Commit 2ba563a7 authored by Dušan Kazik's avatar Dušan Kazik Committed by Administrator

Update Slovak translation

parent 9fc788d9
......@@ -6,120 +6,121 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: glib-networking master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=glib&keywords=I18N+L10N&component=network\n"
"POT-Creation-Date: 2013-03-23 16:43+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-03-24 13:14+0100\n"
"Last-Translator: Richard Stanislavský <kenny.vv@gmail.com>\n"
"POT-Creation-Date: 2017-05-23 15:17+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-09-03 12:47+0200\n"
"Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovak <gnome-sk-list@gnome.org>\n"
"Language: sk\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"
"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.3\n"
#: ../proxy/libproxy/glibproxyresolver.c:150
#: proxy/libproxy/glibproxyresolver.c:157
msgid "Proxy resolver internal error."
msgstr "Vnútorná chyba sprostredkovateľa."
#: ../tls/gnutls/gtlscertificate-gnutls.c:173
#: tls/gnutls/gtlscertificate-gnutls.c:176
#, c-format
msgid "Could not parse DER certificate: %s"
msgstr "Nepodarilo sa analyzovať certifikát v kodovaní DER: %s"
#: ../tls/gnutls/gtlscertificate-gnutls.c:194
#: tls/gnutls/gtlscertificate-gnutls.c:197
#, c-format
msgid "Could not parse PEM certificate: %s"
msgstr "Nepodarilo sa analyzovať certifikát v kodovaní PEM: %s"
#: ../tls/gnutls/gtlscertificate-gnutls.c:225
#: tls/gnutls/gtlscertificate-gnutls.c:228
#, c-format
msgid "Could not parse DER private key: %s"
msgstr "Nepodarilo sa analyzovať súkromný kľúč v kodovaní DER: %s"
#: ../tls/gnutls/gtlscertificate-gnutls.c:256
#: tls/gnutls/gtlscertificate-gnutls.c:259
#, c-format
msgid "Could not parse PEM private key: %s"
msgstr "Nepodarilo sa analyzovať súkromný kľúč v kodovaní PEM: %s"
#: ../tls/gnutls/gtlscertificate-gnutls.c:296
#: tls/gnutls/gtlscertificate-gnutls.c:299
msgid "No certificate data provided"
msgstr "Nie sú dostupné údaje certifikátu"
#: ../tls/gnutls/gtlsclientconnection-gnutls.c:309
#: tls/gnutls/gtlsclientconnection-gnutls.c:375
msgid "Server required TLS certificate"
msgstr "Server požaduje certifikát pre TLS"
#: ../tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:258
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:310
#, c-format
msgid "Could not create TLS connection: %s"
msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť pripojenie s použitím TLS: %s"
#: ../tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:520
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:572
msgid "Connection is closed"
msgstr "Pripojenie je ukončené"
#: ../tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:582
#: ../tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1425
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:645
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1528
msgid "Operation would block"
msgstr "Operácia by blokovala"
#: ../tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:712
#: ../tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:755
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:792
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:831
msgid "Peer failed to perform TLS handshake"
msgstr "Partner zlyhal pri vzájomnom spoznaní pomocou TLS"
#: ../tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:729
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:810
msgid "Peer requested illegal TLS rehandshake"
msgstr "Partner žiadal nelegálne opätovné vzájomné spoznanie pomocou TLS"
#: ../tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:761
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:837
msgid "TLS connection closed unexpectedly"
msgstr "Pripojenie pomocou TLS bolo nečakane ukončené"
#: ../tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:771
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:847
msgid "TLS connection peer did not send a certificate"
msgstr "Partner neposlal certifikát pre pripojenie TLS"
#: ../tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1152
#: ../tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1171
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:853
#, c-format
msgid "Peer sent fatal TLS alert: %s"
msgstr "Partner odoslal závažnú výstrahu TLS: %s"
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1241
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1274
#, c-format
msgid "Error performing TLS handshake: %s"
msgstr "Chyba vzájomného spoznania s použitím TLS: %s"
#: ../tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1181
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1284
msgid "Server did not return a valid TLS certificate"
msgstr "Server nevrátil platný certifikát pre TLS"
#: ../tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1256
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1354
msgid "Unacceptable TLS certificate"
msgstr "Neprijateľný certifikát pre TLS"
#: ../tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1448
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1562
#, c-format
msgid "Error reading data from TLS socket: %s"
msgstr "Chyba pri čítaní údajov zo soketu s použitím TLS: %s"
#: ../tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1477
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1591
#, c-format
msgid "Error writing data to TLS socket: %s"
msgstr "Chyba pri zapisovaní údajov do soketu s použitím TLS: %s"
#: ../tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1521
msgid "Connection is already closed"
msgstr "Pripojenie je už ukončené"
#: ../tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1531
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1655
#, c-format
msgid "Error performing TLS close: %s"
msgstr "Chyba pri uzatváraní spojenia s použitím TLS: %s"
#: ../tls/gnutls/gtlsserverconnection-gnutls.c:103
#: tls/gnutls/gtlsserverconnection-gnutls.c:107
msgid "Certificate has no private key"
msgstr "Certifikát nemá súkromný kľúč"
#: ../tls/pkcs11/gpkcs11pin.c:108
#: tls/pkcs11/gpkcs11pin.c:111
msgid ""
"This is the last chance to enter the PIN correctly before the token is "
"locked."
......@@ -127,7 +128,7 @@ msgstr ""
"Toto je posledná možnosť na vloženie správneho kódu PIN predtým, ako bude "
"token uzamknutý."
#: ../tls/pkcs11/gpkcs11pin.c:110
#: tls/pkcs11/gpkcs11pin.c:113
msgid ""
"Several PIN attempts have been incorrect, and the token will be locked after "
"further failures."
......@@ -135,22 +136,25 @@ msgstr ""
"Niekoľko pokusov zadať kód PIN bolo nesprávnych, po niekoľkých ďalších "
"nesprávnych pokusoch bude token uzamknutý."
#: ../tls/pkcs11/gpkcs11pin.c:112
#: tls/pkcs11/gpkcs11pin.c:115
msgid "The PIN entered is incorrect."
msgstr "Vložený kód PIN je nesprávny."
#: ../tls/pkcs11/gpkcs11slot.c:446
#: tls/pkcs11/gpkcs11slot.c:449
msgid "Module"
msgstr "Modul"
#: ../tls/pkcs11/gpkcs11slot.c:447
#: tls/pkcs11/gpkcs11slot.c:450
msgid "PKCS#11 Module Pointer"
msgstr "Ukazovateľ na modul štandardu PKCS č.11"
#: ../tls/pkcs11/gpkcs11slot.c:454
#: tls/pkcs11/gpkcs11slot.c:457
msgid "Slot ID"
msgstr "Identifikátor slotu"
#: ../tls/pkcs11/gpkcs11slot.c:455
#: tls/pkcs11/gpkcs11slot.c:458
msgid "PKCS#11 Slot Identifier"
msgstr "Idntifikátor slotu štandardu PKCS č.11"
#~ msgid "Connection is already closed"
#~ msgstr "Pripojenie je už ukončené"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment