Commit b059f8d2 authored by Alexander Shopov's avatar Alexander Shopov Committed by Alexander Alexandrov Shopov

Updated Bulgarian translation by Alexander Shopov <ash@contact.bg>

2007-03-08  Alexander Shopov  <ash@contact.bg>

	* bg.po: Updated Bulgarian translation by
	Alexander Shopov <ash@contact.bg>

svn path=/trunk/; revision=5387
parent cbaaa400
2007-03-08 Alexander Shopov <ash@contact.bg>
* bg.po: Updated Bulgarian translation by
Alexander Shopov <ash@contact.bg>
2007-03-06 Jovan Naumovski <jovan@lugola.net>
* mk.po: Updated Macedonian translation.
......
......@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: glib HEAD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-01-10 01:09+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-01-10 01:05+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2007-03-08 08:50+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-03-08 08:20+0200\n"
"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -16,142 +16,142 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
#: ../glib/gbookmarkfile.c:716 ../glib/gbookmarkfile.c:793
#: ../glib/gbookmarkfile.c:872 ../glib/gbookmarkfile.c:919
#: ../glib/gbookmarkfile.c:704 ../glib/gbookmarkfile.c:781
#: ../glib/gbookmarkfile.c:860 ../glib/gbookmarkfile.c:907
#, c-format
msgid "Unexpected attribute '%s' for element '%s'"
msgstr "Неочакван атрибут „%s“ на елемента „%s“"
#: ../glib/gbookmarkfile.c:727 ../glib/gbookmarkfile.c:804
#: ../glib/gbookmarkfile.c:814 ../glib/gbookmarkfile.c:930
#: ../glib/gbookmarkfile.c:715 ../glib/gbookmarkfile.c:792
#: ../glib/gbookmarkfile.c:802 ../glib/gbookmarkfile.c:918
#, c-format
msgid "Attribute '%s' of element '%s' not found"
msgstr "Атрибутът „%s“ на елемента „%s“ не е открит"
#: ../glib/gbookmarkfile.c:1103 ../glib/gbookmarkfile.c:1168
#: ../glib/gbookmarkfile.c:1232 ../glib/gbookmarkfile.c:1242
#: ../glib/gbookmarkfile.c:1091 ../glib/gbookmarkfile.c:1156
#: ../glib/gbookmarkfile.c:1220 ../glib/gbookmarkfile.c:1230
#, c-format
msgid "Unexpected tag '%s', tag '%s' expected"
msgstr "Неочакван етикет „%s“, очакваше се „%s“"
#: ../glib/gbookmarkfile.c:1128 ../glib/gbookmarkfile.c:1142
#: ../glib/gbookmarkfile.c:1210 ../glib/gbookmarkfile.c:1262
#: ../glib/gbookmarkfile.c:1116 ../glib/gbookmarkfile.c:1130
#: ../glib/gbookmarkfile.c:1198 ../glib/gbookmarkfile.c:1250
#, c-format
msgid "Unexpected tag '%s' inside '%s'"
msgstr "Неочакван етикет „%s“ вътре в „%s“"
#: ../glib/gbookmarkfile.c:1792
#: ../glib/gbookmarkfile.c:1780
msgid "No valid bookmark file found in data dirs"
msgstr "Не може да се открие валиден файл с отметки в папките с данни"
#: ../glib/gbookmarkfile.c:1993
#: ../glib/gbookmarkfile.c:1981
#, c-format
msgid "A bookmark for URI '%s' already exists"
msgstr "Вече съществува отметка за адреса „%s“"
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2039 ../glib/gbookmarkfile.c:2196
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2281 ../glib/gbookmarkfile.c:2362
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2447 ../glib/gbookmarkfile.c:2530
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2608 ../glib/gbookmarkfile.c:2687
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2729 ../glib/gbookmarkfile.c:2826
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2952 ../glib/gbookmarkfile.c:3142
#: ../glib/gbookmarkfile.c:3218 ../glib/gbookmarkfile.c:3381
#: ../glib/gbookmarkfile.c:3456 ../glib/gbookmarkfile.c:3546
#: ../glib/gbookmarkfile.c:3673
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2027 ../glib/gbookmarkfile.c:2184
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2269 ../glib/gbookmarkfile.c:2349
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2434 ../glib/gbookmarkfile.c:2517
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2595 ../glib/gbookmarkfile.c:2674
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2716 ../glib/gbookmarkfile.c:2813
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2939 ../glib/gbookmarkfile.c:3129
#: ../glib/gbookmarkfile.c:3205 ../glib/gbookmarkfile.c:3368
#: ../glib/gbookmarkfile.c:3443 ../glib/gbookmarkfile.c:3533
#: ../glib/gbookmarkfile.c:3660
#, c-format
msgid "No bookmark found for URI '%s'"
msgstr "Не е открита отметка за адреса „%s“"
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2371
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2358
#, c-format
msgid "No MIME type defined in the bookmark for URI '%s'"
msgstr "Не е указан типът MIME в отметката към адреса „%s“"
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2456
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2443
#, c-format
msgid "No private flag has been defined in bookmark for URI '%s'"
msgstr "Не е зададен флаг за лични данни за адреса „%s“"
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2835
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2822
#, c-format
msgid "No groups set in bookmark for URI '%s'"
msgstr "Не са зададени групи в отметката за адреса „%s“"
#: ../glib/gbookmarkfile.c:3236 ../glib/gbookmarkfile.c:3391
#: ../glib/gbookmarkfile.c:3223 ../glib/gbookmarkfile.c:3378
#, c-format
msgid "No application with name '%s' registered a bookmark for '%s'"
msgstr "Никое приложение „%s“ не е регистрирало отметка за „%s“"
#: ../glib/gbookmarkfile.c:3404
#: ../glib/gbookmarkfile.c:3391
#, c-format
msgid "Failed to expand exec line '%s' with URI '%s'"
msgstr "Неуспех при разширяването на реда за изпълнение „%s“ с адреса „%s“"
#: ../glib/gconvert.c:423 ../glib/gconvert.c:501 ../glib/giochannel.c:1150
#: ../glib/gconvert.c:424 ../glib/gconvert.c:502 ../glib/giochannel.c:1148
#, c-format
msgid "Conversion from character set '%s' to '%s' is not supported"
msgstr "Преобразуването от набора символи „%s“ към „%s“ не се поддържа"
#: ../glib/gconvert.c:427 ../glib/gconvert.c:505
#: ../glib/gconvert.c:428 ../glib/gconvert.c:506
#, c-format
msgid "Could not open converter from '%s' to '%s'"
msgstr "Не може да се отвори конвертор от „%s“ към „%s“"
#: ../glib/gconvert.c:621 ../glib/gconvert.c:1010 ../glib/giochannel.c:1322
#: ../glib/giochannel.c:1364 ../glib/giochannel.c:2206 ../glib/gutf8.c:943
#: ../glib/gutf8.c:1392
#: ../glib/gconvert.c:622 ../glib/gconvert.c:1011 ../glib/giochannel.c:1320
#: ../glib/giochannel.c:1362 ../glib/giochannel.c:2204 ../glib/gutf8.c:949
#: ../glib/gutf8.c:1398
msgid "Invalid byte sequence in conversion input"
msgstr "Грешна байтова последователност на входа за преобразуване"
#: ../glib/gconvert.c:627 ../glib/gconvert.c:937 ../glib/giochannel.c:1329
#: ../glib/giochannel.c:2218
#: ../glib/gconvert.c:628 ../glib/gconvert.c:938 ../glib/giochannel.c:1327
#: ../glib/giochannel.c:2216
#, c-format
msgid "Error during conversion: %s"
msgstr "Грешка по време на преобразуване: %s"
#: ../glib/gconvert.c:662 ../glib/gutf8.c:939 ../glib/gutf8.c:1143
#: ../glib/gutf8.c:1284 ../glib/gutf8.c:1388
#: ../glib/gconvert.c:663 ../glib/gutf8.c:945 ../glib/gutf8.c:1149
#: ../glib/gutf8.c:1290 ../glib/gutf8.c:1394
msgid "Partial character sequence at end of input"
msgstr "Непълна символна последователност в края на входните данни"
#: ../glib/gconvert.c:912
#: ../glib/gconvert.c:913
#, c-format
msgid "Cannot convert fallback '%s' to codeset '%s'"
msgstr ""
"Заместващият символ „%s“ не може да бъде преобразуван към символ от набора „%"
"s“"
#: ../glib/gconvert.c:1726
#: ../glib/gconvert.c:1727
#, c-format
msgid "The URI '%s' is not an absolute URI using the \"file\" scheme"
msgstr "URI „%s“ не е абсолютен URI при използване на схемата „файл“"
msgstr "Адресът „%s“ не е абсолютен при използване на схемата „файл“"
#: ../glib/gconvert.c:1736
#: ../glib/gconvert.c:1737
#, c-format
msgid "The local file URI '%s' may not include a '#'"
msgstr "URI „%s“ към локален файл не може да включва „#“"
msgstr "Адресът „%s“ на локален файл не може да включва „#“"
#: ../glib/gconvert.c:1753
#: ../glib/gconvert.c:1754
#, c-format
msgid "The URI '%s' is invalid"
msgstr "URI „%s“ е неправилен"
msgstr "Адресът „%s“ е неправилен"
#: ../glib/gconvert.c:1765
#: ../glib/gconvert.c:1766
#, c-format
msgid "The hostname of the URI '%s' is invalid"
msgstr "Името на хоста в URI „%s“ е невалидно"
msgstr "Името на хоста в адреса „%s“ е невалидно"
#: ../glib/gconvert.c:1781
#: ../glib/gconvert.c:1782
#, c-format
msgid "The URI '%s' contains invalidly escaped characters"
msgstr "URI „%s“ съдържа грешни екраниращи последователности"
msgstr "Адресът „%s“ съдържа грешни екраниращи последователности"
#: ../glib/gconvert.c:1876
#: ../glib/gconvert.c:1877
#, c-format
msgid "The pathname '%s' is not an absolute path"
msgstr "Пътят „%s“ не е абсолютен"
#: ../glib/gconvert.c:1886
#: ../glib/gconvert.c:1887
msgid "Invalid hostname"
msgstr "Неправилно име на хост"
......@@ -249,25 +249,25 @@ msgstr "Неуспех при четене на символната връзк
msgid "Symbolic links not supported"
msgstr "Символни връзки не се поддържат"
#: ../glib/giochannel.c:1154
#: ../glib/giochannel.c:1152
#, c-format
msgid "Could not open converter from '%s' to '%s': %s"
msgstr "Не може да се отвори конвертор от „%s“ към „%s“: %s"
#: ../glib/giochannel.c:1499
#: ../glib/giochannel.c:1497
msgid "Can't do a raw read in g_io_channel_read_line_string"
msgstr "Не може да се чете от g_io_channel_read_line_string"
#: ../glib/giochannel.c:1546 ../glib/giochannel.c:1803
#: ../glib/giochannel.c:1889
#: ../glib/giochannel.c:1544 ../glib/giochannel.c:1801
#: ../glib/giochannel.c:1887
msgid "Leftover unconverted data in read buffer"
msgstr "В буфера за четене останаха непреобразувани данни"
#: ../glib/giochannel.c:1626 ../glib/giochannel.c:1703
#: ../glib/giochannel.c:1624 ../glib/giochannel.c:1701
msgid "Channel terminates in a partial character"
msgstr "Каналът прекъсна на непълен символ"
#: ../glib/giochannel.c:1689
#: ../glib/giochannel.c:1687
msgid "Can't do a raw read in g_io_channel_read_to_end"
msgstr "Не може да се чете от g_io_channel_read_to_end"
......@@ -367,15 +367,15 @@ msgstr "Незавършена заместваща последователно
msgid "Unfinished character reference"
msgstr "Незавършен указател на символ"
#: ../glib/gmarkup.c:958 ../glib/gmarkup.c:986 ../glib/gmarkup.c:1017
#: ../glib/gmarkup.c:958 ../glib/gmarkup.c:986 ../glib/gmarkup.c:1022
msgid "Invalid UTF-8 encoded text"
msgstr "Неправилно кодиран текст в UTF-8"
#: ../glib/gmarkup.c:1053
#: ../glib/gmarkup.c:1058
msgid "Document must begin with an element (e.g. <book>)"
msgstr "Документът трябва да започва с елемент (напр. <book>)"
#: ../glib/gmarkup.c:1093
#: ../glib/gmarkup.c:1098
#, c-format
msgid ""
"'%s' is not a valid character following a '<' character; it may not begin an "
......@@ -383,7 +383,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"„%s“ е невалиден символ след „<“. Името на елемент не може да започне с него"
#: ../glib/gmarkup.c:1157
#: ../glib/gmarkup.c:1162
#, c-format
msgid ""
"Odd character '%s', expected a '>' character to end the start tag of element "
......@@ -392,7 +392,7 @@ msgstr ""
"Неподходящ символ „%s“, очаква се отварящия етикет на елемент „%s“ да "
"завърши с „>“"
#: ../glib/gmarkup.c:1246
#: ../glib/gmarkup.c:1251
#, c-format
msgid ""
"Odd character '%s', expected a '=' after attribute name '%s' of element '%s'"
......@@ -400,7 +400,7 @@ msgstr ""
"Неподходящ символ „%s“, очаква се „=“ след името на атрибут „%s“ на елемент "
"„%s“"
#: ../glib/gmarkup.c:1288
#: ../glib/gmarkup.c:1293
#, c-format
msgid ""
"Odd character '%s', expected a '>' or '/' character to end the start tag of "
......@@ -411,7 +411,7 @@ msgstr ""
"завърши със символ „>“ или „/“, или евентуално да продължи с атрибут. Най-"
"вероятно използвате неправилен символ в името на атрибут"
#: ../glib/gmarkup.c:1377
#: ../glib/gmarkup.c:1382
#, c-format
msgid ""
"Odd character '%s', expected an open quote mark after the equals sign when "
......@@ -420,7 +420,7 @@ msgstr ""
"Неподходящ символ „%s“, очаква се символ „\"“ след знака за равенство, "
"когато се присвоява стойност на атрибута „%s“ на елемент „%s“"
#: ../glib/gmarkup.c:1522
#: ../glib/gmarkup.c:1527
#, c-format
msgid ""
"'%s' is not a valid character following the characters '</'; '%s' may not "
......@@ -429,7 +429,7 @@ msgstr ""
"„%s“ е невалиден символ след символите „</“. Името на елемент не може да "
"започва с „%s“"
#: ../glib/gmarkup.c:1562
#: ../glib/gmarkup.c:1567
#, c-format
msgid ""
"'%s' is not a valid character following the close element name '%s'; the "
......@@ -438,26 +438,26 @@ msgstr ""
"„%s“ е невалиден символ при завършването на затварящ етикет с име „%s“. "
"Позволен е символът „>“"
#: ../glib/gmarkup.c:1573
#: ../glib/gmarkup.c:1578
#, c-format
msgid "Element '%s' was closed, no element is currently open"
msgstr "Елементът „%s“ е затворен, няма текущо отворен елемент"
#: ../glib/gmarkup.c:1582
#: ../glib/gmarkup.c:1587
#, c-format
msgid "Element '%s' was closed, but the currently open element is '%s'"
msgstr "Елементът „%s“ е затворен, но текущо е отворен елемент „%s“"
#: ../glib/gmarkup.c:1748
#: ../glib/gmarkup.c:1753
msgid "Document was empty or contained only whitespace"
msgstr "Документът е празен или съдържа само празни символи"
#: ../glib/gmarkup.c:1762
#: ../glib/gmarkup.c:1767
msgid "Document ended unexpectedly just after an open angle bracket '<'"
msgstr ""
"Документът завършва неочаквано веднага след отваряща счупена скоба - „<“"
#: ../glib/gmarkup.c:1770 ../glib/gmarkup.c:1814
#: ../glib/gmarkup.c:1775 ../glib/gmarkup.c:1819
#, c-format
msgid ""
"Document ended unexpectedly with elements still open - '%s' was the last "
......@@ -466,7 +466,7 @@ msgstr ""
"Документът завършва неочаквано - има отворени елементи. Последно отворен е „%"
"s“"
#: ../glib/gmarkup.c:1778
#: ../glib/gmarkup.c:1783
#, c-format
msgid ""
"Document ended unexpectedly, expected to see a close angle bracket ending "
......@@ -475,19 +475,19 @@ msgstr ""
"Документът завършва неочаквано, очаква се затваряща счупена скоба да завърши "
"етикета <%s/>"
#: ../glib/gmarkup.c:1784
#: ../glib/gmarkup.c:1789
msgid "Document ended unexpectedly inside an element name"
msgstr "Документът завършва неочаквано в името на елемент"
#: ../glib/gmarkup.c:1789
#: ../glib/gmarkup.c:1794
msgid "Document ended unexpectedly inside an attribute name"
msgstr "Документът завършва неочаквано в името на атрибут"
#: ../glib/gmarkup.c:1794
#: ../glib/gmarkup.c:1799
msgid "Document ended unexpectedly inside an element-opening tag."
msgstr "Документът завършва неочаквано в отварящ етикет на елемент "
#: ../glib/gmarkup.c:1800
#: ../glib/gmarkup.c:1805
msgid ""
"Document ended unexpectedly after the equals sign following an attribute "
"name; no attribute value"
......@@ -495,16 +495,16 @@ msgstr ""
"Документът завършва неочаквано след знака за равенство следващ името на "
"атрибута. Атрибутът няма стойност"
#: ../glib/gmarkup.c:1807
#: ../glib/gmarkup.c:1812
msgid "Document ended unexpectedly while inside an attribute value"
msgstr "Документът завършва неочаквано вътре в стойността на атрибут"
#: ../glib/gmarkup.c:1822
#: ../glib/gmarkup.c:1827
#, c-format
msgid "Document ended unexpectedly inside the close tag for element '%s'"
msgstr "Документът завършва неочаквано в затварящия етикет на елемент „%s“"
#: ../glib/gmarkup.c:1828
#: ../glib/gmarkup.c:1833
msgid "Document ended unexpectedly inside a comment or processing instruction"
msgstr "Документът завършва неочаквано в коментар или инструкция за обработка"
......@@ -639,16 +639,16 @@ msgstr ""
"Неуспех при четенето на достатъчно данни от канала на дъщерен процес с pid (%"
"s)"
#: ../glib/gutf8.c:1017
#: ../glib/gutf8.c:1023
msgid "Character out of range for UTF-8"
msgstr "Символ извън обхвата на UTF-8"
#: ../glib/gutf8.c:1111 ../glib/gutf8.c:1120 ../glib/gutf8.c:1252
#: ../glib/gutf8.c:1261 ../glib/gutf8.c:1402 ../glib/gutf8.c:1498
#: ../glib/gutf8.c:1117 ../glib/gutf8.c:1126 ../glib/gutf8.c:1258
#: ../glib/gutf8.c:1267 ../glib/gutf8.c:1408 ../glib/gutf8.c:1504
msgid "Invalid sequence in conversion input"
msgstr "Неправилна последователност на входа за преобразуване"
#: ../glib/gutf8.c:1413 ../glib/gutf8.c:1509
#: ../glib/gutf8.c:1419 ../glib/gutf8.c:1515
msgid "Character out of range for UTF-16"
msgstr "Символ извън обхвата на UTF-16"
......@@ -792,32 +792,32 @@ msgstr ""
msgid "Key file does not have key '%s' in group '%s'"
msgstr "Ключовият файл не съдържа ключа „%s“ в групата „%s“"
#: ../glib/gkeyfile.c:3346
#: ../glib/gkeyfile.c:3365
msgid "Key file contains escape character at end of line"
msgstr "Ключовият файл съдържа екранираща последователност в край на ред"
#: ../glib/gkeyfile.c:3368
#: ../glib/gkeyfile.c:3387
#, c-format
msgid "Key file contains invalid escape sequence '%s'"
msgstr "Ключовият файл съдържа грешна екранираща последователност - „%s“"
#: ../glib/gkeyfile.c:3510
#: ../glib/gkeyfile.c:3529
#, c-format
msgid "Value '%s' cannot be interpreted as a number."
msgstr "Стойността „%s“ не може да се интерпретира като число."
#: ../glib/gkeyfile.c:3524
#: ../glib/gkeyfile.c:3543
#, c-format
msgid "Integer value '%s' out of range"
msgstr "Целочислената стойност „%s“ е извън интервала на допустими стойности"
#: ../glib/gkeyfile.c:3557
#: ../glib/gkeyfile.c:3576
#, c-format
msgid "Value '%s' cannot be interpreted as a float number."
msgstr ""
"Стойността „%s“ не може да се интерпретира като число с плаваща запетая."
#: ../glib/gkeyfile.c:3584
#: ../glib/gkeyfile.c:3600
#, c-format
msgid "Value '%s' cannot be interpreted as a boolean."
msgstr "Стойността „%s“ не може да се интерпретира като булева."
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment