Commit dcdf5a0a authored by Anders Jonsson's avatar Anders Jonsson Committed by Administrator

Update Swedish translation

parent b1e3d7ae
Pipeline #58070 passed with stage
in 33 seconds
# Swedish translation for glib-networking.
# Copyright © 2011, 2014, 2017, 2018 Free Software Foundation, Inc.
# Copyright © 2011, 2014, 2017, 2018, 2019 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the glib-networking package.
# Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2011.
# Anders Jonsson <anders.jonsson@norsjovallen.se>, 2014, 2017, 2018.
# Anders Jonsson <anders.jonsson@norsjovallen.se>, 2014, 2017, 2018, 2019.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: glib-networking\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/glib-networking/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-07-27 21:02+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-09-02 23:36+0200\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/glib-networking/"
"issues\n"
"POT-Creation-Date: 2019-02-03 13:01+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-10 21:38+0100\n"
"Last-Translator: Anders Jonsson <anders.jonsson@norsjovallen.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"Language: sv\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Poedit 2.1.1\n"
"X-Generator: Poedit 2.2.1\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: proxy/libproxy/glibproxyresolver.c:159
msgid "Proxy resolver internal error."
msgstr "Internt fel i proxyuppslag."
#: tls/gnutls/gtlscertificate-gnutls.c:182
#: tls/base/gtlsconnection-base.c:282 tls/base/gtlsinputstream-base.c:74
#: tls/base/gtlsoutputstream-base.c:74 tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:740
#: tls/gnutls/gtlsinputstream-gnutls.c:78
#: tls/gnutls/gtlsinputstream-gnutls.c:141
#: tls/gnutls/gtlsoutputstream-gnutls.c:78
#: tls/gnutls/gtlsoutputstream-gnutls.c:143
msgid "Connection is closed"
msgstr "Anslutningen är stängd"
#: tls/base/gtlsconnection-base.c:355 tls/base/gtlsconnection-base.c:1015
msgid "Operation would block"
msgstr "Operationen skulle blockera"
#: tls/base/gtlsconnection-base.c:809
#: tls/gnutls/gtlsclientconnection-gnutls.c:454
msgid "Server required TLS certificate"
msgstr "Servern krävde TLS-certifikat"
#: tls/gnutls/gtlscertificate-gnutls.c:178
#: tls/openssl/gtlscertificate-openssl.c:177
#, c-format
msgid "Could not parse DER certificate: %s"
msgstr "Kunde inte tolka DER-certifikat: %s"
#: tls/gnutls/gtlscertificate-gnutls.c:203
#: tls/gnutls/gtlscertificate-gnutls.c:199
#: tls/openssl/gtlscertificate-openssl.c:197
#, c-format
msgid "Could not parse PEM certificate: %s"
msgstr "Kunde inte tolka PEM-certifikat: %s"
#: tls/gnutls/gtlscertificate-gnutls.c:234
#: tls/gnutls/gtlscertificate-gnutls.c:230
#: tls/openssl/gtlscertificate-openssl.c:216
#, c-format
msgid "Could not parse DER private key: %s"
msgstr "Kunde inte tolka privat DER-nyckel: %s"
#: tls/gnutls/gtlscertificate-gnutls.c:265
#: tls/gnutls/gtlscertificate-gnutls.c:261
#: tls/openssl/gtlscertificate-openssl.c:235
#, c-format
msgid "Could not parse PEM private key: %s"
msgstr "Kunde inte tolka privat PEM-nyckel: %s"
#: tls/gnutls/gtlscertificate-gnutls.c:304
#: tls/gnutls/gtlscertificate-gnutls.c:297
#: tls/openssl/gtlscertificate-openssl.c:273
msgid "No certificate data provided"
msgstr "Inget certifikatdata tillhandahölls"
#: tls/gnutls/gtlsclientconnection-gnutls.c:447
msgid "Server required TLS certificate"
msgstr "Servern krävde TLS-certifikat"
msgstr "Inga certifikatdata tillhandahölls"
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:398
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:405
#: tls/openssl/gtlsclientconnection-openssl.c:537
#: tls/openssl/gtlsserverconnection-openssl.c:401
#, c-format
msgid "Could not create TLS connection: %s"
msgstr "Kunde inte skapa TLS-anslutning: %s"
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:711
#: tls/gnutls/gtlsinputstream-gnutls.c:78
#: tls/gnutls/gtlsinputstream-gnutls.c:141
#: tls/gnutls/gtlsoutputstream-gnutls.c:78
#: tls/gnutls/gtlsoutputstream-gnutls.c:143
msgid "Connection is closed"
msgstr "Anslutningen är stängd"
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:828
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1432
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:858
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1468
msgid "Socket I/O timed out"
msgstr "Tidsgräns för in/ut på uttaget överskreds"
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:973
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1006
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1003
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1036
#: tls/openssl/gtlsconnection-openssl.c:150
msgid "Peer failed to perform TLS handshake"
msgstr "Motparten misslyckades med att genomföra TLS-handskakning"
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:991
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1021
#: tls/openssl/gtlsconnection-openssl.c:234
msgid "Peer requested illegal TLS rehandshake"
msgstr "Motparten begärde otillåten TLS-återhandskakning"
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1012
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1042
msgid "TLS connection closed unexpectedly"
msgstr "TLS-anslutningen stängdes oväntat"
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1022
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1052
#: tls/openssl/gtlsconnection-openssl.c:171
msgid "TLS connection peer did not send a certificate"
msgstr "TLS-anslutningens motpart sände inte ett certifikat"
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1028
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1058
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:2160
#: tls/openssl/gtlsconnection-openssl.c:416
#, c-format
msgid "Unacceptable TLS certificate"
msgstr "Ej acceptabelt TLS-certifikat"
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1064
#, c-format
msgid "Peer sent fatal TLS alert: %s"
msgstr "Motparten sände ödesdiger TLS-varning: %s"
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1040
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1076
msgid "Protocol version downgrade attack detected"
msgstr "Protokollversionsnedgraderingsattack upptäcktes"
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1047
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1083
#, c-format
msgid "Message is too large for DTLS connection; maximum is %u byte"
msgid_plural "Message is too large for DTLS connection; maximum is %u bytes"
msgstr[0] "Meddelandet är för stort för DTLS-anslutning, max är %u byte"
msgstr[1] "Meddelandet är för stort för DTLS-anslutning, max är %u byte"
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1054
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1090
msgid "The operation timed out"
msgstr "Åtgärdens tidsgräns överskreds"
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1820
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1981
msgid "Peer does not support safe renegotiation"
msgstr "Motparten stöder inte säker omförhandling"
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1847
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1899
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:2008
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:2058
msgid "Error performing TLS handshake"
msgstr "Fel vid genomförande av TLS-handskakning"
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1909
msgid "Server did not return a valid TLS certificate"
msgstr "Servern returnerade inte ett giltigt TLS-certifikat"
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1991
msgid "Unacceptable TLS certificate"
msgstr "Ej acceptabelt TLS-certifikat"
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:2264
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:2356
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:2510
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:2602
msgid "Error reading data from TLS socket"
msgstr "Fel vid läsning av data från TLS-uttag"
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:2386
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:2632
#, c-format
msgid "Receive flags are not supported"
msgstr "Mottagningsflaggor stöds inte"
#. flags
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:2463
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:2535
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:2709
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:2781
msgid "Error writing data to TLS socket"
msgstr "Fel vid skrivning av data till TLS-uttag"
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:2505
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:2751
#, c-format
msgid "Message of size %lu byte is too large for DTLS connection"
msgid_plural "Message of size %lu bytes is too large for DTLS connection"
msgstr[0] "Meddelande med storleken %lu byte är för stort för DTLS-anslutning"
msgstr[1] "Meddelande med storleken %lu byte är för stort för DTLS-anslutning"
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:2507
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:2753
#, c-format
msgid "(maximum is %u byte)"
msgid_plural "(maximum is %u bytes)"
msgstr[0] "(maximum är %u byte)"
msgstr[1] "(maximum är %u byte)"
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:2566
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:2812
#, c-format
msgid "Send flags are not supported"
msgstr "Sändflaggor stöds inte"
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:2669
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:2915
msgid "Error performing TLS close"
msgstr "Fel vid genomförande av TLS-stängning"
......@@ -178,45 +194,82 @@ msgid "Failed to load system trust store: %s"
msgstr "Misslyckades med att läsa in systemets trust store: %s"
#: tls/gnutls/gtlsserverconnection-gnutls.c:137
#: tls/openssl/gtlsserverconnection-openssl.c:328
msgid "Certificate has no private key"
msgstr "Certifikatet har ingen privat nyckel"
#: tls/pkcs11/gpkcs11pin.c:111
msgid ""
"This is the last chance to enter the PIN correctly before the token is "
"locked."
msgstr "Detta är sista försöket att ange PIN-koden korrekt innan kortet låses."
#: tls/openssl/gtlsclientconnection-openssl.c:486
#: tls/openssl/gtlsserverconnection-openssl.c:292
#, c-format
msgid "Could not create TLS context: %s"
msgstr "Kunde inte skapa TLS-kontext: %s"
#: tls/pkcs11/gpkcs11pin.c:113
msgid ""
"Several PIN attempts have been incorrect, and the token will be locked after "
"further failures."
msgstr ""
"Flera PIN-kodsförsök har varit felaktiga och kortet kommer att låsas vid "
"ytterligare felaktiga försök."
#: tls/openssl/gtlsconnection-openssl.c:179
msgid "Digest too big for RSA key"
msgstr "Sammandrag för stort för RSA-nyckel"
#: tls/openssl/gtlsconnection-openssl.c:243
#: tls/openssl/gtlsconnection-openssl.c:376
#, c-format
msgid "Error performing TLS handshake: %s"
msgstr "Fel vid genomförande av TLS-handskakning: %s"
#: tls/openssl/gtlsconnection-openssl.c:386
msgid "Server did not return a valid TLS certificate"
msgstr "Servern returnerade inte ett giltigt TLS-certifikat"
#: tls/openssl/gtlsconnection-openssl.c:500
#, c-format
msgid "Error reading data from TLS socket: %s"
msgstr "Fel vid läsning av data från TLS-uttag: %s"
#: tls/openssl/gtlsconnection-openssl.c:526
#, c-format
msgid "Error writing data to TLS socket: %s"
msgstr "Fel vid skrivning av data till TLS-uttag: %s"
#: tls/openssl/gtlsconnection-openssl.c:552
#, c-format
msgid "Error performing TLS close: %s"
msgstr "Fel vid genomförande av TLS-stängning: %s"
#: tls/openssl/gtlsserverconnection-openssl.c:335
#, c-format
msgid "There is a problem with the certificate private key: %s"
msgstr "Det har uppstått ett problem med certifikatets privata nyckel: %s"
#: tls/openssl/gtlsserverconnection-openssl.c:344
#, c-format
msgid "There is a problem with the certificate: %s"
msgstr "Det har uppstått ett problem med certifikatet: %s"
#~ msgid ""
#~ "This is the last chance to enter the PIN correctly before the token is "
#~ "locked."
#~ msgstr ""
#~ "Detta är sista försöket att ange PIN-koden korrekt innan kortet låses."
#: tls/pkcs11/gpkcs11pin.c:115
msgid "The PIN entered is incorrect."
msgstr "Angiven PIN-kod är felaktig."
#~ msgid ""
#~ "Several PIN attempts have been incorrect, and the token will be locked "
#~ "after further failures."
#~ msgstr ""
#~ "Flera PIN-kodsförsök har varit felaktiga och kortet kommer att låsas vid "
#~ "ytterligare felaktiga försök."
#: tls/pkcs11/gpkcs11slot.c:447
msgid "Module"
msgstr "Modul"
#~ msgid "The PIN entered is incorrect."
#~ msgstr "Angiven PIN-kod är felaktig."
#: tls/pkcs11/gpkcs11slot.c:448
msgid "PKCS#11 Module Pointer"
msgstr "PKCS#11-modulpekare"
#~ msgid "Module"
#~ msgstr "Modul"
#: tls/pkcs11/gpkcs11slot.c:455
msgid "Slot ID"
msgstr "Plats-id"
#~ msgid "PKCS#11 Module Pointer"
#~ msgstr "PKCS#11-modulpekare"
#: tls/pkcs11/gpkcs11slot.c:456
msgid "PKCS#11 Slot Identifier"
msgstr "PKCS#11-platsidentifierare"
#~ msgid "Slot ID"
#~ msgstr "Plats-id"
#~ msgid "Operation would block"
#~ msgstr "Operationen skulle blockera"
#~ msgid "PKCS#11 Slot Identifier"
#~ msgstr "PKCS#11-platsidentifierare"
#~ msgid "Connection is already closed"
#~ msgstr "Anslutningen är redan stängd"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment