Commit dff56ba9 authored by Clytie Siddall's avatar Clytie Siddall

Updated Vietnamese translation.

svn path=/trunk/; revision=1419
parent 0294615a
2007-06-30 Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>
* vi.po: Updated Vietnamese translation.
2007-06-30 Takeshi AIHANA <takeshi.aihana@gmail.com>
* ja.po: Updated Japanese translation.
......
......@@ -2,12 +2,13 @@
# Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc.
# Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2006-2007.
#
#: ../gladeui/glade-project.c:670
msgid ""
""
msgstr "Project-Id-Version: glade3 HEAD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-06-28 03:23+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-06-27 14:51+0930\n"
"POT-Creation-Date: 2007-06-30 02:00+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-06-30 18:22+0930\n"
"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
"Language-Team: Vietnamese <gnomevi-list@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -223,22 +224,22 @@ msgid "A user interface designer for GTK+ and GNOME."
msgstr "Bộ thiết kế giao diện người dùng cho GTK+ và GNOME."
#: ../src/glade-project-window.c:2005
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4822
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5145
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4823
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5146
#. File
msgid "_File"
msgstr "_Tập tin"
#: ../src/glade-project-window.c:2006
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4825
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5155
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4826
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5156
#. Edit
msgid "_Edit"
msgstr "_Hiệu chỉnh"
#: ../src/glade-project-window.c:2007
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4828
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5163
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4829
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5164
#. View
msgid "_View"
msgstr "_Xem"
......@@ -248,8 +249,8 @@ msgid "_Projects"
msgstr "_Dự án"
#: ../src/glade-project-window.c:2009
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4840
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5166
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4841
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5167
#. Help
msgid "_Help"
msgstr "Trợ _giúp"
......@@ -441,7 +442,8 @@ msgstr "Dự án %s có thay đổi chưa lưu"
#: ../src/glade-project-window.c:2672
msgid "If you reload it, all unsaved changes could be lost. Reload it anyway?"
msgstr "Nạp lại thì tất cả các thay đổi chưa lưu có thể bị mất. Vẫn còn nạp lại không?"
msgstr "Nạp lại thì tất cả các thay đổi chưa lưu có thể bị mất. Vẫn còn nạp lại "
"không?"
#: ../src/glade-project-window.c:2681
#, c-format
......@@ -456,28 +458,28 @@ msgstr "Bạn có muốn nạp lại dự án không?"
msgid "_Reload"
msgstr "Nạp _lại"
#: ../src/glade-project-window.c:2802
#: ../src/glade-project-window.c:2807
msgid "_Undo"
msgstr "_Hồi lại"
#: ../src/glade-project-window.c:2804
#: ../src/glade-project-window.c:2809
#: ../gladeui/glade-app.c:270
#, c-format
#. Change tooltips
msgid "Undo: %s"
msgstr "Hồi lại: %s"
#: ../src/glade-project-window.c:2804
#: ../src/glade-project-window.c:2815
#: ../src/glade-project-window.c:2809
#: ../src/glade-project-window.c:2820
#: ../gladeui/glade-app.c:271
msgid "the last action"
msgstr "hành động cuối cùng"
#: ../src/glade-project-window.c:2813
#: ../src/glade-project-window.c:2818
msgid "_Redo"
msgstr "_Làm lại"
#: ../src/glade-project-window.c:2815
#: ../src/glade-project-window.c:2820
#: ../gladeui/glade-app.c:270
#, c-format
msgid "Redo: %s"
......@@ -1086,7 +1088,7 @@ msgstr "Hiện/Ẩn cái nút thông tin cho mỗi tài sản và tín hiệu tr
#: ../gladeui/glade-editor.c:195
#: ../gladeui/glade-editor.c:314
#: ../gladeui/glade-editor.c:1157
#: ../gladeui/glade-editor.c:1176
#. construct tab label widget
msgid "Accessibility"
msgstr "Khả năng truy cập"
......@@ -1127,59 +1129,59 @@ msgstr "Tên:"
msgid "Class:"
msgstr "Hạng:"
#: ../gladeui/glade-editor.c:970
#: ../gladeui/glade-editor.c:982
#, c-format
msgid "Create a %s"
msgstr "Tạo %s"
#: ../gladeui/glade-editor.c:1088
#: ../gladeui/glade-editor.c:1107
msgid "Reset"
msgstr "Đặt lại"
#: ../gladeui/glade-editor.c:1102
#: ../gladeui/glade-editor.c:1121
msgid "Property"
msgstr "Thuộc tính"
#: ../gladeui/glade-editor.c:1137
#: ../gladeui/glade-editor.c:1156
msgid "General"
msgstr "Chung"
#: ../gladeui/glade-editor.c:1147
#: ../gladeui/glade-editor.c:1166
msgid "Common"
msgstr "Hay dùng"
#: ../gladeui/glade-editor.c:1192
#: ../gladeui/glade-editor.c:1211
msgid "(default)"
msgstr "(mặc định)"
#: ../gladeui/glade-editor.c:1207
#: ../gladeui/glade-editor.c:1226
msgid "Select the properties that you want to reset to their default values"
msgstr "Hãy chọn các thuộc tính bạn muốn đặt lại thành giá trị mặc định"
#: ../gladeui/glade-editor.c:1339
#: ../gladeui/glade-editor.c:1358
msgid "Reset Widget Properties"
msgstr "Đặt lại Thuộc tính Ô điều khiển"
#: ../gladeui/glade-editor.c:1356
#: ../gladeui/glade-editor.c:1375
#. Checklist
msgid "_Properties:"
msgstr "Th_uộc tính:"
#: ../gladeui/glade-editor.c:1385
#: ../gladeui/glade-editor.c:1404
msgid "_Select All"
msgstr "_Chọn hết"
#: ../gladeui/glade-editor.c:1392
#: ../gladeui/glade-editor.c:1411
msgid "_Unselect All"
msgstr "_Bỏ chọn hết"
#: ../gladeui/glade-editor.c:1401
#: ../gladeui/glade-editor.c:1420
#. Description
msgid "Property _Description:"
msgstr "_Mô tả thuộc tính:"
#: ../gladeui/glade-fixed.c:462
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:1442
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:1443
#, c-format
msgid "Placing %s inside %s"
msgstr "Đang để %s bên trong %s"
......@@ -1248,39 +1250,35 @@ msgstr "Không thể cấp phát bộ nhớ cho giao diện"
msgid "_Select"
msgstr "_Chọn"
#: ../gladeui/glade-project.c:627
msgid "Has Unsaved Changes"
msgstr "Có thay đổi chưa lưu"
#: ../gladeui/glade-project.c:671
msgid "Whether project has beem modified since it was last saved"
msgstr "Dự án đã bị sửa đổi kể từ lần cuối lưu nó chưa"
#: ../gladeui/glade-project.c:628
msgid "Whether project has unsaved changes"
msgstr "Dự án có điều thay đổi chưa lưu không"
#: ../gladeui/glade-project.c:635
#: ../gladeui/glade-project.c:678
msgid "Has Selection"
msgstr "Có vùng chọn"
#: ../gladeui/glade-project.c:636
#: ../gladeui/glade-project.c:679
msgid "Whether project has a selection"
msgstr "Dự án có vùng chọn không"
#: ../gladeui/glade-project.c:643
#: ../gladeui/glade-project.c:686
msgid "Read Only"
msgstr "Chỉ đọc"
#: ../gladeui/glade-project.c:644
#: ../gladeui/glade-project.c:687
msgid "Whether project is read only or not"
msgstr "Dự án chỉ có quyền đọc không"
#: ../gladeui/glade-project.c:651
#: ../gladeui/glade-project.c:694
msgid "Path"
msgstr "Đường dẫn"
#: ../gladeui/glade-project.c:652
#: ../gladeui/glade-project.c:695
msgid "The filesystem path of the project"
msgstr "Đường dẫn tới hệ thống tập tin của dự án"
#: ../gladeui/glade-project.c:1506
#: ../gladeui/glade-project.c:1549
#, c-format
msgid ""
"Failed to load %s.\n"
......@@ -1288,7 +1286,7 @@ msgid ""
msgstr "Việc tải %s bị lỗi.\n"
"Những phân loại theo đây không sẵn sàng: %s"
#: ../gladeui/glade-project.c:2189
#: ../gladeui/glade-project.c:2228
#, c-format
msgid "Unsaved %i"
msgstr "%i chưa lưu"
......@@ -1873,159 +1871,159 @@ msgstr "Số nguyên 2"
msgid "The second integer argument to pass to the function"
msgstr "Đối số dạng số nguyên thứ hai cần gởi qua cho hàm"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:169
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:170
msgid "GnomeUIInfo"
msgstr "TinUIGnome"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:170
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:171
msgid "Choose the GnomeUIInfo stock item"
msgstr "Chọn mục kho GnomeUIInfo (thông tin UI Gnome)"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:212
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:221
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:213
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:222
msgid "Method"
msgstr "Phương pháp"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:213
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:214
msgid "The method to use to edit this image"
msgstr "Phương pháp cần dùng để hiệu chỉnh ảnh này"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:222
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:223
msgid "The method to use to edit this button"
msgstr "Phương pháp cần dùng để hiệu chỉnh cái nút này"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:585
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:586
#, c-format
msgid "Ordering children of %s"
msgstr "Thứ tự các con của %s"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:1035
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:1042
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:1036
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:1043
#, c-format
msgid "Insert placeholder to %s"
msgstr "Chèn bộ giữ chỗ tới %s"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:1957
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:1965
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:1958
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:1966
#, c-format
msgid "Insert Row on %s"
msgstr "Chèn hàng trên %s"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:1973
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:1981
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:1974
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:1982
#, c-format
msgid "Insert Column on %s"
msgstr "Chèn cột trên %s"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:1989
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:1990
#, c-format
msgid "Remove Column on %s"
msgstr "Gỡ bỏ cột trên %s"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:1997
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:1998
#, c-format
msgid "Remove Row on %s"
msgstr "Gỡ bỏ hàng trên %s"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:2903
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:2910
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:2904
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:2911
#, c-format
msgid "Insert page on %s"
msgstr "Chèn trang trên %s"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:2917
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:2918
#, c-format
msgid "Remove page from %s"
msgstr "Gỡ bỏ trang khỏi %s"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:3662
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:3666
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:3841
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:3845
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:3663
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:3667
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:3842
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:3846
msgid "This only applies with label type buttons"
msgstr "Chỉ áp dụng cho cái nút kiểu nhãn"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:3677
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:3681
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:3833
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:3837
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:3678
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:3682
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:3834
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:3838
msgid "This only applies with stock type buttons"
msgstr "Chỉ áp dụng cho cái nút kiểu kho"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:3941
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:3963
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:3942
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:3964
msgid "You must remove any children before you can set the type"
msgstr "Bạn phải gỡ bỏ điều con nào trước khi có thể đặt kiểu"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:3987
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5399
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:3988
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5400
msgid "This only applies with file type images"
msgstr "Chỉ áp dụng cho ảnh kiểu tập tin."
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:3995
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5403
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:3996
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5404
msgid "This only applies to Icon Theme type images"
msgstr "Chỉ áp dụng cho ảnh kiểu Sắc thái Biểu tượng."
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4004
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5401
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4005
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5402
msgid "This only applies with stock type images"
msgstr "Chỉ áp dụng cho ảnh kiểu kho."
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4016
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4017
msgid ""
"Pixel Size takes precedence over Icon Size; if you want to use Icon Size, "
"set Pixel size to -1"
msgstr "Kích cỡ điểm ảnh được ở trên Kích cỡ Biểu tượng; nếu bạn muốn sử dụng Kích "
"cỡ Biểu tượng, hãy lập Kích cỡ Điểm ảnh thành -1."
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4042
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4043
msgid "Pixel Size takes precedence over Icon size"
msgstr "Kích cỡ điểm ảnh được ở trên Kích cỡ Biểu tượng."
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4333
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5273
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4334
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5274
msgid "<separator>"
msgstr "<bộ ngăn cách>"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4507
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4508
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:195
msgid "Normal"
msgstr "Chuẩn"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4508
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4509
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:136
msgid "Image"
msgstr "Ảnh"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4509
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4510
msgid "Check"
msgstr "Kiểm tra"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4510
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5332
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4511
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5333
msgid "Radio"
msgstr "Chọn một"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4511
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5335
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4512
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5336
msgid "Separator"
msgstr "Bộ ngăn cách"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4515
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4516
msgid "Add Item"
msgstr "Thêm mục"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4516
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4517
msgid "Add Child Item"
msgstr "Thêm mục con"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4517
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5344
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4518
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5345
msgid "Add Separator"
msgstr "Thêm Bộ phân cách"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4530
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4531
msgid ""
"<big><b>Tips:</b></big>\n"
" * Right click over the treeview to add items.\n"
......@@ -2038,143 +2036,143 @@ msgstr "<big><b>Mẹo :</b></big>\n"
" * Kéo và Thả để sắp xếp lại.\n"
" * Có thể sửa đổi cột Kiểu."
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4546
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5042
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4547
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5043
msgid "Edit Menu Bar"
msgstr "Sửa thanh trình đơn"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4548
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5044
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4549
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5045
msgid "Edit Menu"
msgstr "Sửa trình đơn"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4780
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4781
msgid "Print S_etup"
msgstr "Thi_ết lập in"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4784
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4785
msgid "Find Ne_xt"
msgstr "Tìm _kế"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4788
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4789
msgid "_Undo Move"
msgstr "_Hồi lại chuyển"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4792
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4793
msgid "_Redo Move"
msgstr "_Làm lại chuyển"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4795
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4796
msgid "Select _All"
msgstr "Chọn _hết"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4798
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4799
msgid "_New Game"
msgstr "Lượt chơi _mới"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4801
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4802
msgid "_Pause game"
msgstr "_Tạm dừng chơi"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4804
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4805
msgid "_Restart Game"
msgstr "_Bắt đầu lại chơi"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4807
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4808
msgid "_Hint"
msgstr "Gợi _ý"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4810
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4811
msgid "_Scores..."
msgstr "_Điểm..."
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4813
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4814
msgid "_End Game"
msgstr "_Kết thúc chơi"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4816
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4817
msgid "Create New _Window"
msgstr "Tạo _cửa sổ mới"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4819
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4820
msgid "_Close This Window"
msgstr "Đón_g cửa sổ này"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4831
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4832
msgid "_Settings"
msgstr "Thiết _lập"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4834
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4835
msgid "Fi_les"
msgstr "_Tập tin"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4837
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4838
msgid "_Windows"
msgstr "_Cửa sổ"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4843
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4844
msgid "_Game"
msgstr "_Lượt"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4939
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4940
msgid "This does not apply with stock items"
msgstr "Không áp dụng cho mục kho."
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5282
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5283
msgid "<custom>"
msgstr "<riêng>"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5330
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5331
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:33
msgid "Button"
msgstr "Nút"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5331
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5332
msgid "Toggle"
msgstr "Bật/tắt"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5333
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5334
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:183
msgid "Menu"
msgstr "Trình đơn"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5334
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5335
msgid "Item"
msgstr "Mục"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5339
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5340
msgid "Add Tool Button"
msgstr "Thêm nút công cụ"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5340
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5341
msgid "Add Toggle Button"
msgstr "Thêm nút bật/tắt"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5341
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5342
msgid "Add Radio Button"
msgstr "Thêm nút chọn một"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5342
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5343
msgid "Add Menu Button"
msgstr "Thêm nút trình đơn"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5343
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5344
msgid "Add Tool Item"
msgstr "Thêm mục công cụ"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5352
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5353
msgid "Tool Bar Editor"
msgstr "Bộ sửa thanh trình đơn"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6126
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6127
msgid "Introduction page"
msgstr "Trang giới thiệu"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6130
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6131
msgid "Content page"
msgstr "Trang nội dung"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6134
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6135
msgid "Confirmation page"
msgstr "Trang xác nhận"
......@@ -3731,5 +3729,11 @@ msgstr "Chế độ chọn"
msgid "The width of each icon"
msgstr "Độ rộng của mỗi biểu tượng"
#~ msgid "Has Unsaved Changes"
#~ msgstr "Có thay đổi chưa lưu"
#~ msgid "Whether project has unsaved changes"
#~ msgstr "Dự án có điều thay đổi chưa lưu không"
#~ msgid "%s is already open"
#~ msgstr "%s đã được mở"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment