Commit d4733db7 authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký

Updated Czech translation

parent 1149c7ce
......@@ -11,10 +11,9 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: glade\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=glade&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2018-03-24 17:43+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-03-25 09:14+0100\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/glade/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-05-12 14:43+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-05-14 21:56+0200\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: čeština <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -1548,120 +1547,120 @@ msgstr "Nastavení „%s“ pro „%s“ na %s"
msgid "Renaming %s to %s"
msgstr "Přejmenování „%s“ na „%s“"
#: ../gladeui/glade-command.c:1241 ../gladeui/glade-command.c:1849
#: ../gladeui/glade-command.c:1875 ../gladeui/glade-command.c:1977
#: ../gladeui/glade-command.c:2019
#: ../gladeui/glade-command.c:1241 ../gladeui/glade-command.c:1850
#: ../gladeui/glade-command.c:1876 ../gladeui/glade-command.c:1978
#: ../gladeui/glade-command.c:2020
msgid "multiple"
msgstr "vícero"
#: ../gladeui/glade-command.c:1385
#: ../gladeui/glade-command.c:1386
msgid "You cannot remove a widget internal to a composite widget."
msgstr "Nemůžete odstranit widget, který je interní součástí složeného widgetu"
#: ../gladeui/glade-command.c:1392
#: ../gladeui/glade-command.c:1393
#, c-format
msgid "%s is locked by %s, edit %s first."
msgstr "%2s zamyká %1s, nejprve upravte %s."
#: ../gladeui/glade-command.c:1408
#: ../gladeui/glade-command.c:1409
#, c-format
msgid "Remove %s"
msgstr "Odstranit %s"
#: ../gladeui/glade-command.c:1411
#: ../gladeui/glade-command.c:1412
msgid "Remove multiple"
msgstr "Odstranit více"
#: ../gladeui/glade-command.c:1821
#: ../gladeui/glade-command.c:1822
#, c-format
msgid "Create %s"
msgstr "Vytvoření %s"
#: ../gladeui/glade-command.c:1847
#: ../gladeui/glade-command.c:1848
#, c-format
msgid "Delete %s"
msgstr "Vymazání %s"
#: ../gladeui/glade-command.c:1873
#: ../gladeui/glade-command.c:1874
#, c-format
msgid "Cut %s"
msgstr "Vyjmutí %s"
#: ../gladeui/glade-command.c:1975
#: ../gladeui/glade-command.c:1976
#, c-format
msgid "Paste %s"
msgstr "Vložení %s"
#: ../gladeui/glade-command.c:2017
#: ../gladeui/glade-command.c:2018
#, c-format
msgid "Drag %s and Drop to %s"
msgstr "Přetažení „%s“ a upuštění do %s"
#: ../gladeui/glade-command.c:2020
#: ../gladeui/glade-command.c:2021
msgid "root"
msgstr "kořene"
#: ../gladeui/glade-command.c:2144
#: ../gladeui/glade-command.c:2145
#, c-format
msgid "Add signal handler %s"
msgstr "Přidat obslužnou rutinu signálu %s"
#: ../gladeui/glade-command.c:2145
#: ../gladeui/glade-command.c:2146
#, c-format
msgid "Remove signal handler %s"
msgstr "Odstranit obslužnou rutinu signálu %s"
#: ../gladeui/glade-command.c:2146
#: ../gladeui/glade-command.c:2147
#, c-format
msgid "Change signal handler %s"
msgstr "Změnit obslužnou rutinu signálu %s"
#: ../gladeui/glade-command.c:2363
#: ../gladeui/glade-command.c:2364
#, c-format
msgid "Setting i18n metadata"
msgstr "Nastavení popisných dat i18n"
#: ../gladeui/glade-command.c:2480
#: ../gladeui/glade-command.c:2481
#, c-format
msgid "Locking %s by widget %s"
msgstr "Uzamknutí %s widgetem %s"
#: ../gladeui/glade-command.c:2521
#: ../gladeui/glade-command.c:2522
#, c-format
msgid "Unlocking %s"
msgstr "Odemyká se %s"
#: ../gladeui/glade-command.c:2643 ../gladeui/glade-command.c:2686
#: ../gladeui/glade-command.c:2644 ../gladeui/glade-command.c:2687
#, c-format
msgid "Setting target version of '%s' to %d.%d"
msgstr "Nastavení cílové verze katalogu „%s“ na %d.%d"
#: ../gladeui/glade-command.c:2839
#: ../gladeui/glade-command.c:2840
#, c-format
msgid "Setting project's %s property"
msgstr "Nastavení vlastnosti projektu %s"
#: ../gladeui/glade-command.c:2942
#: ../gladeui/glade-command.c:2943
#, c-format
msgid "Setting resource path to '%s'"
msgstr "Nastavení cesty prostředku na „%s“"
#: ../gladeui/glade-command.c:2973
#: ../gladeui/glade-command.c:2974
#, c-format
msgid "Setting translation domain to '%s'"
msgstr "Nastavení domény překladu na „%s“"
#: ../gladeui/glade-command.c:3008
#: ../gladeui/glade-command.c:3009
#, c-format
msgid "Unsetting widget '%s' as template"
msgstr "Zrušení nastavení widgetu „%s“ jako šablony"
#: ../gladeui/glade-command.c:3011
#: ../gladeui/glade-command.c:3012
#, c-format
msgid "Setting widget '%s' as template"
msgstr "Nastavení widgetu „%s“ jako šablony"
#: ../gladeui/glade-command.c:3014
#: ../gladeui/glade-command.c:3015
msgid "Unsetting template"
msgstr "Zrušení nastavení šablony"
......@@ -3041,28 +3040,27 @@ msgid "(unnamed)"
msgstr "(bez názvu)"
#: ../gladeui/glade-widget.c:4803
#, c-format
msgid "Template classes are not supported in gtk+ %d.%d"
msgstr "Šablony tříd nejsou v gtk+ %d.%d podporovány"
msgid "Template classes are only usable in GTK+ 3.10 and later."
msgstr "Šablony tříd se dají použít jen v GTK+ 3.10 a novějším."
#: ../gladeui/glade-widget.c:4812
#: ../gladeui/glade-widget.c:4811
#, c-format
msgid "Object has unrecognized type %s"
msgstr "Objekt je nerozpoznaného typu %s"
#: ../gladeui/glade-widget.c:4878
#: ../gladeui/glade-widget.c:4877
msgid "Property has versioning problems: "
msgstr "Vlastnost má problém s verzí:"
#: ../gladeui/glade-widget.c:4880
#: ../gladeui/glade-widget.c:4879
msgid "Some properties have versioning problems: "
msgstr "Některé vlastnosti mají problém s verzí:"
#: ../gladeui/glade-widget.c:4900
#: ../gladeui/glade-widget.c:4899
msgid "Signal has versioning problems: "
msgstr "Signál má problém s verzí:"
#: ../gladeui/glade-widget.c:4902
#: ../gladeui/glade-widget.c:4901
msgid "Some signals have versioning problems: "
msgstr "Některé signály mají problém s verzí:"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment