Commit 09d14261 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Update Polish translation

parent a5ff472f
Pipeline #51814 passed with stages
in 5 minutes and 9 seconds
# Polish translation for glade.
# Copyright © 2002-2018 the glade authors.
# Copyright © 2002-2019 the glade authors.
# This file is distributed under the same license as the glade package.
# Zbigniew Chyla <chyla@alice.ci.pwr.wroc.pl>, 2002.
# Artur Flinta <aflinta@at.kernel.pl>, 2005-2007.
# Andrzej Polatyński <andrzej@datatel.net.pl>, 2007.
# Tomasz Dominikowski <dominikowski@gmail.com>, 2008.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2010-2018.
# Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2008-2018.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2010-2019.
# Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2008-2019.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: glade\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-08-12 19:34+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-08-12 19:35+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-17 11:59+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2019-01-17 12:00+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -191,7 +191,7 @@ msgid "Close _without Saving"
msgstr "Zamknij _bez zapisywania"
#: ../src/glade-window.c:1078 ../src/glade-window.c:1756
#: ../gladeui/glade-editor.c:779 ../gladeui/glade-editor.c:1135
#: ../gladeui/glade-editor.c:791 ../gladeui/glade-editor.c:1147
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1711
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2020
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2221
......@@ -1688,50 +1688,58 @@ msgstr "Widok projektu"
msgid "The GladeDesignView that contains this layout"
msgstr "GladeDesignView zawierający ten układ"
#: ../gladeui/glade-editor.c:236
#: ../gladeui/glade-editor.c:240
msgid "Show info"
msgstr "Wyświetlanie informacji"
#: ../gladeui/glade-editor.c:237
#: ../gladeui/glade-editor.c:241
msgid "Whether to show an informational button for the loaded widget"
msgstr "Określa, czy wyświetlać przycisk informacyjny dla wczytanego widżetu"
#: ../gladeui/glade-editor.c:244 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:1
#: ../gladeui/glade-editor.c:248 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:1
msgid "Widget"
msgstr "Widżet"
#: ../gladeui/glade-editor.c:245
#: ../gladeui/glade-editor.c:249
msgid "The currently loaded widget in this editor"
msgstr "Obecnie wczytany widżet w tym edytorze"
#: ../gladeui/glade-editor.c:251
#: ../gladeui/glade-editor.c:255
msgid "Show Class Field"
msgstr "Wyświetlanie pola klasy"
#: ../gladeui/glade-editor.c:252
#: ../gladeui/glade-editor.c:256
msgid "Whether to show the class field at the top"
msgstr "Określa, czy wyświetlać pole klasy na wierzchu"
#: ../gladeui/glade-editor.c:258
#: ../gladeui/glade-editor.c:262
msgid "Class Field"
msgstr "Pole klasy"
#: ../gladeui/glade-editor.c:259
#: ../gladeui/glade-editor.c:263
msgid "The class field string"
msgstr "Ciąg pola klasy"
#: ../gladeui/glade-editor.c:264
#: ../gladeui/glade-editor.c:269
msgid "Show Border"
msgstr "Wyświetlanie krawędzi"
#: ../gladeui/glade-editor.c:265
#: ../gladeui/glade-editor.c:270
msgid "Whether the border should be shown"
msgstr "Określa, czy wyświetlać krawędź"
#: ../gladeui/glade-editor.c:276
msgid "Signal Editor"
msgstr "Edytor sygnałów"
#: ../gladeui/glade-editor.c:277
msgid "The signal editor used to edit signals"
msgstr "Edytor sygnałów używany do modyfikowania sygnałów"
#. translators: %s(Class Title) Properties - %s (ClassName) [%s(WidgetName)]
#. * example: Window Properties - GtkWindow [window1]
#.
#: ../gladeui/glade-editor.c:325
#: ../gladeui/glade-editor.c:337
#, c-format
msgid "%s Properties - %s [%s]"
msgstr "Właściwości „%s” — %s [%s]"
......@@ -1739,12 +1747,12 @@ msgstr "Właściwości „%s” — %s [%s]"
#. translators: %s(Class Title) Properties - %s (ClassName)
#. * example: Window Properties - GtkWindow
#.
#: ../gladeui/glade-editor.c:335
#: ../gladeui/glade-editor.c:347
#, c-format
msgid "%s Properties - %s"
msgstr "Właściwości „%s” — %s"
#: ../gladeui/glade-editor.c:349 ../gladeui/glade-widget.c:1381
#: ../gladeui/glade-editor.c:361 ../gladeui/glade-widget.c:1385
#: ../gladeui/glade-project-properties.ui.h:11
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk-action-group.c:188
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk-cell-layout.c:365
......@@ -1756,48 +1764,48 @@ msgstr "Właściwości „%s” — %s"
msgid "Properties"
msgstr "Właściwości"
#: ../gladeui/glade-editor.c:775
#: ../gladeui/glade-editor.c:787
#, c-format
msgid "Create a %s"
msgstr "Tworzenie „%s”"
#: ../gladeui/glade-editor.c:783
#: ../gladeui/glade-editor.c:795
msgid "Crea_te"
msgstr "_Utwórz"
#: ../gladeui/glade-editor.c:891
#: ../gladeui/glade-editor.c:903
msgid "Reset"
msgstr "Przywróć"
#: ../gladeui/glade-editor.c:902 ../gladeui/glade-property-label.c:119
#: ../gladeui/glade-editor.c:914 ../gladeui/glade-property-label.c:119
msgid "Property"
msgstr "Właściwość"
#: ../gladeui/glade-editor.c:933
#: ../gladeui/glade-editor.c:945
msgid "General"
msgstr "Ogólne"
#: ../gladeui/glade-editor.c:941
#: ../gladeui/glade-editor.c:953
msgid "Common"
msgstr "Wspólne"
#: ../gladeui/glade-editor.c:949 ../gladeui/glade-editor.ui.h:5
#: ../gladeui/glade-editor.c:961 ../gladeui/glade-editor.ui.h:5
msgid "Accessibility"
msgstr "Dostępność"
#: ../gladeui/glade-editor.c:982
#: ../gladeui/glade-editor.c:994
msgid "(default)"
msgstr "(domyślne)"
#: ../gladeui/glade-editor.c:997
#: ../gladeui/glade-editor.c:1009
msgid "Select the properties that you want to reset to their default values"
msgstr "Wybór właściwości, którym mają zostać przywrócone domyślne wartości"
#: ../gladeui/glade-editor.c:1131
#: ../gladeui/glade-editor.c:1143
msgid "Reset Widget Properties"
msgstr "Przywrócenie domyślnych właściwości widżetu"
#: ../gladeui/glade-editor.c:1136 ../gladeui/glade-editor-property.c:1712
#: ../gladeui/glade-editor.c:1148 ../gladeui/glade-editor-property.c:1712
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2021
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3170
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3283
......@@ -1808,25 +1816,25 @@ msgid "_OK"
msgstr "_OK"
#. Checklist
#: ../gladeui/glade-editor.c:1148
#: ../gladeui/glade-editor.c:1160
msgid "_Properties:"
msgstr "_Właściwości:"
#: ../gladeui/glade-editor.c:1177
#: ../gladeui/glade-editor.c:1189
msgid "_Select All"
msgstr "Zaznacz _wszystko"
#: ../gladeui/glade-editor.c:1185
#: ../gladeui/glade-editor.c:1197
msgid "_Unselect All"
msgstr "Odznacz w_szystko"
#. Description
#: ../gladeui/glade-editor.c:1195
#: ../gladeui/glade-editor.c:1207
msgid "Property _Description:"
msgstr "_Opis właściwości:"
#. Translators: first %s is the project name, second is a widget name
#: ../gladeui/glade-editor.c:1297
#: ../gladeui/glade-editor.c:1309
#, c-format
msgid "%s - %s Properties"
msgstr "Właściwości „%s” — %s"
......@@ -1925,7 +1933,7 @@ msgstr "_Otwórz"
#. GtkInputPurpose enumeration value
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3088
#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1449 ../gladeui/glade-widget.c:1345
#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1449 ../gladeui/glade-widget.c:1349
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:549
msgid "Name"
msgstr "Nazwa"
......@@ -1999,7 +2007,7 @@ msgstr "Nazwa klasy:"
msgid "The object's unique identifier"
msgstr "Unikalny identyfikator obiektu"
#: ../gladeui/glade-editor-table.c:593 ../gladeui/glade-widget.c:1439
#: ../gladeui/glade-editor-table.c:593 ../gladeui/glade-widget.c:1443
msgid "Composite"
msgstr "Składanie"
......@@ -2008,7 +2016,7 @@ msgid "Whether this widget is a composite template"
msgstr "Określa, czy ten widżet jest szablonem składania"
#: ../gladeui/glade-inspector.c:196 ../gladeui/glade-project-properties.c:168
#: ../gladeui/glade-widget.c:1374
#: ../gladeui/glade-widget.c:1378
msgid "Project"
msgstr "Projekt"
......@@ -2249,114 +2257,114 @@ msgstr ""
msgid "Either --listen or --filename must be specified.\n"
msgstr "Należy podać opcję --listen lub --filename.\n"
#: ../gladeui/glade-project.c:958
#: ../gladeui/glade-project.c:1036
msgid "Whether project has been modified since it was last saved"
msgstr "Określa, czy projekt został zmodyfikowany od czasu ostatniego zapisu"
#: ../gladeui/glade-project.c:964
#: ../gladeui/glade-project.c:1042
msgid "Has Selection"
msgstr "Ma zaznaczenie"
#: ../gladeui/glade-project.c:965
#: ../gladeui/glade-project.c:1043
msgid "Whether project has a selection"
msgstr "Określa, czy projekt ma zaznaczenie"
#: ../gladeui/glade-project.c:971
#: ../gladeui/glade-project.c:1049
msgid "Path"
msgstr "Ścieżka"
#: ../gladeui/glade-project.c:972
#: ../gladeui/glade-project.c:1050
msgid "The filesystem path of the project"
msgstr "Ścieżka do pliku projektu"
#: ../gladeui/glade-project.c:978
#: ../gladeui/glade-project.c:1056
msgid "Read Only"
msgstr "Tylko do odczytu"
#: ../gladeui/glade-project.c:979
#: ../gladeui/glade-project.c:1057
msgid "Whether project is read-only"
msgstr "Określa, czy projekt jest tylko do odczytu"
#: ../gladeui/glade-project.c:985
#: ../gladeui/glade-project.c:1063
msgid "Add Item"
msgstr "Dodanie elementu"
#: ../gladeui/glade-project.c:986
#: ../gladeui/glade-project.c:1064
msgid "The current item to add to the project"
msgstr "Bieżący element do dodania do projektu"
#: ../gladeui/glade-project.c:992
#: ../gladeui/glade-project.c:1070
msgid "Pointer Mode"
msgstr "Tryb kursora"
#: ../gladeui/glade-project.c:993
#: ../gladeui/glade-project.c:1071
msgid "The currently effective GladePointerMode"
msgstr "Obecnie działający GladePointerMode"
#: ../gladeui/glade-project.c:1000
#: ../gladeui/glade-project.c:1078
msgid "Translation Domain"
msgstr "Domena tłumaczenia"
#: ../gladeui/glade-project.c:1001
#: ../gladeui/glade-project.c:1079
msgid "The project translation domain"
msgstr "Domena tłumaczenia projektu"
#: ../gladeui/glade-project.c:1007 ../gladeui/glade-widget.c:1397
#: ../gladeui/glade-project.c:1085 ../gladeui/glade-widget.c:1401
msgid "Template"
msgstr "Szablon"
#: ../gladeui/glade-project.c:1008
#: ../gladeui/glade-project.c:1086
msgid "The project's template widget, if any"
msgstr "Szablon widżetu projektu, jeśli jakiś jest"
#: ../gladeui/glade-project.c:1014
#: ../gladeui/glade-project.c:1092
msgid "Resource Path"
msgstr "Ścieżka do zasobu"
#: ../gladeui/glade-project.c:1015
#: ../gladeui/glade-project.c:1093
msgid "Path to load images and resources in Glade's runtime"
msgstr ""
"Ścieżka do wczytywania obrazów i zasobów podczas uruchamiania programu Glade"
#: ../gladeui/glade-project.c:1021 ../gladeui/glade-project-properties.ui.h:29
#: ../gladeui/glade-project.c:1099 ../gladeui/glade-project-properties.ui.h:29
msgid "License"
msgstr "Licencja"
#: ../gladeui/glade-project.c:1022
#: ../gladeui/glade-project.c:1100
msgid "License for this project, it will be added as a document level comment."
msgstr ""
"Licencja tego projektu. Zostanie dodana jako komentarz na poziomie dokumentu."
#: ../gladeui/glade-project.c:1028
#: ../gladeui/glade-project.c:1106
msgid "CSS Provider Path"
msgstr "Ścieżka dostawcy CSS"
#: ../gladeui/glade-project.c:1029
#: ../gladeui/glade-project.c:1107
msgid "Path to use as the custom CSS provider for this project."
msgstr "Ścieżka do użycia jako niestandardowy dostawca CSS dla tego projektu."
#: ../gladeui/glade-project.c:1126
#: ../gladeui/glade-project.c:1204
#, c-format
msgid "(internal %s)"
msgstr "(wewnętrzna %s)"
#: ../gladeui/glade-project.c:1131
#: ../gladeui/glade-project.c:1209
#, c-format
msgid "(%s child)"
msgstr "(element potomny %s)"
#: ../gladeui/glade-project.c:1133
#: ../gladeui/glade-project.c:1211
#, c-format
msgid "(template)"
msgstr "(szablon)"
#. translators: refers to a property named '%s' of widget '%s'
#: ../gladeui/glade-project.c:1141
#: ../gladeui/glade-project.c:1219
#, c-format
msgid "(%s of %s)"
msgstr "(właściwość %s widżetu %s)"
#: ../gladeui/glade-project.c:1502
#: ../gladeui/glade-project.c:1580
#, c-format
msgid ""
"Failed to load %s.\n"
......@@ -2366,17 +2374,17 @@ msgstr ""
"Następujące wymagane katalogi są niedostępne: %s"
#. translators: refers to project name '%s' that targets gtk version '%d.%d'
#: ../gladeui/glade-project.c:1874
#: ../gladeui/glade-project.c:1952
#, c-format
msgid "%s targets Gtk+ %d.%d"
msgstr "%s używa biblioteki GTK+ %d.%d"
#: ../gladeui/glade-project.c:1913
#: ../gladeui/glade-project.c:1991
msgid "Specially because there is an object that can not be build with type "
msgstr ""
"Ponieważ istnieje obiekt, który nie może zostać zbudowany za pomocą typu "
#: ../gladeui/glade-project.c:1918
#: ../gladeui/glade-project.c:1996
#, c-format
msgid ""
"Specially because there are %d objects that can not be build with types "
......@@ -2384,11 +2392,11 @@ msgstr ""
"Ponieważ istnieje %d obiektów, które nie mogą zostać zbudowane za pomocą "
"typów "
#: ../gladeui/glade-project.c:1925
#: ../gladeui/glade-project.c:2003
msgid " and "
msgstr " i "
#: ../gladeui/glade-project.c:1943
#: ../gladeui/glade-project.c:2021
#, c-format
msgid ""
"But this version of Glade is for GTK+ 3 only.\n"
......@@ -2401,7 +2409,7 @@ msgstr ""
"programu Glade 3.8 bez żadnych przestarzałych widżetów.\n"
"%s"
#: ../gladeui/glade-project.c:2004
#: ../gladeui/glade-project.c:2082
#, c-format
msgid ""
"An automatically saved version of `%s' is more recent.\n"
......@@ -2412,7 +2420,7 @@ msgstr ""
"\n"
"Wczytać automatycznie zapisaną wersję zamiast tego?"
#: ../gladeui/glade-project.c:2144
#: ../gladeui/glade-project.c:2222
#, c-format
msgid "%s document properties"
msgstr "Właściwości dokumentu „%s”"
......@@ -2425,7 +2433,7 @@ msgstr "Właściwości dokumentu „%s”"
#. * ugly messy code with comments in line breaks inside function calls).
#.
#. translators: refers to a widget in toolkit version '%s %d.%d' and a project targeting toolkit version '%s %d.%d'
#: ../gladeui/glade-project.c:3011
#: ../gladeui/glade-project.c:3089
#, c-format
msgid "This widget was introduced in %s %d.%d while project targets %s %d.%d"
msgstr ""
......@@ -2433,18 +2441,18 @@ msgstr ""
"biblioteki %s %d.%d"
#. translators: refers to a widget '[%s]' introduced in toolkit version '%s %d.%d'
#: ../gladeui/glade-project.c:3015
#: ../gladeui/glade-project.c:3093
#, c-format
msgid "[%s] Object class '<b>%s</b>' was introduced in %s %d.%d\n"
msgstr ""
"[%s] Klasa obiektów „<b>%s</b>” została wprowadzona w bibliotece %s %d.%d\n"
#: ../gladeui/glade-project.c:3017
#: ../gladeui/glade-project.c:3095
msgid "This widget is deprecated"
msgstr "Ten widżet jest przestarzały"
#. translators: refers to a widget '[%s]' loaded from toolkit version '%s %d.%d'
#: ../gladeui/glade-project.c:3020
#: ../gladeui/glade-project.c:3098
#, c-format
msgid "[%s] Object class '<b>%s</b>' from %s %d.%d is deprecated\n"
msgstr ""
......@@ -2452,7 +2460,7 @@ msgstr ""
#. translators: refers to a property in toolkit version '%s %d.%d'
#. * and a project targeting toolkit version '%s %d.%d'
#: ../gladeui/glade-project.c:3025
#: ../gladeui/glade-project.c:3103
#, c-format
msgid "This property was introduced in %s %d.%d while project targets %s %d.%d"
msgstr ""
......@@ -2460,7 +2468,7 @@ msgstr ""
"biblioteki %s %d.%d"
#. translators: refers to a property '%s' of widget '[%s]' in toolkit version '%s %d.%d'
#: ../gladeui/glade-project.c:3029
#: ../gladeui/glade-project.c:3107
#, c-format
msgid ""
"[%s] Property '<b>%s</b>' of object class '<b>%s</b>' was introduced in %s "
......@@ -2470,7 +2478,7 @@ msgstr ""
"w bibliotece %s %d.%d\n"
#. translators: refers to a property '%s' of widget '[%s]' in toolkit version '%s %d.%d'
#: ../gladeui/glade-project.c:3033
#: ../gladeui/glade-project.c:3111
#, c-format
msgid ""
"[%s] Packing property '<b>%s</b>' of object class '<b>%s</b>' was introduced "
......@@ -2479,12 +2487,12 @@ msgstr ""
"[%s] Właściwość pakująca „<b>%s</b>” klasy obiektów „<b>%s</b>” została "
"wprowadzona w bibliotece %s %d.%d\n"
#: ../gladeui/glade-project.c:3036
#: ../gladeui/glade-project.c:3114
msgid "This property is deprecated"
msgstr "Ta właściwość jest przestarzała"
#. translators: refers to a property '%s' of widget '[%s]'
#: ../gladeui/glade-project.c:3039
#: ../gladeui/glade-project.c:3117
#, c-format
msgid "[%s] Property '<b>%s</b>' of object class '<b>%s</b>' is deprecated\n"
msgstr ""
......@@ -2492,7 +2500,7 @@ msgstr ""
#. translators: refers to a signal in toolkit version '%s %d.%d'
#. * and a project targeting toolkit version '%s %d.%d'
#: ../gladeui/glade-project.c:3043
#: ../gladeui/glade-project.c:3121
#, c-format
msgid "This signal was introduced in %s %d.%d while project targets %s %d.%d"
msgstr ""
......@@ -2500,7 +2508,7 @@ msgstr ""
"biblioteki %s %d.%d"
#. translators: refers to a signal '%s' of widget '[%s]' in toolkit version '%s %d.%d'
#: ../gladeui/glade-project.c:3047
#: ../gladeui/glade-project.c:3125
#, c-format
msgid ""
"[%s] Signal '<b>%s</b>' of object class '<b>%s</b>' was introduced in %s %d."
......@@ -2509,75 +2517,75 @@ msgstr ""
"[%s] Sygnał „<b>%s</b>” klasy obiektów „<b>%s</b>” został wprowadzony "
"w bibliotece %s %d.%d\n"
#: ../gladeui/glade-project.c:3050
#: ../gladeui/glade-project.c:3128
msgid "This signal is deprecated"
msgstr "Ten sygnał jest przestarzały"
#. translators: refers to a signal '%s' of widget '[%s]'
#: ../gladeui/glade-project.c:3053
#: ../gladeui/glade-project.c:3131
#, c-format
msgid "[%s] Signal '<b>%s</b>' of object class '<b>%s</b>' is deprecated\n"
msgstr "[%s] Sygnał „<b>%s</b>” klasy obiektów „<b>%s</b>” jest przestarzały\n"
#: ../gladeui/glade-project.c:3350
#: ../gladeui/glade-project.c:3428
msgid "Details"
msgstr "Szczegóły"
#: ../gladeui/glade-project.c:3367
#: ../gladeui/glade-project.c:3445
#, c-format
msgid "Project \"%s\" has errors. Save anyway?"
msgstr "Projekt „%s” ma błędy. Zapisać mimo to?"
#: ../gladeui/glade-project.c:3368
#: ../gladeui/glade-project.c:3446
#, c-format
msgid "Project \"%s\" has deprecated widgets and/or version mismatches."
msgstr "Projekt „%s” ma przestarzałe widżety lub niezgodność wersji."
#: ../gladeui/glade-project.c:3393
#: ../gladeui/glade-project.c:3471
#, c-format
msgid "Object %s is a class template but this is not supported in gtk+ %d.%d"
msgstr "Obiekt %s jest szablonem klasy, ale nie jest obsługiwany w GTK+ %d.%d"
#: ../gladeui/glade-project.c:3408
#: ../gladeui/glade-project.c:3486
#, c-format
msgid "Object %s has unrecognized type %s\n"
msgstr "Obiekt %s ma nierozpoznany typ %s\n"
#: ../gladeui/glade-project.c:4874
#: ../gladeui/glade-project.c:4952
#, c-format
msgid "Unsaved %i"
msgstr "Niezapisany %i"
#: ../gladeui/glade-project.c:5173 ../gladeui/glade-project.c:5224
#: ../gladeui/glade-project.c:5381
#: ../gladeui/glade-project.c:5251 ../gladeui/glade-project.c:5302
#: ../gladeui/glade-project.c:5459
msgid "No widget selected."
msgstr "Nie zaznaczono widżetu."
#: ../gladeui/glade-project.c:5189
#: ../gladeui/glade-project.c:5267
msgid "Unable to copy unrecognized widget type."
msgstr "Nie można skopiować nierozpoznanego typu widżetu."
#: ../gladeui/glade-project.c:5221
#: ../gladeui/glade-project.c:5299
msgid "Unable to cut unrecognized widget type"
msgstr "Nie można wyciąć nierozpoznanego typu widżetu"
#: ../gladeui/glade-project.c:5273
#: ../gladeui/glade-project.c:5351
msgid "Unable to paste to the selected parent"
msgstr "Nie można wkleić do zaznaczonego elementu nadrzędnego"
#: ../gladeui/glade-project.c:5284
#: ../gladeui/glade-project.c:5362
msgid "Unable to paste to multiple widgets"
msgstr "Nie można wkleić do wielu widżetów"
#: ../gladeui/glade-project.c:5294
#: ../gladeui/glade-project.c:5372
msgid "No widget on the clipboard"
msgstr "Brak widżetu w schowku"
#: ../gladeui/glade-project.c:5339
#: ../gladeui/glade-project.c:5417
msgid "Only one widget can be pasted at a time to this container"
msgstr "Tylko jeden widżet na raz może być wklejany do tego kontenera"
#: ../gladeui/glade-project.c:5351
#: ../gladeui/glade-project.c:5429
msgid "Insufficient amount of placeholders in target container"
msgstr ""
"Niewystarczająca liczba elementów zastępowalnych w kontenerze docelowym"
......@@ -2747,7 +2755,7 @@ msgstr "Dane użytkownika"
msgid "The user data for this signal"
msgstr "Dane użytkownika dla tego sygnału"
#: ../gladeui/glade-signal.c:203 ../gladeui/glade-widget.c:1429
#: ../gladeui/glade-signal.c:203 ../gladeui/glade-widget.c:1433
msgid "Support Warning"
msgstr "Ostrzeżenie obsługi"
......@@ -2849,7 +2857,7 @@ msgstr "Wskaźnik do struktury GladeWidgetActionClass"
msgid "Whether this action is sensitive"
msgstr "Określa, czy to działanie jest aktywne"
#: ../gladeui/glade-widget-action.c:197 ../gladeui/glade-widget.c:1434
#: ../gladeui/glade-widget-action.c:197 ../gladeui/glade-widget.c:1438
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:935
msgid "Visible"
msgstr "Widoczność"
......@@ -2945,146 +2953,146 @@ msgstr "Odpytywanie"
msgid "Whether the adaptor should query the use or not"
msgstr "Określa, czy adapter ma odpytywać użycie"
#: ../gladeui/glade-widget.c:1346
#: ../gladeui/glade-widget.c:1350
msgid "The name of the widget"
msgstr "Nazwa widżetu"
#: ../gladeui/glade-widget.c:1350
#: ../gladeui/glade-widget.c:1354
msgid "Internal name"
msgstr "Nazwa wewnętrzna"
#: ../gladeui/glade-widget.c:1351
#: ../gladeui/glade-widget.c:1355
msgid "The internal name of the widget"
msgstr "Nazwa wewnętrzna widżetu"
#: ../gladeui/glade-widget.c:1355
#: ../gladeui/glade-widget.c:1359
msgid "Anarchist"
msgstr "Anarchista"
#: ../gladeui/glade-widget.c:1356
#: ../gladeui/glade-widget.c:1360
msgid ""
"Whether this composite child is an ancestral child or an anarchist child"
msgstr ""
"Określa, czy złożony element potomny jest dziedziczny, czy anarchistyczny"
#: ../gladeui/glade-widget.c:1362
#: ../gladeui/glade-widget.c:1366
msgid "Object"
msgstr "Obiekt"
#: ../gladeui/glade-widget.c:1363
#: ../gladeui/glade-widget.c:1367
msgid "The object associated"
msgstr "Obiekt powiązany"
#: ../gladeui/glade-widget.c:1368
#: ../gladeui/glade-widget.c:1372
msgid "Adaptor"
msgstr "Adapter"
#: ../gladeui/glade-widget.c:1369
#: ../gladeui/glade-widget.c:1373
msgid "The class adaptor for the associated widget"
msgstr "Adapter klasy dla powiązanego widżetu"
#: ../gladeui/glade-widget.c:1375
#: ../gladeui/glade-widget.c:1379
msgid "The glade project that this widget belongs to"
msgstr "Projekt Glade, do którego ten widżet należy"
#: ../gladeui/glade-widget.c:1382
#: ../gladeui/glade-widget.c:1386
msgid "A list of GladeProperties"
msgstr "Lista właściwości Glade"
#. GtkResizeMode enumeration value
#: ../gladeui/glade-widget.c:1386 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:365
#: ../gladeui/glade-widget.c:1390 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:365
msgid "Parent"
msgstr "Rodzic"
#: ../gladeui/glade-widget.c:1387
#: ../gladeui/glade-widget.c:1391
msgid "A pointer to the parenting GladeWidget"
msgstr "Wskaźnik do rodzicielskiego obiektu GladeWidget"
#: ../gladeui/glade-widget.c:1392
#: ../gladeui/glade-widget.c:1396
msgid "Internal Name"
msgstr "Nazwa wewnętrzna"
#: ../gladeui/glade-widget.c:1393
#: ../gladeui/glade-widget.c:1397
msgid "A generic name prefix for internal widgets"
msgstr "Ogólny przedrostek nazwy dla widżetów wewnętrznych"
#: ../gladeui/glade-widget.c:1398
#: ../gladeui/glade-widget.c:1402
msgid "A GladeWidget template to base a new widget on"
msgstr "Szablon GladeWidget, na którym opierać nowe widżety"
#: ../gladeui/glade-widget.c:1403
#: ../gladeui/glade-widget.c:1407
msgid "Exact Template"
msgstr "Dokładny szablon"
#: ../gladeui/glade-widget.c:1405
#: ../gladeui/glade-widget.c:1409
msgid "Whether we are creating an exact duplicate when using a template"
msgstr "Określa, czy tworzyć dokładny duplikat podczas używania szablonu"
#: ../gladeui/glade-widget.c:1409
#: ../gladeui/glade-widget.c:1413
msgid "Reason"
msgstr "Przyczyna"
#: ../gladeui/glade-widget.c:1410
#: ../gladeui/glade-widget.c:1414
msgid "A GladeCreateReason for this creation"
msgstr "GladeCreateReason dla tego utworzenia"
#: ../gladeui/glade-widget.c:1417
#: ../gladeui/glade-widget.c:1421
msgid "Toplevel Width"
msgstr "Szerokość najwyższego poziomu"
#: ../gladeui/glade-widget.c:1418
#: ../gladeui/glade-widget.c:1422
msgid "The width of the widget when toplevel in the GladeDesignLayout"
msgstr ""
"Szerokość widżetu, gdy jest elementem najwyższego poziomu w GladeDesignLayout"
#: ../gladeui/glade-widget.c:1423
#: ../gladeui/glade-widget.c:1427
msgid "Toplevel Height"
msgstr "Wysokość najwyższego poziomu"
#: ../gladeui/glade-widget.c:1424
#: ../gladeui/glade-widget.c:1428
msgid "The height of the widget when toplevel in the GladeDesignLayout"
msgstr ""
"Wysokość widżetu, gdy jest elementem najwyższego poziomu w GladeDesignLayout"
#: ../gladeui/glade-widget.c:1430
#: ../gladeui/glade-widget.c:1434
msgid "A warning string about version mismatches"
msgstr "Ciąg ostrzeżenia o niezgodności wersji"
#: ../gladeui/glade-widget.c:1435
#: ../gladeui/glade-widget.c:1439
msgid "Wether the widget is visible or not"
msgstr "Określa, czy widżet jest widoczny"
#: ../gladeui/glade-widget.c:1440
#: ../gladeui/glade-widget.c:1444
msgid "Whether this widget is the template for a composite widget"
msgstr "Określa, czy ten widżet jest szablonem dla złożonego widżetu"
#: ../gladeui/glade-widget.c:2746 ../plugins/gtk+/glade-gtk-widget.c:1032
#: ../gladeui/glade-widget.c:2749 ../plugins/gtk+/glade-gtk-widget.c:1032
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk-widget.c:1096
msgid "(unnamed)"
msgstr "(bez nazwy)"
#: ../gladeui/glade-widget.c:4835
#: ../gladeui/glade-widget.c:4838
msgid "Template classes are only usable in GTK+ 3.10 and later."
msgstr "Klas szablonu można używać tylko w GTK+ 3.10 i nowszych."
#: ../gladeui/glade-widget.c:4843
#: ../gladeui/glade-widget.c:4846
#, c-format
msgid "Object has unrecognized type %s"
msgstr "Obiekt ma nierozpoznany typ %s"
#: ../gladeui/glade-widget.c:4909
#: ../gladeui/glade-widget.c:4912
msgid "Property has versioning problems: "
msgstr "Właściwość ma błąd wersji: "
#: ../gladeui/glade-widget.c:4911
#: ../gladeui/glade-widget.c:4914
msgid "Some properties have versioning problems: "
msgstr "Niektóre właściwości mają błędy wersji: "
#: ../gladeui/glade-widget.c:4931
#: ../gladeui/glade-widget.c:4934
msgid "Signal has versioning problems: "
msgstr "Sygnał ma błąd wersji: "
#: ../gladeui/glade-widget.c:4933
#: ../gladeui/glade-widget.c:4936
msgid "Some signals have versioning problems: "
msgstr "Niektóre sygnały mają błędy wersji: "
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!