Commit db79d55c authored by Matej Urbančič's avatar Matej Urbančič

Updated Slovenian translation

parent bfd3020f
Pipeline #31050 passed with stages
in 13 minutes and 31 seconds
......@@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: glade3 master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/glade/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-08-08 22:52+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-08-09 20:06+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-01 16:47+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-09-02 20:23+0200\n"
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
"Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si@googlegroups.com>\n"
"Language: sl_SI\n"
......@@ -76,118 +76,118 @@ msgstr ""
"različnih programskih jezikih, vključno s C, C++, C#, Vala, Java, Perl, "
"Python in drugih."
#: ../src/glade-window.c:57
#: ../src/glade-window.c:58
msgid "[Read Only]"
msgstr "[samo za branje]"
#: ../src/glade-window.c:191
#: ../src/glade-window.c:194
msgid "User Interface Designer"
msgstr "Snovalnik uporabniškega vmesnika"
#: ../src/glade-window.c:454 ../src/glade-window.c:461
#: ../src/glade-window.c:459 ../src/glade-window.c:466
msgid "the last action"
msgstr "zadnje dejanje"
#: ../src/glade-window.c:455
#: ../src/glade-window.c:460
#, c-format
msgid "Undo: %s"
msgstr "Razveljavi: %s"
#: ../src/glade-window.c:462
#: ../src/glade-window.c:467
#, c-format
msgid "Redo: %s"
msgstr "Ponovi: %s"
#: ../src/glade-window.c:487
#: ../src/glade-window.c:492
#, c-format
msgid "Autosaving '%s'"
msgstr "Samodejno shranjevanje »%s«"
#: ../src/glade-window.c:492
#: ../src/glade-window.c:497
#, c-format
msgid "Error autosaving '%s'"
msgstr "Napaka med samodejnim shranjevanjem: »%s«"
#: ../src/glade-window.c:714
#: ../src/glade-window.c:719
msgid "Open…"
msgstr "Odpri …"
#: ../src/glade-window.c:748
#: ../src/glade-window.c:753
#, c-format
msgid "Project %s is still loading."
msgstr "Projekt %s se še vedno nalaga."
#: ../src/glade-window.c:767
#: ../src/glade-window.c:772
msgid "Failed to backup existing file, continue saving?"
msgstr ""
"Ustvarjanje varnostne kopije obstoječe datoteke je spodletelo. Ali naj se "
"shranjevanje vseeno nadaljuje?"
#: ../src/glade-window.c:789
#: ../src/glade-window.c:794
#, c-format
msgid "Failed to save %s: %s"
msgstr "Napaka med shranjevanjem %s: %s"
#: ../src/glade-window.c:828
#: ../src/glade-window.c:833
#, c-format
msgid "The file %s has been modified since reading it"
msgstr "Datoteka %s je bila spremenjena po zadnjem branju."
#: ../src/glade-window.c:832
#: ../src/glade-window.c:837
msgid "If you save it, all the external changes could be lost. Save it anyway?"
msgstr ""
"V primeru, da datoteko shranite, bodo vse zunanje spremembe izgubljene. Ali "
"jo želite vseeno shraniti?"
#: ../src/glade-window.c:837
#: ../src/glade-window.c:842
msgid "_Save Anyway"
msgstr "_Vseeno shrani"
#: ../src/glade-window.c:845
#: ../src/glade-window.c:850
msgid "_Don't Save"
msgstr "_Ne shrani"
#: ../src/glade-window.c:878
#: ../src/glade-window.c:883
#, c-format
msgid "Project '%s' saved"
msgstr "Projekt »%s« je shranjen"
#: ../src/glade-window.c:909
#: ../src/glade-window.c:914
msgid "Save As…"
msgstr "Shrani kot …"
#: ../src/glade-window.c:973
#: ../src/glade-window.c:978
#, c-format
msgid "Could not save the file %s"
msgstr "Ni mogoče shraniti datoteke %s"
#: ../src/glade-window.c:977
#: ../src/glade-window.c:982
msgid "You do not have the permissions necessary to save the file."
msgstr "Ni ustreznih dovoljenj za shranjevanje datoteke."
#: ../src/glade-window.c:999
#: ../src/glade-window.c:1004
#, c-format
msgid "Could not save file %s. Another project with that path is open."
msgstr "Ni mogoče shraniti datoteke %s. Projekt na tej poti je že odprt."
#: ../src/glade-window.c:1027
#: ../src/glade-window.c:1032
msgid "No open projects to save"
msgstr "Ni odprtega projekta za shranjevanje"
#: ../src/glade-window.c:1060
#: ../src/glade-window.c:1065
#, c-format
msgid "Save changes to project \"%s\" before closing?"
msgstr "Ali želite shraniti spremembe projekta \"%s\" pred zapiranjem?"
#: ../src/glade-window.c:1068
#: ../src/glade-window.c:1073
msgid "Your changes will be lost if you don't save them."
msgstr "V primeru, da sprememb na shranite, bodo te trajno izgubljene."
#: ../src/glade-window.c:1072
#: ../src/glade-window.c:1077
msgid "Close _without Saving"
msgstr "Zapri _brez shranjevanja"
#: ../src/glade-window.c:1073 ../src/glade-window.c:1749
#: ../src/glade-window.c:1078 ../src/glade-window.c:1756
#: ../gladeui/glade-editor.c:779 ../gladeui/glade-editor.c:1135
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1711
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2020
......@@ -200,39 +200,39 @@ msgstr "Zapri _brez shranjevanja"
msgid "_Cancel"
msgstr "_Prekliči"
#: ../src/glade-window.c:1074 ../gladeui/glade-utils.c:486
#: ../src/glade-window.c:1079 ../gladeui/glade-utils.c:486
msgid "_Save"
msgstr "_Shrani"
#: ../src/glade-window.c:1105
#: ../src/glade-window.c:1110
msgid "Save…"
msgstr "Shrani …"
#: ../src/glade-window.c:1656
#: ../src/glade-window.c:1663
msgid "Could not create a new project."
msgstr "Ni mogoče ustvariti novega projekta."
#: ../src/glade-window.c:1717
#: ../src/glade-window.c:1724
#, c-format
msgid "The project %s has unsaved changes"
msgstr "V projektu %s so spremembe, ki še niso shranjene"
#: ../src/glade-window.c:1722
#: ../src/glade-window.c:1729
msgid "If you reload it, all unsaved changes could be lost. Reload it anyway?"
msgstr ""
"Če ponovno naložite, bodo izgubljene vse neshranjene spremembe. Ali naj se "
"ponovno naloži?"
#: ../src/glade-window.c:1732
#: ../src/glade-window.c:1739
#, c-format
msgid "The project file %s has been externally modified"
msgstr "Projektna datoteka %s je bila spremenjena od zunaj"
#: ../src/glade-window.c:1737
#: ../src/glade-window.c:1744
msgid "Do you want to reload the project?"
msgstr "Ali želite ponovno naložiti projekt?"
#: ../src/glade-window.c:1743
#: ../src/glade-window.c:1750
msgid "_Reload"
msgstr "_Ponovno naloži"
......@@ -353,7 +353,7 @@ msgid "Enjoy!"
msgstr "Upamo, da boste uživali pri delu!"
#. translators: Primary message of a dialog used to notify the user about the survey
#: ../src/glade-window.c:2542
#: ../src/glade-window.c:2552
msgid ""
"We are conducting a user survey\n"
" would you like to take it now?"
......@@ -362,18 +362,18 @@ msgstr ""
"Ali bi želeli sodelovati?"
#. translators: Secondary text of a dialog used to notify the user about the survey
#: ../src/glade-window.c:2546
#: ../src/glade-window.c:2556
msgid "If not, you can always find it in the Help menu."
msgstr ""
"Če bi želeli anketo izpolniti kasneje, bo dostopna prek povezave v meniju "
"pomoči."
#: ../src/glade-window.c:2548
#: ../src/glade-window.c:2558
msgid "_Do not show this dialog again"
msgstr "Tega okna _ne pokaži več"
#. translators: Text to show in the statusbar if the user did not completed the survey and choose not to show the notification dialog again
#: ../src/glade-window.c:2569
#: ../src/glade-window.c:2579
msgid "Go to Help -> Registration & User Survey and complete our survey!"
msgstr ""
"Pojdite v meni Pomoč -> Vpis in anketni vprašalnik in izpolnite anketo!"
......@@ -390,19 +390,19 @@ msgstr "Onemogoči podporo DevHelp"
msgid "be verbose"
msgstr "podroben izpis"
#: ../src/main.c:146
#: ../src/main.c:133
#, c-format
msgid "Unable to open '%s', the file does not exist.\n"
msgstr "Ni mogoče odpreti »%s«. Datoteka ne obstaja.\n"
#: ../src/main.c:172
#: ../src/main.c:159
msgid ""
"gmodule support not found. gmodule support is required for glade to work"
msgstr ""
"podpora za gmodule ni na voljo. Podpora je obvezna za pravilno delovanje "
"okolja glade."
#: ../src/main.c:180
#: ../src/main.c:167
msgid "Create or edit user interface designs for GTK+ or GNOME applications."
msgstr ""
"Ustvarjanje in urejanje uporabniškega vmesnika za GTK+ in GNOME programe."
......@@ -469,7 +469,7 @@ msgstr "Začni/Nadaljuj z uvodno predstavitvijo novosti vmesnika"
msgid ""
"Copyright © 2001-2006 Ximian, Inc.\n"
"Copyright © 2001-2006 Joaquin Cuenca Abela, Paolo Borelli, et al.\n"
"Copyright © 2004-2017 Tristan Van Berkom, Juan Pablo Ugarte, et al."
"Copyright © 2004-2018 Tristan Van Berkom, Juan Pablo Ugarte, et al."
msgstr ""
"Avtorske pravice © 2001-2006 Ximian, Inc.\n"
"Avtorske pravice © 2001-2006 Joaquin Cuenca Abela, Paolo Borelli in drugi.\n"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment