Commit f9860038 authored by Luna Jernberg's avatar Luna Jernberg Committed by Administrator
Browse files

Update Swedish translation

parent f9cd16ff
Pipeline #253844 failed with stages
in 2 minutes and 26 seconds
......@@ -6,13 +6,14 @@
# Josef Andersson <josef.andersson@fripost.org>, 2015.
# Anders Jonsson <anders.jonsson@norsjovallen.se>, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020.
# Sebastian Rasmussen <sebras@gmail.com>, 2016, 2017.
# Luna Jernberg <droidbittin@gmail.com>, 2020.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: glade\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/glade/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2020-09-12 22:59+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-09-14 14:28+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2020-11-28 15:57+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-12-01 16:48+0100\n"
"Last-Translator: Anders Jonsson <anders.jonsson@norsjovallen.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"Language: sv\n"
......@@ -20,11 +21,11 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 2.4.1\n"
"X-Generator: Poedit 2.4.2\n"
"X-Project-Style: gnome\n"
#: data/org.gnome.Glade.desktop.in.in:3 data/org.gnome.Glade.appdata.xml.in:6
#: src/main.c:43 src/glade.glade:261
#: src/main.c:44 src/glade.glade:261
msgid "Glade"
msgstr "Glade"
......@@ -72,245 +73,245 @@ msgstr ""
"Genom att använda GtkBuilder kan Glade XML-filer användas i flertalet "
"programmeringsspråk som C, C++, C#, Vala, Java, Perl, Python och andra."
#: src/glade-window.c:50
#: src/glade-window.c:51
msgid "[Read Only]"
msgstr "[Skrivskyddad]"
#: src/glade-window.c:181
#: src/glade-window.c:182
msgid "User Interface Designer"
msgstr "Användargränssnittsbyggare"
#: src/glade-window.c:428 src/glade-window.c:435
#: src/glade-window.c:429 src/glade-window.c:436
msgid "the last action"
msgstr "senaste åtgärden"
#: src/glade-window.c:429
#: src/glade-window.c:430
#, c-format
msgid "Undo: %s"
msgstr "Ångra: %s"
#: src/glade-window.c:436
#: src/glade-window.c:437
#, c-format
msgid "Redo: %s"
msgstr "Gör om: %s"
#: src/glade-window.c:461
#: src/glade-window.c:462
#, c-format
msgid "Autosaving '%s'"
msgstr "Sparar ”%s” automatiskt"
#: src/glade-window.c:466
#: src/glade-window.c:467
#, c-format
msgid "Error autosaving '%s'"
msgstr "Fel vid automatiskt sparande av ”%s”"
#: src/glade-window.c:688
#: src/glade-window.c:689
msgid "Open…"
msgstr "Öppna…"
#: src/glade-window.c:722
#: src/glade-window.c:723
#, c-format
msgid "Project %s is still loading."
msgstr "Projektet %s läses fortfarande in."
#: src/glade-window.c:741
#: src/glade-window.c:742
msgid "Failed to backup existing file, continue saving?"
msgstr "Misslyckades med att säkerhetskopiera fil, fortsätt att spara?"
#: src/glade-window.c:756
#: src/glade-window.c:757
#, c-format
msgid "Failed to save %s: %s"
msgstr "Misslyckades med att spara %s: %s"
#: src/glade-window.c:795
#: src/glade-window.c:796
#, c-format
msgid "The file %s has been modified since reading it"
msgstr "Filen %s har ändrats sedan den lästes in"
#: src/glade-window.c:799
#: src/glade-window.c:800
msgid "If you save it, all the external changes could be lost. Save it anyway?"
msgstr ""
"Om du sparar den kan alla externa ändringar gå förlorade. Spara den ändå?"
#: src/glade-window.c:804
#: src/glade-window.c:805
msgid "_Save Anyway"
msgstr "_Spara ändå"
#: src/glade-window.c:812
#: src/glade-window.c:813
msgid "_Don't Save"
msgstr "Spara _inte"
#: src/glade-window.c:845
#: src/glade-window.c:846
#, c-format
msgid "Project '%s' saved"
msgstr "Projektet ”%s” sparades"
#: src/glade-window.c:876
#: src/glade-window.c:877
msgid "Save As…"
msgstr "Spara som…"
#: src/glade-window.c:940
#: src/glade-window.c:941
#, c-format
msgid "Could not save the file %s"
msgstr "Kunde inte spara filen %s"
#: src/glade-window.c:944
#: src/glade-window.c:945
msgid "You do not have the permissions necessary to save the file."
msgstr "Du har inte nödvändiga rättigheter för att spara filen."
#: src/glade-window.c:966
#: src/glade-window.c:967
#, c-format
msgid "Could not save file %s. Another project with that path is open."
msgstr ""
"Kunde inte spara filen %s. Ett annat projekt med den sökvägen är öppnat."
#: src/glade-window.c:994
#: src/glade-window.c:995
msgid "No open projects to save"
msgstr "Inga öppna projekt att spara"
#: src/glade-window.c:1027
#: src/glade-window.c:1028
#, c-format
msgid "Save changes to project \"%s\" before closing?"
msgstr "Spara ändringar i projektet ”%s” innan stängning?"
#: src/glade-window.c:1035
#: src/glade-window.c:1036
msgid "Your changes will be lost if you don't save them."
msgstr "Dina ändringar kommer att gå förlorade om du inte sparar dem."
#: src/glade-window.c:1039
#: src/glade-window.c:1040
msgid "Close _without Saving"
msgstr "Stäng _utan att spara"
#: src/glade-window.c:1040 src/glade-window.c:1725 src/glade-preferences.c:237
#: gladeui/glade-editor.c:794 gladeui/glade-editor.c:1153
#: gladeui/glade-editor-property.c:1776 gladeui/glade-editor-property.c:2084
#: gladeui/glade-editor-property.c:2281 gladeui/glade-editor-property.c:3217
#: gladeui/glade-editor-property.c:3325 gladeui/glade-editor-property.c:3336
#: gladeui/glade-editor-property.c:3647 gladeui/glade-utils.c:483
#: plugins/gtk+/glade-accels.c:523 plugins/gtk+/glade-attributes.c:1062
#: src/glade-window.c:1041 src/glade-window.c:1724 src/glade-preferences.c:237
#: gladeui/glade-editor.c:793 gladeui/glade-editor.c:1152
#: gladeui/glade-editor-property.c:1774 gladeui/glade-editor-property.c:2082
#: gladeui/glade-editor-property.c:2279 gladeui/glade-editor-property.c:3215
#: gladeui/glade-editor-property.c:3323 gladeui/glade-editor-property.c:3334
#: gladeui/glade-editor-property.c:3645 gladeui/glade-utils.c:494
#: plugins/gtk+/glade-accels.c:523 plugins/gtk+/glade-attributes.c:1063
msgid "_Cancel"
msgstr "_Avbryt"
#: src/glade-window.c:1041 src/glade.glade:685 gladeui/glade-utils.c:486
#: src/glade-window.c:1042 src/glade.glade:685 gladeui/glade-utils.c:497
msgid "_Save"
msgstr "_Spara"
#: src/glade-window.c:1072
#: src/glade-window.c:1073
msgid "Save…"
msgstr "Spara…"
#: src/glade-window.c:1632
#: src/glade-window.c:1631
msgid "Could not create a new project."
msgstr "Kunde inte skapa nytt projekt."
#: src/glade-window.c:1693
#: src/glade-window.c:1692
#, c-format
msgid "The project %s has unsaved changes"
msgstr "Projektet %s har osparade ändringar"
#: src/glade-window.c:1698
#: src/glade-window.c:1697
msgid "If you reload it, all unsaved changes could be lost. Reload it anyway?"
msgstr ""
"Om du läser om det kommer alla osparade ändringar att gå förlorade. Läs om "
"det ändå?"
#: src/glade-window.c:1708
#: src/glade-window.c:1707
#, c-format
msgid "The project file %s has been externally modified"
msgstr "Projektfilen %s har ändrats externt"
#: src/glade-window.c:1713
#: src/glade-window.c:1712
msgid "Do you want to reload the project?"
msgstr "Vill du läsa om projektet?"
#: src/glade-window.c:1719
#: src/glade-window.c:1718
msgid "_Reload"
msgstr "_Läs om"
#: src/glade-window.c:2265
#: src/glade-window.c:2269
msgid "Hello, I will show you what's new in Glade"
msgstr "Hej, jag kommer visa dig vad som är nytt i Glade"
#: src/glade-window.c:2266
#: src/glade-window.c:2270
msgid "The menubar and toolbar were merged in the headerbar"
msgstr "Menyraden och verktygsfältet slogs samman till rubrikraden"
#: src/glade-window.c:2268
#: src/glade-window.c:2272
msgid "You can open a project"
msgstr "Du kan öppna ett projekt"
#: src/glade-window.c:2269
#: src/glade-window.c:2273
msgid "find recently used"
msgstr "hitta de senast använda"
#: src/glade-window.c:2270
#: src/glade-window.c:2274
msgid "or create a new one"
msgstr "eller skapa ett nytt"
#: src/glade-window.c:2274
#: src/glade-window.c:2278
msgid "Undo"
msgstr "Ångra"
#: src/glade-window.c:2275
#: src/glade-window.c:2279
msgid "Redo"
msgstr "Gör om"
#: src/glade-window.c:2276
#: src/glade-window.c:2280
msgid "Project switcher"
msgstr "Projektväxlare"
#: src/glade-window.c:2278
#: src/glade-window.c:2282
msgid "and Save button are directly accessible in the headerbar"
msgstr "och knappen Spara är direkt åtkomliga i rubrikraden"
#: src/glade-window.c:2279
#: src/glade-window.c:2283
msgid "just like Save As"
msgstr "precis som Spara som"
#: src/glade-window.c:2280
#: src/glade-window.c:2284
msgid "project properties"
msgstr "projektegenskaper"
#: src/glade-window.c:2281
#: src/glade-window.c:2285
msgid "and less commonly used actions"
msgstr "och mer sällan använda åtgärder"
#: src/glade-window.c:2283
#: src/glade-window.c:2287
msgid "The object inspector took the palette's place"
msgstr "Objektinspektören tog palettens plats"
#: src/glade-window.c:2284
#: src/glade-window.c:2288
msgid "To free up space for the property editor"
msgstr "För att frigöra utrymme för egenskapsredigeraren"
#: src/glade-window.c:2286
#: src/glade-window.c:2290
msgid "The palette was replaced with a new object chooser"
msgstr "Paletten ersattes med en ny objektväljare"
#: src/glade-window.c:2287
#: src/glade-window.c:2291
msgid "Where you can search all supported classes"
msgstr "Där du kan söka alla klasser som stöds"
#: src/glade-window.c:2288
#: src/glade-window.c:2292
msgid "investigate GTK+ object groups"
msgstr "utforska GTK+-objektgrupper"
#: src/glade-window.c:2289
#: src/glade-window.c:2293
msgid "and find classes introduced by other libraries"
msgstr "och hitta klasser som introduceras av andra bibliotek"
#: src/glade-window.c:2291
#: src/glade-window.c:2295
msgid ""
"OK, now that we are done with the overview, let's start with the new workflow"
msgstr ""
"OK, nu då vi är färdiga med överblicken kan vi starta med det nya "
"arbetsflödet"
#: src/glade-window.c:2293
#: src/glade-window.c:2297
msgid "First of all, create a new project"
msgstr "Skapa först ett nytt projekt"
#: src/glade-window.c:2294
#: src/glade-window.c:2298
msgid ""
"OK, now add a GtkWindow using the new widget chooser or by double clicking "
"on the workspace"
......@@ -318,35 +319,35 @@ msgstr ""
"OK, lägg nu till ett GtkWindow med den nya komponentväljaren eller genom att "
"dubbelklicka på arbetsytan"
#: src/glade-window.c:2295
#: src/glade-window.c:2299
msgid "Excellent!"
msgstr "Utmärkt!"
#: src/glade-window.c:2296
#: src/glade-window.c:2300
msgid ""
"BTW, did you know you can double click on any placeholder to create widgets?"
msgstr ""
"Visste du förresten att du kan dubbelklicka på en platshållare för att skapa "
"komponenter?"
#: src/glade-window.c:2297
#: src/glade-window.c:2301
msgid "Try adding a grid"
msgstr "Prova att lägga till ett rutnät"
#: src/glade-window.c:2298
#: src/glade-window.c:2302
msgid "and a button"
msgstr "och en knapp"
#: src/glade-window.c:2300
#: src/glade-window.c:2304
msgid "Quite easy! Isn't it?"
msgstr "Ganska enkelt! Eller hur?"
#: src/glade-window.c:2301
#: src/glade-window.c:2305
msgid "Enjoy!"
msgstr "Ha det så bra!"
#. translators: Primary message of a dialog used to notify the user about the survey
#: src/glade-window.c:2515
#: src/glade-window.c:2526
msgid ""
"We are conducting a user survey\n"
" would you like to take it now?"
......@@ -355,46 +356,46 @@ msgstr ""
" vill du gå igenom den nu?"
#. translators: Secondary text of a dialog used to notify the user about the survey
#: src/glade-window.c:2519
#: src/glade-window.c:2530
msgid "If not, you can always find it in the Help menu."
msgstr "Om inte kan du alltid finna den i Hjälp-menyn."
#: src/glade-window.c:2521
#: src/glade-window.c:2532
msgid "_Do not show this dialog again"
msgstr "_Visa inte denna dialog igen"
#. translators: Text to show in the statusbar if the user did not completed the survey and choose not to show the notification dialog again
#: src/glade-window.c:2542
#: src/glade-window.c:2553
msgid "Go to Help -> Registration & User Survey and complete our survey!"
msgstr ""
"Gå till hjälp -> Registrering och användarundersökning och gör vår "
"undersökning!"
#: src/main.c:52
#: src/main.c:53
msgid "Output version information and exit"
msgstr "Skriv ut versionsinformation och avsluta"
#: src/main.c:55
#: src/main.c:56
msgid "Disable Devhelp integration"
msgstr "Inaktivera integration med Devhelp"
#: src/main.c:57
#: src/main.c:58
msgid "be verbose"
msgstr "var informativ"
#: src/main.c:142
#: src/main.c:147
#, c-format
msgid "Unable to open '%s', the file does not exist.\n"
msgstr "Kunde inte öppna ”%s”, filen finns inte.\n"
#: src/main.c:170
#: src/main.c:175
msgid ""
"gmodule support not found. gmodule support is required for glade to work"
msgstr ""
"stöd för gmodule hittades inte. Stöd för gmodule krävs för att glade ska "
"fungera"
#: src/main.c:188
#: src/main.c:193
msgid "Create or edit user interface designs for GTK+ or GNOME applications."
msgstr "Skapa eller redigera användargränssnitt för GTK+ eller GNOME-program."
......@@ -466,7 +467,7 @@ msgstr "_Utvecklarreferens"
msgid "Interactive Intro"
msgstr "Interaktiv introduktion"
#: src/glade.glade:173
#: src/glade.glade:184
msgid "Preferences"
msgstr "Inställningar"
......@@ -486,7 +487,7 @@ msgstr ""
"Vila i frid Guido Macchi</small>"
#: src/glade.glade:592 src/glade-preferences.c:239
#: gladeui/glade-editor-property.c:2282 gladeui/glade-utils.c:486
#: gladeui/glade-editor-property.c:2280 gladeui/glade-utils.c:497
msgid "_Open"
msgstr "_Öppna"
......@@ -697,7 +698,7 @@ msgstr "Slutförd och inskickad!"
msgid "Glade Registration & User Survey"
msgstr "Glade registrering och användarundersökning"
#: src/glade-registration.glade:63 gladeui/glade-editor-property.c:1380
#: src/glade-registration.glade:63 gladeui/glade-editor-property.c:1378
msgid "_Close"
msgstr "_Stäng"
......@@ -1379,70 +1380,70 @@ msgstr ""
"Fel vid öppnandet av %s för att skriva privat data (%s).\n"
"Ingen privat data kommer att sparas i den här sessionen"
#: gladeui/glade-base-editor.c:592
#: gladeui/glade-base-editor.c:591
#, c-format
msgid "Setting object type on %s to %s"
msgstr "Ställer in objekttyp på %s till %s"
#: gladeui/glade-base-editor.c:755
#: gladeui/glade-base-editor.c:754
#, c-format
msgid "Add a %s to %s"
msgstr "Lägg till en %s till %s"
#: gladeui/glade-base-editor.c:848 gladeui/glade-command.c:1225
#: gladeui/glade-base-editor.c:847 gladeui/glade-command.c:1226
#, c-format
msgid "Add %s"
msgstr "Lägg till %s"
#: gladeui/glade-base-editor.c:880
#: gladeui/glade-base-editor.c:879
#, c-format
msgid "Add child %s"
msgstr "Lägg till barnet %s"
#: gladeui/glade-base-editor.c:972
#: gladeui/glade-base-editor.c:971
#, c-format
msgid "Delete %s child from %s"
msgstr "Ta bort %s-barnet från %s"
#: gladeui/glade-base-editor.c:1101
#: gladeui/glade-base-editor.c:1100
#, c-format
msgid "Reorder %s's children"
msgstr "Arrangera om barnet för %s"
#: gladeui/glade-base-editor.c:1588 plugins/gtk+/gtk+.xml:260
#: gladeui/glade-base-editor.c:1587 plugins/gtk+/gtk+.xml:260
#: plugins/gtk+/gtk+.xml:957 plugins/gtk+/gtk+.xml:1323
#: plugins/gtk+/glade-about-dialog-editor.ui:316
#: plugins/gtk+/glade-tool-button-editor.ui:86
msgid "Label"
msgstr "Etikett"
#: gladeui/glade-base-editor.c:1603 gladeui/glade-widget-adaptor.c:1468
#: gladeui/glade-base-editor.c:1602 gladeui/glade-widget-adaptor.c:1468
#: plugins/gtk+/glade-eprop-enum-int.c:70
#: plugins/gtk+/glade-eprop-enum-int.c:71
msgid "Type"
msgstr "Typ"
#: gladeui/glade-base-editor.c:1631 plugins/gtk+/gtk+.xml:584
#: gladeui/glade-base-editor.c:1630 plugins/gtk+/gtk+.xml:584
msgid "Container"
msgstr "Behållare"
#: gladeui/glade-base-editor.c:1632
#: gladeui/glade-base-editor.c:1631
msgid "The container object this editor is currently editing"
msgstr "Behållarobjektet som denna redigerare för närvarande redigerar"
#. Name
#. translators: The unique identifier of an object in the project
#: gladeui/glade-base-editor.c:1919 gladeui/glade-editor-table.c:315
#: gladeui/glade-base-editor.c:1918 gladeui/glade-editor-table.c:315
#: gladeui/glade-editor-table.c:599
msgid "ID:"
msgstr "ID:"
#. Type
#: gladeui/glade-base-editor.c:1939 plugins/gtk+/glade-window-editor.ui:553
#: gladeui/glade-base-editor.c:1938 plugins/gtk+/glade-window-editor.ui:553
msgid "Type:"
msgstr "Typ:"
#: gladeui/glade-base-editor.c:2157
#: gladeui/glade-base-editor.c:2156
msgid ""
"<big><b>Tips:</b></big>\n"
" * Right-click over the treeview to add items.\n"
......@@ -1544,150 +1545,150 @@ msgstr "En post"
msgid "User templates"
msgstr "Användarmallar"
#: gladeui/glade-command.c:427 gladeui/glade-command.c:485
#: gladeui/glade-command.c:428 gladeui/glade-command.c:486
#, c-format
msgid "Enabling property %s on widget %s"
msgstr "Aktivera egenskapen %s på komponenten %s"
#: gladeui/glade-command.c:432 gladeui/glade-command.c:490
#: gladeui/glade-command.c:433 gladeui/glade-command.c:491
#, c-format
msgid "Disabling property %s on widget %s"
msgstr "Inaktiverar egenskapen %s på komponenten %s"
#: gladeui/glade-command.c:785
#: gladeui/glade-command.c:786
#, c-format
msgid "Setting multiple properties"
msgstr "Ställer in flera egenskaper"
#: gladeui/glade-command.c:797 gladeui/glade-editor-property.c:3713
#: gladeui/glade-command.c:798 gladeui/glade-editor-property.c:3711
#, c-format
msgid "Setting %s of %s"
msgstr "Ställer in %s av %s"
#: gladeui/glade-command.c:803 gladeui/glade-editor-property.c:3421
#: gladeui/glade-command.c:804 gladeui/glade-editor-property.c:3419
#, c-format
msgid "Setting %s of %s to %s"
msgstr "Ställer in %s av %s till %s"
#: gladeui/glade-command.c:1060 gladeui/glade-command.c:1089
#: gladeui/glade-command.c:1061 gladeui/glade-command.c:1090
#, c-format
msgid "Renaming %s to %s"
msgstr "Byter namn på %s till %s"
#: gladeui/glade-command.c:1226 gladeui/glade-command.c:1836
#: gladeui/glade-command.c:1862 gladeui/glade-command.c:1965
#: gladeui/glade-command.c:2007
#: gladeui/glade-command.c:1227 gladeui/glade-command.c:1872
#: gladeui/glade-command.c:1898 gladeui/glade-command.c:2001
#: gladeui/glade-command.c:2043
msgid "multiple"
msgstr "flera"
#: gladeui/glade-command.c:1373
#: gladeui/glade-command.c:1374
msgid "You cannot remove a widget internal to a composite widget."
msgstr "Du kan inte ta bort en komponent intern för en sammansatt komponent."
#: gladeui/glade-command.c:1380
#: gladeui/glade-command.c:1381
#, c-format
msgid "%s is locked by %s, edit %s first."
msgstr "%s är låst av %s, redigera %s först."
#: gladeui/glade-command.c:1398
#: gladeui/glade-command.c:1399
#, c-format
msgid "Remove %s"
msgstr "Ta bort %s"
#: gladeui/glade-command.c:1401
#: gladeui/glade-command.c:1402
msgid "Remove multiple"
msgstr "Ta bort flera"
#: gladeui/glade-command.c:1808
#: gladeui/glade-command.c:1845
#, c-format
msgid "Create %s"
msgstr "Skapa %s"
#: gladeui/glade-command.c:1834
#: gladeui/glade-command.c:1870
#, c-format
msgid "Delete %s"
msgstr "Ta bort %s"
#: gladeui/glade-command.c:1860
#: gladeui/glade-command.c:1896
#, c-format
msgid "Cut %s"
msgstr "Klipp ut %s"
#: gladeui/glade-command.c:1963
#: gladeui/glade-command.c:2001
#, c-format
msgid "Paste %s"
msgstr "Klistra in %s"
#: gladeui/glade-command.c:2005
#: gladeui/glade-command.c:2041
#, c-format
msgid "Drag %s and Drop to %s"
msgstr "Dra %s och släpp till %s"
#: gladeui/glade-command.c:2008
#: gladeui/glade-command.c:2044
msgid "root"
msgstr "root"
#: gladeui/glade-command.c:2126
#: gladeui/glade-command.c:2162
#, c-format
msgid "Add signal handler %s"
msgstr "Lägg till signalhanteraren %s"
#: gladeui/glade-command.c:2127
#: gladeui/glade-command.c:2163
#, c-format
msgid "Remove signal handler %s"
msgstr "Ta bort signalhanteraren %s"
#: gladeui/glade-command.c:2128
#: gladeui/glade-command.c:2164
#, c-format
msgid "Change signal handler %s"
msgstr "Ändra signalhanteraren %s"
#: gladeui/glade-command.c:2343
#: gladeui/glade-command.c:2379
#, c-format
msgid "Setting i18n metadata"
msgstr "Ställer in metadata för i18n"
#: gladeui/glade-command.c:246