Commit 8ea35179 authored by Matej Urbančič's avatar Matej Urbančič

Updated Slovenian translation

parent 35a4038f
......@@ -3,7 +3,7 @@
# This file is distributed under the same license as the glib-networking package.
#
# Klemen Košir <klemen.kosir@gmx.com>, 2011.
# Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>, 2017
# Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>, + 2017.
#
msgid ""
msgstr ""
......@@ -30,12 +30,12 @@ msgstr "Notranja napaka razreševalnika posredniškega strežnika."
#: tls/gnutls/gtlscertificate-gnutls.c:176
#, c-format
msgid "Could not parse DER certificate: %s"
msgstr "Zasebnega potrdila DER ni mogoče razčleniti: %s"
msgstr "Potrdila DER ni mogoče razčleniti: %s"
#: tls/gnutls/gtlscertificate-gnutls.c:197
#, c-format
msgid "Could not parse PEM certificate: %s"
msgstr "Zasebnega potrdila PEM ni mogoče razčleniti: %s"
msgstr "Potrdila PEM ni mogoče razčleniti: %s"
#: tls/gnutls/gtlscertificate-gnutls.c:228
#, c-format
......@@ -125,20 +125,12 @@ msgid "Certificate has no private key"
msgstr "Potrdilo nima določenega zasebnega ključa"
#: tls/pkcs11/gpkcs11pin.c:111
msgid ""
"This is the last chance to enter the PIN correctly before the token is "
"locked."
msgstr ""
"To je zadnja priložnost za pravilen vnos gesla PIN preden se dostop "
"popolnoma zaklene."
msgid "This is the last chance to enter the PIN correctly before the token is locked."
msgstr "To je zadnja priložnost za pravilen vnos gesla PIN, preden se dostop popolnoma zaklene."
#: tls/pkcs11/gpkcs11pin.c:113
msgid ""
"Several PIN attempts have been incorrect, and the token will be locked after "
"further failures."
msgstr ""
"Izvedenih je bilo več neuspešnih poskusov vnosa gesla PIN! Možnost vnosa bo "
"po ponovni napaki popolnoma onemogočena."
msgid "Several PIN attempts have been incorrect, and the token will be locked after further failures."
msgstr "Izvedenih je bilo več neuspešnih poskusov vnosa gesla PIN! Možnost vnosa bo ob ponovni napaki popolnoma onemogočena."
#: tls/pkcs11/gpkcs11pin.c:115
msgid "The PIN entered is incorrect."
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment