Commit effb44c7 authored by Jordi Mas's avatar Jordi Mas
Browse files

Update Catalan translation

parent 6939ddc7
Pipeline #242331 failed with stages
in 2 minutes and 32 seconds
......@@ -218,8 +218,8 @@ msgstr ""
"caselles de selecció i menús. Aquests elements s'anomenen <emphasis>ginys</"
"emphasis>. Podeu utilitzar el Glade per posicionar els ginys dins d'una "
"interfície gràfica. El Glade us permet modificar la disposició i propietats "
"d'aquests ginys. També podeu utilitzar el Glade per afegir connexions entre "
"els ginys i el codi font de l'aplicació."
"d'aquests ginys. També podeu utilitzar el Glade per a afegir connexions "
"entre els ginys i el codi font de l'aplicació."
#. (itstool) path: sect1/para
#: C/index.docbook:164
......@@ -230,7 +230,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Les interfícies d'usuari dissenyades al Glade s'emmagatzemen utilitzant un "
"format XML, facilitant-ne la integració amb eines externes. Podeu utilitzar "
"la biblioteca <application>libglade</application> per crear aquestes "
"la biblioteca <application>libglade</application> per a crear aquestes "
"interfícies gràfiques de forma dinàmica des de la descripció en XML."
#. (itstool) path: sect1/title
......@@ -241,7 +241,7 @@ msgstr "Primers passos"
#. (itstool) path: sect2/title
#: C/index.docbook:174
msgid "To Start <application>Glade</application>"
msgstr "Per iniciar el <application>Glade</application>"
msgstr "Per a iniciar el <application>Glade</application>"
#. (itstool) path: sect2/para
#: C/index.docbook:175
......@@ -338,7 +338,7 @@ msgid ""
"files in <application>Glade</application>."
msgstr ""
"Els menús que apareixen a la barra de menús contenen totes les ordres que "
"necessiteu per treballar amb fitxers al <application>Glade</application>."
"necessiteu per a treballar amb fitxers al <application>Glade</application>."
#. (itstool) path: varlistentry/term
#: C/index.docbook:220
......@@ -375,7 +375,7 @@ msgstr "Paleta"
msgid ""
"The palette contains the widgets that can be used to build a user interface."
msgstr ""
"La paleta conté tots els ginys que es poden utilitzar per construir una "
"La paleta conté tots els ginys que es poden utilitzar per a construir una "
"interfície d'usuari."
#. (itstool) path: varlistentry/term
......@@ -401,7 +401,7 @@ msgid ""
"as adding connections to source code."
msgstr ""
"L'editor de propietats s'utilitza per manipular les propietats dels ginys i "
"per afegir connexions al codi font."
"per a afegir connexions al codi font."
#. (itstool) path: varlistentry/term
#: C/index.docbook:245
......@@ -435,7 +435,7 @@ msgid ""
"guimenu><guimenuitem>New</guimenuitem></menuchoice>. The application "
"displays a new blank project in the <application>Glade</application> window."
msgstr ""
"Per crear un projecte nou, escolliu <menuchoice><guimenu>Fitxer</"
"Per a crear un projecte nou, escolliu <menuchoice><guimenu>Fitxer</"
"guimenu><guimenuitem>Nou</guimenuitem></menuchoice>. L'aplicació mostrarà un "
"projecte nou en blanc a la finestra del <application>Glade</application>."
......@@ -451,7 +451,7 @@ msgid ""
"guimenu><guimenuitem>Open</guimenuitem></menuchoice>. The application "
"displays the project in the <application>Glade</application> window."
msgstr ""
"Per obrir un projecte existent, seleccioneu <menuchoice><guimenu>Fitxer</"
"Per a obrir un projecte existent, seleccioneu <menuchoice><guimenu>Fitxer</"
"guimenu><guimenuitem>Obre</guimenuitem></menuchoice>. L'aplicació mostrarà "
"el projecte a la finestra del <application>Glade</application>."
......@@ -472,7 +472,7 @@ msgid ""
"<menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Save</guimenuitem></"
"menuchoice>."
msgstr ""
"Per desar els canvis d'un projecte que ja existeix, seleccioneu "
"Per a desar els canvis d'un projecte que ja existeix, seleccioneu "
"<menuchoice><guimenu>Fitxer</guimenu><guimenuitem>Desa</guimenuitem></"
"menuchoice>."
......@@ -484,7 +484,7 @@ msgid ""
"guimenuitem> </menuchoice>. Enter a name for the project file in the "
"<guilabel>Save As</guilabel> dialog, then click <guibutton>Save</guibutton>."
msgstr ""
"Per a desar un fitxer de projecte nou o per desar un fitxer de projecte "
"Per a desar un fitxer de projecte nou o per a desar un fitxer de projecte "
"existent amb un nom nou, seleccioneu <menuchoice> <guimenu>Fitxer</guimenu> "
"<guimenuitem>Anomena i desa</guimenuitem> </menuchoice>. Introduïu un nom "
"per al fitxer del projecte al diàleg <guilabel>Anomena i desa</guilabel> i "
......@@ -523,12 +523,12 @@ msgid ""
"use the <guilabel>Properties</guilabel> window to edit the properties of the "
"widgets."
msgstr ""
"Per utilitzar el mode «selecció», feu clic a la fletxa <guilabel>Selectora</"
"guilabel>. El punter canvia i es converteix en una fletxa per tal d'indicar "
"que el mode «selecció» està actiu. Dins d'aquest mode, podeu utilitzar el "
"ratolí per seleccionar ginys del vostre projecte. Tot seguit, podeu "
"utilitzar la finestra de <guilabel>Propietats</guilabel> per tal d'editar "
"les propietats dels ginys."
"Per a utilitzar el mode «selecció», feu clic a la fletxa "
"<guilabel>Selectora</guilabel>. El punter canvia i es converteix en una "
"fletxa per tal d'indicar que el mode «selecció» està actiu. Dins d'aquest "
"mode, podeu utilitzar el ratolí per a seleccionar ginys del vostre projecte. "
"Tot seguit, podeu utilitzar la finestra de <guilabel>Propietats</guilabel> "
"per a editar les propietats dels ginys."
#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:306
......@@ -536,8 +536,8 @@ msgid ""
"You can also use the widget context menu to select a widget. Right-click on "
"a widget to open the widget context menu."
msgstr ""
"També podeu utilitzar el menú contextual de ginys per seleccionar-ne un. Feu "
"clic amb el botó secundari sobre un giny per tal d'obrir-ne el menú "
"També podeu utilitzar el menú contextual de ginys per a seleccionar-ne un. "
"Feu clic amb el botó secundari sobre un giny per tal d'obrir-ne el menú "
"contextual."
#. (itstool) path: listitem/para
......@@ -553,7 +553,7 @@ msgstr ""
"<guilabel>Paleta</guilabel> al projecte tot mantenint premuda la tecla "
"<keycap>Control</keycap> en seleccionar el giny. Cal que feu clic a la "
"fletxa <guilabel>Selector</guilabel> o a qualsevol altre giny de la "
"<guilabel>Paleta</guilabel> per tornar al mode normal."
"<guilabel>Paleta</guilabel> per a tornar al mode normal."
#. (itstool) path: varlistentry/term
#: C/index.docbook:318
......@@ -680,8 +680,8 @@ msgid ""
"many rows or columns to create initially, though rows and columns can easily "
"be added or deleted later."
msgstr ""
"Podeu combinar les caixes com vulgueu per crear estructures de disposicions "
"complexes. Quan creeu caixes horitzontals i verticals, el "
"Podeu combinar les caixes com vulgueu per a crear estructures de "
"disposicions complexes. Quan creeu caixes horitzontals i verticals, el "
"<application>Glade</application> us demana quantes columnes i files ha de "
"crear inicialment, tot i que sempre podreu afegir-ne de noves o suprimir les "
"que no us interessin."
......@@ -795,8 +795,8 @@ msgid ""
"change a property of a widget, select the widget and then enter an "
"appropriate value in one of the Property window's property fields."
msgstr ""
"Utilitzeu l'editor de propietats per editar les propietats del giny "
"seleccionat. Per canviar una propietat d'un giny, seleccioneu el giny i "
"Utilitzeu l'editor de propietats per a editar les propietats del giny "
"seleccionat. Per a canviar una propietat d'un giny, seleccioneu el giny i "
"introduïu el valor corresponent en un dels camps que trobareu a la "
"subfinestra de propietats."
......@@ -905,11 +905,11 @@ msgid ""
"aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial "
"capital letters."
msgstr ""
"Molts dels noms que les empreses utilitzen per distingir els seus productes "
"i serveis es consideren marques comercials. Quan aquests noms apareguin en "
"qualsevol documentació del GNOME, si els membres del Projecte de "
"documentació del GNOME han estat avisats pel que fa a les marques, els noms "
"apareixeran en majúscules o amb les inicials en majúscules."
"Molts dels noms que les empreses utilitzen per a distingir els seus "
"productes i serveis es consideren marques comercials. Quan aquests noms "
"apareguin en qualsevol documentació del GNOME, si els membres del Projecte "
"de documentació del GNOME han estat avisats pel que fa a les marques, els "
"noms apareixeran en majúscules o amb les inicials en majúscules."
#. (itstool) path: listitem/para
#: C/legal.xml:35
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment