Commit effb44c7 authored by Jordi Mas's avatar Jordi Mas
Browse files

Update Catalan translation

parent 6939ddc7
Pipeline #242331 failed with stages
in 2 minutes and 32 seconds
...@@ -218,8 +218,8 @@ msgstr "" ...@@ -218,8 +218,8 @@ msgstr ""
"caselles de selecció i menús. Aquests elements s'anomenen <emphasis>ginys</" "caselles de selecció i menús. Aquests elements s'anomenen <emphasis>ginys</"
"emphasis>. Podeu utilitzar el Glade per posicionar els ginys dins d'una " "emphasis>. Podeu utilitzar el Glade per posicionar els ginys dins d'una "
"interfície gràfica. El Glade us permet modificar la disposició i propietats " "interfície gràfica. El Glade us permet modificar la disposició i propietats "
"d'aquests ginys. També podeu utilitzar el Glade per afegir connexions entre " "d'aquests ginys. També podeu utilitzar el Glade per a afegir connexions "
"els ginys i el codi font de l'aplicació." "entre els ginys i el codi font de l'aplicació."
#. (itstool) path: sect1/para #. (itstool) path: sect1/para
#: C/index.docbook:164 #: C/index.docbook:164
...@@ -230,7 +230,7 @@ msgid "" ...@@ -230,7 +230,7 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Les interfícies d'usuari dissenyades al Glade s'emmagatzemen utilitzant un " "Les interfícies d'usuari dissenyades al Glade s'emmagatzemen utilitzant un "
"format XML, facilitant-ne la integració amb eines externes. Podeu utilitzar " "format XML, facilitant-ne la integració amb eines externes. Podeu utilitzar "
"la biblioteca <application>libglade</application> per crear aquestes " "la biblioteca <application>libglade</application> per a crear aquestes "
"interfícies gràfiques de forma dinàmica des de la descripció en XML." "interfícies gràfiques de forma dinàmica des de la descripció en XML."
#. (itstool) path: sect1/title #. (itstool) path: sect1/title
...@@ -241,7 +241,7 @@ msgstr "Primers passos" ...@@ -241,7 +241,7 @@ msgstr "Primers passos"
#. (itstool) path: sect2/title #. (itstool) path: sect2/title
#: C/index.docbook:174 #: C/index.docbook:174
msgid "To Start <application>Glade</application>" msgid "To Start <application>Glade</application>"
msgstr "Per iniciar el <application>Glade</application>" msgstr "Per a iniciar el <application>Glade</application>"
#. (itstool) path: sect2/para #. (itstool) path: sect2/para
#: C/index.docbook:175 #: C/index.docbook:175
...@@ -338,7 +338,7 @@ msgid "" ...@@ -338,7 +338,7 @@ msgid ""
"files in <application>Glade</application>." "files in <application>Glade</application>."
msgstr "" msgstr ""
"Els menús que apareixen a la barra de menús contenen totes les ordres que " "Els menús que apareixen a la barra de menús contenen totes les ordres que "
"necessiteu per treballar amb fitxers al <application>Glade</application>." "necessiteu per a treballar amb fitxers al <application>Glade</application>."
#. (itstool) path: varlistentry/term #. (itstool) path: varlistentry/term
#: C/index.docbook:220 #: C/index.docbook:220
...@@ -375,7 +375,7 @@ msgstr "Paleta" ...@@ -375,7 +375,7 @@ msgstr "Paleta"
msgid "" msgid ""
"The palette contains the widgets that can be used to build a user interface." "The palette contains the widgets that can be used to build a user interface."
msgstr "" msgstr ""
"La paleta conté tots els ginys que es poden utilitzar per construir una " "La paleta conté tots els ginys que es poden utilitzar per a construir una "
"interfície d'usuari." "interfície d'usuari."
#. (itstool) path: varlistentry/term #. (itstool) path: varlistentry/term
...@@ -401,7 +401,7 @@ msgid "" ...@@ -401,7 +401,7 @@ msgid ""
"as adding connections to source code." "as adding connections to source code."
msgstr "" msgstr ""
"L'editor de propietats s'utilitza per manipular les propietats dels ginys i " "L'editor de propietats s'utilitza per manipular les propietats dels ginys i "
"per afegir connexions al codi font." "per a afegir connexions al codi font."
#. (itstool) path: varlistentry/term #. (itstool) path: varlistentry/term
#: C/index.docbook:245 #: C/index.docbook:245
...@@ -435,7 +435,7 @@ msgid "" ...@@ -435,7 +435,7 @@ msgid ""
"guimenu><guimenuitem>New</guimenuitem></menuchoice>. The application " "guimenu><guimenuitem>New</guimenuitem></menuchoice>. The application "
"displays a new blank project in the <application>Glade</application> window." "displays a new blank project in the <application>Glade</application> window."
msgstr "" msgstr ""
"Per crear un projecte nou, escolliu <menuchoice><guimenu>Fitxer</" "Per a crear un projecte nou, escolliu <menuchoice><guimenu>Fitxer</"
"guimenu><guimenuitem>Nou</guimenuitem></menuchoice>. L'aplicació mostrarà un " "guimenu><guimenuitem>Nou</guimenuitem></menuchoice>. L'aplicació mostrarà un "
"projecte nou en blanc a la finestra del <application>Glade</application>." "projecte nou en blanc a la finestra del <application>Glade</application>."
...@@ -451,7 +451,7 @@ msgid "" ...@@ -451,7 +451,7 @@ msgid ""
"guimenu><guimenuitem>Open</guimenuitem></menuchoice>. The application " "guimenu><guimenuitem>Open</guimenuitem></menuchoice>. The application "
"displays the project in the <application>Glade</application> window." "displays the project in the <application>Glade</application> window."
msgstr "" msgstr ""
"Per obrir un projecte existent, seleccioneu <menuchoice><guimenu>Fitxer</" "Per a obrir un projecte existent, seleccioneu <menuchoice><guimenu>Fitxer</"
"guimenu><guimenuitem>Obre</guimenuitem></menuchoice>. L'aplicació mostrarà " "guimenu><guimenuitem>Obre</guimenuitem></menuchoice>. L'aplicació mostrarà "
"el projecte a la finestra del <application>Glade</application>." "el projecte a la finestra del <application>Glade</application>."
...@@ -472,7 +472,7 @@ msgid "" ...@@ -472,7 +472,7 @@ msgid ""
"<menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Save</guimenuitem></" "<menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Save</guimenuitem></"
"menuchoice>." "menuchoice>."
msgstr "" msgstr ""
"Per desar els canvis d'un projecte que ja existeix, seleccioneu " "Per a desar els canvis d'un projecte que ja existeix, seleccioneu "
"<menuchoice><guimenu>Fitxer</guimenu><guimenuitem>Desa</guimenuitem></" "<menuchoice><guimenu>Fitxer</guimenu><guimenuitem>Desa</guimenuitem></"
"menuchoice>." "menuchoice>."
...@@ -484,7 +484,7 @@ msgid "" ...@@ -484,7 +484,7 @@ msgid ""
"guimenuitem> </menuchoice>. Enter a name for the project file in the " "guimenuitem> </menuchoice>. Enter a name for the project file in the "
"<guilabel>Save As</guilabel> dialog, then click <guibutton>Save</guibutton>." "<guilabel>Save As</guilabel> dialog, then click <guibutton>Save</guibutton>."
msgstr "" msgstr ""
"Per a desar un fitxer de projecte nou o per desar un fitxer de projecte " "Per a desar un fitxer de projecte nou o per a desar un fitxer de projecte "
"existent amb un nom nou, seleccioneu <menuchoice> <guimenu>Fitxer</guimenu> " "existent amb un nom nou, seleccioneu <menuchoice> <guimenu>Fitxer</guimenu> "
"<guimenuitem>Anomena i desa</guimenuitem> </menuchoice>. Introduïu un nom " "<guimenuitem>Anomena i desa</guimenuitem> </menuchoice>. Introduïu un nom "
"per al fitxer del projecte al diàleg <guilabel>Anomena i desa</guilabel> i " "per al fitxer del projecte al diàleg <guilabel>Anomena i desa</guilabel> i "
...@@ -523,12 +523,12 @@ msgid "" ...@@ -523,12 +523,12 @@ msgid ""
"use the <guilabel>Properties</guilabel> window to edit the properties of the " "use the <guilabel>Properties</guilabel> window to edit the properties of the "
"widgets." "widgets."
msgstr "" msgstr ""
"Per utilitzar el mode «selecció», feu clic a la fletxa <guilabel>Selectora</" "Per a utilitzar el mode «selecció», feu clic a la fletxa "
"guilabel>. El punter canvia i es converteix en una fletxa per tal d'indicar " "<guilabel>Selectora</guilabel>. El punter canvia i es converteix en una "
"que el mode «selecció» està actiu. Dins d'aquest mode, podeu utilitzar el " "fletxa per tal d'indicar que el mode «selecció» està actiu. Dins d'aquest "
"ratolí per seleccionar ginys del vostre projecte. Tot seguit, podeu " "mode, podeu utilitzar el ratolí per a seleccionar ginys del vostre projecte. "
"utilitzar la finestra de <guilabel>Propietats</guilabel> per tal d'editar " "Tot seguit, podeu utilitzar la finestra de <guilabel>Propietats</guilabel> "
"les propietats dels ginys." "per a editar les propietats dels ginys."
#. (itstool) path: listitem/para #. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:306 #: C/index.docbook:306
...@@ -536,8 +536,8 @@ msgid "" ...@@ -536,8 +536,8 @@ msgid ""
"You can also use the widget context menu to select a widget. Right-click on " "You can also use the widget context menu to select a widget. Right-click on "
"a widget to open the widget context menu." "a widget to open the widget context menu."
msgstr "" msgstr ""
"També podeu utilitzar el menú contextual de ginys per seleccionar-ne un. Feu " "També podeu utilitzar el menú contextual de ginys per a seleccionar-ne un. "
"clic amb el botó secundari sobre un giny per tal d'obrir-ne el menú " "Feu clic amb el botó secundari sobre un giny per tal d'obrir-ne el menú "
"contextual." "contextual."
#. (itstool) path: listitem/para #. (itstool) path: listitem/para
...@@ -553,7 +553,7 @@ msgstr "" ...@@ -553,7 +553,7 @@ msgstr ""
"<guilabel>Paleta</guilabel> al projecte tot mantenint premuda la tecla " "<guilabel>Paleta</guilabel> al projecte tot mantenint premuda la tecla "
"<keycap>Control</keycap> en seleccionar el giny. Cal que feu clic a la " "<keycap>Control</keycap> en seleccionar el giny. Cal que feu clic a la "
"fletxa <guilabel>Selector</guilabel> o a qualsevol altre giny de la " "fletxa <guilabel>Selector</guilabel> o a qualsevol altre giny de la "
"<guilabel>Paleta</guilabel> per tornar al mode normal." "<guilabel>Paleta</guilabel> per a tornar al mode normal."
#. (itstool) path: varlistentry/term #. (itstool) path: varlistentry/term
#: C/index.docbook:318 #: C/index.docbook:318
...@@ -680,8 +680,8 @@ msgid "" ...@@ -680,8 +680,8 @@ msgid ""
"many rows or columns to create initially, though rows and columns can easily " "many rows or columns to create initially, though rows and columns can easily "
"be added or deleted later." "be added or deleted later."
msgstr "" msgstr ""
"Podeu combinar les caixes com vulgueu per crear estructures de disposicions " "Podeu combinar les caixes com vulgueu per a crear estructures de "
"complexes. Quan creeu caixes horitzontals i verticals, el " "disposicions complexes. Quan creeu caixes horitzontals i verticals, el "
"<application>Glade</application> us demana quantes columnes i files ha de " "<application>Glade</application> us demana quantes columnes i files ha de "
"crear inicialment, tot i que sempre podreu afegir-ne de noves o suprimir les " "crear inicialment, tot i que sempre podreu afegir-ne de noves o suprimir les "
"que no us interessin." "que no us interessin."
...@@ -795,8 +795,8 @@ msgid "" ...@@ -795,8 +795,8 @@ msgid ""
"change a property of a widget, select the widget and then enter an " "change a property of a widget, select the widget and then enter an "
"appropriate value in one of the Property window's property fields." "appropriate value in one of the Property window's property fields."
msgstr "" msgstr ""
"Utilitzeu l'editor de propietats per editar les propietats del giny " "Utilitzeu l'editor de propietats per a editar les propietats del giny "
"seleccionat. Per canviar una propietat d'un giny, seleccioneu el giny i " "seleccionat. Per a canviar una propietat d'un giny, seleccioneu el giny i "
"introduïu el valor corresponent en un dels camps que trobareu a la " "introduïu el valor corresponent en un dels camps que trobareu a la "
"subfinestra de propietats." "subfinestra de propietats."
...@@ -905,11 +905,11 @@ msgid "" ...@@ -905,11 +905,11 @@ msgid ""
"aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial " "aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial "
"capital letters." "capital letters."
msgstr "" msgstr ""
"Molts dels noms que les empreses utilitzen per distingir els seus productes " "Molts dels noms que les empreses utilitzen per a distingir els seus "
"i serveis es consideren marques comercials. Quan aquests noms apareguin en " "productes i serveis es consideren marques comercials. Quan aquests noms "
"qualsevol documentació del GNOME, si els membres del Projecte de " "apareguin en qualsevol documentació del GNOME, si els membres del Projecte "
"documentació del GNOME han estat avisats pel que fa a les marques, els noms " "de documentació del GNOME han estat avisats pel que fa a les marques, els "
"apareixeran en majúscules o amb les inicials en majúscules." "noms apareixeran en majúscules o amb les inicials en majúscules."
#. (itstool) path: listitem/para #. (itstool) path: listitem/para
#: C/legal.xml:35 #: C/legal.xml:35
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment