sq.po 89.6 KB
Newer Older
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
1
# Përkthimi i mesazheve të glib në shqip
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
2 3 4
# Copyright (C) 2003-2008 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the glib package.
# Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net>, 2003-2008.
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
5 6
msgid ""
msgstr ""
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
7
"Project-Id-Version: glib HEAD\n"
Matthias Clasen's avatar
2.5.1  
Matthias Clasen committed
8
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Matthias Clasen's avatar
2.25.1  
Matthias Clasen committed
9
"POT-Creation-Date: 2010-04-19 18:37-0400\n"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
10
"PO-Revision-Date: 2008-08-18 10:19+0200\n"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
11
"Last-Translator: Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net>\n"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
12
"Language-Team: albanian <gnome-albanian-perkthyesit@lists.sourceforge.net>\n"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
13 14 15
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
16
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
17

Matthias Clasen's avatar
2.18.0  
Matthias Clasen committed
18
#: glib/gbookmarkfile.c:737
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
19
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
20
msgid "Unexpected attribute '%s' for element '%s'"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
21
msgstr "Atribut i papritur '%s' për elementin '%s'"
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
22

Matthias Clasen's avatar
2.18.0  
Matthias Clasen committed
23 24
#: glib/gbookmarkfile.c:748 glib/gbookmarkfile.c:819 glib/gbookmarkfile.c:829
#: glib/gbookmarkfile.c:936
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
25 26
#, c-format
msgid "Attribute '%s' of element '%s' not found"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
27
msgstr "Atributi '%s' i elementit '%s' nuk u gjet"
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
28

Matthias Clasen's avatar
2.18.0  
Matthias Clasen committed
29 30
#: glib/gbookmarkfile.c:1106 glib/gbookmarkfile.c:1171
#: glib/gbookmarkfile.c:1235 glib/gbookmarkfile.c:1245
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
31 32
#, c-format
msgid "Unexpected tag '%s', tag '%s' expected"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
33
msgstr "Tag '%s' i papritur, pritej tag '%s'"
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
34

Matthias Clasen's avatar
2.18.0  
Matthias Clasen committed
35 36
#: glib/gbookmarkfile.c:1131 glib/gbookmarkfile.c:1145
#: glib/gbookmarkfile.c:1213 glib/gbookmarkfile.c:1265
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
37 38
#, c-format
msgid "Unexpected tag '%s' inside '%s'"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
39
msgstr "Tag '%s' i papritur në brendësi të '%s'"
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
40

Matthias Clasen's avatar
2.18.0  
Matthias Clasen committed
41
#: glib/gbookmarkfile.c:1793
Matthias Clasen's avatar
2.12.2  
Matthias Clasen committed
42
msgid "No valid bookmark file found in data dirs"
Matthias Clasen's avatar
2.17.0  
Matthias Clasen committed
43 44
msgstr ""
"Nuk u gjet asnjë file i vlefshëm libërshënimesh tek directory e të dhënave"
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
45

Matthias Clasen's avatar
2.18.0  
Matthias Clasen committed
46
#: glib/gbookmarkfile.c:1994
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
47 48
#, c-format
msgid "A bookmark for URI '%s' already exists"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
49 50
msgstr "Një libërshënim për URI '%s' ekziston rregullisht"

Matthias Clasen's avatar
2.18.0  
Matthias Clasen committed
51 52 53 54 55 56 57 58 59
#: glib/gbookmarkfile.c:2040 glib/gbookmarkfile.c:2198
#: glib/gbookmarkfile.c:2283 glib/gbookmarkfile.c:2363
#: glib/gbookmarkfile.c:2448 glib/gbookmarkfile.c:2531
#: glib/gbookmarkfile.c:2609 glib/gbookmarkfile.c:2688
#: glib/gbookmarkfile.c:2730 glib/gbookmarkfile.c:2827
#: glib/gbookmarkfile.c:2953 glib/gbookmarkfile.c:3143
#: glib/gbookmarkfile.c:3219 glib/gbookmarkfile.c:3384
#: glib/gbookmarkfile.c:3473 glib/gbookmarkfile.c:3563
#: glib/gbookmarkfile.c:3691
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
60 61
#, c-format
msgid "No bookmark found for URI '%s'"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
62
msgstr "Nuk u gjet asnjë libërshënim për URI '%s'"
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
63

Matthias Clasen's avatar
2.18.0  
Matthias Clasen committed
64
#: glib/gbookmarkfile.c:2372
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
65 66
#, c-format
msgid "No MIME type defined in the bookmark for URI '%s'"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
67
msgstr "Asnjë përcaktim i llojit të MIME në libërshënimin për URI '%s'"
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
68

Matthias Clasen's avatar
2.18.0  
Matthias Clasen committed
69
#: glib/gbookmarkfile.c:2457
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
70 71
#, c-format
msgid "No private flag has been defined in bookmark for URI '%s'"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
72
msgstr "Nuk është përcaktuar asnjë flag privat në libërshënimin për URI '%s'"
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
73

Matthias Clasen's avatar
2.18.0  
Matthias Clasen committed
74
#: glib/gbookmarkfile.c:2836
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
75 76
#, c-format
msgid "No groups set in bookmark for URI '%s'"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
77
msgstr "Nuk është përcaktuar asnjë grup për URI '%s'"
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
78

Matthias Clasen's avatar
2.18.0  
Matthias Clasen committed
79
#: glib/gbookmarkfile.c:3237 glib/gbookmarkfile.c:3394
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
80 81
#, c-format
msgid "No application with name '%s' registered a bookmark for '%s'"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
82
msgstr "Asnjë aplikativ me emrin '%s' ka regjistruar një libërshënues për '%s'"
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
83

Matthias Clasen's avatar
2.18.0  
Matthias Clasen committed
84
#: glib/gbookmarkfile.c:3417
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
85
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
86
msgid "Failed to expand exec line '%s' with URI '%s'"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
87
msgstr "Zgjerimi i rreshtit exec '%s' me URI '%s' dështoi"
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
88

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
89
#: glib/gconvert.c:437 glib/gconvert.c:515 glib/giochannel.c:1404
Matthias Clasen's avatar
2.23.3  
Matthias Clasen committed
90
#: gio/gcharsetconverter.c:459
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
91 92
#, c-format
msgid "Conversion from character set '%s' to '%s' is not supported"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
93
msgstr "Konvertimi nga familja e simboleve '%s' në '%s' nuk suportohet"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
94

Matthias Clasen's avatar
2.23.3  
Matthias Clasen committed
95
#: glib/gconvert.c:441 glib/gconvert.c:519 gio/gcharsetconverter.c:463
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
96
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
97
msgid "Could not open converter from '%s' to '%s'"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
98
msgstr "E pamundur hapja e konvertuesit nga '%s' në '%s'"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
99

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
100 101
#: glib/gconvert.c:638 glib/gconvert.c:1031 glib/giochannel.c:1576
#: glib/giochannel.c:1618 glib/giochannel.c:2462 glib/gutf8.c:981
Allison Karlitskaya's avatar
2.23.5  
Allison Karlitskaya committed
102
#: glib/gutf8.c:1436 gio/gcharsetconverter.c:346
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
103
msgid "Invalid byte sequence in conversion input"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
104
msgstr "Sekuencë byte e pavlefshme tek të dhënat për konvertim"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
105

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
106 107
#: glib/gconvert.c:646 glib/gconvert.c:956 glib/giochannel.c:1583
#: glib/giochannel.c:2474 gio/gcharsetconverter.c:351
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
108 109 110 111
#, c-format
msgid "Error during conversion: %s"
msgstr "Gabim gjatë konvertimit: %s"

Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
112
# (pofilter) doublewords: The word 'të' is repeated
Allison Karlitskaya's avatar
2.23.5  
Allison Karlitskaya committed
113 114
#: glib/gconvert.c:678 glib/gutf8.c:977 glib/gutf8.c:1187 glib/gutf8.c:1328
#: glib/gutf8.c:1432
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
115
msgid "Partial character sequence at end of input"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
116
msgstr "Sekuencë e pjesëshme simbolesh në fund të së dhënave në hyrje"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
117

Matthias Clasen's avatar
2.23.0  
Matthias Clasen committed
118
#: glib/gconvert.c:928
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
119 120
#, c-format
msgid "Cannot convert fallback '%s' to codeset '%s'"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
121
msgstr "I pamundur konvertimi i '%s' në familjen e simboleve '%s'"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
122

Matthias Clasen's avatar
2.23.0  
Matthias Clasen committed
123
#: glib/gconvert.c:1751
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
124
#, c-format
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
125
msgid "The URI '%s' is not an absolute URI using the \"file\" scheme"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
126
msgstr "URI '%s' nuk është një URI absolute duke përdorur skemën e \"file\""
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
127

Matthias Clasen's avatar
2.23.0  
Matthias Clasen committed
128
#: glib/gconvert.c:1761
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
129 130 131 132
#, c-format
msgid "The local file URI '%s' may not include a '#'"
msgstr "URI për file lokal '%s' mund të mos përdorë një '#'"

Matthias Clasen's avatar
2.23.0  
Matthias Clasen committed
133
#: glib/gconvert.c:1778
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
134 135 136 137
#, c-format
msgid "The URI '%s' is invalid"
msgstr "URI '%s' është e pasaktë"

Matthias Clasen's avatar
2.23.0  
Matthias Clasen committed
138
#: glib/gconvert.c:1790
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
139 140
#, c-format
msgid "The hostname of the URI '%s' is invalid"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
141
msgstr "Emri i host të URI '%s' është i pasaktë"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
142

Matthias Clasen's avatar
2.23.0  
Matthias Clasen committed
143
#: glib/gconvert.c:1806
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
144 145
#, c-format
msgid "The URI '%s' contains invalidly escaped characters"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
146
msgstr "URI '%s' përmban simbole escape të pavlefshëm"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
147

Matthias Clasen's avatar
2.23.0  
Matthias Clasen committed
148
#: glib/gconvert.c:1901
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
149 150
#, c-format
msgid "The pathname '%s' is not an absolute path"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
151
msgstr "Pozicioni me emër '%s' nuk është një pozicion absolut"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
152

Matthias Clasen's avatar
2.23.0  
Matthias Clasen committed
153
#: glib/gconvert.c:1911
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
154
msgid "Invalid hostname"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
155
msgstr "Emër host i pasaktë"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
156

Matthias Clasen's avatar
2.21.5  
Matthias Clasen committed
157
#: glib/gdir.c:112 glib/gdir.c:135
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
158 159 160 161
#, c-format
msgid "Error opening directory '%s': %s"
msgstr "Gabim gjatë hapjes së directory '%s': %s"

Matthias Clasen's avatar
2.23.0  
Matthias Clasen committed
162
#: glib/gfileutils.c:536 glib/gfileutils.c:624
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
163 164
#, c-format
msgid "Could not allocate %lu bytes to read file \"%s\""
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
165
msgstr "I pamundur grumbullimi i %lu bytes për të lexuar file \"%s\""
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
166

Matthias Clasen's avatar
2.23.0  
Matthias Clasen committed
167
#: glib/gfileutils.c:551
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
168 169 170 171
#, c-format
msgid "Error reading file '%s': %s"
msgstr "Gabim gjatë leximit të file '%s': %s"

Matthias Clasen's avatar
2.23.0  
Matthias Clasen committed
172
#: glib/gfileutils.c:565
Matthias Clasen's avatar
2.17.4  
Matthias Clasen committed
173 174
#, c-format
msgid "File \"%s\" is too large"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
175
msgstr "File \"%s\" është tepër i madh"
Matthias Clasen's avatar
2.17.4  
Matthias Clasen committed
176

Matthias Clasen's avatar
2.23.0  
Matthias Clasen committed
177
#: glib/gfileutils.c:648
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
178 179 180 181
#, c-format
msgid "Failed to read from file '%s': %s"
msgstr "I pamundur leximi nga file '%s': %s"

Matthias Clasen's avatar
2.23.0  
Matthias Clasen committed
182
#: glib/gfileutils.c:699 glib/gfileutils.c:786
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
183 184 185 186
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s': %s"
msgstr "E pamundur hapja e file '%s': %s"

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
187
#: glib/gfileutils.c:716 glib/gmappedfile.c:170
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
188 189 190 191
#, c-format
msgid "Failed to get attributes of file '%s': fstat() failed: %s"
msgstr "E pamundur marrja e pronësive të file '%s': fstat() dështoi: %s"

Matthias Clasen's avatar
2.23.0  
Matthias Clasen committed
192
#: glib/gfileutils.c:750
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
193 194 195 196
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s': fdopen() failed: %s"
msgstr "Dështoi hapja e file '%s': fdopen() dështoi: %s"

Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
197
# (pofilter) puncspacing: checks for bad spacing after punctuation
Matthias Clasen's avatar
2.23.0  
Matthias Clasen committed
198
#: glib/gfileutils.c:858
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
199 200
#, c-format
msgid "Failed to rename file '%s' to '%s': g_rename() failed: %s"
Matthias Clasen's avatar
2.17.0  
Matthias Clasen committed
201 202
msgstr ""
"Ndryshimi i emrit të file nga '%s' në '%s' dështoi: g_rename() dështoi: %s"
Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
203

Matthias Clasen's avatar
2.23.0  
Matthias Clasen committed
204
#: glib/gfileutils.c:900 glib/gfileutils.c:1366
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
205 206 207 208
#, c-format
msgid "Failed to create file '%s': %s"
msgstr "Dështoi krijimi i file '%s': %s"

Matthias Clasen's avatar
2.23.0  
Matthias Clasen committed
209
#: glib/gfileutils.c:914
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
210 211 212 213
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s' for writing: fdopen() failed: %s"
msgstr "Hapja e file '%s' për shkrim dështoi: fdopen() dështoi: %s"

Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
214
# (pofilter) puncspacing: checks for bad spacing after punctuation
Matthias Clasen's avatar
2.23.0  
Matthias Clasen committed
215
#: glib/gfileutils.c:939
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
216 217 218 219
#, c-format
msgid "Failed to write file '%s': fwrite() failed: %s"
msgstr "Shkrimi i file '%s' dështoi: fwrite() dështoi: %s"

Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
220
# (pofilter) puncspacing: checks for bad spacing after punctuation
Matthias Clasen's avatar
2.23.0  
Matthias Clasen committed
221
#: glib/gfileutils.c:958
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
222 223 224 225 226
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to write file '%s': fflush() failed: %s"
msgstr "Shkrimi i file '%s' dështoi: fwrite() dështoi: %s"

# (pofilter) puncspacing: checks for bad spacing after punctuation
Matthias Clasen's avatar
2.23.0  
Matthias Clasen committed
227
#: glib/gfileutils.c:987
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
228 229 230 231 232
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to write file '%s': fsync() failed: %s"
msgstr "Shkrimi i file '%s' dështoi: fwrite() dështoi: %s"

# (pofilter) puncspacing: checks for bad spacing after punctuation
Matthias Clasen's avatar
2.23.0  
Matthias Clasen committed
233
#: glib/gfileutils.c:1006
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
234 235 236 237
#, c-format
msgid "Failed to close file '%s': fclose() failed: %s"
msgstr "Mbyllja e file '%s' dështoi: fclose() dështoi: %s"

Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
238
# (pofilter) puncspacing: checks for bad spacing after punctuation
Matthias Clasen's avatar
2.23.0  
Matthias Clasen committed
239
#: glib/gfileutils.c:1124
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
240 241 242 243
#, c-format
msgid "Existing file '%s' could not be removed: g_unlink() failed: %s"
msgstr "E pamundur heqja e file ekzistues '%s': g_unlink() dështoi: %s"

Matthias Clasen's avatar
2.23.0  
Matthias Clasen committed
244
#: glib/gfileutils.c:1328
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
245 246
#, c-format
msgid "Template '%s' invalid, should not contain a '%s'"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
247
msgstr "Shabllon '%s' i pavlefshëm, nuk mund të përmbajë një '%s'"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
248

Matthias Clasen's avatar
2.23.0  
Matthias Clasen committed
249
#: glib/gfileutils.c:1341
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
250
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.11.4  
Matthias Clasen committed
251
msgid "Template '%s' doesn't contain XXXXXX"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
252
msgstr "Modeli '%s' nuk përmban XXXXXX"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
253

Matthias Clasen's avatar
2.21.2  
Matthias Clasen committed
254
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
Matthias Clasen's avatar
2.23.0  
Matthias Clasen committed
255
#: glib/gfileutils.c:1774
Matthias Clasen's avatar
2.21.2  
Matthias Clasen committed
256 257 258 259 260 261
#, c-format
msgid "%u byte"
msgid_plural "%u bytes"
msgstr[0] "%u byte"
msgstr[1] "%u byte"

Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
262
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
Matthias Clasen's avatar
2.23.0  
Matthias Clasen committed
263
#: glib/gfileutils.c:1782
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
264 265
#, c-format
msgid "%.1f KB"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
266
msgstr "%.1f KB"
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
267

Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
268
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
Matthias Clasen's avatar
2.23.0  
Matthias Clasen committed
269
#: glib/gfileutils.c:1787
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
270 271
#, c-format
msgid "%.1f MB"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
272
msgstr "%.1f MB"
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
273

Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
274
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
Matthias Clasen's avatar
2.23.0  
Matthias Clasen committed
275
#: glib/gfileutils.c:1792
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
276 277
#, c-format
msgid "%.1f GB"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
278
msgstr "%.1f GB"
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
279

Matthias Clasen's avatar
2.23.0  
Matthias Clasen committed
280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#: glib/gfileutils.c:1797
#, fuzzy, c-format
msgid "%.1f TB"
msgstr "%.1f KB"

# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#: glib/gfileutils.c:1802
#, fuzzy, c-format
msgid "%.1f PB"
msgstr "%.1f KB"

# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
#: glib/gfileutils.c:1807
#, fuzzy, c-format
msgid "%.1f EB"
msgstr "%.1f KB"

#: glib/gfileutils.c:1850
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
299
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
300
msgid "Failed to read the symbolic link '%s': %s"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
301
msgstr "I pamundur leximi i lidhjes simbolike '%s': %s"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
302

Matthias Clasen's avatar
2.23.0  
Matthias Clasen committed
303
#: glib/gfileutils.c:1871
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
304
msgid "Symbolic links not supported"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
305
msgstr "Lidhjet simbolike nuk suportohen"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
306

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
307
#: glib/giochannel.c:1408
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
308
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
309
msgid "Could not open converter from '%s' to '%s': %s"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
310
msgstr "Nuk arrij të hap konvertuesin nga '%s' në '%s': %s"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
311

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
312
#: glib/giochannel.c:1753
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
313
msgid "Can't do a raw read in g_io_channel_read_line_string"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
314 315 316
msgstr ""
"I pamundur leximi i të dhënave të papërpunuara tek "
"g_io_channel_read_line_string"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
317

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
318
#: glib/giochannel.c:1800 glib/giochannel.c:2058 glib/giochannel.c:2145
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
319 320 321
msgid "Leftover unconverted data in read buffer"
msgstr "Kanë tepruar të dhëna të pakonvertuara tek buffer i leximit"

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
322
#: glib/giochannel.c:1881 glib/giochannel.c:1958
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
323
msgid "Channel terminates in a partial character"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
324
msgstr "Kanali përfundon me një simbol të pjesëshëm"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
325

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
326
#: glib/giochannel.c:1944
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
327
msgid "Can't do a raw read in g_io_channel_read_to_end"
Matthias Clasen's avatar
2.17.0  
Matthias Clasen committed
328 329
msgstr ""
"I pamundur leximi i të dhënave të papërpunuara tek g_io_channel_read_to_end"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
330

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
331
#: glib/gmappedfile.c:151
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
332
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.7.1  
Matthias Clasen committed
333
msgid "Failed to open file '%s': open() failed: %s"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
334
msgstr "E pamundur hapja e file '%s': open() dështoi: %s"
Matthias Clasen's avatar
2.7.1  
Matthias Clasen committed
335

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
336
#: glib/gmappedfile.c:230
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
337
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.7.1  
Matthias Clasen committed
338
msgid "Failed to map file '%s': mmap() failed: %s"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
339
msgstr "I pamundur mapimi i file '%s': mmap() dështoi: %s"
Matthias Clasen's avatar
2.7.1  
Matthias Clasen committed
340

Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
341 342 343 344
# (pofilter) variables: translation contains variables not in original: %s
# (pofilter) isfuzzy: Check if the unit has been marked fuzzy.
# (pofilter) endwhitespace: checks whether whitespace at the end of the strings matches
# (pofilter) printf: checks whether printf format strings match
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
345
#: glib/gmarkup.c:303 glib/gmarkup.c:343
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
346
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
347
msgid "Error on line %d char %d: "
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
348
msgstr "Gabim tek rreshti %d simboli %d: "
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
349

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
350 351 352 353
#: glib/gmarkup.c:363 glib/gmarkup.c:441
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid UTF-8 encoded text in name - not valid '%s'"
msgstr "Tekst i kodifikuar UTF-8 i pavlefshëm - '%s' e pavlefshme"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
354

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
355
#: glib/gmarkup.c:374
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
356
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
357
msgid "'%s' is not a valid name "
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
358 359
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
360
#: glib/gmarkup.c:390
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
361
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
362 363
msgid "'%s' is not a valid name: '%c' "
msgstr ""
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
364

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
365
#: glib/gmarkup.c:494
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
366
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
367 368
msgid "Error on line %d: %s"
msgstr "Gabim tek rreshti %d: %s"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
369

Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
370 371
# (pofilter) puncspacing: checks for bad spacing after punctuation
# (pofilter) sentencecount: The number of sentences differ: 1 versus 2
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
372
#: glib/gmarkup.c:578
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
373
#, c-format
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
374
msgid ""
Matthias Clasen's avatar
2.5.7  
Matthias Clasen committed
375
"Failed to parse '%-.*s', which should have been a digit inside a character "
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
376 377
"reference (&#234; for example) - perhaps the digit is too large"
msgstr ""
Matthias Clasen's avatar
2.6.1  
Matthias Clasen committed
378 379
"I pamundur analizimi i '%-.*s', duhet të ishte një numër brenda riferimeve "
"të një simboli (p.sh. &#234;) - ndoshta numri është tepër i madh"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
380

Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
381 382
# (pofilter) endwhitespace: checks whether whitespace at the end of the strings matches
# (pofilter) doublespacing: checks for bad double-spaces by comparing to original
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
383
#: glib/gmarkup.c:590
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
384 385 386 387 388
msgid ""
"Character reference did not end with a semicolon; most likely you used an "
"ampersand character without intending to start an entity - escape ampersand "
"as &amp;"
msgstr ""
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
389 390
"Simboli nuk mbaron me pikëpresje; ndoshta keni përdorur një simbol ampersand "
"& pa pasur ndërmend fillimin e një entiteti të ri - përdorni &amp;  "
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
391

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
392 393 394 395
#: glib/gmarkup.c:616
#, c-format
msgid "Character reference '%-.*s' does not encode a permitted character"
msgstr "Riferimi '%-.*s' i simbolit nuk kodifikon një simbol të lejuar"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
396

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
397 398 399 400 401 402 403
# (pofilter) puncspacing: checks for bad spacing after punctuation
#: glib/gmarkup.c:654
msgid ""
"Empty entity '&;' seen; valid entities are: &amp; &quot; &lt; &gt; &apos;"
msgstr ""
"U gjet një entitet bosh '&;'; entitetet e vlefshme janë: &amp; &quot; &lt; "
"&gt; &apos;"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
404

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
405 406 407 408
#: glib/gmarkup.c:662
#, fuzzy, c-format
msgid "Entity name '%-.*s' is not known"
msgstr "Emri entitetit '%s' nuk njihet"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
409

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
410 411 412 413 414 415 416 417
# (pofilter) singlequoting: checks whether singlequoting is consistent between the two strings
#: glib/gmarkup.c:667
msgid ""
"Entity did not end with a semicolon; most likely you used an ampersand "
"character without intending to start an entity - escape ampersand as &amp;"
msgstr ""
"Entiteti nuk përfundon me pikëpresje; ndoshta keni përdorur një \"e\" "
"komerciale pa dashur të nisni një entity - zëvendësojeni me &amp;"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
418

Matthias Clasen's avatar
2.21.2  
Matthias Clasen committed
419
#: glib/gmarkup.c:1014
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
420
msgid "Document must begin with an element (e.g. <book>)"
Laurent Dhima's avatar
updated  
Laurent Dhima committed
421
msgstr "Dokumenti duhet të fillojë me një element (p.sh. <book>)"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
422

Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
423
# (pofilter) puncspacing: checks for bad spacing after punctuation
Matthias Clasen's avatar
2.21.2  
Matthias Clasen committed
424
#: glib/gmarkup.c:1054
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
425 426 427 428 429
#, c-format
msgid ""
"'%s' is not a valid character following a '<' character; it may not begin an "
"element name"
msgstr ""
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
430 431
"'%s' nuk është një simbol i vlefshëm mbas simbolit '<', nuk mund të fillojë "
"me emrin e një elementi"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
432

Matthias Clasen's avatar
2.21.2  
Matthias Clasen committed
433
#: glib/gmarkup.c:1122
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
434
#, c-format
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
435
msgid ""
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
436 437
"Odd character '%s', expected a '>' character to end the empty-element tag '%"
"s'"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
438
msgstr ""
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
439 440
"Simbol tek '%s', pritet një simbol '>' për të mbyllur etiketën e elementit "
"bosh '%s'"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
441

Matthias Clasen's avatar
2.21.2  
Matthias Clasen committed
442
#: glib/gmarkup.c:1206
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
443
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.17.0  
Matthias Clasen committed
444 445
msgid ""
"Odd character '%s', expected a '=' after attribute name '%s' of element '%s'"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
446
msgstr ""
Matthias Clasen's avatar
2.17.7  
Matthias Clasen committed
447 448
"Simbol tek '%s', pritet një '=' mbas emrit të atributit '%s' të elementit '%"
"s'"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
449

Matthias Clasen's avatar
2.21.2  
Matthias Clasen committed
450
#: glib/gmarkup.c:1247
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
451 452 453 454 455 456
#, c-format
msgid ""
"Odd character '%s', expected a '>' or '/' character to end the start tag of "
"element '%s', or optionally an attribute; perhaps you used an invalid "
"character in an attribute name"
msgstr ""
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
457 458 459
"Simbol tek '%s', pritet një simbol '>' ose '/' për të përfunduar etiketën e "
"nisjes së elementit '%s', ose në menyrë apsionale një atribut; ka shumë "
"mundësi të keni përdorur një simbol të pavlefshëm tek emri i një atributi"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
460

Matthias Clasen's avatar
2.21.2  
Matthias Clasen committed
461
#: glib/gmarkup.c:1291
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
462 463 464 465 466
#, c-format
msgid ""
"Odd character '%s', expected an open quote mark after the equals sign when "
"giving value for attribute '%s' of element '%s'"
msgstr ""
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
467 468
"Simbol tek '%s', pritet simboli i kuotës së hapur mbas shenjës së barazimit "
"për t'i caktuar një vlerë atributit '%s' të elementit '%s'"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
469

Matthias Clasen's avatar
2.21.2  
Matthias Clasen committed
470
#: glib/gmarkup.c:1425
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
471 472 473 474 475
#, c-format
msgid ""
"'%s' is not a valid character following the characters '</'; '%s' may not "
"begin an element name"
msgstr ""
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
476 477
"'%s' nuk është një simbol i vlefshëm mbrapa simboleve '</'; '%s' nuk mund të "
"nisë emrin e një elementi"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
478

Matthias Clasen's avatar
2.21.2  
Matthias Clasen committed
479
#: glib/gmarkup.c:1461
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
480 481 482 483 484
#, c-format
msgid ""
"'%s' is not a valid character following the close element name '%s'; the "
"allowed character is '>'"
msgstr ""
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
485 486
"'%s' nuk është një simbol i vlefshëm për të vazhduar mbylljen e emrit të "
"elementit '%s'; simboli i lejuar është '>'"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
487

Matthias Clasen's avatar
2.21.2  
Matthias Clasen committed
488
#: glib/gmarkup.c:1472
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
489 490
#, c-format
msgid "Element '%s' was closed, no element is currently open"
Laurent Dhima's avatar
updated  
Laurent Dhima committed
491
msgstr "Elementi '%s' është mbyllur, asnjë element aktualisht është i hapur"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
492

Matthias Clasen's avatar
2.21.2  
Matthias Clasen committed
493
#: glib/gmarkup.c:1481
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
494 495
#, c-format
msgid "Element '%s' was closed, but the currently open element is '%s'"
Matthias Clasen's avatar
2.17.0  
Matthias Clasen committed
496 497
msgstr ""
"Elementi '%s' është mbyllur, por elementi aktualisht i hapur është '%s'"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
498

Matthias Clasen's avatar
2.21.2  
Matthias Clasen committed
499
#: glib/gmarkup.c:1648
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
500
msgid "Document was empty or contained only whitespace"
Laurent Dhima's avatar
updated  
Laurent Dhima committed
501
msgstr "Dokumenti ishte bosh apo përmbante vetëm hapësira të bardha"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
502

Matthias Clasen's avatar
2.21.2  
Matthias Clasen committed
503
#: glib/gmarkup.c:1662
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
504
msgid "Document ended unexpectedly just after an open angle bracket '<'"
Matthias Clasen's avatar
2.17.0  
Matthias Clasen committed
505 506
msgstr ""
"Dokumenti u mbyll papritur, menjëherë pas hapjes së kllapës këndore '<'"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
507

Matthias Clasen's avatar
2.21.2  
Matthias Clasen committed
508
#: glib/gmarkup.c:1670 glib/gmarkup.c:1715
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
509 510 511 512 513
#, c-format
msgid ""
"Document ended unexpectedly with elements still open - '%s' was the last "
"element opened"
msgstr ""
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
514 515
"Dokumenti u mbyll papritur me elementë akoma të hapur - '%s' ishte elementi "
"i fundit i hapur"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
516

Matthias Clasen's avatar
2.21.2  
Matthias Clasen committed
517
#: glib/gmarkup.c:1678
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
518 519 520 521
#, c-format
msgid ""
"Document ended unexpectedly, expected to see a close angle bracket ending "
"the tag <%s/>"
Laurent Dhima's avatar
updated  
Laurent Dhima committed
522
msgstr "Dokumenti u mbyll papritur, pritet simboli i mbylljes për tag-un <%s/>"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
523

Matthias Clasen's avatar
2.21.2  
Matthias Clasen committed
524
#: glib/gmarkup.c:1684
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
525
msgid "Document ended unexpectedly inside an element name"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
526
msgstr "Dokumenti përfundoi papritur në brendësi të emrit të një elementi"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
527

Matthias Clasen's avatar
2.21.2  
Matthias Clasen committed
528
#: glib/gmarkup.c:1690
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
529
msgid "Document ended unexpectedly inside an attribute name"
Laurent Dhima's avatar
updated  
Laurent Dhima committed
530
msgstr "Dokumenti u mbyll papritur në brendësi të emrit të një atributi"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
531

Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
532
# (pofilter) endpunc: checks whether punctuation at the end of the strings match
Matthias Clasen's avatar
2.21.2  
Matthias Clasen committed
533
#: glib/gmarkup.c:1695
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
534
msgid "Document ended unexpectedly inside an element-opening tag."
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
535
msgstr "Dokumenti u mbyll papritur brënda një etikete hapje elementi"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
536

Matthias Clasen's avatar
2.21.2  
Matthias Clasen committed
537
#: glib/gmarkup.c:1701
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
538 539 540 541
msgid ""
"Document ended unexpectedly after the equals sign following an attribute "
"name; no attribute value"
msgstr ""
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
542 543
"Dokumenti u mbyll papritur mbas shenjës së barazimit që vjen mbas emrit të "
"një atributi; atributi nuk ka vlerë"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
544

Matthias Clasen's avatar
2.21.2  
Matthias Clasen committed
545
#: glib/gmarkup.c:1708
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
546
msgid "Document ended unexpectedly while inside an attribute value"
Laurent Dhima's avatar
updated  
Laurent Dhima committed
547
msgstr "Dokumenti u mbyll papritur në brendësi të vlerës së një atributi"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
548

Matthias Clasen's avatar
2.21.2  
Matthias Clasen committed
549
#: glib/gmarkup.c:1724
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
550 551
#, c-format
msgid "Document ended unexpectedly inside the close tag for element '%s'"
Matthias Clasen's avatar
2.17.0  
Matthias Clasen committed
552 553
msgstr ""
"Dokumenti u mbyll papritur në brendësi të tag-ut mbyllës të elementit '%s'"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
554

Matthias Clasen's avatar
2.21.2  
Matthias Clasen committed
555
#: glib/gmarkup.c:1730
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
556
msgid "Document ended unexpectedly inside a comment or processing instruction"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
557 558
msgstr ""
"Dokumenti u mbyll papritur në brendësi të një komenti apo instruksioni "
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
559
"proçesi"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
560

Matthias Clasen's avatar
2.17.7  
Matthias Clasen committed
561
#: glib/gregex.c:131
Matthias Clasen's avatar
2.13.2  
Matthias Clasen committed
562
msgid "corrupted object"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
563
msgstr "objekt i korruptuar"
Matthias Clasen's avatar
2.13.2  
Matthias Clasen committed
564

Matthias Clasen's avatar
2.17.7  
Matthias Clasen committed
565
#: glib/gregex.c:133
Matthias Clasen's avatar
2.13.2  
Matthias Clasen committed
566
msgid "internal error or corrupted object"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
567
msgstr "gabim i brendshëm ose objekt i korruptuar"
Matthias Clasen's avatar
2.13.2  
Matthias Clasen committed
568

Matthias Clasen's avatar
2.17.7  
Matthias Clasen committed
569
#: glib/gregex.c:135
Matthias Clasen's avatar
2.13.2  
Matthias Clasen committed
570
msgid "out of memory"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
571
msgstr "mbi memorjen"
Matthias Clasen's avatar
2.13.2  
Matthias Clasen committed
572

Matthias Clasen's avatar
2.17.7  
Matthias Clasen committed
573
#: glib/gregex.c:140
Matthias Clasen's avatar
2.13.2  
Matthias Clasen committed
574
msgid "backtracking limit reached"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
575
msgstr "u arrit kufiri i backtracking"
Matthias Clasen's avatar
2.13.2  
Matthias Clasen committed
576

Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
577
# (pofilter) startcaps: checks that the message starts with the correct capitalisation
Matthias Clasen's avatar
2.17.7  
Matthias Clasen committed
578
#: glib/gregex.c:152 glib/gregex.c:160
Matthias Clasen's avatar
2.13.2  
Matthias Clasen committed
579
msgid "the pattern contains items not supported for partial matching"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
580
msgstr "modeli përmban elementë të pasuportuar për korrispondimin e pjesëshëm"
Matthias Clasen's avatar
2.13.2  
Matthias Clasen committed
581

Matthias Clasen's avatar
2.25.0  
Matthias Clasen committed
582
#: glib/gregex.c:154 gio/glocalfile.c:2110
Matthias Clasen's avatar
2.13.2  
Matthias Clasen committed
583
msgid "internal error"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
584
msgstr "gabim i brendshëm"
Matthias Clasen's avatar
2.13.2  
Matthias Clasen committed
585

Matthias Clasen's avatar
2.17.7  
Matthias Clasen committed
586
#: glib/gregex.c:162
Matthias Clasen's avatar
2.13.2  
Matthias Clasen committed
587
msgid "back references as conditions are not supported for partial matching"
Matthias Clasen's avatar
2.17.0  
Matthias Clasen committed
588 589
msgstr ""
"për korrispondimin e pjesëshëm nuk suportohen referimet mbrapsht si kushte"
Matthias Clasen's avatar
2.13.2  
Matthias Clasen committed
590

Matthias Clasen's avatar
2.17.7  
Matthias Clasen committed
591
#: glib/gregex.c:171
Matthias Clasen's avatar
2.13.2  
Matthias Clasen committed
592
msgid "recursion limit reached"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
593
msgstr "u arrit kufiri i ndjekjes"
Matthias Clasen's avatar
2.13.2  
Matthias Clasen committed
594

Matthias Clasen's avatar
2.17.7  
Matthias Clasen committed
595
#: glib/gregex.c:173
Matthias Clasen's avatar
2.13.2  
Matthias Clasen committed
596
msgid "workspace limit for empty substrings reached"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
597
msgstr "u arrit kufiri i hapësirës së punës pën nënstringa boshe"
Matthias Clasen's avatar
2.13.2  
Matthias Clasen committed
598

Matthias Clasen's avatar
2.17.7  
Matthias Clasen committed
599
#: glib/gregex.c:175
Matthias Clasen's avatar
2.13.2  
Matthias Clasen committed
600
msgid "invalid combination of newline flags"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
601
msgstr "kombinim i pavlefshëm i flag të fund'rreshtit"
Matthias Clasen's avatar
2.13.2  
Matthias Clasen committed
602

Matthias Clasen's avatar
2.17.7  
Matthias Clasen committed
603
#: glib/gregex.c:179
Matthias Clasen's avatar
2.13.2  
Matthias Clasen committed
604
msgid "unknown error"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
605
msgstr "gabim i panjohur"
Matthias Clasen's avatar
2.13.2  
Matthias Clasen committed
606

Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
607
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
Matthias Clasen's avatar
2.17.7  
Matthias Clasen committed
608
#: glib/gregex.c:199
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
609
msgid "\\ at end of pattern"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
610
msgstr "\\ në fund të modelit"
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
611

Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
612
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
Matthias Clasen's avatar
2.17.7  
Matthias Clasen committed
613
#: glib/gregex.c:202
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
614
msgid "\\c at end of pattern"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
615
msgstr "\\c në fund të modelit"
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
616

Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
617
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
Matthias Clasen's avatar
2.17.7  
Matthias Clasen committed
618
#: glib/gregex.c:205
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
619
msgid "unrecognized character follows \\"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
620
msgstr "simbol i papërshtatshëm mbas \\"
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
621

Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
622
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
Matthias Clasen's avatar
2.17.7  
Matthias Clasen committed
623
#: glib/gregex.c:212
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
624
msgid "case-changing escapes (\\l, \\L, \\u, \\U) are not allowed here"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
625
msgstr "ndryshimet gërma të vogla/mëdha nuk (\\l, \\L, \\u, \\U) lejohen këtu"
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
626

Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
627
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
Matthias Clasen's avatar
2.17.7  
Matthias Clasen committed
628
#: glib/gregex.c:215
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
629
msgid "numbers out of order in {} quantifier"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
630
msgstr "numra jashtë rendit në sasiuesin {}"
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
631

Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
632
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
Matthias Clasen's avatar
2.17.7  
Matthias Clasen committed
633
#: glib/gregex.c:218
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
634
msgid "number too big in {} quantifier"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
635
msgstr "numër tepër i madh në sasiuesin {}"
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
636

Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
637 638 639
# (pofilter) isfuzzy: Check if the unit has been marked fuzzy.
# (pofilter) startcaps: checks that the message starts with the correct capitalisation
# (pofilter) brackets: translation is missing ']'
Matthias Clasen's avatar
2.17.7  
Matthias Clasen committed
640
#: glib/gregex.c:221
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
641
msgid "missing terminating ] for character class"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
642
msgstr "] përfunduese munguese për klasën e simboleve"
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
643

Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
644 645
# (pofilter) isfuzzy: Check if the unit has been marked fuzzy.
# (pofilter) startcaps: checks that the message starts with the correct capitalisation
Matthias Clasen's avatar
2.17.7  
Matthias Clasen committed
646
#: glib/gregex.c:224
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
647
msgid "invalid escape sequence in character class"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
648
msgstr "sekuencë escape e pavlefshme në klasën e simboleve"
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
649

Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
650
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
Matthias Clasen's avatar
2.17.7  
Matthias Clasen committed
651
#: glib/gregex.c:227
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
652
msgid "range out of order in character class"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
653
msgstr "interval i parregullt në klasën e simboleve"
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
654

Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
655
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
Matthias Clasen's avatar
2.17.7  
Matthias Clasen committed
656
#: glib/gregex.c:230
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
657
msgid "nothing to repeat"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
658
msgstr "asgjë për tu përsëritur"
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
659

Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
660 661 662 663
# (pofilter) isfuzzy: Check if the unit has been marked fuzzy.
# (pofilter) endpunc: checks whether punctuation at the end of the strings match
# (pofilter) startcaps: checks that the message starts with the correct capitalisation
# (pofilter) brackets: translation is missing '('
Matthias Clasen's avatar
2.17.7  
Matthias Clasen committed
664
#: glib/gregex.c:233
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
665
msgid "unrecognized character after (?"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
666
msgstr "simbol i panjohur mbas (?"
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
667

Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
668 669 670
# (pofilter) isfuzzy: Check if the unit has been marked fuzzy.
# (pofilter) startcaps: checks that the message starts with the correct capitalisation
# (pofilter) brackets: translation is missing '('
Matthias Clasen's avatar
2.17.7  
Matthias Clasen committed
671
#: glib/gregex.c:237
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
672
msgid "unrecognized character after (?<"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
673
msgstr "simbol i panjohur mbas (?<"
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
674

Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
675 676 677
# (pofilter) isfuzzy: Check if the unit has been marked fuzzy.
# (pofilter) startcaps: checks that the message starts with the correct capitalisation
# (pofilter) brackets: translation is missing '('
Matthias Clasen's avatar
2.17.7  
Matthias Clasen committed
678
#: glib/gregex.c:241
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
679
msgid "unrecognized character after (?P"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
680
msgstr "simbol i panjohur mbas (?P"
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
681

Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
682
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
Matthias Clasen's avatar
2.17.7  
Matthias Clasen committed
683
#: glib/gregex.c:244
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
684
msgid "POSIX named classes are supported only within a class"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
685
msgstr "klasat e përmendura POSIX suportohen vetëm në brendësi të një klase"
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
686

Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
687
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
Matthias Clasen's avatar
2.17.7  
Matthias Clasen committed
688
#: glib/gregex.c:247
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
689
msgid "missing terminating )"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
690
msgstr ") përfunduese mungon"
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
691

Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
692
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
Matthias Clasen's avatar
2.17.7  
Matthias Clasen committed
693
#: glib/gregex.c:251
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
694
msgid ") without opening ("
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
695
msgstr ") pa ( hapje"
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
696

Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
697
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
Matthias Clasen's avatar
2.15.1  
Matthias Clasen committed
698 699 700
#. translators: '(?R' and '(?[+-]digits' are both meant as (groups of)
#. * sequences here, '(?-54' would be an example for the second group.
#.
Matthias Clasen's avatar
2.17.7  
Matthias Clasen committed
701
#: glib/gregex.c:258
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
702
msgid "(?R or (?[+-]digits must be followed by )"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
703
msgstr "(?R ose (?[+-]shifra duhet të ndiqet nga )"
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
704

Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
705
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
Matthias Clasen's avatar
2.17.7  
Matthias Clasen committed
706
#: glib/gregex.c:261
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
707
msgid "reference to non-existent subpattern"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
708
msgstr "riferim ndaj një nën-modeli joekzistues"
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
709

Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
710
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
Matthias Clasen's avatar
2.17.7  
Matthias Clasen committed
711
#: glib/gregex.c:264
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
712
msgid "missing ) after comment"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
713
msgstr ") mungon mbas komentit"
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
714

Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
715
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
Matthias Clasen's avatar
2.17.7  
Matthias Clasen committed
716
#: glib/gregex.c:267
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
717
msgid "regular expression too large"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
718
msgstr "shprehje e rregullt tepër e gjatë"
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
719

Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
720
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
Matthias Clasen's avatar
2.17.7  
Matthias Clasen committed
721
#: glib/gregex.c:270
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
722
msgid "failed to get memory"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
723
msgstr "rekuperimi i memorjes dështoi"
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
724

Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
725
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
Matthias Clasen's avatar
2.17.7  
Matthias Clasen committed
726
#: glib/gregex.c:273
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
727
msgid "lookbehind assertion is not fixed length"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
728
msgstr "kushti lookbehind nuk ka gjatësi të fiksuar"
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
729

Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
730
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
Matthias Clasen's avatar
2.17.7  
Matthias Clasen committed
731
#: glib/gregex.c:276
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
732
msgid "malformed number or name after (?("
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
733
msgstr "numër apo emër i keqformuar mbas (?("
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
734

Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
735
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
Matthias Clasen's avatar
2.17.7  
Matthias Clasen committed
736
#: glib/gregex.c:279
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
737
msgid "conditional group contains more than two branches"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
738
msgstr "grupi kushtëzor përmban më shumë se dy degëzime"
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
739

Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
740
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
Matthias Clasen's avatar
2.17.7  
Matthias Clasen committed
741
#: glib/gregex.c:282
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
742
msgid "assertion expected after (?("
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
743
msgstr "pritej kushti mbas (?("
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
744

Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
745
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
Matthias Clasen's avatar
2.17.7  
Matthias Clasen committed
746
#: glib/gregex.c:285
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
747
msgid "unknown POSIX class name"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
748
msgstr "emër i panjohur klase POSIX"
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
749

Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
750 751
# (pofilter) isfuzzy: Check if the unit has been marked fuzzy.
# (pofilter) acronyms: acronyms should not be translated: POSIX
Matthias Clasen's avatar
2.17.7  
Matthias Clasen committed
752
#: glib/gregex.c:288
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
753
msgid "POSIX collating elements are not supported"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
754
msgstr "elementët vendosës POSIX nuk suportohen"
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
755

Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
756
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
Matthias Clasen's avatar
2.17.7  
Matthias Clasen committed
757
#: glib/gregex.c:291
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
758
msgid "character value in \\x{...} sequence is too large"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
759
msgstr "vlera e simbolit në sekuencën \\x{...} është tepër e madhe"
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
760

Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
761
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
Matthias Clasen's avatar
2.17.7  
Matthias Clasen committed
762
#: glib/gregex.c:294
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
763
msgid "invalid condition (?(0)"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
764
msgstr "kusht (?(0) i pavlefshëm"
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
765

Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
766
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
Matthias Clasen's avatar
2.17.7  
Matthias Clasen committed
767
#: glib/gregex.c:297
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
768
msgid "\\C not allowed in lookbehind assertion"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
769
msgstr "\\C e palejuar në kushtin lookbehind"
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
770

Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
771
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
Matthias Clasen's avatar
2.17.7  
Matthias Clasen committed
772
#: glib/gregex.c:300
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
773
msgid "recursive call could loop indefinitely"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
774
msgstr "thirrja rekursive mund të hyjë në loop pafund"
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
775

Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
776
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
Matthias Clasen's avatar
2.17.7  
Matthias Clasen committed
777
#: glib/gregex.c:303
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
778
msgid "missing terminator in subpattern name"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
779
msgstr "mungon përfunduesi në emrin e nën-modelit"
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
780

Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
781
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
Matthias Clasen's avatar
2.17.7  
Matthias Clasen committed
782
#: glib/gregex.c:306
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
783
msgid "two named subpatterns have the same name"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
784
msgstr "dy nën-modelet e emërtuar kanë të njëjtin emër"
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
785

Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
786
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
Matthias Clasen's avatar
2.17.7  
Matthias Clasen committed
787
#: glib/gregex.c:309
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
788
msgid "malformed \\P or \\p sequence"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
789
msgstr "sekuencë \\P ose \\p e keqformuar"
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
790

Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
791
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
Matthias Clasen's avatar
2.17.7  
Matthias Clasen committed
792
#: glib/gregex.c:312
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
793
msgid "unknown property name after \\P or \\p"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
794
msgstr "emër i panjohur pronësie mbas \\P ose \\p"
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
795

Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
796
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
Matthias Clasen's avatar
2.17.7  
Matthias Clasen committed
797
#: glib/gregex.c:315
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
798
msgid "subpattern name is too long (maximum 32 characters)"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
799
msgstr "emri i nën-modelit është tepër i gjatë (maksimum 32 simbole)"
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
800

Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
801
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
Matthias Clasen's avatar
2.17.7  
Matthias Clasen committed
802
#: glib/gregex.c:318
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
803
msgid "too many named subpatterns (maximum 10,000)"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
804
msgstr "emërtuar tepër nën-modele (maksimum 10,000)"
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
805

Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
806
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
Matthias Clasen's avatar
2.17.7  
Matthias Clasen committed
807
#: glib/gregex.c:321
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
808
msgid "octal value is greater than \\377"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
809
msgstr "vlera tetore është më e madhe se \\377"
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
810

Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
811
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
Matthias Clasen's avatar
2.17.7  
Matthias Clasen committed
812
#: glib/gregex.c:324
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
813
msgid "DEFINE group contains more than one branch"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
814
msgstr "grupi DEFINE përmban më shumë se një degëzim"
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
815

Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
816
# (pofilter) untranslated: checks whether a string has been translated at all
Matthias Clasen's avatar
2.17.7  
Matthias Clasen committed
817
#: glib/gregex.c:327
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
818
msgid "repeating a DEFINE group is not allowed"