Commit cdd5538e authored by Jordi Mas's avatar Jordi Mas
Browse files

Update Catalan translation

parent 28ad16ae
Pipeline #244369 failed with stages
in 3 minutes
......@@ -64,7 +64,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Les interfícies d'usuari dissenyades al Glade es desen en format XML que les "
"aplicacions poden carregar de forma dinàmica utilitzant el GtkBuilder o bé "
"utilitzades directament per definir una classe d'objecte derivat de "
"utilitzades directament per a definir una classe d'objecte derivat de "
"GtkWidget utilitzant la característica nova de plantilla de la GTK+."
#. To translators: AppData description third paragraph
......@@ -1463,7 +1463,7 @@ msgstr ""
" * Feu clic amb el botó dret sobre la visualització d'arbre per a afegir-hi "
"elements.\n"
" * Premeu Suprimir per a suprimir l'element seleccionat.\n"
" * Arrossegueu i deixeu anar per reordenar.\n"
" * Arrossegueu i deixeu anar per a reordenar.\n"
" * El tipus de columna és editable."
#. GTK_STOCK_DIALOG_AUTHENTICATION
......@@ -2805,7 +2805,7 @@ msgstr ""
#: gladeui/glade-signal-editor.c:518
msgid "Select an object to pass to the handler"
msgstr "Seleccioneu un objecte per passar al gestor"
msgstr "Seleccioneu un objecte per a passar al gestor"
#: gladeui/glade-signal-editor.c:1315 plugins/gtk+/glade-accels.c:449
msgid "Signal"
......@@ -3059,7 +3059,7 @@ msgstr "Un prefix de nom genèric per a ginys interns"
#: gladeui/glade-widget.c:1401
msgid "A GladeWidget template to base a new widget on"
msgstr "Una plantilla GladeWidget per basar-hi un giny nou"
msgstr "Una plantilla GladeWidget per a basar-hi un giny nou"
#: gladeui/glade-widget.c:1406
msgid "Exact Template"
......@@ -3776,7 +3776,7 @@ msgstr "%s està establert per a carregar %s des del model"
#: plugins/gtk+/glade-gtk-cell-renderer.c:130
#, c-format
msgid "%s is set to manipulate %s directly"
msgstr "%s està establert per manipular %s directament"
msgstr "%s està establert per a manipular %s directament"
#: plugins/gtk+/glade-gtk-combo-box.c:31
msgid "This combo box is not configured to have an entry"
......@@ -6490,7 +6490,7 @@ msgstr "Retardat"
#: plugins/gtk+/gtk+.xml:2680 plugins/gtk+/gtk+.xml:2789
msgid "The number of digits to round the value to when the value changes"
msgstr "El nombre de dígits per arrodonir el valor quan aquest canviï"
msgstr "El nombre de dígits per a arrodonir el valor quan aquest canviï"
#: plugins/gtk+/gtk+.xml:2685
msgid ""
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment