bg.po 162 KB
Newer Older
1
# Bulgarian translation of glib po-file.
2
# Copyright (C) 2002, 2005, 2006, 2007, 2009 Free Software Foundation, Inc.
3
# Copyright (C) 2010, 2011, 2012, 2013 Free Software Foundation, Inc.
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
4
# Borislav Aleksandrov <B.Aleksandrov@cnsys.bg>, 2002.
5
# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.
6
# Damyan Ivanov <dam+gnome@ktnx.net>, 2010.
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
7 8 9
#
msgid ""
msgstr ""
10
"Project-Id-Version: glib master\n"
11
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12 13
"POT-Creation-Date: 2013-01-12 20:18+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2013-01-12 20:16+0200\n"
14
"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
15
"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
16
"Language: bg\n"
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
17 18 19
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
21

22 23 24 25
#: ../gio/gbufferedinputstream.c:427 ../gio/gbufferedinputstream.c:506
#: ../gio/ginputstream.c:184 ../gio/ginputstream.c:375
#: ../gio/ginputstream.c:612 ../gio/ginputstream.c:830
#: ../gio/goutputstream.c:203 ../gio/goutputstream.c:732
26
#: ../gio/gpollableinputstream.c:207 ../gio/gpollableoutputstream.c:208
27
#, c-format
28 29
msgid "Too large count value passed to %s"
msgstr "Подадена е прекалено голяма стойност на %s"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
30

31
#: ../gio/gbufferedinputstream.c:899 ../gio/gbufferedoutputstream.c:581
32 33 34 35
#: ../gio/gdataoutputstream.c:568
msgid "Seek not supported on base stream"
msgstr "Търсенето не се поддържа от основния поток"

36
#: ../gio/gbufferedinputstream.c:945
37 38 39
msgid "Cannot truncate GBufferedInputStream"
msgstr "GBufferedInputStream не може да се съкрати"

40 41
#: ../gio/gbufferedinputstream.c:990 ../gio/ginputstream.c:1020
#: ../gio/giostream.c:291 ../gio/goutputstream.c:1340
42 43
msgid "Stream is already closed"
msgstr "Потокът вече е затворен"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
44

45 46 47 48
#: ../gio/gbufferedoutputstream.c:618 ../gio/gdataoutputstream.c:598
msgid "Truncate not supported on base stream"
msgstr "Основният поток не може да се съкращава"

49
#: ../gio/gcancellable.c:318 ../gio/gdbusconnection.c:1885
50 51 52
#: ../gio/gdbusconnection.c:1977 ../gio/gdbusprivate.c:1420
#: ../gio/glocalfile.c:2169 ../gio/gsimpleasyncresult.c:843
#: ../gio/gsimpleasyncresult.c:869
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
53
#, c-format
54 55
msgid "Operation was cancelled"
msgstr "Действието е прекратено"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
56

57
#: ../gio/gcharsetconverter.c:262
58 59
msgid "Invalid object, not initialized"
msgstr "Неправилен обект, не е инициализирано"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
60

61
#: ../gio/gcharsetconverter.c:283 ../gio/gcharsetconverter.c:311
62 63
msgid "Incomplete multibyte sequence in input"
msgstr "Непълна байтова последователност на входа"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
64

65
#: ../gio/gcharsetconverter.c:317 ../gio/gcharsetconverter.c:326
66 67 68
msgid "Not enough space in destination"
msgstr "Няма достатъчно място в целта"

69
#: ../gio/gcharsetconverter.c:344 ../gio/gdatainputstream.c:854
70 71 72
#: ../gio/gdatainputstream.c:1264 ../glib/gconvert.c:764
#: ../glib/gconvert.c:1156 ../glib/giochannel.c:1586 ../glib/giochannel.c:1628
#: ../glib/giochannel.c:2472 ../glib/gutf8.c:841 ../glib/gutf8.c:1292
73 74
msgid "Invalid byte sequence in conversion input"
msgstr "Грешна байтова последователност на входа за преобразуване"
75

76
#: ../gio/gcharsetconverter.c:349 ../glib/gconvert.c:772
77
#: ../glib/gconvert.c:1081 ../glib/giochannel.c:1593 ../glib/giochannel.c:2484
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
78
#, c-format
79 80 81
msgid "Error during conversion: %s"
msgstr "Грешка по време на преобразуване: %s"

82
#: ../gio/gcharsetconverter.c:446 ../gio/gsocket.c:975
83 84
msgid "Cancellable initialization not supported"
msgstr "Не се поддържа отменима инициализация"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
85

86
#: ../gio/gcharsetconverter.c:457 ../glib/gconvert.c:564
87
#: ../glib/gconvert.c:642 ../glib/giochannel.c:1414
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
88
#, c-format
89 90
msgid "Conversion from character set '%s' to '%s' is not supported"
msgstr "Преобразуването от набора знаци „%s“ към „%s“ не се поддържа"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
91

92 93
#: ../gio/gcharsetconverter.c:461 ../glib/gconvert.c:568
#: ../glib/gconvert.c:646
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
94
#, c-format
95 96 97
msgid "Could not open converter from '%s' to '%s'"
msgstr "Не може да се отвори конвертор от „%s“ към „%s“"

98 99 100 101 102 103
#: ../gio/gcontenttype.c:335
#, c-format
msgid "%s type"
msgstr "Вид на %s"

#: ../gio/gcontenttype-win32.c:162
104 105
msgid "Unknown type"
msgstr "Непознат вид"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
106

107
#: ../gio/gcontenttype-win32.c:163
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
108
#, c-format
109 110
msgid "%s filetype"
msgstr "Вид на файла %s"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
111

112
#: ../gio/gcredentials.c:264 ../gio/gcredentials.c:528
113 114 115
msgid "GCredentials is not implemented on this OS"
msgstr "Операционната система няма реализация на GCredentials"

116
#: ../gio/gcredentials.c:438
117 118 119
msgid "There is no GCredentials support for your platform"
msgstr "Платформата не поддържа GCredentials"

120 121 122 123 124 125
#: ../gio/gcredentials.c:480
msgid "GCredentials does not contain a process ID on this OS"
msgstr ""
"Реализацията на GCredentials върху тази операционна система не съдържа "
"идентификатор на процес"

126 127 128
#: ../gio/gdatainputstream.c:311
msgid "Unexpected early end-of-stream"
msgstr "Неочаквано ранен край на поток"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
129

130 131
#: ../gio/gdbusaddress.c:150 ../gio/gdbusaddress.c:238
#: ../gio/gdbusaddress.c:319
132
#, c-format
133
msgid "Unsupported key '%s' in address entry '%s'"
134
msgstr "Неподдържан ключ „%s“ в адрес „%s“"
135

136
#: ../gio/gdbusaddress.c:177
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
137
#, c-format
138
msgid ""
139
"Address '%s' is invalid (need exactly one of path, tmpdir or abstract keys)"
140 141 142
msgstr ""
"Адресът „%s“ е грешен (трябва да съдържа само едно от следните: път, "
"временна директория или абстрактни ключове)"
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
143

144
#: ../gio/gdbusaddress.c:190
145
#, c-format
146
msgid "Meaningless key/value pair combination in address entry '%s'"
147
msgstr "Безсмислена комбинация от ключ и стойност в адреса „%s“"
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
148

149
#: ../gio/gdbusaddress.c:253 ../gio/gdbusaddress.c:334
150
#, c-format
151
msgid "Error in address '%s' - the port attribute is malformed"
152
msgstr "Грешка в адреса „%s“ — портът е неправилен"
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
153

154
#: ../gio/gdbusaddress.c:264 ../gio/gdbusaddress.c:345
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
155
#, c-format
156
msgid "Error in address '%s' - the family attribute is malformed"
157
msgstr "Грешка в адреса „%s“ — атрибутът „family“ е неправилен"
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
158

159
#: ../gio/gdbusaddress.c:454
160
#, c-format
161
msgid "Address element '%s' does not contain a colon (:)"
162
msgstr "Елементът на адреса „%s“ не съдържа двоеточие („:“)"
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
163

164
#: ../gio/gdbusaddress.c:475
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
165
#, c-format
166
msgid ""
167
"Key/Value pair %d, '%s', in address element '%s' does not contain an equal "
168
"sign"
169
msgstr ""
170
"Двойката ключ/стойност %d, „%s“ в адресния елемент „%s“ не съдържа знак за "
171
"равенство („=“)"
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
172

173
#: ../gio/gdbusaddress.c:489
174
#, c-format
175
msgid ""
176 177
"Error unescaping key or value in Key/Value pair %d, '%s', in address element "
"'%s'"
178
msgstr ""
179 180
"Грешка при декодиране на ключа или стойността в двойката %d, „%s“ в адресния "
"елемент „%s“"
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
181

182
#: ../gio/gdbusaddress.c:567
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
183
#, c-format
184
msgid ""
185 186
"Error in address '%s' - the unix transport requires exactly one of the keys "
"'path' or 'abstract' to be set"
187 188 189
msgstr ""
"Грешка в адреса „%s“ — транспортът „unix“ изисква точно един от ключовете "
"„path“ или „abstract“"
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
190

191
#: ../gio/gdbusaddress.c:603
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
192
#, c-format
193
msgid "Error in address '%s' - the host attribute is missing or malformed"
194
msgstr "Грешка в адреса „%s“ — името на хост липсва или е грешен"
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
195

196
#: ../gio/gdbusaddress.c:617
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
197
#, c-format
198
msgid "Error in address '%s' - the port attribute is missing or malformed"
199
msgstr "Грешка в адреса „%s“ — портът липсва или е грешен"
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
200

201
#: ../gio/gdbusaddress.c:631
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
202
#, c-format
203
msgid "Error in address '%s' - the noncefile attribute is missing or malformed"
204
msgstr "Грешка в адреса „%s“ — атрибутът „noncefile“ липсва или е грешен"
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
205

206
#: ../gio/gdbusaddress.c:652
207 208
msgid "Error auto-launching: "
msgstr "Грешка при автоматично стартиране: "
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
209

210
#: ../gio/gdbusaddress.c:660
211
#, c-format
212
msgid "Unknown or unsupported transport '%s' for address '%s'"
213
msgstr "Непознат или неподдържан транспорт „%s“ за адрес „%s“"
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
214

215
#: ../gio/gdbusaddress.c:696
216
#, c-format
217
msgid "Error opening nonce file '%s': %s"
218
msgstr "Грешка при отваряне на моментен файл „%s“: %s"
219

220
#: ../gio/gdbusaddress.c:714
221
#, c-format
222
msgid "Error reading from nonce file '%s': %s"
223
msgstr "Грешка при четене на моментен файл „%s“: %s"
224

225
#: ../gio/gdbusaddress.c:723
226
#, c-format
227
msgid "Error reading from nonce file '%s', expected 16 bytes, got %d"
228 229 230
msgstr ""
"Грешка при четене на моментен файл „%s“, очакват се 16 байта, а са получени "
"%d"
231

232
#: ../gio/gdbusaddress.c:741
233
#, c-format
234
msgid "Error writing contents of nonce file '%s' to stream:"
235
msgstr "Грешка при запис на съдържанието на моментен файл „%s“ в поток:"
236

237
#: ../gio/gdbusaddress.c:960
238 239
msgid "The given address is empty"
msgstr "Даденият адрес е празен"
240

241 242 243 244 245 246 247 248
#: ../gio/gdbusaddress.c:1030
#, c-format
msgid "Cannot spawn a message bus when setuid"
msgstr ""
"Създаването на шина за обмен на съобщения не е възможно при изрично зададен "
"идентификатор на потребител (setuid)"

#: ../gio/gdbusaddress.c:1037
249 250 251 252
msgid "Cannot spawn a message bus without a machine-id: "
msgstr ""
"Създаването на шина за обмен на съобщения не е възможно без идентификатор на "
"машина: "
253

254
#: ../gio/gdbusaddress.c:1079
255
#, c-format
256
msgid "Error spawning command line '%s': "
257
msgstr "Грешка при изпълняване на външна команда „%s“: "
258

259
#: ../gio/gdbusaddress.c:1296
260 261 262 263
#, c-format
msgid "(Type any character to close this window)\n"
msgstr "(Въведете произволен знак, за да затворите този прозорец)\n"

264
#: ../gio/gdbusaddress.c:1421
265 266 267 268 269 270
#, c-format
msgid "Session dbus not running, and autolaunch failed"
msgstr ""
"Шината на сесията dbus не е стартирана. Автоматичното ѝ стартиране бе също "
"неуспешно"

271
#: ../gio/gdbusaddress.c:1442
272 273 274 275 276
#, c-format
msgid "Cannot determine session bus address (not implemented for this OS)"
msgstr ""
"Адресът на шината на сесията не може да се определи (липсва реализация за "
"тази операционна система)"
277

278
#: ../gio/gdbusaddress.c:1541 ../gio/gdbusconnection.c:6757
279 280 281
#, c-format
msgid ""
"Cannot determine bus address from DBUS_STARTER_BUS_TYPE environment variable "
282
"- unknown value '%s'"
283 284 285
msgstr ""
"Адресът на шината не може да се определи от променливата на обкръжението "
"DBUS_STARTER_BUS_TYPE — непозната стойност „%s“"
286

287
#: ../gio/gdbusaddress.c:1550 ../gio/gdbusconnection.c:6766
288 289 290 291 292 293
msgid ""
"Cannot determine bus address because the DBUS_STARTER_BUS_TYPE environment "
"variable is not set"
msgstr ""
"Адресът на шината не може да се определи, защото променливата "
"DBUS_STARTER_BUS_TYPE липсва в обкръжението"
294

295
#: ../gio/gdbusaddress.c:1560
296 297 298
#, c-format
msgid "Unknown bus type %d"
msgstr "Непознат вид шина %d"
299

300
#: ../gio/gdbusauth.c:297
301 302
msgid "Unexpected lack of content trying to read a line"
msgstr "Неочаквана липса на съдържание при опит за четене на ред"
303

304
#: ../gio/gdbusauth.c:341
305 306
msgid "Unexpected lack of content trying to (safely) read a line"
msgstr "Неочаквана липса на съдържание при опит за (безопасно) четене на ред"
307

308
#: ../gio/gdbusauth.c:512
309 310 311 312 313 314
#, c-format
msgid ""
"Exhausted all available authentication mechanisms (tried: %s) (available: %s)"
msgstr ""
"Изчерпване на наличните механизми за идентификация (пробвани: %s) (налични: "
"%s)"
315

316
#: ../gio/gdbusauth.c:1174
317 318
msgid "Cancelled via GDBusAuthObserver::authorize-authenticated-peer"
msgstr "Прекъсване чрез GDBusAuthObserver::authorize-authenticated-peer"
319

320 321
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:266
#, c-format
322
msgid "Error when getting information for directory '%s': %s"
323
msgstr "Грешка при получаване на информация за папка „%s“: %s"
324

325 326 327
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:278
#, c-format
msgid ""
328
"Permissions on directory '%s' are malformed. Expected mode 0700, got 0%o"
329 330 331
msgstr ""
"Правата за достъп до папката „%s“ са повредени. Очакван режим 0700, получен "
"0%o"
332

333 334
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:299
#, c-format
335
msgid "Error creating directory '%s': %s"
336
msgstr "Грешка при създаване на папка „%s“: %s"
337

338 339
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:382
#, c-format
340
msgid "Error opening keyring '%s' for reading: "
341
msgstr "Грешка при отваряне на ключодържателя „%s“ за четене: "
342

343 344
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:406 ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:718
#, c-format
345
msgid "Line %d of the keyring at '%s' with content '%s' is malformed"
346
msgstr "Ред %d на ключодържателя „%s“, съдържащ „%s“, е повреден"
347

348 349 350
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:420 ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:732
#, c-format
msgid ""
351
"First token of line %d of the keyring at '%s' with content '%s' is malformed"
352 353
msgstr ""
"Първата лексема на ред %d на ключодържателя „%s“, съдържащ „%s“, е повреден"
354

355 356 357
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:435 ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:746
#, c-format
msgid ""
358
"Second token of line %d of the keyring at '%s' with content '%s' is malformed"
359 360
msgstr ""
"Втората лексема на ред %d на ключодържателя „%s“, съдържащ „%s“, е повреден"
361

362 363
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:459
#, c-format
364
msgid "Didn't find cookie with id %d in the keyring at '%s'"
365
msgstr "Не е намерена бисквитка с идентификатор %d в ключодържателя в „%s“"
366

367 368
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:536
#, c-format
369
msgid "Error deleting stale lock file '%s': %s"
370
msgstr "Грешка при изтриване на остарелия файл за синхронизация „%s“: %s"
371

372 373
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:568
#, c-format
374
msgid "Error creating lock file '%s': %s"
375
msgstr "Грешка при създаване на файла за синхронизация „%s“: %s"
376

377 378
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:598
#, c-format
379
msgid "Error closing (unlinked) lock file '%s': %s"
380
msgstr "Грешка при затваряне на изтрития файл за синхронизация „%s“: %s"
381

382 383
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:608
#, c-format
384
msgid "Error unlinking lock file '%s': %s"
385
msgstr "Грешка при изтриване на файла за синхронизация „%s“: %s"
386

387 388
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:685
#, c-format
389
msgid "Error opening keyring '%s' for writing: "
390
msgstr "Грешка при отваряне на ключодържателя „%s“ за запис: "
391

392 393
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:882
#, c-format
394
msgid "(Additionally, releasing the lock for '%s' also failed: %s) "
395
msgstr "(Допълнително, отключването на „%s“ бе също неуспешно: %s) "
396

397
#: ../gio/gdbusconnection.c:597 ../gio/gdbusconnection.c:2440
398 399
msgid "The connection is closed"
msgstr "Връзката е прекъсната"
400

401
#: ../gio/gdbusconnection.c:1930
402 403
msgid "Timeout was reached"
msgstr "Времето за изчакване е просрочено"
404

405
#: ../gio/gdbusconnection.c:2562
406 407 408
msgid ""
"Unsupported flags encountered when constructing a client-side connection"
msgstr "Неподдържани флагове при създаване на изходяща връзка"
409

410
#: ../gio/gdbusconnection.c:4065 ../gio/gdbusconnection.c:4381
411 412
#, c-format
msgid ""
413
"No such interface 'org.freedesktop.DBus.Properties' on object at path %s"
414
msgstr "Обектът в %s няма интерфейс „org.freedesktop.DBus.Properties“"
415

416
#: ../gio/gdbusconnection.c:4136
417
#, c-format
418
msgid "Error setting property '%s': Expected type '%s' but got '%s'"
419 420
msgstr ""
"Грешка при промяна на свойството „%s“: Очакван е вид „%s“, а е получен „%s“"
421

422
#: ../gio/gdbusconnection.c:4231
423
#, c-format
424
msgid "No such property '%s'"
425
msgstr "Липсва свойство „%s“"
426

427
#: ../gio/gdbusconnection.c:4243
428
#, c-format
429
msgid "Property '%s' is not readable"
430
msgstr "Свойството „%s“ не поддържа четене"
431

432
#: ../gio/gdbusconnection.c:4254
433
#, c-format
434
msgid "Property '%s' is not writable"
435
msgstr "Свойството „%s“ не поддържа запис"
436

437
#: ../gio/gdbusconnection.c:4324 ../gio/gdbusconnection.c:6200
438
#, c-format
439
msgid "No such interface '%s'"
440
msgstr "Липсва интерфейс „%s“"
441

442
#: ../gio/gdbusconnection.c:4508
443 444
msgid "No such interface"
msgstr "Липсва такъв интерфейс"
445

446
#: ../gio/gdbusconnection.c:4726 ../gio/gdbusconnection.c:6706
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
447
#, c-format
448
msgid "No such interface '%s' on object at path %s"
449
msgstr "Липсва интерфейс „%s“ към обекта в %s"
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
450

451
#: ../gio/gdbusconnection.c:4781
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
452
#, c-format
453
msgid "No such method '%s'"
454
msgstr "Липсва метод „%s“"
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
455

456
#: ../gio/gdbusconnection.c:4812
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
457
#, c-format
458
msgid "Type of message, '%s', does not match expected type '%s'"
459
msgstr "Видът на съобщението („%s“) не съвпада с очаквания („%s“)"
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
460

461
#: ../gio/gdbusconnection.c:5032
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
462
#, c-format
463 464
msgid "An object is already exported for the interface %s at %s"
msgstr "Вече е наличен обект за интерфейса %s в %s"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
465

466
#: ../gio/gdbusconnection.c:5230
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
467
#, c-format
468
msgid "Method '%s' returned type '%s', but expected '%s'"
469
msgstr "Методът „%s“ върна тип „%s“, а се очаква „%s“"
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
470

471
#: ../gio/gdbusconnection.c:6311
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
472
#, c-format
473
msgid "Method '%s' on interface '%s' with signature '%s' does not exist"
474
msgstr "Не съществува метод „%s“ на интерфейса „%s“ със сигнатура „%s“"
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
475

476
#: ../gio/gdbusconnection.c:6430
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
477
#, c-format
478 479
msgid "A subtree is already exported for %s"
msgstr "Вече има поддърво за %s"
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
480

481
#: ../gio/gdbusmessage.c:1270
482 483
msgid "type is INVALID"
msgstr "видът е INVALID"
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
484

485
#: ../gio/gdbusmessage.c:1281
486
msgid "METHOD_CALL message: PATH or MEMBER header field is missing"
487
msgstr ""
488
"Съобщение METHOD_CALL: в заглавната част липсват полета PATH или MEMBER"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
489

490
#: ../gio/gdbusmessage.c:1292
491 492
msgid "METHOD_RETURN message: REPLY_SERIAL header field is missing"
msgstr "Съобщение METHOD_RETURN: в заглавната част липсва поле REPLY_SERIAL"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
493

494
#: ../gio/gdbusmessage.c:1304
495
msgid "ERROR message: REPLY_SERIAL or ERROR_NAME header field is missing"
496
msgstr ""
497
"Съобщение ERROR: в заглавната част липсват полета REPLY_SERIAL или ERROR_NAME"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
498

499
#: ../gio/gdbusmessage.c:1317
500 501 502
msgid "SIGNAL message: PATH, INTERFACE or MEMBER header field is missing"
msgstr ""
"Съобщение SIGNAL: в заглавната част липсват полета PATH, INTERFACE или MEMBER"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
503

504
#: ../gio/gdbusmessage.c:1325
505 506 507 508 509 510
msgid ""
"SIGNAL message: The PATH header field is using the reserved value /org/"
"freedesktop/DBus/Local"
msgstr ""
"Съобщение SIGNAL: Полето PATH в заглавната част използва запазената "
"стойност /org/freedesktop/DBus/Local"
511

512
#: ../gio/gdbusmessage.c:1333
513 514 515 516 517 518
msgid ""
"SIGNAL message: The INTERFACE header field is using the reserved value org."
"freedesktop.DBus.Local"
msgstr ""
"Съобщение SIGNAL: Полето INTERFACE в заглавната част използва запазената "
"стойност org.freedesktop.DBus.Local"
519

520
#: ../gio/gdbusmessage.c:1382
521
#, c-format
522 523 524 525 526 527 528
msgid "Wanted to read %lu bytes but only got %lu"
msgid_plural "Wanted to read %lu byte but only got %lu"
msgstr[0] "При опит за четене на %lu байт бяха получени %lu"
msgstr[1] "При опит за четене на %lu байта бяха получени %lu"

#: ../gio/gdbusmessage.c:1397
#, c-format
529
msgid "Expected NUL byte after the string '%s' but found byte %d"
530
msgstr "След низа „%s“ се очаква байт NUL, а не %d"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
531

532
#: ../gio/gdbusmessage.c:1416
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
533
#, c-format
534 535
msgid ""
"Expected valid UTF-8 string but found invalid bytes at byte offset %d "
536
"(length of string is %d). The valid UTF-8 string up until that point was '%s'"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
537
msgstr ""
538 539 540
"Очаква се низ, кодиран в UTF-8, а са получени неправилни байтове при "
"отместване %d (дължината на низа е %d). Декодираният от UTF-8 низ до тази "
"позиция е „%s“"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
541

542
#: ../gio/gdbusmessage.c:1618
543
#, c-format
544
msgid "Parsed value '%s' is not a valid D-Bus object path"
545
msgstr "Запазената стойност „%s“ не е допустим път до обект в D-Bus"
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
546

547
#: ../gio/gdbusmessage.c:1642
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
548
#, c-format
549
msgid "Parsed value '%s' is not a valid D-Bus signature"
550
msgstr "Прочетената стойност „%s“ не е допустима сигнатура в D-Bus"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
551

552
#: ../gio/gdbusmessage.c:1697
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
553
#, c-format
554 555 556 557 558 559 560 561
msgid ""
"Encountered array of length %u byte. Maximum length is 2<<26 bytes (64 MiB)."
msgid_plural ""
"Encountered array of length %u bytes. Maximum length is 2<<26 bytes (64 MiB)."
msgstr[0] ""
"Срещнат е масив с дължина %u байт. Максималната дължина е 2²⁶ (64МБ)"
msgstr[1] ""
"Срещнат е масив с дължина %u байта. Максималната дължина е 2²⁶ (64МБ)"
562

563
#: ../gio/gdbusmessage.c:1850
564
#, c-format
565
msgid "Parsed value '%s' for variant is not a valid D-Bus signature"
566
msgstr "Прочетената вариантна стойност „%s“ не е допустима сигнатура в D-Bus"
567

568
#: ../gio/gdbusmessage.c:1874
569
#, c-format
570
msgid ""
571
"Error deserializing GVariant with type string '%s' from the D-Bus wire format"
572 573
msgstr ""
"Грешка при разчитане на GVariant от вид „%s“ от машинния формат на D-Bus"
574

575
#: ../gio/gdbusmessage.c:2061
576
#, c-format
577 578 579 580 581 582
msgid ""
"Invalid endianness value. Expected 0x6c ('l') or 0x42 ('B') but found value "
"0x%02x"
msgstr ""
"Недопустима стойност на индикатора за подреждане на байтовете в думи. Очаква "
"се или 0x6c („l“), или 0x42 („B“), а е открита стойност 0x%02x"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
583

584
#: ../gio/gdbusmessage.c:2074
585
#, c-format
586 587
msgid "Invalid major protocol version. Expected 1 but found %d"
msgstr "Недопустима главна версия на протокола. Очаква се 1, а е открита %d"
588

589
#: ../gio/gdbusmessage.c:2130
590
#, c-format
591
msgid "Signature header with signature '%s' found but message body is empty"
592 593 594
msgstr ""
"Открита е сигнатурна заглавна част със сигнатура „%s“, обаче тялото на "
"съобщението е празно"
595

596
#: ../gio/gdbusmessage.c:2144
597
#, c-format
598
msgid "Parsed value '%s' is not a valid D-Bus signature (for body)"
599
msgstr "Разчетената стойност „%s“ не е допустима сигнатура в D-Bus (за тяло)"
600

601
#: ../gio/gdbusmessage.c:2174
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
602
#, c-format
603 604 605 606 607
msgid "No signature header in message but the message body is %u byte"
msgid_plural "No signature header in message but the message body is %u bytes"
msgstr[0] "В заглавната част на съобщението няма сигнатура, а тялото е %u байт"
msgstr[1] ""
"В заглавната част на съобщението няма сигнатура, а тялото е %u байта"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
608

609
#: ../gio/gdbusmessage.c:2184
610 611
msgid "Cannot deserialize message: "
msgstr "Неуспешно декодиране на съобщение: "
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
612

613
#: ../gio/gdbusmessage.c:2505
614
#, c-format
615
msgid ""
616
"Error serializing GVariant with type string '%s' to the D-Bus wire format"
617
msgstr "Грешка при кодиране на GVariant от вид „%s“ в машинния формат на D-Bus"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
618

619
#: ../gio/gdbusmessage.c:2642
620
#, c-format
621 622 623 624 625
msgid ""
"Message has %d file descriptors but the header field indicates %d file "
"descriptors"
msgstr ""
"Съобщението има %d файлови дескриптора, а в заглавната част са обявени %d"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
626

627
#: ../gio/gdbusmessage.c:2650
628 629
msgid "Cannot serialize message: "
msgstr "Неуспешно кодиране на съобщението:"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
630

631
#: ../gio/gdbusmessage.c:2694
632
#, c-format
633
msgid "Message body has signature '%s' but there is no signature header"
634 635
msgstr ""
"Тялото на съобщението има сигнатура „%s“, но няма заглавна част със сигнатури"
636

637
#: ../gio/gdbusmessage.c:2704
638
#, c-format
639
msgid ""
640
"Message body has type signature '%s' but signature in the header field is '"
641 642 643 644
"%s'"
msgstr ""
"Тялото на съобщението има сигнатура за тип „%s“, но полето в заглавната част "
"за сигнатури е „%s“"
645

646
#: ../gio/gdbusmessage.c:2720
647
#, c-format
648
msgid "Message body is empty but signature in the header field is '(%s)'"
649 650 651
msgstr ""
"Тялото на съобщението е празно, а сигнатурата в полето на заглавната част е "
"„(%s)“"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
652

653
#: ../gio/gdbusmessage.c:3270
654
#, c-format
655
msgid "Error return with body of type '%s'"
656
msgstr "Връщане на грешка с тяло от вид „%s“"
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
657

658
#: ../gio/gdbusmessage.c:3278
659 660
msgid "Error return with empty body"
msgstr "Връщане на грешка с празно тяло на съобщението"
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
661

662
#: ../gio/gdbusprivate.c:2068
663 664 665 666
#, c-format
msgid "Unable to get Hardware profile: %s"
msgstr "Неуспешно определяне на хардуерния профил: %s"

667
#: ../gio/gdbusprivate.c:2113
668 669
msgid "Unable to load /var/lib/dbus/machine-id or /etc/machine-id: "
msgstr "Неуспешно зареждане на /var/lib/dbus/machine-id или /etc/machine-id: "
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
670

671
#: ../gio/gdbusproxy.c:1640
672
#, c-format
673 674
msgid "Error calling StartServiceByName for %s: "
msgstr "Грешка при извикване на StartServiceByName за %s:"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
675

676
#: ../gio/gdbusproxy.c:1663
677
#, c-format
678 679 680
msgid "Unexpected reply %d from StartServiceByName(\"%s\") method"
msgstr "Неочакван отговор „%d“ от метода StartServicebyName(„%s“)"

681
#: ../gio/gdbusproxy.c:2763 ../gio/gdbusproxy.c:2900
682 683 684
msgid ""
"Cannot invoke method; proxy is for a well-known name without an owner and "
"proxy was constructed with the G_DBUS_PROXY_FLAGS_DO_NOT_AUTO_START flag"
685
msgstr ""
686 687 688
"Не може да се направи обръщение към метода. Посредникът е за предварително "
"дефинирано име без собственик, а е създаден с флага "
"G_DBUS_PROXY_FLAGS_DO_NOT_AUTO_START"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
689

690 691 692
#: ../gio/gdbusserver.c:708
msgid "Abstract name space not supported"
msgstr "Не се поддържа абстрактно пространство за имена"
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
693

694 695 696
#: ../gio/gdbusserver.c:795
msgid "Cannot specify nonce file when creating a server"
msgstr "Не може да се задава моментен файл при създаване на сървър"
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
697

698
#: ../gio/gdbusserver.c:873
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
699
#, c-format
700
msgid "Error writing nonce file at '%s': %s"
701
msgstr "Грешка при запис в моментен файл „%s“: %s"
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
702

703
#: ../gio/gdbusserver.c:1041
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
704
#, c-format
705
msgid "The string '%s' is not a valid D-Bus GUID"
706
msgstr "Низът „%s“ не е допустим глобален идентификатор в D-Bus"
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
707

708
#: ../gio/gdbusserver.c:1081
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
709
#, c-format
710
msgid "Cannot listen on unsupported transport '%s'"
711 712
msgstr "Невъзможно е да се чака за връзки по неподдържан транспорт „%s“"

713
#: ../gio/gdbus-tool.c:92
714 715
msgid "COMMAND"
msgstr "КОМАНДА"
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
716

717
#: ../gio/gdbus-tool.c:97
718
#, c-format
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
719
msgid ""
720 721 722 723 724 725 726 727
"Commands:\n"
" help     Shows this information\n"
" introspect  Introspect a remote object\n"
" monitor   Monitor a remote object\n"
" call     Invoke a method on a remote object\n"
" emit     Emit a signal\n"
"\n"
"Use \"%s COMMAND --help\" to get help on each command.\n"
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
728
msgstr ""
729 730 731 732 733 734 735 736 737
"Команди:\n"
" help     Показва този текст\n"
" introspect  Анализ на отдалечен обект\n"
" monitor   Наблюдение на отдалечен обект\n"
" call     Обръщане към метод на отдалечен обект\n"
" emit     Издаване на сигнал\n"
"\n"
"Използвайте „%s КОМАНДА --help“ за допълнителна информация за всяка "
"команда.\n"
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
738

739 740 741
#: ../gio/gdbus-tool.c:166 ../gio/gdbus-tool.c:222 ../gio/gdbus-tool.c:294
#: ../gio/gdbus-tool.c:318 ../gio/gdbus-tool.c:701 ../gio/gdbus-tool.c:1020
#: ../gio/gdbus-tool.c:1453
742 743 744
#, c-format
msgid "Error: %s\n"
msgstr "Грешка: %s\n"
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
745

746
#: ../gio/gdbus-tool.c:177 ../gio/gdbus-tool.c:235 ../gio/gdbus-tool.c:1469
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
747
#, c-format
748 749
msgid "Error parsing introspection XML: %s\n"
msgstr "Грешка при разчитане на XML с аналитична информация: %s\n"
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
750

751
#: ../gio/gdbus-tool.c:352
752 753
msgid "Connect to the system bus"
msgstr "Свързване към системната шина"
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
754

755
#: ../gio/gdbus-tool.c:353
756 757
msgid "Connect to the session bus"
msgstr "Свързване към шината на сесията"
758

759
#: ../gio/gdbus-tool.c:354
760 761
msgid "Connect to given D-Bus address"
msgstr "Свързване към даден адрес на D-Bus"
762

763
#: ../gio/gdbus-tool.c:364
764 765 766
msgid "Connection Endpoint Options:"
msgstr "Варианти за връзка:"

767
#: ../gio/gdbus-tool.c:365
768 769
msgid "Options specifying the connection endpoint"
msgstr "Опции, указващи точката за връзка"
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
770

771
#: ../gio/gdbus-tool.c:387
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
772
#, c-format
773 774
msgid "No connection endpoint specified"
msgstr "Не е указана точка за връзка"
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
775

776
#: ../gio/gdbus-tool.c:397
777
#, c-format
778 779
msgid "Multiple connection endpoints specified"
msgstr "Указани са множество точки за връзка"
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
780

781
#: ../gio/gdbus-tool.c:467
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
782 783
#, c-format
msgid ""
784
"Warning: According to introspection data, interface '%s' does not exist\n"
785
msgstr "Предупреждение: Според анализа интерфейсът „%s“ не съществува\n"
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
786

787
#: ../gio/gdbus-tool.c:476
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
788 789
#, c-format
msgid ""
790 791
"Warning: According to introspection data, method '%s' does not exist on "
"interface '%s'\n"
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
792
msgstr ""
793 794 795
"Предупреждение: Според анализа методът „%s“ не се предлага от интерфейса "
"„%s“\n"

796
#: ../gio/gdbus-tool.c:538
797 798 799
msgid "Optional destination for signal (unique name)"
msgstr "Незадължителен получател на сигнала (уникално име)"

800
#: ../gio/gdbus-tool.c:539
801 802 803
msgid "Object path to emit signal on"
msgstr "Път до обекта, към който да се излъчи сигнал"

804
#: ../gio/gdbus-tool.c:540
805 806 807
msgid "Signal and interface name"
msgstr "Име на сигнал и интерфейс"

808
#: ../gio/gdbus-tool.c:572
809 810
msgid "Emit a signal."
msgstr "Издаване на сигнал."
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
811

812 813
#: ../gio/gdbus-tool.c:606 ../gio/gdbus-tool.c:832 ../gio/gdbus-tool.c:1559
#: ../gio/gdbus-tool.c:1791
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
814
#, c-format
815 816
msgid "Error connecting: %s\n"
msgstr "Грешка при свързване: %s\n"
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
817

818
#: ../gio/gdbus-tool.c:618
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
819
#, c-format
820 821
msgid "Error: object path not specified.\n"
msgstr "Грешка: не е указан път до обект\n"
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
822

823 824
#: ../gio/gdbus-tool.c:623 ../gio/gdbus-tool.c:893 ../gio/gdbus-tool.c:1617
#: ../gio/gdbus-tool.c:1850
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
825
#, c-format
826 827
msgid "Error: %s is not a valid object path\n"
msgstr "Грешка: „%s“ не е допустим път до обект\n"
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
828

829
#: ../gio/gdbus-tool.c:629
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
830
#, c-format
831 832
msgid "Error: signal not specified.\n"
msgstr "Грешка: не е указан сигнал\n"
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
833

834
#: ../gio/gdbus-tool.c:636
835 836 837 838
#, c-format
msgid "Error: signal must be the fully-qualified name.\n"
msgstr "Грешка: сигналът трябва да е указан с квалифицирано име\n"

839
#: ../gio/gdbus-tool.c:644
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
840
#, c-format
841 842
msgid "Error: %s is not a valid interface name\n"
msgstr "Грешка: „%s“ не е вярно име на интерфейс\n"
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
843

844
#: ../gio/gdbus-tool.c:650
845 846 847
#, c-format
msgid "Error: %s is not a valid member name\n"
msgstr "Грешка: „%s“ не е вярно име на член\n"
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
848

849
#: ../gio/gdbus-tool.c:656
850 851 852
#, c-format
msgid "Error: %s is not a valid unique bus name.\n"
msgstr "Грешка: „%s“ не е вярно, уникално име на шина\n"
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
853

854
#: ../gio/gdbus-tool.c:679 ../gio/gdbus-tool.c:992
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
855
#, c-format
856 857
msgid "Error parsing parameter %d: %s\n"
msgstr "Грешка при анализ на параметър %d: %s\n"
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
858

859
#: ../gio/gdbus-tool.c:708
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
860
#, c-format
861 862
msgid "Error flushing connection: %s\n"
msgstr "Грешка при завършване на предаването на данните на връзка: %s\n"
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
863

864
#: ../gio/gdbus-tool.c:735
865 866
msgid "Destination name to invoke method on"
msgstr "Целево име, към чийто метод да се направи обръщение"
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
867

868
#: ../gio/gdbus-tool.c:736
869 870
msgid "Object path to invoke method on"
msgstr "Път до обект, към чийто метод да се направи обръщение"
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
871

872
#: ../gio/gdbus-tool.c:737
873 874
msgid "Method and interface name"
msgstr "Име на метод и интерфейс"
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
875

876
#: ../gio/gdbus-tool.c:738
877 878
msgid "Timeout in seconds"
msgstr "Време за изчакване в секунди"
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
879

880
#: ../gio/gdbus-tool.c:777
881 882
msgid "Invoke a method on a remote object."
msgstr "Обръщение към метод на отдалечен обект"
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
883

884
#: ../gio/gdbus-tool.c:852 ../gio/gdbus-tool.c:1578 ../gio/gdbus-tool.c:1810
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
885
#, c-format
886 887
msgid "Error: Destination is not specified\n"
msgstr "Грешка: не е указана цел\n"
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
888

889
#: ../gio/gdbus-tool.c:873 ../gio/gdbus-tool.c:1597
890 891 892
#, c-format
msgid "Error: Object path is not specified\n"
msgstr "Грешка: Не е указан път до обект\n"
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
893

894
#: ../gio/gdbus-tool.c:908
895 896 897
#, c-format
msgid "Error: Method name is not specified\n"
msgstr "Грешка: Не е указано име на метод\n"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
898

899
#: ../gio/gdbus-tool.c:919
900
#, c-format
901
msgid "Error: Method name '%s' is invalid\n"
902
msgstr "Грешка: „%s“ не е допустимо име на метод\n"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
903

904
#: ../gio/gdbus-tool.c:984
905
#, c-format
906
msgid "Error parsing parameter %d of type '%s': %s\n"
907
msgstr "Грешка при анализ на параметър %d от вид „%s“: %s\n"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
908

909
#: ../gio/gdbus-tool.c:1416
910 911
msgid "Destination name to introspect"
msgstr "Име на целта за анализ"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
912

913
#: ../gio/gdbus-tool.c:1417
914 915
msgid "Object path to introspect"
msgstr "Път до обекта за анализ"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
916

917
#: ../gio/gdbus-tool.c:1418
918 919
msgid "Print XML"
msgstr "Извеждане на XML"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
920

921
#: ../gio/gdbus-tool.c:1419
922 923
msgid "Introspect children"
msgstr "Анализ на наследниците"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
924

925
#: ../gio/gdbus-tool.c:1420
926 927
msgid "Only print properties"
msgstr "Извеждане само на свойствата"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
928

929
#: ../gio/gdbus-tool.c:1511
930 931
msgid "Introspect a remote object."
msgstr "Анализ на отдалечен обект."
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
932

933
#: ../gio/gdbus-tool.c:1709
934 935
msgid "Destination name to monitor"
msgstr "Име на целта за наблюдение"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
936

937
#: ../gio/gdbus-tool.c:1710
938 939
msgid "Object path to monitor"
msgstr "Път до обекта за наблюдение"
940

941
#: ../gio/gdbus-tool.c:1743
942 943
msgid "Monitor a remote object."
msgstr "Наблюдение на отдалечен обект."
944

945
#: ../gio/gdesktopappinfo.c:591 ../gio/gwin32appinfo.c:221
946 947
msgid "Unnamed"
msgstr "Без име"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
948

949
#: ../gio/gdesktopappinfo.c:1004
950 951
msgid "Desktop file didn't specify Exec field"
msgstr "Във файла .desktop липсва поле за изпълнение"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
952

953
#: ../gio/gdesktopappinfo.c:1292
954 955
msgid "Unable to find terminal required for application"
msgstr "Не може да се открие терминал за приложението"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
956

957
#: ../gio/gdesktopappinfo.c:1594
958 959 960
#, c-format
msgid "Can't create user application configuration folder %s: %s"
msgstr "Не може да се създаде папката с потребителските настройки %s: %s"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
961

962
#: ../gio/gdesktopappinfo.c:1598
963 964 965
#, c-format
msgid "Can't create user MIME configuration folder %s: %s"
msgstr "Не може да се създаде папката с настройките за MIME %s: %s"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
966

967
#: ../gio/gdesktopappinfo.c:1838 ../gio/gdesktopappinfo.c:1862
968 969
msgid "Application information lacks an identifier"
msgstr "В информацията за програма липсва идентификатор"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
970

971
#: ../gio/gdesktopappinfo.c:2094
972 973 974
#, c-format
msgid "Can't create user desktop file %s"
msgstr "Не може да се създаде файл .desktop — „%s“"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
975

976
#: ../gio/gdesktopappinfo.c:2217
977 978 979
#, c-format
msgid "Custom definition for %s"
msgstr "Потребителска дефиниция за %s"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
980

981
#: ../gio/gdrive.c:394
982 983
msgid "drive doesn't implement eject"
msgstr "устройството не поддържа изваждане"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
984

985 986 987
#. Translators: This is an error
#. * message for drive objects that
#. * don't implement any of eject or eject_with_operation.
988
#: ../gio/gdrive.c:472
989 990
msgid "drive doesn't implement eject or eject_with_operation"
msgstr "устройството не поддържа нито изваждане, нито изваждане с действие"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
991

992
#: ../gio/gdrive.c:548
993 994
msgid "drive doesn't implement polling for media"
msgstr "устройството не поддържа следене за носител"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
995

996
#: ../gio/gdrive.c:753
997 998
msgid "drive doesn't implement start"
msgstr "устройството не поддържа стартиране"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
999

1000
#: ../gio/gdrive.c:855
1001 1002
msgid "drive doesn't implement stop"
msgstr "устройството не поддържа спиране"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1003

1004 1005 1006 1007
#: ../gio/gdummytlsbackend.c:168 ../gio/gdummytlsbackend.c:288
#: ../gio/gdummytlsbackend.c:378
msgid "TLS support is not available"
msgstr "Липсва поддръжка на TLS"