Commit 34158c6b authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Update Polish translation

parent 90f4486c
# Polish translation for glib-networking.
# Copyright © 2011-2016 the glib-networking authors.
# Copyright © 2011-2017 the glib-networking authors.
# This file is distributed under the same license as the glib-networking package.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2011-2016.
# Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2011-2016.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2011-2017.
# Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2011-2017.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: glib-networking\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2016-08-15 21:53+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-08-16 10:35+0200\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=glib&keywords=I18N+L10N&component=network\n"
"POT-Creation-Date: 2017-05-23 15:17+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-08-09 23:40+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -51,62 +52,67 @@ msgstr "Nie podano danych certyfikatu"
msgid "Server required TLS certificate"
msgstr "Serwer wymaga certyfikatu TLS"
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:323
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:310
#, c-format
msgid "Could not create TLS connection: %s"
msgstr "Nie można utworzyć połączenia TLS: %s"
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:585
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:572
msgid "Connection is closed"
msgstr "Połączenie jest zamknięte"
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:658
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1537
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:645
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1528
msgid "Operation would block"
msgstr "Działanie zablokowałoby"
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:808
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:847
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:792
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:831
msgid "Peer failed to perform TLS handshake"
msgstr "Wykonanie powitania TLS przez partnera się nie powiodło"
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:826
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:810
msgid "Peer requested illegal TLS rehandshake"
msgstr "Partner zażądał niedozwolonego ponownego powitania TLS"
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:853
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:837
msgid "TLS connection closed unexpectedly"
msgstr "Połączenie TLS zostało nieoczekiwanie zamknięte"
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:863
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:847
msgid "TLS connection peer did not send a certificate"
msgstr "Partner połączenia TLS nie wysłał certyfikatu"
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1250
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1283
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:853
#, c-format
msgid "Peer sent fatal TLS alert: %s"
msgstr "Partner wysłał krytyczny alarm TLS: %s"
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1241
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1274
#, c-format
msgid "Error performing TLS handshake: %s"
msgstr "Błąd podczas wykonywania powitania TLS: %s"
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1293
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1284
msgid "Server did not return a valid TLS certificate"
msgstr "Serwer nie zwrócił prawidłowego certyfikatu TLS"
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1363
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1354
msgid "Unacceptable TLS certificate"
msgstr "Nieakceptowalny certyfikat TLS"
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1571
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1562
#, c-format
msgid "Error reading data from TLS socket: %s"
msgstr "Błąd podczas odczytywania danych z gniazda TLS: %s"
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1600
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1591
#, c-format
msgid "Error writing data to TLS socket: %s"
msgstr "Błąd podczas zapisywania danych do gniazda TLS: %s"
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1664
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1655
#, c-format
msgid "Error performing TLS close: %s"
msgstr "Błąd podczas wykonywania zamknięcia TLS: %s"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment