Commit e3fab364 authored by Peter Mráz's avatar Peter Mráz Committed by Administrator

Update Slovak translation

parent 29253f20
......@@ -11,8 +11,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: glade\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=glade&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2016-10-04 19:30+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-11-08 15:59+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2016-11-09 19:53+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-12-02 16:51+0100\n"
"Last-Translator: Peter Mráz <etkinator@gmail.com>\n"
"Language-Team: slovenčina <>\n"
"Language: sk\n"
......@@ -255,13 +255,13 @@ msgstr "Zatvoriť _bez uloženia"
# value (buttons)
#: ../src/glade-window.c:1480 ../src/glade-window.c:2656
#: ../gladeui/glade-editor.c:765 ../gladeui/glade-editor.c:1121
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1723
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2030
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2229
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3170
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3282
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3299
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3619 ../gladeui/glade-utils.c:483
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1690
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1997
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2196
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3137
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3249
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3266
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3586 ../gladeui/glade-utils.c:483
#: ../plugins/gtk+/glade-accels.c:525 ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:1062
msgid "_Cancel"
msgstr "_Zrušiť"
......@@ -525,7 +525,7 @@ msgstr "Upraví zarovnanie ovládacieho prvku"
# GtkAction label
#. GtkFileChooserAction enumeration value
#: ../src/glade.glade.h:29 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:608
#: ../src/glade.glade.h:29 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:628
msgid "Save"
msgstr "Uložiť"
......@@ -551,7 +551,7 @@ msgstr "Upraví vlastnosti projektu"
# GtkAction label;value (buttons)
#. GtkButtonsType enumeration value
#: ../src/glade.glade.h:35 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:819
#: ../src/glade.glade.h:35 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:601
msgid "Close"
msgstr "Zatvoriť"
......@@ -683,17 +683,17 @@ msgstr "Ukotví editor v hlavnom okne"
# GtkToggleAction label
#: ../src/glade.glade.h:61
msgid "_Statusbar"
msgstr "_Stavová lišta"
msgstr "_Stavový panel"
# tooltip ViewsMenu
#: ../src/glade.glade.h:62
msgid "Show the statusbar"
msgstr "Zobrazí stavovú lištu"
msgstr "Zobrazí stavový panel"
# GtkToggleAction label
#: ../src/glade.glade.h:63
msgid "Tool_bar"
msgstr "Lišta _nástrojov"
msgstr "Panel _nástrojov"
# tooltip ViewsMenu
#: ../src/glade.glade.h:64
......@@ -761,7 +761,7 @@ msgstr "Vytvorí nový projekt"
# GtkAction label
#. GtkFileChooserAction enumeration value
#: ../src/glade.glade.h:77 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:610
#: ../src/glade.glade.h:77 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:630
msgid "Open"
msgstr "Otvoriť"
......@@ -1091,7 +1091,7 @@ msgstr "Registrácia a dotazník aplikácie Glade"
# value (buttons)
#. GtkButtonsType enumeration value
#: ../src/glade-registration.glade.h:2 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:821
#: ../src/glade-registration.glade.h:2 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:599
msgid "Cancel"
msgstr "Zrušiť"
......@@ -1252,7 +1252,7 @@ msgstr "Perl"
#. GtkCellRendererAccelMode enumeration value
#: ../src/glade-registration.glade.h:41
#: ../gladeui/glade-project-properties.ui.h:19
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:767
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:787
msgid "Other"
msgstr "Iné"
......@@ -1436,7 +1436,7 @@ msgstr "GNU/Linux"
# value (license)
#. GtkLicense enumeration value
#: ../src/glade-registration.glade.h:85 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:797
#: ../src/glade-registration.glade.h:85 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:817
msgid "BSD"
msgstr "BSD"
......@@ -1597,7 +1597,8 @@ msgid "Have you ever encountered a bug?"
msgstr "Narazili ste už na chybu v aplikácii?"
# value (buttons)
#: ../src/glade-registration.glade.h:122
#. GtkResponseType enumeration value
#: ../src/glade-registration.glade.h:122 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:603
msgid "Yes"
msgstr "Áno"
......@@ -1606,7 +1607,8 @@ msgstr "Áno"
# 3. value (extensions events); value (window-position) ...
# PM: je tu správny rod? Požiadaj o komentár a prípadné rozdelenie
# IM: Bug 660662
#: ../src/glade-registration.glade.h:123
#. GtkResponseType enumeration value
#: ../src/glade-registration.glade.h:123 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:605
msgid "No"
msgstr "Nie"
......@@ -1770,6 +1772,8 @@ msgstr "Označenie"
# 1. tree view column
# 2. ?
#: ../gladeui/glade-base-editor.c:1797 ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1446
#: ../plugins/gtk+/glade-eprop-enum-int.c:70
#: ../plugins/gtk+/glade-eprop-enum-int.c:71
msgid "Type"
msgstr "Typ"
......@@ -1913,14 +1917,14 @@ msgid "Setting multiple properties"
msgstr "Nastavenie viacerých vlastností"
# property description; prve % class name; druhé widget name
#: ../gladeui/glade-command.c:813 ../gladeui/glade-editor-property.c:3685
#: ../gladeui/glade-command.c:813 ../gladeui/glade-editor-property.c:3652
#, c-format
msgid "Setting %s of %s"
msgstr "Nastavenie %s prvku %s"
# 1. property description
# 2. command group; prve % class name; druhé widget name; tretie value name
#: ../gladeui/glade-command.c:819 ../gladeui/glade-editor-property.c:3390
#: ../gladeui/glade-command.c:819 ../gladeui/glade-editor-property.c:3357
#, c-format
msgid "Setting %s of %s to %s"
msgstr "Nastavenie %s prvku %s na %s"
......@@ -2116,26 +2120,22 @@ msgstr "Momentálne načítaný ovládací prvok v tomto editore"
#: ../gladeui/glade-editor.c:243
msgid "Show Class Field"
msgstr ""
msgstr "Zobraziť pole triedy"
#: ../gladeui/glade-editor.c:244
msgid "Whether to show the class field at the top"
msgstr ""
msgstr "Určuje, či sa má navrchu zobraziť pole triedy"
# 1. tree view column
# 2. GladePropertyClass
#: ../gladeui/glade-editor.c:250
#, fuzzy
#| msgid "Class"
msgid "Class Field"
msgstr "Trieda"
msgstr "Pole triedy"
# tooltip / popis
#: ../gladeui/glade-editor.c:251
#, fuzzy
#| msgid "The signal class of this signal"
msgid "The class field string"
msgstr "Trieda tohto signálu"
msgstr "Reťazec poľa triedy"
# Nadpis v doku Properties
#. translators: %s(Class Title) Properties - %s (ClassName) [%s(WidgetName)]
......@@ -2203,12 +2203,12 @@ msgstr "Vyberte vlastnosti, ktorých predvolené hodnoty chcete obnoviť."
msgid "Reset Widget Properties"
msgstr "Obnovenie vlastností ovládacieho prvku"
#: ../gladeui/glade-editor.c:1122 ../gladeui/glade-editor-property.c:1724
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2031
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3172
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3285
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3301
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3620 ../plugins/gtk+/glade-accels.c:526
#: ../gladeui/glade-editor.c:1122 ../gladeui/glade-editor-property.c:1691
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1998
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3139
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3252
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3268
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3587 ../plugins/gtk+/glade-accels.c:526
#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:1063
msgid "_OK"
msgstr "_OK"
......@@ -2239,29 +2239,29 @@ msgstr "_Popis vlastnosti:"
msgid "%s - %s Properties"
msgstr "%s - Vlastnosti %s"
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:724
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:725
msgid "Property Class"
msgstr "Trieda vlastnosti"
# tooltip / popis
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:725
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:726
msgid "The GladePropertyClass this GladeEditorProperty was created for"
msgstr "GladePropertyClass, pre ktorú bol tento GladeEditorProperty vytvorený"
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:731 ../gladeui/glade-property-shell.c:125
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:732 ../gladeui/glade-property-shell.c:125
msgid "Use Command"
msgstr "Použiť príkaz"
# tooltip / popis
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:732
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:733
msgid "Whether we should use the command API for the undo/redo stack"
msgstr "Či sa má použiť API príkazov na zásobník histórie"
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:738 ../gladeui/glade-property-shell.c:143
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:739 ../gladeui/glade-property-shell.c:143
msgid "Disable Check"
msgstr "Zakázať zašrtnutie"
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:739 ../gladeui/glade-property-shell.c:144
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:740 ../gladeui/glade-property-shell.c:144
msgid "Whether to explicitly disable the check button"
msgstr "Či sa má explicitne zakázať zaškrtávacie tlačidlo"
......@@ -2269,61 +2269,61 @@ msgstr "Či sa má explicitne zakázať zaškrtávacie tlačidlo"
# value (page-type, recent sort type, ...)
# PM: Je tu správny rod? Asi bude potrebné požiadať o rozdelenie
# IM: Bug 660662
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:745 ../gladeui/glade-property-label.c:152
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:746 ../gladeui/glade-property-label.c:152
#: ../gladeui/glade-property-shell.c:137
msgid "Custom Text"
msgstr "Vlastný text"
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:746 ../gladeui/glade-property-shell.c:138
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:747 ../gladeui/glade-property-shell.c:138
msgid "Custom Text to display in the property label"
msgstr "Vlastný text, ktorý sa zobrazí v označení vlastnosti"
# dialog title
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1353
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1320
msgid "Select Fields"
msgstr "Výber polí"
# GtkAction label;value (buttons)
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1356
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1323
msgid "_Close"
msgstr "_Zavrieť"
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1369
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1336
msgid "_Select individual fields:"
msgstr "_Vyberte jednotlivé polia:"
# dialog title
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1719
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1686
msgid "Select Named Icon"
msgstr "Výber pomenovanej ikony"
# dialog title
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2025
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1992
msgid "Edit Text"
msgstr "Úprava textu"
#. Text
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2048
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2015
msgid "_Text:"
msgstr "_Text:"
# chceck button pod Text:
#. Translatable
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2084
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2051
msgid "T_ranslatable"
msgstr "_Preložiteľné"
# Tooltip
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2090 ../gladeui/glade-property.c:680
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2057 ../gladeui/glade-property.c:680
msgid "Whether this property is translatable"
msgstr "Či je túto položku možné preložiť"
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2098
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2065
msgid "Conte_xt for translation:"
msgstr "_Kontext k prekladu:"
# tooltip
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2104
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2071
msgid ""
"For short and ambiguous strings: type a word here to differentiate the "
"meaning of this string from the meaning of other occurrences of the same "
......@@ -2332,17 +2332,17 @@ msgstr ""
"Pri krátkych a nejednoznačných reťazcoch sem napíšte slovo, ktoré odlíši "
"význam tohto reťazca od významu iného výskytu rovnakého reťazca."
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2136
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2103
msgid "Co_mments for translators:"
msgstr "Ko_mentáre pre prekladateľov:"
# filechooser title
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2225
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2192
msgid "Select a file from the project resource directory"
msgstr "Výber súboru z adresára zdrojov projektu"
# GtkAction label
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2230 ../gladeui/glade-utils.c:486
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2197 ../gladeui/glade-utils.c:486
msgid "_Open"
msgstr "_Otvoriť"
......@@ -2350,7 +2350,7 @@ msgstr "_Otvoriť"
# 2. name of class
# 3. name of widget
#. GtkInputPurpose enumeration value
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3090
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3057
#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1439 ../gladeui/glade-widget.c:1341
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:545
msgid "Name"
......@@ -2358,62 +2358,62 @@ msgstr "Názov"
# 1. tree view column
# 2. GladePropertyClass
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3099 ../gladeui/glade-property.c:647
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3066 ../gladeui/glade-property.c:647
msgid "Class"
msgstr "Trieda"
# dialog title
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3119
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3086
#, c-format
msgid "Choose parentless %s type objects in this project"
msgstr "Výber objektov bez nadradeného prvku typu %s v tomto projekte"
# dialog title
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3121
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3088
#, c-format
msgid "Choose %s type objects in this project"
msgstr "Výber objektov typu %s v tomto projekte"
# dialog title
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3141
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3108
#, c-format
msgid "Choose a parentless %s in this project"
msgstr "Výber objektov bez nadradeného prvku %s v tomto projekte"
# dialog title
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3143
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3110
#, c-format
msgid "Choose a %s in this project"
msgstr "Výber %s v tomto projekte"
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3171
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3283
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3300
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3618 ../plugins/gtk+/glade-accels.c:524
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3138
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3250
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3267
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3585 ../plugins/gtk+/glade-accels.c:524
#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:1061
msgid "C_lear"
msgstr "Vy_mazať"
#. Checklist
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3193
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3323
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3160
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3290
msgid "O_bjects:"
msgstr "O_bjekty:"
# dialog button pod Objects:
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3284
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3251
msgid "_New"
msgstr "_Nový"
# command group
#. translators: Creating 'a widget' for 'a property' of 'a widget'
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3433
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3400
#, c-format
msgid "Creating %s for %s of %s"
msgstr "Vytvorenie %s pre %s prvku %s"
#. Checklist
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3636
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3603
msgid "Objects:"
msgstr "Objekty:"
......@@ -2476,7 +2476,7 @@ msgstr "Všetky kontexty"
# dialog title
#: ../gladeui/glade-named-icon-chooser-dialog.c:1369
msgid "Named Icon Chooser"
msgstr "Výber ikony s názvom"
msgstr "Výber pomenovanej ikony"
#: ../gladeui/glade-named-icon-chooser-dialog.c:1397
msgid "Icon _Name:"
......@@ -2594,7 +2594,7 @@ msgstr "Vymenené"
# 3. action
#. translators: GConnectFlags value
#: ../gladeui/glade-previewer.c:759 ../gladeui/glade-signal.c:207
#: ../gladeui/glade-signal-editor.c:1391 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:649
#: ../gladeui/glade-signal-editor.c:1391 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:669
msgid "After"
msgstr "Za"
......@@ -3190,11 +3190,11 @@ msgstr "Vlastný text pre nahradenie názvu vlastnosti"
# PŠ: bublinový popis - zišlo by sa všade...
#: ../gladeui/glade-property-label.c:158
msgid "Custom Tooltip"
msgstr "Vlastný bublinový popis"
msgstr "Vlastný bublinový tip"
#: ../gladeui/glade-property-label.c:159
msgid "Custom tooltip to override the property description"
msgstr "Vlastný bublinový popis ktorým sa nahradí popis vlastnosti"
msgstr "Vlastný bublinový tip, ktorým sa nahradí popis vlastnosti"
# tooltip / popis
#: ../gladeui/glade-property-shell.c:126
......@@ -3375,7 +3375,7 @@ msgstr "Či je táto akcia citlivá"
# IM: Bug 660662
# PŠ: ten bug je uz zmäť všeličoho... Treba hlásiť kontrétne veci s konkrétnym problémom aj navrhnutým riešením. A po jednom...
#: ../gladeui/glade-widget-action.c:197 ../gladeui/glade-widget.c:1430
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:915
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:931
msgid "Visible"
msgstr "Viditeľný"
......@@ -3424,7 +3424,7 @@ msgstr "Všeobecný názov"
msgid "Used to generate names of new widgets"
msgstr "Používa sa na vytvorenie názvov nových ovládacích prvkov"
#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1467 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:641
#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1467 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:661
#: ../plugins/gtk+/glade-window-editor.ui.h:6
msgid "Icon Name"
msgstr "Názov ikony"
......@@ -3453,7 +3453,7 @@ msgstr "Menný priestor hľadania DevHelp pre túto triedu prvku"
#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1488
msgid "Special Child Type"
msgstr "Špeciálny typ podradeného prvku"
msgstr "Špeciálny typ potomka"
# tooltip / popis
#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1489
......@@ -3643,7 +3643,7 @@ msgstr "Akcie"
# 1. kategória názvov ikon
# 2. property
#: ../gladeui/icon-naming-spec.c:40 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:1062
#: ../gladeui/icon-naming-spec.c:40 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:1078
msgid "Applications"
msgstr "Aplikácie"
......@@ -4227,7 +4227,7 @@ msgstr ""
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk-action-group.c:180
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk-action-group.c:219
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:869
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:885
msgid "Action"
msgstr "Akcia"
......@@ -4290,13 +4290,13 @@ msgstr "Zoradenie podradených prvkov %s"
# label
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk-cell-layout.c:356
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:892
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:908
msgid "Tree View Column"
msgstr "Stĺpec stromového zobrazenia"
# label
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk-cell-layout.c:356
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:900
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:916
msgid "Cell Renderer"
msgstr "Vykresľovač bunky"
......@@ -4320,7 +4320,7 @@ msgstr "Text"
# GType cell render
#. Accelerator
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk-cell-layout.c:413
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk-tree-view.c:92 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:871
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk-tree-view.c:92 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:887
msgid "Accelerator"
msgstr "Akcelerátor"
......@@ -4347,7 +4347,7 @@ msgstr "Pixbuf"
# 3. value (page-type)
#. GtkAssistantPageType enumeration value
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk-cell-layout.c:417
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk-tree-view.c:96 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:844
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk-tree-view.c:96 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:860
#: ../plugins/gtk+/glade-entry-editor.ui.h:4
msgid "Progress"
msgstr "Priebeh"
......@@ -4440,7 +4440,7 @@ msgstr ""
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk-flow-box.c:204
#, c-format
msgid "Insert Child on %s"
msgstr "Vloženie podriadeného prvku do %s"
msgstr "Vloženie potomka do %s"
# command
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk-grid.c:507
......@@ -4479,7 +4479,7 @@ msgstr "Táto vlastnosť nie je relevantná keď je nastavený vlastný titulok"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk-stack.c:160
#, c-format
msgid "Insert placeholder to %s"
msgstr "Vloženie vyhradeného miesta do %s"
msgstr "Vloženie vyhradenia do %s"
# command
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk-header-bar.c:137
......@@ -4487,7 +4487,7 @@ msgstr "Vloženie vyhradeného miesta do %s"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk-stack.c:197
#, c-format
msgid "Remove placeholder from %s"
msgstr "Odstránenie vyhradeného miesta z %s"
msgstr "Odstránenie vyhradenia z %s"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk-header-bar.c:304
msgid ""
......@@ -4612,7 +4612,7 @@ msgid "Tool Item Group"
msgstr "Skupina nástrojových položiek"
# label
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk-menu-shell.c:560 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:731
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk-menu-shell.c:560 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:751
msgid "Recent Chooser Menu"
msgstr "Ponuka výberu nedávneho"
......@@ -4687,7 +4687,7 @@ msgstr "Ponuka"
#. GtkRecentSortType enumeration value
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk-toolbar.c:239
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk-tool-palette.c:186
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:787 ../plugins/gtk+/glade-widget-editor.ui.h:7
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:807 ../plugins/gtk+/glade-widget-editor.ui.h:7
msgid "Custom"
msgstr "Vlastné"
......@@ -4913,7 +4913,7 @@ msgid "Set the state for this source of '%s'"
msgstr "Nastavte stav tohto zdroja pre „%s“"
# tree view column
#: ../plugins/gtk+/glade-icon-sources.c:848 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:642
#: ../plugins/gtk+/glade-icon-sources.c:848 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:662
msgid "File Name"
msgstr "Názov súboru"
......@@ -5098,52 +5098,45 @@ msgstr ""
# command
#: ../plugins/gtk+/glade-widget-editor.c:163
#: ../plugins/gtk+/glade-widget-editor.c:183
#, fuzzy, c-format
#| msgid "Setting %s to use a custom child"
#, c-format
msgid "Setting %s to use a custom tooltip"
msgstr "Nastavenie, aby %s používal vlastný podradený prvok"
msgstr "Nastavenie, aby %s používal vlastný bublinový tip"
# command
#: ../plugins/gtk+/glade-widget-editor.c:265
#, fuzzy, c-format
#| msgid "Setting %s to use a Pango markup string"
#, c-format
msgid "Setting %s to use tooltip markup"
msgstr "Nastavenie, aby %s používal značkovací reťazec Pango"
msgstr "Nastavenie, aby %s používal bublinový tip so značkami"
# command
#: ../plugins/gtk+/glade-widget-editor.c:277
#, fuzzy, c-format
#| msgid "Setting %s to not use action appearance"
#, c-format
msgid "Setting %s to not use tooltip markup"
msgstr "Nastavenie, aby %s nepoužíval vzhľad akcie"
msgstr "Nastavenie, aby %s nepoužíval bublinový tip so značkami"
# command
#: ../plugins/gtk+/glade-window-editor.c:145
#, fuzzy, c-format
#| msgid "Setting %s to use a single line"
#, c-format
msgid "Setting %s to use a named icon"
msgstr "Nastavenie, aby %s používal jediný riadok"
msgstr "Nastavenie, aby %s používal pomenovanú ikonu"
# command
#: ../plugins/gtk+/glade-window-editor.c:179
#, fuzzy, c-format
#| msgid "Setting %s to use a single line"
#, c-format
msgid "Setting %s to use an icon file"
msgstr "Nastavenie, aby %s používal jediný riadok"
msgstr "Nastavenie, aby %s používal ikonu zo súboru"
# command
#: ../plugins/gtk+/glade-window-editor.c:225
#, fuzzy, c-format
#| msgid "Setting %s to use a custom child"
#, c-format
msgid "Setting %s to use a custom titlebar"
msgstr "Nastavenie, aby %s používal vlastný podradený prvok"
msgstr "Nastavenie, aby %s používal vlastný panel pre titulok"
# command
#: ../plugins/gtk+/glade-window-editor.c:228
#, fuzzy, c-format
#| msgid "Setting %s to use a stock item"
#, c-format
msgid "Setting %s to use a system provided titlebar"
msgstr "Nastavenie, aby %s používal položku z palety"
msgstr "Nastavenie, aby %s používal systémový panel pre titulok"
# widget class
#: ../plugins/gtk+/gtkunixprint.xml.in.h:1
......@@ -5176,9 +5169,9 @@ msgid "Reverse"
msgstr "Obrátené poradie"
# GTK_PRINT_CAPABILITY_SCALE: Print dialog will allow to scale the output.
#: ../plugins/gtk+/gtkunixprint.xml.in.h:7 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:726
#: ../plugins/gtk+/gtkunixprint.xml.in.h:7 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:746
msgid "Scale"
msgstr "Mierka"
msgstr "Škála"
# GTK_PRINT_CAPABILITY_GENERATE_PDF: The program will send the document to the printer in PDF format
#: ../plugins/gtk+/gtkunixprint.xml.in.h:8
......@@ -6199,10 +6192,8 @@ msgstr "Popis objektu vo formáte prístupnom pre asistenčné technológie"
# tooltip / popis
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:347
#, fuzzy
#| msgid "The filesystem path of the project"
msgid "The accessible role of this object"
msgstr "Cesta k projektu v súborovom systéme"
msgstr "Rola prístupnosti tohto objektu"
# tooltip
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:348
......@@ -6217,8 +6208,6 @@ msgstr "Indikuje, že objekt ovláda jeden alebo viacero cieľových objektov"
# tooltip
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:350
#, fuzzy
#| msgid "Indicates an object is labelled by one or more target objects"
msgid "Indicates an object is labeled by one or more target objects"
msgstr ""
"Indikuje, že je objekt označovaný jedným alebo viacerými cieľovými objektmi"
......@@ -6367,15 +6356,13 @@ msgstr "Dolu"
# value (window-position, justify, gravity, buton box, aligment, haling)
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:378
#, fuzzy
#| msgid "Center"
msgid "Center Child"
msgstr "Stred"
msgstr "Vystrediť potomkov"
# tooltip
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:379
msgid "The number of items in the box"
msgstr "Počet položiek v paneli"
msgstr "Počet položiek v boxe"
# widget class
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:380
......@@ -6387,18 +6374,15 @@ msgstr "Vodorovný panel"
msgid "Vertical Box"
msgstr "Zvislý panel"
# widget class
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:382
#, fuzzy
#| msgid "Action Name"
msgid "Action Bar"
msgstr "Názov akcie"
msgstr "Panel akcií"
# tooltip
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:383
#, fuzzy
#| msgid "The number of items in the box"
msgid "The number of items in the action bar"
msgstr "Počet položiek v paneli"
msgstr "Počet položiek na lište akcií"
# value (gravity)
#. GdkGravity enumeration value
......@@ -6535,10 +6519,8 @@ msgstr "Vycentrovať na nadradenom"
# tooltip
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:436
#, fuzzy
#| msgid "A list of style class names to apply to this widget"
msgid "A list of accel groups to be added to this window"
msgstr "Zoznam názvov tried štýlov, ktoré sa použijú na tento ovládací prvok"
msgstr "Zoznam skupín akcelerátorov, ktoré sa majú pridať do tohto okna"
# widget class
# PM: čo je to za prvok? nebude lepšie skryté okno?
......@@ -6547,17 +6529,15 @@ msgstr "Zoznam názvov tried štýlov, ktoré sa použijú na tento ovládací p
msgid "Offscreen Window"
msgstr "Okno mimo obrazovky"
# 1. kategória názvov ikon
# 2. property
# widget class
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:438
#, fuzzy
#| msgid "Applications"
msgid "Application Window"
msgstr "Aplikácie"
msgstr "Okno aplikácie"
# widget class
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:439
msgid "Overlay"
msgstr ""
msgstr "Prekrytie"
# widget class
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:440
......@@ -6624,7 +6604,7 @@ msgstr "Položka z palety"
# widget class
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:455
msgid "Accel Group"
msgstr "Skupina akcel."
msgstr "Skupina akcelerátorov"
# tooltip
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:456
......@@ -6738,20 +6718,22 @@ msgstr "Paleta nástrojov"
#. GtkScrollablePolicy enumeration value
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:490
msgid "Minimum"
msgstr ""
msgstr "Minimum"
#. GtkScrollablePolicy enumeration value
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:492
msgid "Natural"
msgstr ""
msgstr "Prirodzené"
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:493
msgid "Whether to start scrolling at less than minimum or natural width"
msgstr ""
"Či sa má rolovanie začať pri prekročení minimálnej alebo prirodzenej šírky"
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:494
msgid "Whether to start scrolling at less than minimum or natural height"
msgstr ""
"Či sa má rolovanie začať pri prekročení minimálnej alebo prirodzenej výšky"
# tooltip
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:495
......@@ -6882,10 +6864,8 @@ msgstr "Textový vstup"
# value (file chooser action)
#. GtkInputPurpose enumeration value
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:531
#, fuzzy
#| msgid "Create Folder"
msgid "Free Form"
msgstr "Vytvoriť priečinok"
msgstr "Voľná forma"
#. GtkInputPurpose enumeration value
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:533
......@@ -6949,35 +6929,33 @@ msgstr "Dopĺňanie slov"
#. GtkInputHints enumeration value
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:557
msgid "Lowercase"
msgstr ""
msgstr "Malé písmená"
#. GtkInputHints enumeration value
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:559
msgid "Uppercase Chars"
msgstr ""
msgstr "Znaky veľkým"
#. GtkInputHints enumeration value
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:561
msgid "Uppercase Words"
msgstr ""
msgstr "Slová veľkým"
#. GtkInputHints enumeration value
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:563
msgid "Uppercase Sentences"
msgstr ""
msgstr "Vety veľkým"
#. GtkInputHints enumeration value
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:565
msgid "Inhibit On-screen Keyboard"
msgstr ""
msgstr "Potlačenie klávesnice na obrazovke"
# property
#. GtkInputHints enumeration value
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:567
#, fuzzy