữ liệu từ ống dẫn process con (%s)"
#: glib/gutf8.c:950
msgid "Character out of range for UTF-8"
msgstr "Ký tự vượt ngoài phạm vi UTF-8"
#: glib/gutf8.c:1039 glib/gutf8.c:1048 glib/gutf8.c:1180 glib/gutf8.c:1189
#: glib/gutf8.c:1330 glib/gutf8.c:1426
msgid "Invalid sequence in conversion input"
msgstr "Chuỗi ký tự chuyển đổi không hợp lệ"
#: glib/gutf8.c:1341 glib/gutf8.c:1437
msgid "Character out of range for UTF-16"
msgstr "Ký tự vượt ngoài phạm vi UTF-16"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment