Commit 0a2d4f6e authored by Matej Urbančič's avatar Matej Urbančič

Updated Slovenian translation

parent 032c76eb
Pipeline #59229 passed with stages
in 18 minutes and 2 seconds
......@@ -3,14 +3,14 @@
# This file is distributed under the same license as the glib package.
#
# Andraž Tori <andraz.tori1@guest.arnes.si> 2000.
# Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>, 2007–2018.
# Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>, 2007–2019.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: glib master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/glib/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-12-04 18:15+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-12-04 20:45+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2019-02-14 15:07+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-14 18:38+0100\n"
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
"Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si@googlegroups.com>\n"
"Language: sl_SI\n"
......@@ -119,8 +119,8 @@ msgid "Application identifier in D-Bus format (eg: org.example.viewer)"
msgstr ""
"Določila programa v zapisu vodila D-Bus (na primer: org.example.viewer)"
#: gio/gapplication-tool.c:72 gio/glib-compile-resources.c:737
#: gio/glib-compile-resources.c:743 gio/glib-compile-resources.c:770
#: gio/gapplication-tool.c:72 gio/glib-compile-resources.c:738
#: gio/glib-compile-resources.c:744 gio/glib-compile-resources.c:772
#: gio/gresource-tool.c:502 gio/gresource-tool.c:568
msgid "FILE"
msgstr "DATOTEKA"
......@@ -259,8 +259,8 @@ msgstr ""
#: gio/gbufferedinputstream.c:420 gio/gbufferedinputstream.c:498
#: gio/ginputstream.c:179 gio/ginputstream.c:379 gio/ginputstream.c:617
#: gio/ginputstream.c:1019 gio/goutputstream.c:203 gio/goutputstream.c:834
#: gio/gpollableinputstream.c:205 gio/gpollableoutputstream.c:209
#: gio/ginputstream.c:1019 gio/goutputstream.c:223 gio/goutputstream.c:1049
#: gio/gpollableinputstream.c:205 gio/gpollableoutputstream.c:277
#, c-format
msgid "Too large count value passed to %s"
msgstr "Prevelika vrednost štetja poslana na %s"
......@@ -275,7 +275,7 @@ msgid "Cannot truncate GBufferedInputStream"
msgstr "Ni mogoče razčleniti GBufferedInputStream"
#: gio/gbufferedinputstream.c:982 gio/ginputstream.c:1208 gio/giostream.c:300
#: gio/goutputstream.c:1661
#: gio/goutputstream.c:2198
msgid "Stream is already closed"
msgstr "Pretok je že zaprt"
......@@ -283,7 +283,7 @@ msgstr "Pretok je že zaprt"
msgid "Truncate not supported on base stream"
msgstr "Razčlenitev na osnovnem pretoku ni dovoljena"
#: gio/gcancellable.c:317 gio/gdbusconnection.c:1840 gio/gdbusprivate.c:1402
#: gio/gcancellable.c:317 gio/gdbusconnection.c:1867 gio/gdbusprivate.c:1402
#: gio/gsimpleasyncresult.c:871 gio/gsimpleasyncresult.c:897
#, c-format
msgid "Operation was cancelled"
......@@ -302,33 +302,33 @@ msgid "Not enough space in destination"
msgstr "Ni dovolj prostora za cilju"
#: gio/gcharsetconverter.c:342 gio/gdatainputstream.c:848
#: gio/gdatainputstream.c:1261 glib/gconvert.c:454 glib/gconvert.c:884
#: gio/gdatainputstream.c:1261 glib/gconvert.c:455 glib/gconvert.c:885
#: glib/giochannel.c:1557 glib/giochannel.c:1599 glib/giochannel.c:2443
#: glib/gutf8.c:869 glib/gutf8.c:1322
msgid "Invalid byte sequence in conversion input"
msgstr "Neveljavno zaporedje bajtov na vhodu pretvorbe"
#: gio/gcharsetconverter.c:347 glib/gconvert.c:462 glib/gconvert.c:798
#: gio/gcharsetconverter.c:347 glib/gconvert.c:463 glib/gconvert.c:799
#: glib/giochannel.c:1564 glib/giochannel.c:2455
#, c-format
msgid "Error during conversion: %s"
msgstr "Napaka med pretvorbo: %s"
#: gio/gcharsetconverter.c:445 gio/gsocket.c:1104
#: gio/gcharsetconverter.c:445 gio/gsocket.c:1093
msgid "Cancellable initialization not supported"
msgstr "Dejanje prekinitve zagona ni podprto"
#: gio/gcharsetconverter.c:456 glib/gconvert.c:327 glib/giochannel.c:1385
#: gio/gcharsetconverter.c:456 glib/gconvert.c:328 glib/giochannel.c:1385
#, c-format
msgid "Conversion from character set “%s” to “%s” is not supported"
msgstr "Pretvorba iz nabora znakov »%s« v »%s« ni podprta"
#: gio/gcharsetconverter.c:460 glib/gconvert.c:331
#: gio/gcharsetconverter.c:460 glib/gconvert.c:332
#, c-format
msgid "Could not open converter from “%s” to “%s”"
msgstr "Ni mogoče odpreti pretvornika iz »%s« v »%s«"
#: gio/gcontenttype.c:358
#: gio/gcontenttype.c:452
#, c-format
msgid "%s type"
msgstr "%s vrsta"
......@@ -510,7 +510,7 @@ msgstr "Vodilo seje DBus ni zagnano, zato je samodejni zagon spodletel"
msgid "Cannot determine session bus address (not implemented for this OS)"
msgstr "Ni mogoče določiti naslova vodila seje (ni podprto v tem OS)"
#: gio/gdbusaddress.c:1662 gio/gdbusconnection.c:7147
#: gio/gdbusaddress.c:1662 gio/gdbusconnection.c:7174
#, c-format
msgid ""
"Cannot determine bus address from DBUS_STARTER_BUS_TYPE environment variable "
......@@ -519,7 +519,7 @@ msgstr ""
"Ni mogoče določiti naslova vodila iz okoljske spremenljivke "
"DBUS_STARTER_BUS_TYPE – neznana vrednost »%s«"
#: gio/gdbusaddress.c:1671 gio/gdbusconnection.c:7156
#: gio/gdbusaddress.c:1671 gio/gdbusconnection.c:7183
msgid ""
"Cannot determine bus address because the DBUS_STARTER_BUS_TYPE environment "
"variable is not set"
......@@ -631,97 +631,97 @@ msgstr "Napaka med odpiranjem zbirke ključev »%s« za branje: "
msgid "(Additionally, releasing the lock for “%s” also failed: %s) "
msgstr "(V nadaljevanju je spodletelo tudi sproščanje zaklepa »%s«: %s)"
#: gio/gdbusconnection.c:603 gio/gdbusconnection.c:2369
#: gio/gdbusconnection.c:603 gio/gdbusconnection.c:2396
msgid "The connection is closed"
msgstr "Povezava je zaprta"
#: gio/gdbusconnection.c:1870
#: gio/gdbusconnection.c:1897
msgid "Timeout was reached"
msgstr "Čas zakasnitve je potekel"
#: gio/gdbusconnection.c:2491
#: gio/gdbusconnection.c:2518
msgid ""
"Unsupported flags encountered when constructing a client-side connection"
msgstr ""
"Med izgrajevanjem povezave s strani odjemalca so bile odkrite nepodprte "
"zastavice"
#: gio/gdbusconnection.c:4120 gio/gdbusconnection.c:4467
#: gio/gdbusconnection.c:4147 gio/gdbusconnection.c:4494
#, c-format
msgid ""
"No such interface “org.freedesktop.DBus.Properties” on object at path %s"
msgstr ""
"Vmesnik »org.freedesktop.DBus.Properties« na predmetu na poti %s ne obstaja"
#: gio/gdbusconnection.c:4262
#: gio/gdbusconnection.c:4289
#, c-format
msgid "No such property “%s”"
msgstr "Lastnost »%s« ne obstaja"
#: gio/gdbusconnection.c:4274
#: gio/gdbusconnection.c:4301
#, c-format
msgid "Property “%s” is not readable"
msgstr "Lastnost »%s« ni berljiva"
#: gio/gdbusconnection.c:4285
#: gio/gdbusconnection.c:4312
#, c-format
msgid "Property “%s” is not writable"
msgstr "Lastnost »%s« ni zapisljiva"
#: gio/gdbusconnection.c:4305
#: gio/gdbusconnection.c:4332
#, c-format
msgid "Error setting property “%s”: Expected type “%s” but got “%s”"
msgstr ""
"Napaka med nastavljanjem lastnosti »%s«: pričakovana je vrsta »%s«, javljena "
"pa »%s«."
#: gio/gdbusconnection.c:4410 gio/gdbusconnection.c:4618
#: gio/gdbusconnection.c:6587
#: gio/gdbusconnection.c:4437 gio/gdbusconnection.c:4645
#: gio/gdbusconnection.c:6614
#, c-format
msgid "No such interface “%s”"
msgstr "Vmesnik »%s« ne obstaja"
#: gio/gdbusconnection.c:4836 gio/gdbusconnection.c:7096
#: gio/gdbusconnection.c:4863 gio/gdbusconnection.c:7123
#, c-format
msgid "No such interface “%s” on object at path %s"
msgstr "Vmesnik »%s« na predmetu na poti %s ne obstaja"
#: gio/gdbusconnection.c:4934
#: gio/gdbusconnection.c:4961
#, c-format
msgid "No such method “%s”"
msgstr "Način »%s« ne obstaja"
#: gio/gdbusconnection.c:4965
#: gio/gdbusconnection.c:4992
#, c-format
msgid "Type of message, “%s”, does not match expected type “%s”"
msgstr "Vrsta sporočila »%s« se ne sklada s pričakovano vrsto »%s«"
#: gio/gdbusconnection.c:5163
#: gio/gdbusconnection.c:5190
#, c-format
msgid "An object is already exported for the interface %s at %s"
msgstr "Za vmesnik %s pri %s je predmet že izvožen"
#: gio/gdbusconnection.c:5389
#: gio/gdbusconnection.c:5416
#, c-format
msgid "Unable to retrieve property %s.%s"
msgstr "Ni mogoče pridobiti lastnosti %s.%s"
#: gio/gdbusconnection.c:5445
#: gio/gdbusconnection.c:5472
#, c-format
msgid "Unable to set property %s.%s"
msgstr "Ni mogoče določiti lastnosti %s.%s"
#: gio/gdbusconnection.c:5623
#: gio/gdbusconnection.c:5650
#, c-format
msgid "Method “%s” returned type “%s”, but expected “%s”"
msgstr "Način »%s« je vrnil vrsto »%s«, pričakovana pa je vrsta »%s«"
#: gio/gdbusconnection.c:6698
#: gio/gdbusconnection.c:6725
#, c-format
msgid "Method “%s” on interface “%s” with signature “%s” does not exist"
msgstr "Način »%s« na vmesniku »%s« s podpisom »%s« ne obstaja"
#: gio/gdbusconnection.c:6819
#: gio/gdbusconnection.c:6846
#, c-format
msgid "A subtree is already exported for %s"
msgstr "Podrejeno drevo je že izvoženo za %s"
......@@ -904,12 +904,12 @@ msgstr "Število opisnikov v sporočilu (%d) se razlikuje od polja glave (%d)"
msgid "Cannot serialize message: "
msgstr "Sporočila ni bilo mogoče združiti v zaporedje:"
#: gio/gdbusmessage.c:2740
#: gio/gdbusmessage.c:2739
#, c-format
msgid "Message body has signature “%s” but there is no signature header"
msgstr "Telo sporočila ima podpis »%s«, vendar v glavi ni podpisa"
#: gio/gdbusmessage.c:2750
#: gio/gdbusmessage.c:2749
#, c-format
msgid ""
"Message body has type signature “%s” but signature in the header field is "
......@@ -917,40 +917,40 @@ msgid ""
msgstr ""
"Telo sporočila ima podpis vrste »%s«, vendar je podpis v polju glave »%s«"
#: gio/gdbusmessage.c:2766
#: gio/gdbusmessage.c:2765
#, c-format
msgid "Message body is empty but signature in the header field is “(%s)”"
msgstr "Telo sporočila je prazno, vendar je v polju glave podpis »(%s)«"
#: gio/gdbusmessage.c:3319
#: gio/gdbusmessage.c:3318
#, c-format
msgid "Error return with body of type “%s”"
msgstr "Napaka vrnjena s telesom vrste »%s«"
#: gio/gdbusmessage.c:3327
#: gio/gdbusmessage.c:3326
msgid "Error return with empty body"
msgstr "Napaka vrnjena s praznim telesom"
#: gio/gdbusprivate.c:2066
#: gio/gdbusprivate.c:2075
#, c-format
msgid "Unable to get Hardware profile: %s"
msgstr "Ni mogoče pridobiti strojnega profila: %s"
#: gio/gdbusprivate.c:2111
#: gio/gdbusprivate.c:2120
msgid "Unable to load /var/lib/dbus/machine-id or /etc/machine-id: "
msgstr "Ni mogoče naložiti /var/lib/dbus/machine-id oziroma /etc/machine-id: "
#: gio/gdbusproxy.c:1611
#: gio/gdbusproxy.c:1617
#, c-format
msgid "Error calling StartServiceByName for %s: "
msgstr "Napaka med klicanjem predmeta StartServiceByName za %s: "
#: gio/gdbusproxy.c:1634
#: gio/gdbusproxy.c:1640
#, c-format
msgid "Unexpected reply %d from StartServiceByName(\"%s\") method"
msgstr "Nepričakovan odgovor %d iz načina StartServiceByName(»%s«)"
#: gio/gdbusproxy.c:2733 gio/gdbusproxy.c:2868
#: gio/gdbusproxy.c:2740 gio/gdbusproxy.c:2875
#, c-format
msgid ""
"Cannot invoke method; proxy is for the well-known name %s without an owner, "
......@@ -1256,38 +1256,38 @@ msgstr "Napaka: navedenih je preveč argumentov.\n"
msgid "Error: %s is not a valid well-known bus name.\n"
msgstr "Napaka: %s ni veljavno enoznačno ime vodila.\n"
#: gio/gdesktopappinfo.c:2023 gio/gdesktopappinfo.c:4660
#: gio/gdesktopappinfo.c:2041 gio/gdesktopappinfo.c:4822
msgid "Unnamed"
msgstr "Neimenovano"
#: gio/gdesktopappinfo.c:2433
#: gio/gdesktopappinfo.c:2451
msgid "Desktop file didn’t specify Exec field"
msgstr "Namizna datoteka ne vsebuje določenega polja Exec"
#: gio/gdesktopappinfo.c:2692
#: gio/gdesktopappinfo.c:2710
msgid "Unable to find terminal required for application"
msgstr "Ni mogoče najti terminala, ki ga zahteva program"
#: gio/gdesktopappinfo.c:3202
#: gio/gdesktopappinfo.c:3362
#, c-format
msgid "Can’t create user application configuration folder %s: %s"
msgstr "Ni mogoče ustvariti nastavitvene mape uporabnikovega programa %s: %s"
#: gio/gdesktopappinfo.c:3206
#: gio/gdesktopappinfo.c:3366
#, c-format
msgid "Can’t create user MIME configuration folder %s: %s"
msgstr "Ni mogoče ustvariti uporabnikove nastavitvene mape MIME %s: %s"
#: gio/gdesktopappinfo.c:3446 gio/gdesktopappinfo.c:3470
#: gio/gdesktopappinfo.c:3606 gio/gdesktopappinfo.c:3630
msgid "Application information lacks an identifier"
msgstr "Podatki programa so brez določila"
#: gio/gdesktopappinfo.c:3704
#: gio/gdesktopappinfo.c:3864
#, c-format
msgid "Can’t create user desktop file %s"
msgstr "Ni mogoče ustvariti uporabnikove datoteke namizja %s"
#: gio/gdesktopappinfo.c:3838
#: gio/gdesktopappinfo.c:3998
#, c-format
msgid "Custom definition for %s"
msgstr "Določilo po meri za %s"
......@@ -1353,7 +1353,7 @@ msgstr "Pričakovan GEmblem za GEmblemedIcon"
#: gio/gfile.c:2008 gio/gfile.c:2063 gio/gfile.c:3738 gio/gfile.c:3793
#: gio/gfile.c:4029 gio/gfile.c:4071 gio/gfile.c:4539 gio/gfile.c:4950
#: gio/gfile.c:5035 gio/gfile.c:5125 gio/gfile.c:5222 gio/gfile.c:5309
#: gio/gfile.c:5410 gio/gfile.c:7988 gio/gfile.c:8078 gio/gfile.c:8162
#: gio/gfile.c:5410 gio/gfile.c:8113 gio/gfile.c:8203 gio/gfile.c:8287
#: gio/win32/gwinhttpfile.c:437
msgid "Operation not supported"
msgstr "Opravilo ni podprto"
......@@ -1366,7 +1366,7 @@ msgstr "Opravilo ni podprto"
msgid "Containing mount does not exist"
msgstr "Obstoječa enota ne obstaja"
#: gio/gfile.c:2622 gio/glocalfile.c:2441
#: gio/gfile.c:2622 gio/glocalfile.c:2446
msgid "Can’t copy over directory"
msgstr "Ni mogoče kopirati prek mape"
......@@ -1425,7 +1425,7 @@ msgstr "Ni mogoče uporabiti »%c« v imenu datoteke"
msgid "volume doesn’t implement mount"
msgstr "enota ne podpira priklopa"
#: gio/gfile.c:6882
#: gio/gfile.c:6884 gio/gfile.c:6930
msgid "No application is registered as handling this file"
msgstr "Na voljo ni programa z a upravljanje s to datoteko"
......@@ -1470,8 +1470,8 @@ msgstr "Razčlenitev ni dovoljena na dovodnem pretoku"
msgid "Truncate not supported on stream"
msgstr "Razčlenitev ni podprta na pretoku"
#: gio/ghttpproxy.c:91 gio/gresolver.c:410 gio/gresolver.c:476
#: glib/gconvert.c:1787
#: gio/ghttpproxy.c:91 gio/gresolver.c:377 gio/gresolver.c:529
#: glib/gconvert.c:1785
msgid "Invalid hostname"
msgstr "Neveljavno ime gostitelja"
......@@ -1571,7 +1571,7 @@ msgstr "Vhodni pretok ne podpira branja"
#. Translators: This is an error you get if there is
#. * already an operation running against this stream when
#. * you try to start one
#: gio/ginputstream.c:1218 gio/giostream.c:310 gio/goutputstream.c:1671
#: gio/ginputstream.c:1218 gio/giostream.c:310 gio/goutputstream.c:2208
msgid "Stream has outstanding operation"
msgstr "Pretok izvaja izredno dejanje"
......@@ -1676,7 +1676,7 @@ msgstr "Napaka med pisanjem v standardni odvod"
#: gio/gio-tool-cat.c:133 gio/gio-tool-info.c:282 gio/gio-tool-list.c:165
#: gio/gio-tool-mkdir.c:48 gio/gio-tool-monitor.c:37 gio/gio-tool-monitor.c:39
#: gio/gio-tool-monitor.c:41 gio/gio-tool-monitor.c:43
#: gio/gio-tool-monitor.c:203 gio/gio-tool-mount.c:1212 gio/gio-tool-open.c:113
#: gio/gio-tool-monitor.c:203 gio/gio-tool-mount.c:1212 gio/gio-tool-open.c:70
#: gio/gio-tool-remove.c:48 gio/gio-tool-rename.c:45 gio/gio-tool-set.c:89
#: gio/gio-tool-trash.c:81 gio/gio-tool-tree.c:239
msgid "LOCATION"
......@@ -1697,7 +1697,7 @@ msgstr ""
"mogoče uporabiti smb://strežnik/vir/datoteka.txt."
#: gio/gio-tool-cat.c:162 gio/gio-tool-info.c:313 gio/gio-tool-mkdir.c:76
#: gio/gio-tool-monitor.c:228 gio/gio-tool-mount.c:1263 gio/gio-tool-open.c:139
#: gio/gio-tool-monitor.c:228 gio/gio-tool-mount.c:1263 gio/gio-tool-open.c:96
#: gio/gio-tool-remove.c:72 gio/gio-tool-trash.c:136
msgid "No locations given"
msgstr "Ni podanih mest"
......@@ -2103,7 +2103,7 @@ msgstr ""
msgid "Target %s is not a directory"
msgstr "Cilj %s ni mapa"
#: gio/gio-tool-open.c:118
#: gio/gio-tool-open.c:75
msgid ""
"Open files with the default application that\n"
"is registered to handle files of this type."
......@@ -2297,64 +2297,70 @@ msgstr "Napaka med stiskanjem datoteke %s"
msgid "text may not appear inside <%s>"
msgstr "besedilo se ne sme pojaviti znotraj <%s>"
#: gio/glib-compile-resources.c:736 gio/glib-compile-schemas.c:2139
#: gio/glib-compile-resources.c:737 gio/glib-compile-schemas.c:2139
msgid "Show program version and exit"
msgstr "Izpiši podrobnosti različice in končaj"
#: gio/glib-compile-resources.c:737
#: gio/glib-compile-resources.c:738
msgid "Name of the output file"
msgstr "Ime izhodne datoteke"
#: gio/glib-compile-resources.c:738
#: gio/glib-compile-resources.c:739
msgid ""
"The directories to load files referenced in FILE from (default: current "
"directory)"
msgstr ""
"Mape, iz katerih naj bodo prebrane datoteke (privzeto je to trenutna mapa)"
#: gio/glib-compile-resources.c:738 gio/glib-compile-schemas.c:2140
#: gio/glib-compile-resources.c:739 gio/glib-compile-schemas.c:2140
#: gio/glib-compile-schemas.c:2169
msgid "DIRECTORY"
msgstr "MAPA"
#: gio/glib-compile-resources.c:739
#: gio/glib-compile-resources.c:740
msgid ""
"Generate output in the format selected for by the target filename extension"
msgstr "Ustvari odvod v obliki, izbrani s pripono imena ciljne datoteke"
#: gio/glib-compile-resources.c:740
#: gio/glib-compile-resources.c:741
msgid "Generate source header"
msgstr "Ustvari glavo vira"
#: gio/glib-compile-resources.c:741
#: gio/glib-compile-resources.c:742
msgid "Generate source code used to link in the resource file into your code"
msgstr "Ustvari izvorno kodo za povezavo datoteke virov z vašo kodo"
#: gio/glib-compile-resources.c:742
#: gio/glib-compile-resources.c:743
msgid "Generate dependency list"
msgstr "Ustvari seznam odvisnosti."
#: gio/glib-compile-resources.c:743
#: gio/glib-compile-resources.c:744
msgid "Name of the dependency file to generate"
msgstr "Ime ustvarjene datoteke odvisnosti za ustvarjanje"
#: gio/glib-compile-resources.c:744
#: gio/glib-compile-resources.c:745
msgid "Include phony targets in the generated dependency file"
msgstr "Vključi lažne cilje v ustvarjeni datoteki odvisnosti"
#: gio/glib-compile-resources.c:745
#: gio/glib-compile-resources.c:746
msgid "Don’t automatically create and register resource"
msgstr "Vira ne ustvari in ne vpiši samodejno"
#: gio/glib-compile-resources.c:746
#: gio/glib-compile-resources.c:747
msgid "Don’t export functions; declare them G_GNUC_INTERNAL"
msgstr "Ne izvozi funkcij; te je treba deklarirati v G_GNUC_INTERNAL"
#: gio/glib-compile-resources.c:747
#: gio/glib-compile-resources.c:748
msgid ""
"Don’t embed resource data in the C file; assume it's linked externally "
"instead"
msgstr "Ne vgrajuj podatkov vira v datoteko C; predvidi zunanjo povezavo"
#: gio/glib-compile-resources.c:749
msgid "C identifier name used for the generated source code"
msgstr "Določilo imena jezika C za ustvarjanje izvorne kode"
#: gio/glib-compile-resources.c:773
#: gio/glib-compile-resources.c:775
msgid ""
"Compile a resource specification into a resource file.\n"
"Resource specification files have the extension .gresource.xml,\n"
......@@ -2364,7 +2370,7 @@ msgstr ""
"Datoteke določil vira imajo pripone .gresource.xml,\n"
"datoteke vira pa pripono .gresource."
#: gio/glib-compile-resources.c:795
#: gio/glib-compile-resources.c:797
msgid "You should give exactly one file name\n"
msgstr "Podati je treba natanko eno ime datoteke\n"
......@@ -2819,12 +2825,12 @@ msgstr "je brez dela.\n"
msgid "removed existing output file.\n"
msgstr "odstranjena obstoječa odvodna datoteka.\n"
#: gio/glocalfile.c:544 gio/win32/gwinhttpfile.c:420
#: gio/glocalfile.c:546 gio/win32/gwinhttpfile.c:420
#, c-format
msgid "Invalid filename %s"
msgstr "Neveljavno ime datoteke %s"
#: gio/glocalfile.c:1011
#: gio/glocalfile.c:1013
#, c-format
msgid "Error getting filesystem info for %s: %s"
msgstr "Napaka med pridobivanjem podrobnosti datotečnega sistema za %s: %s"
......@@ -2833,130 +2839,130 @@ msgstr "Napaka med pridobivanjem podrobnosti datotečnega sistema za %s: %s"
#. * the enclosing (user visible) mount of a file, but none
#. * exists.
#.
#: gio/glocalfile.c:1150
#: gio/glocalfile.c:1152
#, c-format
msgid "Containing mount for file %s not found"
msgstr "Priklopne točke datoteke %s ni mogoče najti"
#: gio/glocalfile.c:1173
#: gio/glocalfile.c:1175
msgid "Can’t rename root directory"
msgstr "Ni mogoče preimenovati korenske mape"
#: gio/glocalfile.c:1191 gio/glocalfile.c:1214
#: gio/glocalfile.c:1193 gio/glocalfile.c:1216
#, c-format
msgid "Error renaming file %s: %s"
msgstr "Napaka med preimenovanjem datoteke %s: %s"
#: gio/glocalfile.c:1198
#: gio/glocalfile.c:1200
msgid "Can’t rename file, filename already exists"
msgstr "Ni mogoče preimenovati datoteke, izbrano ime že obstaja"
#: gio/glocalfile.c:1211 gio/glocalfile.c:2317 gio/glocalfile.c:2345
#: gio/glocalfile.c:2502 gio/glocalfileoutputstream.c:551
#: gio/glocalfile.c:1213 gio/glocalfile.c:2322 gio/glocalfile.c:2350
#: gio/glocalfile.c:2507 gio/glocalfileoutputstream.c:646
msgid "Invalid filename"
msgstr "Neveljavno ime datoteke"
#: gio/glocalfile.c:1379 gio/glocalfile.c:1394
#: gio/glocalfile.c:1381 gio/glocalfile.c:1396
#, c-format
msgid "Error opening file %s: %s"
msgstr "Napaka med odpiranjem datoteke %s: %s"
#: gio/glocalfile.c:1519
#: gio/glocalfile.c:1521
#, c-format
msgid "Error removing file %s: %s"
msgstr "Napaka med odstranjevanjem datoteke %s: %s"
#: gio/glocalfile.c:1958
#: gio/glocalfile.c:1963
#, c-format
msgid "Error trashing file %s: %s"
msgstr "Napaka med premikanjem datoteke %s v smeti: %s"
#: gio/glocalfile.c:1999
#: gio/glocalfile.c:2004
#, c-format
msgid "Unable to create trash dir %s: %s"
msgstr "Ni mogoče ustvariti mape smeti %s: %s"
#: gio/glocalfile.c:2020
#: gio/glocalfile.c:2025
#, c-format
msgid "Unable to find toplevel directory to trash %s"
msgstr "Ni mogoče najti vrhnje ravni smeti %s"
#: gio/glocalfile.c:2029
#: gio/glocalfile.c:2034
#, c-format
msgid "Trashing on system internal mounts is not supported"
msgstr ""
"Kopiranje (sklic povezave/kloniranje) med različnimi priklopi ni podprto"
#: gio/glocalfile.c:2113 gio/glocalfile.c:2133
#: gio/glocalfile.c:2118 gio/glocalfile.c:2138
#, c-format
msgid "Unable to find or create trash directory for %s"
msgstr "Ni mogoče najti oziroma ustvariti mape smeti za %s"
#: gio/glocalfile.c:2168
#: gio/glocalfile.c:2173
#, c-format
msgid "Unable to create trashing info file for %s: %s"
msgstr "Ni mogoče ustvariti datoteke podrobnosti smeti za %s: %s"
#: gio/glocalfile.c:2228
#: gio/glocalfile.c:2233
#, c-format
msgid "Unable to trash file %s across filesystem boundaries"
msgstr ""
"Datoteke %s ni mogoče premakniti v smeti prek različnih datotečnih sistemov"
#: gio/glocalfile.c:2232 gio/glocalfile.c:2288
#: gio/glocalfile.c:2237 gio/glocalfile.c:2293
#, c-format
msgid "Unable to trash file %s: %s"
msgstr "Datoteke %s ni mogoče premakniti v smeti: %s"
#: gio/glocalfile.c:2294
#: gio/glocalfile.c:2299
#, c-format
msgid "Unable to trash file %s"
msgstr "Datoteke %s ni mogoče premakniti v smeti"
#: gio/glocalfile.c:2320
#: gio/glocalfile.c:2325
#, c-format
msgid "Error creating directory %s: %s"
msgstr "Napaka med ustvarjanjem mape %s: %s"
#: gio/glocalfile.c:2349
#: gio/glocalfile.c:2354
#, c-format
msgid "Filesystem does not support symbolic links"
msgstr "Datotečni sistem ne podpira simbolnih povezav"
#: gio/glocalfile.c:2352
#: gio/glocalfile.c:2357
#, c-format
msgid "Error making symbolic link %s: %s"
msgstr "Napaka med ustvarjanjem simbolne povezave %s: %s"
#: gio/glocalfile.c:2358 glib/gfileutils.c:2138
#: gio/glocalfile.c:2363 glib/gfileutils.c:2138
msgid "Symbolic links not supported"
msgstr "Simbolne povezave niso podprte"
#: gio/glocalfile.c:2413 gio/glocalfile.c:2448 gio/glocalfile.c:2505
#: gio/glocalfile.c:2418 gio/glocalfile.c:2453 gio/glocalfile.c:2510
#, c-format
msgid "Error moving file %s: %s"
msgstr "Napaka med premikanjem datoteke %s: %s"
#: gio/glocalfile.c:2436
#: gio/glocalfile.c:2441
msgid "Can’t move directory over directory"
msgstr "Ni mogoče premakniti mape čez mapo"
#: gio/glocalfile.c:2462 gio/glocalfileoutputstream.c:935
#: gio/glocalfileoutputstream.c:949 gio/glocalfileoutputstream.c:964
#: gio/glocalfileoutputstream.c:981 gio/glocalfileoutputstream.c:995
#: gio/glocalfile.c:2467 gio/glocalfileoutputstream.c:1030
#: gio/glocalfileoutputstream.c:1044 gio/glocalfileoutputstream.c:1059
#: gio/glocalfileoutputstream.c:1076 gio/glocalfileoutputstream.c:1090
msgid "Backup file creation failed"
msgstr "Ustvarjanje varnostne kopije je spodletelo."
#: gio/glocalfile.c:2481
#: gio/glocalfile.c:2486
#, c-format
msgid "Error removing target file: %s"
msgstr "Napaka med odstranjevanjem ciljne datoteke: %s"
#: gio/glocalfile.c:2495
#: gio/glocalfile.c:2500
msgid "Move between mounts not supported"
msgstr "Premikanje med priklopi ni podprto"
#: gio/glocalfile.c:2686
#: gio/glocalfile.c:2691
#, c-format
msgid "Could not determine the disk usage of %s: %s"
msgstr "Ni mogoče določiti porabe diska %s: %s."
......@@ -2982,7 +2988,7 @@ msgstr "Napaka med določanjem razširjenega atributa »%s«: %s"
msgid " (invalid encoding)"
msgstr " (neveljavni nabor znakov)"
#: gio/glocalfileinfo.c:1789 gio/glocalfileoutputstream.c:813
#: gio/glocalfileinfo.c:1789 gio/glocalfileoutputstream.c:908
#, c-format
msgid "Error when getting information for file “%s”: %s"
msgstr "Napaka med pridobivanjem podatkov za datoteko »%s«: %s"
......@@ -3056,20 +3062,20 @@ msgstr "Na tem sistemu SELinux ni omogočen"
msgid "Setting attribute %s not supported"
msgstr "Določanje atributa %s ni podprto"
#: gio/glocalfileinputstream.c:168 gio/glocalfileoutputstream.c:696
#: gio/glocalfileinputstream.c:168 gio/glocalfileoutputstream.c:791
#, c-format
msgid "Error reading from file: %s"
msgstr "Napaka med branjem iz datoteke: %s"
#: gio/glocalfileinputstream.c:199 gio/glocalfileinputstream.c:211
#: gio/glocalfileinputstream.c:225 gio/glocalfileinputstream.c:333
#: gio/glocalfileoutputstream.c:458 gio/glocalfileoutputstream.c:1013
#: gio/glocalfileoutputstream.c:553 gio/glocalfileoutputstream.c:1108
#, c-format
msgid "Error seeking in file: %s"
msgstr "Napaka med iskanjem v datoteki: %s"
#: gio/glocalfileinputstream.c:255 gio/glocalfileoutputstream.c:248
#: gio/glocalfileoutputstream.c:342
#: gio/glocalfileinputstream.c:255 gio/glocalfileoutputstream.c:343
#: gio/glocalfileoutputstream.c:437
#, c-format
msgid "Error closing file: %s"
msgstr "Napaka med zapiranjem datoteke: %s"
......@@ -3078,51 +3084,51 @@ msgstr "Napaka med zapiranjem datoteke: %s"
msgid "Unable to find default local file monitor type"
msgstr "Ni mogoče najti privzete krajevne datoteke nadzora"
#: gio/glocalfileoutputstream.c:196 gio/glocalfileoutputstream.c:228
#: gio/glocalfileoutputstream.c:717
#: gio/glocalfileoutputstream.c:208 gio/glocalfileoutputstream.c:286
#: gio/glocalfileoutputstream.c:323 gio/glocalfileoutputstream.c:812
#, c-format
msgid "Error writing to file: %s"
msgstr "Napaka med pisanjem v datoteko: %s"
#: gio/glocalfileoutputstream.c:275
#: gio/glocalfileoutputstream.c:370
#, c-format
msgid "Error removing old backup link: %s"
msgstr "Napaka med odstranjevanjem stare varnostne povezave: %s"
#: gio/glocalfileoutputstream.c:289 gio/glocalfileoutputstream.c:302
#: gio/glocalfileoutputstream.c:384 gio/glocalfileoutputstream.c:397
#, c-format
msgid "Error creating backup copy: %s"
msgstr "Napaka med ustvarjanjem varnostne kopije: %s"
#: gio/glocalfileoutputstream.c:320
#: gio/glocalfileoutputstream.c:415
#, c-format
msgid "Error renaming temporary file: %s"
msgstr "Napaka med preimenovanjem začasne datoteke: %s"
#: gio/glocalfileoutputstream.c:504 gio/glocalfileoutputstream.c:1064
#: gio/glocalfileoutputstream.c:599 gio/glocalfileoutputstream.c:1159
#, c-format
msgid "Error truncating file: %s"
msgstr "Napaka med obrezovanjem datoteke: %s"
#: gio/glocalfileoutputstream.c:557 gio/glocalfileoutputstream.c:795
#: gio/glocalfileoutputstream.c:1045 gio/gsubprocess.c:380
#: gio/glocalfileoutputstream.c:652 gio/glocalfileoutputstream.c:890
#: gio/glocalfileoutputstream.c:1140 gio/gsubprocess.c:380
#, c-format
msgid "Error opening file “%s”: %s"
msgstr "Napaka med odpiranjem datoteke »%s«: %s"
#: gio/glocalfileoutputstream.c:826
#: gio/glocalfileoutputstream.c:921
msgid "Target file is a directory"
msgstr "Ciljna datoteka je mapa"
#: gio/glocalfileoutputstream.c:831
#: gio/glocalfileoutputstream.c:926
msgid "Target file is not a regular file"
msgstr "Ciljna datoteka ni običajna datoteka"
#: gio/glocalfileoutputstream.c:843
#: gio/glocalfileoutputstream.c:938
msgid "The file was externally modified"
msgstr "Datoteka je bila zunanje spremenjena"
#: gio/glocalfileoutputstream.c:1029
#: gio/glocalfileoutputstream.c:1124
#, c-format
msgid "Error removing old file: %s"
msgstr "Napaka med odstranjevanjem datoteke: %s"
......@@ -3212,7 +3218,7 @@ msgstr "priklop ne podpira ugibanja vsebine vrste"
msgid "mount doesn’t implement synchronous content type guessing"
msgstr "priklop ne podpira usklajevanja ugibanja vsebine vrste"
#: gio/gnetworkaddress.c:378
#: gio/gnetworkaddress.c:388
#, c-format
msgid "Hostname “%s” contains “[” but not “]”"
msgstr "Ime gostitelja »%s« vsebuje » [ «, ne pa tudi » ] «"
......@@ -3249,32 +3255,43 @@ msgstr "Program NetworkManager ni zagnan"
msgid "NetworkManager version too old"
msgstr "Različica programa NetworkManager je prestara"
#: gio/goutputstream.c:212 gio/goutputstream.c:560
#: gio/goutputstream.c:232 gio/goutputstream.c:775
msgid "Output stream doesn’t implement write"
msgstr "Odvodni pretok ne podpira pisanja"
#: gio/goutputstream.c:521 gio/goutputstream.c:1224
#: gio/goutputstream.c:472 gio/goutputstream.c:1533
#, c-format
msgid "Sum of vectors passed to %s too large"
msgstr "Vsota vektorjev, poslanih na %s, je prevelika."
#: gio/goutputstream.c:736 gio/goutputstream.c:1761
msgid "Source stream is already closed"
msgstr "Izvorni pretok je že zaprt"
#: gio/gresolver.c:342 gio/gthreadedresolver.c:116 gio/gthreadedresolver.c:126
#: gio/gresolver.c:344 gio/gthreadedresolver.c:150 gio/gthreadedresolver.c:160
#, c-format
msgid "Error resolving “%s”: %s"
msgstr "Napaka med razreševanjem »%s«: %s"
#: gio/gresolver.c:729 gio/gresolver.c:781
#. Translators: The placeholder is for a function name.