Commit 01b288be authored by Norayr Chilingaryan's avatar Norayr Chilingaryan

first

parent 01787674
# glib.po armenian translation
# Copyright (C) 2006 GNOME FOUNDATION
# This file is distributed under the same license as the glib package.
# Norayr Chilingaryan <norik@freenet.am>, 2006.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: glib.HEAD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-03-03 16:24+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2006-03-03 16:24+0000\n"
"Last-Translator: Norayr Chilingaryan <norik@freenet.am>\n"
"Language-Team: Armenian <norik@freenet.am>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 16bit\n"
#: ../glib/gconvert.c:408 ../glib/gconvert.c:486 ../glib/giochannel.c:1150
#, c-format
msgid "Conversion from character set '%s' to '%s' is not supported"
msgstr ""
#: ../glib/gconvert.c:412 ../glib/gconvert.c:490
#, c-format
msgid "Could not open converter from '%s' to '%s'"
msgstr ""
#: ../glib/gconvert.c:606 ../glib/gconvert.c:995 ../glib/giochannel.c:1322
#: ../glib/giochannel.c:1364 ../glib/giochannel.c:2206 ../glib/gutf8.c:943
#: ../glib/gutf8.c:1392
msgid "Invalid byte sequence in conversion input"
msgstr ""
#: ../glib/gconvert.c:612 ../glib/gconvert.c:922 ../glib/giochannel.c:1329
#: ../glib/giochannel.c:2218
#, c-format
msgid "Error during conversion: %s"
msgstr ""
#: ../glib/gconvert.c:647 ../glib/gutf8.c:939 ../glib/gutf8.c:1143
#: ../glib/gutf8.c:1284 ../glib/gutf8.c:1388
msgid "Partial character sequence at end of input"
msgstr ""
#: ../glib/gconvert.c:897
#, c-format
msgid "Cannot convert fallback '%s' to codeset '%s'"
msgstr ""
#: ../glib/gconvert.c:1706
#, c-format
msgid "The URI '%s' is not an absolute URI using the \"file\" scheme"
msgstr ""
#: ../glib/gconvert.c:1716
#, c-format
msgid "The local file URI '%s' may not include a '#'"
msgstr ""
#: ../glib/gconvert.c:1733
#, c-format
msgid "The URI '%s' is invalid"
msgstr ""
#: ../glib/gconvert.c:1745
#, c-format
msgid "The hostname of the URI '%s' is invalid"
msgstr ""
#: ../glib/gconvert.c:1761
#, c-format
msgid "The URI '%s' contains invalidly escaped characters"
msgstr ""
#: ../glib/gconvert.c:1855
#, c-format
msgid "The pathname '%s' is not an absolute path"
msgstr ""
#: ../glib/gconvert.c:1865
msgid "Invalid hostname"
msgstr ""
#: ../glib/gdir.c:121 ../glib/gdir.c:141
#, c-format
msgid "Error opening directory '%s': %s"
msgstr "'%s' պանակը բացելու սխալ՝ %s"
#: ../glib/gfileutils.c:576 ../glib/gfileutils.c:649
#, c-format
msgid "Could not allocate %lu bytes to read file \"%s\""
msgstr "Չի հաջովում հատկացնել %lu բայթ \"%s\" ֆայլը կարդալու համար"
#: ../glib/gfileutils.c:591
#, c-format
msgid "Error reading file '%s': %s"
msgstr "'%s' ֆայլը կարդալու սխալ՝ %s"
#: ../glib/gfileutils.c:673
#, c-format
msgid "Failed to read from file '%s': %s"
msgstr "Չի հաջողվում կարդալ '%s' ֆայլից՝ %s"
#: ../glib/gfileutils.c:724 ../glib/gfileutils.c:811
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s': %s"
msgstr "Չի հաջողվել բացել '%s' ֆայլը՝ %s"
#: ../glib/gfileutils.c:741 ../glib/gmappedfile.c:133
#, c-format
msgid "Failed to get attributes of file '%s': fstat() failed: %s"
msgstr ""
#: ../glib/gfileutils.c:775
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s': fdopen() failed: %s"
msgstr "Չի հաջողվել բացել '%s' ֆայլը՝ fdopen() խափանվեց՝ %s"
#: ../glib/gfileutils.c:909
#, c-format
msgid "Failed to rename file '%s' to '%s': g_rename() failed: %s"
msgstr "Չի հաջողվել վերանվանել '%s' ֆայլը որպես '%s'՝ g_rename() խափանվեց՝ %s"
#: ../glib/gfileutils.c:950 ../glib/gfileutils.c:1415
#, c-format
msgid "Failed to create file '%s': %s"
msgstr "Չի հաջողվել ստեղծել ֆայլ '%s'՝ %s"
#: ../glib/gfileutils.c:964
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s' for writing: fdopen() failed: %s"
msgstr "Չի հաջողվել բացել '%s' ֆայլը գրելու համար՝ fdopen() խափանվել է՝ %s"
#: ../glib/gfileutils.c:989
#, c-format
msgid "Failed to write file '%s': fwrite() failed: %s"
msgstr "Չի հաողվել գրել '%s' ֆայլ՝ fwrite() խափանվեց՝ %s"
#: ../glib/gfileutils.c:1008
#, c-format
msgid "Failed to close file '%s': fclose() failed: %s"
msgstr "Չի հաջովել փակել '%s' ֆայլը՝ fclose() խափանվեց՝ %s"
#: ../glib/gfileutils.c:1126
#, c-format
msgid "Existing file '%s' could not be removed: g_unlink() failed: %s"
msgstr "'%s' ֆայլը չի կարող վերացվել՝ g_unlink() խափանվեց՝ %s"
#: ../glib/gfileutils.c:1376
#, c-format
msgid "Template '%s' invalid, should not contain a '%s'"
msgstr ""
#: ../glib/gfileutils.c:1390
#, c-format
msgid "Template '%s' doesn't end with XXXXXX"
msgstr ""
#: ../glib/gfileutils.c:1865
#, c-format
msgid "Failed to read the symbolic link '%s': %s"
msgstr "Չի հաջողվել կարդալ '%s' սիմվոլիկ հղումը՝ %s"
#: ../glib/gfileutils.c:1886
msgid "Symbolic links not supported"
msgstr "Սիմվոլիկ հղումները չեն ապահովվում"
#: ../glib/giochannel.c:1154
#, c-format
msgid "Could not open converter from '%s' to '%s': %s"
msgstr ""
#: ../glib/giochannel.c:1499
msgid "Can't do a raw read in g_io_channel_read_line_string"
msgstr ""
#: ../glib/giochannel.c:1546 ../glib/giochannel.c:1803
#: ../glib/giochannel.c:1889
msgid "Leftover unconverted data in read buffer"
msgstr ""
#: ../glib/giochannel.c:1626 ../glib/giochannel.c:1703
msgid "Channel terminates in a partial character"
msgstr ""
#: ../glib/giochannel.c:1689
msgid "Can't do a raw read in g_io_channel_read_to_end"
msgstr ""
#: ../glib/gmappedfile.c:116
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s': open() failed: %s"
msgstr "Չի հաջողվել բացել '%s' ֆայլը՝ open() խափանվեց՝ %s"
#: ../glib/gmappedfile.c:193
#, c-format
msgid "Failed to map file '%s': mmap() failed: %s"
msgstr ""
#: ../glib/gmarkup.c:232
#, c-format
msgid "Error on line %d char %d: %s"
msgstr "Սխալ %d տողի %d տառում՝ %s"
#: ../glib/gmarkup.c:330
#, c-format
msgid "Error on line %d: %s"
msgstr "Սխալ %d տողում՝ %s"
#: ../glib/gmarkup.c:434
msgid ""
"Empty entity '&;' seen; valid entities are: &amp; &quot; &lt; &gt; &apos;"
msgstr ""
#: ../glib/gmarkup.c:444
#, c-format
msgid ""
"Character '%s' is not valid at the start of an entity name; the & character "
"begins an entity; if this ampersand isn't supposed to be an entity, escape "
"it as &amp;"
msgstr ""
#: ../glib/gmarkup.c:478
#, c-format
msgid "Character '%s' is not valid inside an entity name"
msgstr ""
#: ../glib/gmarkup.c:515
#, c-format
msgid "Entity name '%s' is not known"
msgstr ""
#: ../glib/gmarkup.c:526
msgid ""
"Entity did not end with a semicolon; most likely you used an ampersand "
"character without intending to start an entity - escape ampersand as &amp;"
msgstr ""
#: ../glib/gmarkup.c:579
#, c-format
msgid ""
"Failed to parse '%-.*s', which should have been a digit inside a character "
"reference (&#234; for example) - perhaps the digit is too large"
msgstr ""
#: ../glib/gmarkup.c:604
#, c-format
msgid "Character reference '%-.*s' does not encode a permitted character"
msgstr ""
#: ../glib/gmarkup.c:619
msgid "Empty character reference; should include a digit such as &#454;"
msgstr ""
#: ../glib/gmarkup.c:629
msgid ""
"Character reference did not end with a semicolon; most likely you used an "
"ampersand character without intending to start an entity - escape ampersand "
"as &amp;"
msgstr ""
#: ../glib/gmarkup.c:715
msgid "Unfinished entity reference"
msgstr ""
#: ../glib/gmarkup.c:721
msgid "Unfinished character reference"
msgstr ""
#: ../glib/gmarkup.c:964 ../glib/gmarkup.c:992 ../glib/gmarkup.c:1023
msgid "Invalid UTF-8 encoded text"
msgstr "Սխալ UTF-8 կոդավորված տեքստ"
#: ../glib/gmarkup.c:1059
msgid "Document must begin with an element (e.g. <book>)"
msgstr "Փաստաթուղթը պետք է սկսվի որևէ էլէմենտով (օրինակ <book>)"
#: ../glib/gmarkup.c:1099
#, c-format
msgid ""
"'%s' is not a valid character following a '<' character; it may not begin an "
"element name"
msgstr ""
#: ../glib/gmarkup.c:1163
#, c-format
msgid ""
"Odd character '%s', expected a '>' character to end the start tag of element "
"'%s'"
msgstr ""
#: ../glib/gmarkup.c:1252
#, c-format
msgid ""
"Odd character '%s', expected a '=' after attribute name '%s' of element '%s'"
msgstr ""
#: ../glib/gmarkup.c:1294
#, c-format
msgid ""
"Odd character '%s', expected a '>' or '/' character to end the start tag of "
"element '%s', or optionally an attribute; perhaps you used an invalid "
"character in an attribute name"
msgstr ""
#: ../glib/gmarkup.c:1383
#, c-format
msgid ""
"Odd character '%s', expected an open quote mark after the equals sign when "
"giving value for attribute '%s' of element '%s'"
msgstr ""
#: ../glib/gmarkup.c:1528
#, c-format
msgid ""
"'%s' is not a valid character following the characters '</'; '%s' may not "
"begin an element name"
msgstr ""
#: ../glib/gmarkup.c:1568
#, c-format
msgid ""
"'%s' is not a valid character following the close element name '%s'; the "
"allowed character is '>'"
msgstr ""
#: ../glib/gmarkup.c:1579
#, c-format
msgid "Element '%s' was closed, no element is currently open"
msgstr ""
#: ../glib/gmarkup.c:1588
#, c-format
msgid "Element '%s' was closed, but the currently open element is '%s'"
msgstr ""
#: ../glib/gmarkup.c:1735
msgid "Document was empty or contained only whitespace"
msgstr ""
#: ../glib/gmarkup.c:1749
msgid "Document ended unexpectedly just after an open angle bracket '<'"
msgstr ""
#: ../glib/gmarkup.c:1757 ../glib/gmarkup.c:1801
#, c-format
msgid ""
"Document ended unexpectedly with elements still open - '%s' was the last "
"element opened"
msgstr ""
#: ../glib/gmarkup.c:1765
#, c-format
msgid ""
"Document ended unexpectedly, expected to see a close angle bracket ending "
"the tag <%s/>"
msgstr ""
#: ../glib/gmarkup.c:1771
msgid "Document ended unexpectedly inside an element name"
msgstr ""
#: ../glib/gmarkup.c:1776
msgid "Document ended unexpectedly inside an attribute name"
msgstr ""
#: ../glib/gmarkup.c:1781
msgid "Document ended unexpectedly inside an element-opening tag."
msgstr ""
#: ../glib/gmarkup.c:1787
msgid ""
"Document ended unexpectedly after the equals sign following an attribute "
"name; no attribute value"
msgstr ""
#: ../glib/gmarkup.c:1794
msgid "Document ended unexpectedly while inside an attribute value"
msgstr ""
#: ../glib/gmarkup.c:1809
#, c-format
msgid "Document ended unexpectedly inside the close tag for element '%s'"
msgstr ""
#: ../glib/gmarkup.c:1815
msgid "Document ended unexpectedly inside a comment or processing instruction"
msgstr ""
#: ../glib/gshell.c:73
msgid "Quoted text doesn't begin with a quotation mark"
msgstr ""
#: ../glib/gshell.c:163
msgid "Unmatched quotation mark in command line or other shell-quoted text"
msgstr ""
#: ../glib/gshell.c:541
#, c-format
msgid "Text ended just after a '\\' character. (The text was '%s')"
msgstr ""
#: ../glib/gshell.c:548
#, c-format
msgid "Text ended before matching quote was found for %c. (The text was '%s')"
msgstr ""
#: ../glib/gshell.c:560
msgid "Text was empty (or contained only whitespace)"
msgstr ""
#: ../glib/gspawn-win32.c:276
msgid "Failed to read data from child process"
msgstr ""
#: ../glib/gspawn-win32.c:291 ../glib/gspawn.c:1364
#, c-format
msgid "Failed to create pipe for communicating with child process (%s)"
msgstr ""
#: ../glib/gspawn-win32.c:329 ../glib/gspawn.c:1028
#, c-format
msgid "Failed to read from child pipe (%s)"
msgstr ""
#: ../glib/gspawn-win32.c:355 ../glib/gspawn.c:1233
#, c-format
msgid "Failed to change to directory '%s' (%s)"
msgstr ""
#: ../glib/gspawn-win32.c:361 ../glib/gspawn-win32.c:581
#, c-format
msgid "Failed to execute child process (%s)"
msgstr ""
#: ../glib/gspawn-win32.c:471 ../glib/gspawn-win32.c:527
#, c-format
msgid "Invalid program name: %s"
msgstr ""
#: ../glib/gspawn-win32.c:481 ../glib/gspawn-win32.c:537
#: ../glib/gspawn-win32.c:780 ../glib/gspawn-win32.c:835
#: ../glib/gspawn-win32.c:1370
#, c-format
msgid "Invalid string in argument vector at %d: %s"
msgstr ""
#: ../glib/gspawn-win32.c:492 ../glib/gspawn-win32.c:548
#: ../glib/gspawn-win32.c:794 ../glib/gspawn-win32.c:848
#: ../glib/gspawn-win32.c:1403
#, c-format
msgid "Invalid string in environment: %s"
msgstr ""
#: ../glib/gspawn-win32.c:776 ../glib/gspawn-win32.c:831
#: ../glib/gspawn-win32.c:1351
#, c-format
msgid "Invalid working directory: %s"
msgstr ""
#: ../glib/gspawn-win32.c:890
#, c-format
msgid "Failed to execute helper program (%s)"
msgstr ""
#: ../glib/gspawn-win32.c:1090
msgid ""
"Unexpected error in g_io_channel_win32_poll() reading data from a child "
"process"
msgstr ""
#: ../glib/gspawn.c:168
#, c-format
msgid "Failed to read data from child process (%s)"
msgstr ""
#: ../glib/gspawn.c:300
#, c-format
msgid "Unexpected error in select() reading data from a child process (%s)"
msgstr ""
#: ../glib/gspawn.c:383
#, c-format
msgid "Unexpected error in waitpid() (%s)"
msgstr ""
#: ../glib/gspawn.c:1093
#, c-format
msgid "Failed to fork (%s)"
msgstr ""
#: ../glib/gspawn.c:1243
#, c-format
msgid "Failed to execute child process \"%s\" (%s)"
msgstr ""
#: ../glib/gspawn.c:1253
#, c-format
msgid "Failed to redirect output or input of child process (%s)"
msgstr ""
#: ../glib/gspawn.c:1262
#, c-format
msgid "Failed to fork child process (%s)"
msgstr ""
#: ../glib/gspawn.c:1270
#, c-format
msgid "Unknown error executing child process \"%s\""
msgstr ""
#: ../glib/gspawn.c:1292
#, c-format
msgid "Failed to read enough data from child pid pipe (%s)"
msgstr ""
#: ../glib/gutf8.c:1017
msgid "Character out of range for UTF-8"
msgstr ""
#: ../glib/gutf8.c:1111 ../glib/gutf8.c:1120 ../glib/gutf8.c:1252
#: ../glib/gutf8.c:1261 ../glib/gutf8.c:1402 ../glib/gutf8.c:1498
msgid "Invalid sequence in conversion input"
msgstr ""
#: ../glib/gutf8.c:1413 ../glib/gutf8.c:1509
msgid "Character out of range for UTF-16"
msgstr ""
#: ../glib/goption.c:468
msgid "Usage:"
msgstr "Կիրառում՝"
#: ../glib/goption.c:468
msgid "[OPTION...]"
msgstr ""
#: ../glib/goption.c:556
msgid "Ձեռնարկի հաըկություններ"
msgstr ""
#: ../glib/goption.c:557
msgid "Show help options"
msgstr "Ցուցադրել Ձեռնարկի հատկությունները"
#: ../glib/goption.c:562
msgid "Show all help options"
msgstr ""
#: ../glib/goption.c:612
msgid "Application Options:"
msgstr ""
#: ../glib/goption.c:653
#, c-format
msgid "Cannot parse integer value '%s' for %s"
msgstr ""
#: ../glib/goption.c:663
#, c-format
msgid "Integer value '%s' for %s out of range"
msgstr ""
#: ../glib/goption.c:926
#, c-format
msgid "Error parsing option %s"
msgstr ""
#: ../glib/goption.c:959 ../glib/goption.c:1070
#, c-format
msgid "Missing argument for %s"
msgstr ""
#: ../glib/goption.c:1474
#, c-format
msgid "Unknown option %s"
msgstr ""
#: ../glib/gkeyfile.c:339
msgid "Valid key file could not be found in data dirs"
msgstr ""
#: ../glib/gkeyfile.c:374
msgid "Not a regular file"
msgstr ""
#: ../glib/gkeyfile.c:382
msgid "File is empty"
msgstr "Ֆայլը դատարկ է"
#: ../glib/gkeyfile.c:697
#, c-format
msgid ""
"Key file contains line '%s' which is not a key-value pair, group, or comment"
msgstr ""
#: ../glib/gkeyfile.c:765
msgid "Key file does not start with a group"
msgstr ""
#: ../glib/gkeyfile.c:808
#, c-format
msgid "Key file contains unsupported encoding '%s'"
msgstr ""
#: ../glib/gkeyfile.c:1017 ../glib/gkeyfile.c:1176 ../glib/gkeyfile.c:2177
#: ../glib/gkeyfile.c:2242 ../glib/gkeyfile.c:2361 ../glib/gkeyfile.c:2497
#: ../glib/gkeyfile.c:2649 ../glib/gkeyfile.c:2823 ../glib/gkeyfile.c:2880
#, c-format
msgid "Key file does not have group '%s'"
msgstr ""
#: ../glib/gkeyfile.c:1188
#, c-format
msgid "Key file does not have key '%s'"
msgstr ""
#: ../glib/gkeyfile.c:1289 ../glib/gkeyfile.c:1398
#, c-format
msgid "Key file contains key '%s' with value '%s' which is not UTF-8"
msgstr ""
#: ../glib/gkeyfile.c:1307 ../glib/gkeyfile.c:1416 ../glib/gkeyfile.c:1788
#, c-format
msgid "Key file contains key '%s' which has value that cannot be interpreted."
msgstr ""
#: ../glib/gkeyfile.c:2004
#, c-format
msgid ""
"Key file contains key '%s' in group '%s' which has value that cannot be "
"interpreted."
msgstr ""
#: ../glib/gkeyfile.c:2192 ../glib/gkeyfile.c:2376 ../glib/gkeyfile.c:2891
#, c-format
msgid "Key file does not have key '%s' in group '%s'"
msgstr ""
#: ../glib/gkeyfile.c:3067
msgid "Key file contains escape character at end of line"
msgstr ""
#: ../glib/gkeyfile.c:3089
#, c-format
msgid "Key file contains invalid escape sequence '%s'"
msgstr ""
#: ../glib/gkeyfile.c:3230
#, c-format
msgid "Value '%s' cannot be interpreted as a number."
msgstr ""
#: ../glib/gkeyfile.c:3240
#, c-format
msgid "Integer value '%s' out of range"
msgstr ""
#: ../glib/gkeyfile.c:3270
#, c-format
msgid "Value '%s' cannot be interpreted as a boolean."
msgstr ""
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment