Commit d9f65937 authored by Laurent Dhima's avatar Laurent Dhima Committed by Laurent Dhima

Updated Albanian translation.

2004-12-17  Laurent Dhima  <laurenti@alblinux.net>

	* sq.po: Updated Albanian translation.
parent a64d63c5
2004-12-17 Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net>
* sq.po: Updated Albanian translation.
2004-12-16 Matthias Clasen <mclasen@redhat.com>
* === Released 2.6.0 ===
......
......@@ -6,8 +6,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: glib HEAD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-12-16 00:40-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2004-11-20 16:21+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2004-12-17 03:40+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-12-17 12:21+0100\n"
"Last-Translator: Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net>\n"
"Language-Team: Albanian <gnome-albanian-perkthyesit@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -165,8 +165,7 @@ msgstr "Kanali përfundon me një simbol të pjesëshëm"
#: glib/giochannel.c:1685
msgid "Can't do a raw read in g_io_channel_read_to_end"
msgstr ""
"I pamundur leximi i të dhënave të papërpunuara tek g_io_channel_read_to_end"
msgstr "I pamundur leximi i të dhënave të papërpunuara tek g_io_channel_read_to_end"
#: glib/gmarkup.c:226
#, c-format
......@@ -179,8 +178,7 @@ msgid "Error on line %d: %s"
msgstr "Gabim tek rreshti %d: %s"
#: glib/gmarkup.c:428
msgid ""
"Empty entity '&;' seen; valid entities are: &amp; &quot; &lt; &gt; &apos;"
msgid "Empty entity '&;' seen; valid entities are: &amp; &quot; &lt; &gt; &apos;"
msgstr ""
"U gjet një entitet bosh '&;'; entitetet e vlefshme janë: &amp; &quot; &lt; "
"&gt; &apos;"
......@@ -215,18 +213,18 @@ msgstr ""
"komerciale pa dashur të nisni një entity - zëvendësojeni me &amp;"
#: glib/gmarkup.c:584
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid ""
"Failed to parse '%-.*s', which should have been a digit inside a character "
"reference (&#234; for example) - perhaps the digit is too large"
msgstr ""
"I pamundur leximi i '%s', duhet të ishte një numër brenda referimeve të një "
"I pamundur analizimi i '%-.*s', duhet të ishte një numër brenda riferimeve të një "
"simboli (p.sh. &#234;) - ndoshta numri është tepër i madh"
#: glib/gmarkup.c:609
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Character reference '%-.*s' does not encode a permitted character"
msgstr "Simboli '%s' nuk kodifikon një simbol të lejuar"
msgstr "Riferimi '%-.*s' i simbolit nuk kodifikon një simbol të lejuar"
#: glib/gmarkup.c:624
msgid "Empty character reference; should include a digit such as &#454;"
......@@ -277,8 +275,7 @@ msgstr ""
#: glib/gmarkup.c:1257
#, c-format
msgid ""
"Odd character '%s', expected a '=' after attribute name '%s' of element '%s'"
msgid "Odd character '%s', expected a '=' after attribute name '%s' of element '%s'"
msgstr ""
"U gjet simboli '%s', përkundrazi pritej një '=' mbas emrit të atributit '%s' "
"të elementit '%s'"
......@@ -330,8 +327,7 @@ msgstr "Elementi '%s' është mbyllur, asnjë element aktualisht është i hapur
#: glib/gmarkup.c:1593
#, c-format
msgid "Element '%s' was closed, but the currently open element is '%s'"
msgstr ""
"Elementi '%s' është mbyllur, por elementi aktualisht i hapur është '%s'"
msgstr "Elementi '%s' është mbyllur, por elementi aktualisht i hapur është '%s'"
#: glib/gmarkup.c:1740
msgid "Document was empty or contained only whitespace"
......@@ -339,8 +335,7 @@ msgstr "Dokumenti ishte bosh apo përmbante vetëm hapësira të bardha"
#: glib/gmarkup.c:1754
msgid "Document ended unexpectedly just after an open angle bracket '<'"
msgstr ""
"Dokumenti u mbyll papritur, menjëherë pas hapjes së kllapës këndore '<'"
msgstr "Dokumenti u mbyll papritur, menjëherë pas hapjes së kllapës këndore '<'"
#: glib/gmarkup.c:1762 glib/gmarkup.c:1806
#, c-format
......@@ -385,8 +380,7 @@ msgstr "Dokumenti u mbyll papritur në brendësi të vlerës së një atributi"
#: glib/gmarkup.c:1814
#, c-format
msgid "Document ended unexpectedly inside the close tag for element '%s'"
msgstr ""
"Dokumenti u mbyll papritur në brendësi të tag-ut mbyllës të elementit '%s'"
msgstr "Dokumenti u mbyll papritur në brendësi të tag-ut mbyllës të elementit '%s'"
#: glib/gmarkup.c:1820
msgid "Document ended unexpectedly inside a comment or processing instruction"
......@@ -486,8 +480,7 @@ msgstr "I pamundur zbatimi i proçesit bir \"%s\" (%s)"
#: glib/gspawn.c:1239
#, c-format
msgid "Failed to redirect output or input of child process (%s)"
msgstr ""
"I pamundur ridrejtimi i të dhënave në hyrje apo dalje të proçesit bir (%s)"
msgstr "I pamundur ridrejtimi i të dhënave në hyrje apo dalje të proçesit bir (%s)"
#: glib/gspawn.c:1248
#, c-format
......@@ -502,8 +495,7 @@ msgstr "Gabim i panjohur gjatë ekzekutimit të proçesit bir \"%s\""
#: glib/gspawn.c:1278
#, c-format
msgid "Failed to read enough data from child pid pipe (%s)"
msgstr ""
"I pamundur leximi i një sasie të dhënash të mjaftueshme nga pid pipe bir (%s)"
msgstr "I pamundur leximi i një sasie të dhënash të mjaftueshme nga pid pipe bir (%s)"
#: glib/gutf8.c:986
msgid "Character out of range for UTF-8"
......@@ -571,10 +563,8 @@ msgstr "File është bosh"
#: glib/gkeyfile.c:685
#, c-format
msgid ""
"Key file contains line '%s' which is not a key-value pair, group, or comment"
msgstr ""
"Kyçi përmban rreshtin '%s' që nuk është një vlerë çift, grup apo koment kyçi"
msgid "Key file contains line '%s' which is not a key-value pair, group, or comment"
msgstr "Kyçi përmban rreshtin '%s' që nuk është një vlerë çift, grup apo koment kyçi"
#: glib/gkeyfile.c:753
msgid "Key file does not start with a group"
......@@ -639,3 +629,4 @@ msgstr "Vlera '%s' nuk mund të interpretohet si një numër."
#, c-format
msgid "Value '%s' cannot be interpreted as a boolean."
msgstr "Vlera '%s' nuk mund të interpretohet si një boolean."
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment