Commit 4359963d authored by Fran Dieguez's avatar Fran Dieguez Committed by Administrator
Browse files

Update Galician translation

parent 6c789cd5
Pipeline #260311 failed with stages
in 3 minutes and 22 seconds
......@@ -2,6 +2,7 @@
# Copyright (C) 1999, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Free Software Foundation, Inc.
# Proxecto Trasno - Adaptación do software libre á lingua galega: Se desexas
# colaborar connosco, podes atopar máis información en http://www.trasno.net
#
# Ruben Lopez Gomez <ryu@mundivia.es>, 1999.
# Ignacio Casal Quinteiro <nacho.resa@gmail.com>, 2005, 2006.
# Ignacio Casal Quinteiro <icq@cvs.gnome.org>, 2006, 2007.
......@@ -10,26 +11,25 @@
# Antón Méixome <meixome@mancomun.org>, 2009.
# Fran Diéguez <frandieguez@gnome.org>, 2009, 2010, 2011, 2012.
# Leandro Regueiro <leandro.regueiro@gmail.com>, 2011, 2012.
# Fran Dieguez <frandieguez@gnome.org>, 2012-2020.
#
# Fran Dieguez <frandieguez@gnome.org>, 2012-2020, 2021.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: glade3-master-po-gl-27110\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/glade/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2020-09-16 22:41+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-09-19 01:18+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2021-02-21 20:02+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2021-02-23 23:58+0100\n"
"Last-Translator: Fran Dieguez <frandieguez@gnome.org>\n"
"Language-Team: Galician <proxecto@trasno.gal>\n"
"Language-Team: Proxecto Trasno <proxecto@trasno.gal>\n"
"Language: gl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
"X-Generator: Gtranslator 3.36.0\n"
"X-Generator: Gtranslator 3.38.0\n"
"X-Project-Style: gnome\n"
#: data/org.gnome.Glade.desktop.in.in:3 data/org.gnome.Glade.appdata.xml.in:6
#: src/main.c:43 src/glade.glade:261
#: src/main.c:44 src/glade.glade:261
msgid "Glade"
msgstr "Glade"
......@@ -67,7 +67,7 @@ msgstr ""
"As interfaces de usuario deseñadas por Glade gárdanse en XML e s aplicacións "
"poden lelas dinamicamente tan pronto as precisen as precisen usando "
"GtkBuilder ou usadas directamente para definir un novo GtkWidget derivado da "
"clase de obxecto usando a nova característica de plantillas GTK+."
"clase de obxecto usando a nova característica de modelos GTK+."
#. To translators: AppData description third paragraph
#: data/org.gnome.Glade.appdata.xml.in:25
......@@ -78,286 +78,286 @@ msgstr ""
"Usando GtkBuilder, os ficheiros XML de Glade poden usarse en varios "
"linguaxes de programación entre os que están C, C++, C#, Java, Perl e Python."
#: src/glade-window.c:50
#: src/glade-window.c:51
msgid "[Read Only]"
msgstr "[Só de lectura]"
#: src/glade-window.c:181
#: src/glade-window.c:182
msgid "User Interface Designer"
msgstr "Deseñador de interfaces de usuario"
#: src/glade-window.c:428 src/glade-window.c:435
#: src/glade-window.c:429 src/glade-window.c:436
msgid "the last action"
msgstr "a última acción"
#: src/glade-window.c:429
#: src/glade-window.c:430
#, c-format
msgid "Undo: %s"
msgstr "Desfacer: %s"
#: src/glade-window.c:436
#: src/glade-window.c:437
#, c-format
msgid "Redo: %s"
msgstr "Refacer: %s"
#: src/glade-window.c:461
#: src/glade-window.c:462
#, c-format
msgid "Autosaving '%s'"
msgstr "Autogardando «%s»"
#: src/glade-window.c:466
#: src/glade-window.c:467
#, c-format
msgid "Error autosaving '%s'"
msgstr "Erro ao autogardar «%s»"
#: src/glade-window.c:688
#: src/glade-window.c:689
msgid "Open…"
msgstr "Abrir…"
#: src/glade-window.c:722
#: src/glade-window.c:723
#, c-format
msgid "Project %s is still loading."
msgstr "Aínda se está cargando o proxecto «%s»."
#: src/glade-window.c:741
#: src/glade-window.c:742
msgid "Failed to backup existing file, continue saving?"
msgstr ""
"Produciuse un fallo ao facer un respaldo do ficheiro existente, continuar o "
"gardado?"
#: src/glade-window.c:756
#: src/glade-window.c:757
#, c-format
msgid "Failed to save %s: %s"
msgstr "Produciuse un erro ao gardar %s: %s"
#: src/glade-window.c:795
#: src/glade-window.c:796
#, c-format
msgid "The file %s has been modified since reading it"
msgstr "O ficheiro %s modificouse desde que se leu"
#: src/glade-window.c:799
#: src/glade-window.c:800
msgid "If you save it, all the external changes could be lost. Save it anyway?"
msgstr ""
"Se o garda, todos os cambios externos poderían perderse. Quere gardalo de "
"todos os modos?"
#: src/glade-window.c:804
#: src/glade-window.c:805
msgid "_Save Anyway"
msgstr "_Gardar de todos os modos"
#: src/glade-window.c:812
#: src/glade-window.c:813
msgid "_Don't Save"
msgstr "_Non gardar"
#: src/glade-window.c:845
#: src/glade-window.c:846
#, c-format
msgid "Project '%s' saved"
msgstr "Gardouse o proxecto '%s'"
#: src/glade-window.c:876
#: src/glade-window.c:877
msgid "Save As…"
msgstr "Gardar como…"
#: src/glade-window.c:940
#: src/glade-window.c:941
#, c-format
msgid "Could not save the file %s"
msgstr "Non foi posíbel gardar o ficheiro %s"
#: src/glade-window.c:944
#: src/glade-window.c:945
msgid "You do not have the permissions necessary to save the file."
msgstr "Non ten os permisos necesarios para gardar o ficheiro."
#: src/glade-window.c:966
#: src/glade-window.c:967
#, c-format
msgid "Could not save file %s. Another project with that path is open."
msgstr ""
"Non foi posíbel gardar o ficheiro %s. Está aberto outro proxecto con esa "
"ruta."
#: src/glade-window.c:994
#: src/glade-window.c:995
msgid "No open projects to save"
msgstr "Non hai proxectos abertos que gardar"
#: src/glade-window.c:1027
#: src/glade-window.c:1028
#, c-format
msgid "Save changes to project \"%s\" before closing?"
msgstr "Quere gardar os cambios no proxecto «%s» antes de pechar?"
#: src/glade-window.c:1035
#: src/glade-window.c:1036
msgid "Your changes will be lost if you don't save them."
msgstr "Os seus cambios perderanse se non os garda."
#: src/glade-window.c:1039
#: src/glade-window.c:1040
msgid "Close _without Saving"
msgstr "_Pechar sen gardar"
#: src/glade-window.c:1040 src/glade-window.c:1725 src/glade-preferences.c:237
#: gladeui/glade-editor.c:794 gladeui/glade-editor.c:1153
#: gladeui/glade-editor-property.c:1776 gladeui/glade-editor-property.c:2084
#: gladeui/glade-editor-property.c:2281 gladeui/glade-editor-property.c:3217
#: gladeui/glade-editor-property.c:3325 gladeui/glade-editor-property.c:3336
#: gladeui/glade-editor-property.c:3647 gladeui/glade-utils.c:483
#: plugins/gtk+/glade-accels.c:523 plugins/gtk+/glade-attributes.c:1062
#: src/glade-window.c:1041 src/glade-window.c:1724 src/glade-preferences.c:237
#: gladeui/glade-editor.c:793 gladeui/glade-editor.c:1152
#: gladeui/glade-editor-property.c:1774 gladeui/glade-editor-property.c:2082
#: gladeui/glade-editor-property.c:2279 gladeui/glade-editor-property.c:3215
#: gladeui/glade-editor-property.c:3323 gladeui/glade-editor-property.c:3334
#: gladeui/glade-editor-property.c:3645 gladeui/glade-utils.c:494
#: plugins/gtk+/glade-accels.c:523 plugins/gtk+/glade-attributes.c:1063
msgid "_Cancel"
msgstr "_Cancelar"
#: src/glade-window.c:1041 src/glade.glade:685 gladeui/glade-utils.c:486
#: src/glade-window.c:1042 src/glade.glade:685 gladeui/glade-utils.c:497
msgid "_Save"
msgstr "_Gardar"
#: src/glade-window.c:1072
#: src/glade-window.c:1073
msgid "Save…"
msgstr "Gardar…"
#: src/glade-window.c:1632
#: src/glade-window.c:1631
msgid "Could not create a new project."
msgstr "Non foi posíbel crear un proxecto novo."
#: src/glade-window.c:1693
#: src/glade-window.c:1692
#, c-format
msgid "The project %s has unsaved changes"
msgstr "O proxecto %s ten cambios sen gardar"
#: src/glade-window.c:1698
#: src/glade-window.c:1697
msgid "If you reload it, all unsaved changes could be lost. Reload it anyway?"
msgstr ""
"Se o recarga, podería perder todos os cambios sen gardar. Quere recargalo de "
"todos modos?"
#: src/glade-window.c:1708
#: src/glade-window.c:1707
#, c-format
msgid "The project file %s has been externally modified"
msgstr "O ficheiro de proxecto %s modificouse externamente"
#: src/glade-window.c:1713
#: src/glade-window.c:1712
msgid "Do you want to reload the project?"
msgstr "Quere recargar o proxecto?"
#: src/glade-window.c:1719
#: src/glade-window.c:1718
msgid "_Reload"
msgstr "_Recargar"
#: src/glade-window.c:2265
#: src/glade-window.c:2269
msgid "Hello, I will show you what's new in Glade"
msgstr "Ola, vou a mostrarlle as novidades en Glade"
#: src/glade-window.c:2266
#: src/glade-window.c:2270
msgid "The menubar and toolbar were merged in the headerbar"
msgstr ""
"A barra de menú e a barra de ferramentas unironse na barra de cabeceira"
"A barra de menú e a barra de ferramentas uníronse na barra de cabeceira"
#: src/glade-window.c:2268
#: src/glade-window.c:2272
msgid "You can open a project"
msgstr "Pode abrir un proxecto"
#: src/glade-window.c:2269
#: src/glade-window.c:2273
msgid "find recently used"
msgstr "buscar os máis usados"
#: src/glade-window.c:2270
#: src/glade-window.c:2274
msgid "or create a new one"
msgstr "ou crear un novo"
#: src/glade-window.c:2274
#: src/glade-window.c:2278
msgid "Undo"
msgstr "Desfacer"
#: src/glade-window.c:2275
#: src/glade-window.c:2279
msgid "Redo"
msgstr "Refacer"
#: src/glade-window.c:2276
#: src/glade-window.c:2280
msgid "Project switcher"
msgstr "Trocador de proxectos"
#: src/glade-window.c:2278
#: src/glade-window.c:2282
msgid "and Save button are directly accessible in the headerbar"
msgstr ""
"e o botón de Gardar son directamente accesíbeis desde a barra de cabeceira"
#: src/glade-window.c:2279
#: src/glade-window.c:2283
msgid "just like Save As"
msgstr "así como Gardar como"
#: src/glade-window.c:2280
#: src/glade-window.c:2284
msgid "project properties"
msgstr "propiedades do proxecto"
#: src/glade-window.c:2281
#: src/glade-window.c:2285
msgid "and less commonly used actions"
msgstr "e as accións menos usadas"
#: src/glade-window.c:2283
#: src/glade-window.c:2287
msgid "The object inspector took the palette's place"
msgstr "O inspector de obxectos tomou o lugar da paleta"
#: src/glade-window.c:2284
#: src/glade-window.c:2288
msgid "To free up space for the property editor"
msgstr "Para liberar espazo do editor de propiedades"
#: src/glade-window.c:2286
#: src/glade-window.c:2290
msgid "The palette was replaced with a new object chooser"
msgstr "A paleta foi reemprazada polo novo selector de obxectos"
msgstr "A paleta foi substituída polo novo selector de obxectos"
#: src/glade-window.c:2287
#: src/glade-window.c:2291
msgid "Where you can search all supported classes"
msgstr "Onde pode busar por todas as clases admitidas"
msgstr "Onde pode buscar por todas as clases admitidas"
#: src/glade-window.c:2288
#: src/glade-window.c:2292
msgid "investigate GTK+ object groups"
msgstr "investigar grupos de obxectos GTK+"
#: src/glade-window.c:2289
#: src/glade-window.c:2293
msgid "and find classes introduced by other libraries"
msgstr "e atopar clases introducidas noutras bibliotecas"
#: src/glade-window.c:2291
#: src/glade-window.c:2295
msgid ""
"OK, now that we are done with the overview, let's start with the new workflow"
msgstr ""
"Perfecto, rematamos coa vista xeral, comecemos co seu novo fluxo de traballo"
#: src/glade-window.c:2293
#: src/glade-window.c:2297
msgid "First of all, create a new project"
msgstr "Primeiro de todo, cree un novo proxecto"
#: src/glade-window.c:2294
#: src/glade-window.c:2298
msgid ""
"OK, now add a GtkWindow using the new widget chooser or by double clicking "
"on the workspace"
msgstr ""
"Ben, agora engadad un GtkWindow usando o novo selector de trebellos ou prema "
"duas veces no espazo de traballo"
"Ben, agora engada un GtkWindow usando o novo selector de trebellos ou prema "
"dúas veces no espazo de traballo"
#: src/glade-window.c:2295
#: src/glade-window.c:2299
msgid "Excellent!"
msgstr "Excelente!"
#: src/glade-window.c:2296
#: src/glade-window.c:2300
msgid ""
"BTW, did you know you can double click on any placeholder to create widgets?"
msgstr ""
"Por certo, sabía que pode premer dúas veces en calquera posición para crear "
"trebellos?"
#: src/glade-window.c:2297
#: src/glade-window.c:2301
msgid "Try adding a grid"
msgstr "Tente engadir unha grella"
#: src/glade-window.c:2298
#: src/glade-window.c:2302
msgid "and a button"
msgstr "e un botón"
#: src/glade-window.c:2300
#: src/glade-window.c:2304
msgid "Quite easy! Isn't it?"
msgstr "Doado! Non?"
#: src/glade-window.c:2301
#: src/glade-window.c:2305
msgid "Enjoy!"
msgstr "Desfrute!"
#. translators: Primary message of a dialog used to notify the user about the survey
#: src/glade-window.c:2515
#: src/glade-window.c:2526
msgid ""
"We are conducting a user survey\n"
" would you like to take it now?"
......@@ -366,44 +366,44 @@ msgstr ""
"Desexa participar?"
#. translators: Secondary text of a dialog used to notify the user about the survey
#: src/glade-window.c:2519
#: src/glade-window.c:2530
msgid "If not, you can always find it in the Help menu."
msgstr "Se non, pode atopala en calquera momento desde o menú de axuda."
#: src/glade-window.c:2521
#: src/glade-window.c:2532
msgid "_Do not show this dialog again"
msgstr "_Non mostrar este diálogo de novo"
#. translators: Text to show in the statusbar if the user did not completed the survey and choose not to show the notification dialog again
#: src/glade-window.c:2542
#: src/glade-window.c:2553
msgid "Go to Help -> Registration & User Survey and complete our survey!"
msgstr "Via a Axuda -> Rexistro e enquisa de usuarios e complete a enquisa!"
msgstr "Vaia a Axuda -> Rexistro e enquisa de usuarios e complete a enquisa!"
#: src/main.c:52
#: src/main.c:53
msgid "Output version information and exit"
msgstr "Mostrar a información de versión e saír"
#: src/main.c:55
#: src/main.c:56
msgid "Disable Devhelp integration"
msgstr "Desactivar a integración co Devhelp"
#: src/main.c:57
#: src/main.c:58
msgid "be verbose"
msgstr "pormenorizar os detalles"
#: src/main.c:142
#: src/main.c:147
#, c-format
msgid "Unable to open '%s', the file does not exist.\n"
msgstr "Non é posíbel abrir '%s', o ficheiro non existe.\n"
#: src/main.c:170
#: src/main.c:175
msgid ""
"gmodule support not found. gmodule support is required for glade to work"
msgstr ""
"Non se atopou a compatibilidade para o gmodule. O gmodule é necesario para "
"que o Glade funcione"
#: src/main.c:188
#: src/main.c:193
msgid "Create or edit user interface designs for GTK+ or GNOME applications."
msgstr ""
"Crear ou editar deseños de interface de usuario para aplicacións GTK+ ou "
......@@ -450,15 +450,15 @@ msgstr ""
"Sempre me fixo unha broma no preciso momento \n"
"mantendo as cousas interesantes e divertidas.\n"
"\n"
"Maestro de dichos intencionalmente malinterpretados.\n"
"Mestre de dichos intencionalmente malinterpretados.\n"
"\n"
"Siempre levaba unha pila de libros baixo o brazo.\n"
"Sempre levaba unha pila de libros baixo o brazo.\n"
"\n"
"Encantoume a cervexa Guinness.\n"
"\n"
"Todo o que sempre quixo foi facerme pensar!\n"
"\n"
"\"¡Alégrate! Mañán será peor\".\n"
"\"¡Alégrate! Mañá será peor\".\n"
"\n"
"Juan Pablo"
......@@ -478,7 +478,7 @@ msgstr "Referencia do _desenvolvedor"
msgid "Interactive Intro"
msgstr "Introdución interactiva"
#: src/glade.glade:173
#: src/glade.glade:184
msgid "Preferences"
msgstr "Preferencias"
......@@ -498,7 +498,7 @@ msgstr ""
"R.I.P Guido Macchi</small>"
#: src/glade.glade:592 src/glade-preferences.c:239
#: gladeui/glade-editor-property.c:2282 gladeui/glade-utils.c:486
#: gladeui/glade-editor-property.c:2280 gladeui/glade-utils.c:497
msgid "_Open"
msgstr "_Abrir"
......@@ -611,7 +611,7 @@ msgid ""
"or signals which are not available in the project's target version"
msgstr ""
"Preguntarlle ao usuario cada vez que o proxecto use calquera widget,\n"
"propiedades ou sinais que non están dispoñíbeis na versión obectivo do "
"propiedades ou sinais que non están dispoñíbeis na versión obxectivo do "
"proxecto"
#: src/glade-preferences.glade:204
......@@ -707,7 +707,7 @@ msgstr "Completado e enviado!"
msgid "Glade Registration & User Survey"
msgstr "Rexistro e enquisa de usuarios de Glade"
#: src/glade-registration.glade:63 gladeui/glade-editor-property.c:1380
#: src/glade-registration.glade:63 gladeui/glade-editor-property.c:1378
msgid "_Close"
msgstr "_Pechar"
......@@ -869,8 +869,8 @@ msgstr "Rust"
#: src/glade-registration.glade:1312 src/glade-registration.glade:1344
#: src/glade-registration.glade:1370 src/glade-registration.glade:1465
#: src/glade-registration.glade:1956 src/glade-registration.glade:2158
#: gladeui/glade-project-properties.ui:648 plugins/gtk+/gtk+.xml:3012
#: plugins/gtk+/gtk+.xml:4626
#: gladeui/glade-project-properties.ui:648 plugins/gtk+/gtk+.xml:3010
#: plugins/gtk+/gtk+.xml:4624
msgid "Other"
msgstr "Outros"
......@@ -1142,7 +1142,7 @@ msgstr "Tiger"
msgid "GNU/Linux"
msgstr "GNU/Linux"
#: src/glade-registration.glade:1397 plugins/gtk+/gtk+.xml:3151
#: src/glade-registration.glade:1397 plugins/gtk+/gtk+.xml:3149
msgid "BSD"
msgstr "BSD"
......@@ -1227,7 +1227,7 @@ msgstr "Ningún - distribuído internamente"
#: src/glade-registration.glade:1824
msgid ""
"In what field(s) is the software you used Glade to create generally used?"
msgstr "En que campo(s) se usa o seu softwre creado con Glade xeralmente?"
msgstr "En que campo(s) se usa o seu software creado con Glade xeralmente?"
#: src/glade-registration.glade:1839
msgid "Academic"
......@@ -1295,12 +1295,12 @@ msgid "Have you ever encountered a bug?"
msgstr "Encontrou un error?"
#: src/glade-registration.glade:2233 src/glade-registration.glade:2305
#: src/glade-registration.glade:2384 plugins/gtk+/gtk+.xml:1639
#: src/glade-registration.glade:2384 plugins/gtk+/gtk+.xml:1638
msgid "Yes"
msgstr "Si"
#: src/glade-registration.glade:2250 src/glade-registration.glade:2322
#: src/glade-registration.glade:2401 plugins/gtk+/gtk+.xml:1641
#: src/glade-registration.glade:2401 plugins/gtk+/gtk+.xml:1640
msgid "No"
msgstr "Non"
......@@ -1389,70 +1389,70 @@ msgstr ""
"Produciuse un erro ao abrir %s para escribir datos privados (%s).\n"
"Non se gardará ningún dato privado nesta sesión"
#: gladeui/glade-base-editor.c:592
#: gladeui/glade-base-editor.c:591
#, c-format
msgid "Setting object type on %s to %s"
msgstr "Definindo o tipo de obxecto en %s como %s"
#: gladeui/glade-base-editor.c:755
#: gladeui/glade-base-editor.c:754
#, c-format
msgid "Add a %s to %s"
msgstr "Engadir un %s a %s"
#: gladeui/glade-base-editor.c:848 gladeui/glade-command.c:1225
#: gladeui/glade-base-editor.c:847 gladeui/glade-command.c:1226
#, c-format
msgid "Add %s"
msgstr "Engadir %s"
#: gladeui/glade-base-editor.c:880
#: gladeui/glade-base-editor.c:879
#, c-format
msgid "Add child %s"
msgstr "Engadir fillo %s"
#: gladeui/glade-base-editor.c:972
#: gladeui/glade-base-editor.c:971
#, c-format
msgid "Delete %s child from %s"
msgstr "Eliminar %s fillo de %s"
#: gladeui/glade-base-editor.c:1101
#: gladeui/glade-base-editor.c:1100
#, c-format
msgid "Reorder %s's children"
msgstr "Reordenar os fillos de %s"
#: gladeui/glade-base-editor.c:1588 plugins/gtk+/gtk+.xml:260
#: plugins/gtk+/gtk+.xml:958 plugins/gtk+/gtk+.xml:1324
#: gladeui/glade-base-editor.c:1587 plugins/gtk+/gtk+.xml:260
#: plugins/gtk+/gtk+.xml:957 plugins/gtk+/gtk+.xml:1323
#: plugins/gtk+/glade-about-dialog-editor.ui:316
#: plugins/gtk+/glade-tool-button-editor.ui:86
msgid "Label"
msgstr "Etiqueta"
#: gladeui/glade-base-editor.c:1603 gladeui/glade-widget-adaptor.c:1468
#: gladeui/glade-base-editor.c:1602 gladeui/glade-widget-adaptor.c:1468
#: plugins/gtk+/glade-eprop-enum-int.c:70
#: plugins/gtk+/glade-eprop-enum-int.c:71
msgid "Type"
msgstr "Tipo"
#: gladeui/glade-base-editor.c:1631 plugins/gtk+/gtk+.xml:584
#: gladeui/glade-base-editor.c:1630 plugins/gtk+/gtk+.xml:584
msgid "Container"
msgstr "Contedor"
#: gladeui/glade-base-editor.c:1632
#: gladeui/glade-base-editor.c:1631
msgid "The container object this editor is currently editing"
msgstr "O obxecto contedor que este editor está a editar actualmente"
#. Name
#. translators: The unique identifier of an object in the project
#: gladeui/glade-base-editor.c:1919 gladeui/glade-editor-table.c:315
#: gladeui/glade-base-editor.c:1918 gladeui/glade-editor-table.c:315
#: gladeui/glade-editor-table.c:599
msgid "ID:"
msgstr "ID:"
#. Type
#: gladeui/glade-base-editor.c:1939 plugins/gtk+/glade-window-editor.ui:553
#: gladeui/glade-base-editor.c:1938 plugins/gtk+/glade-window-editor.ui:553
msgid "Type:"
msgstr "Tipo:"
#: gladeui/glade-base-editor.c:2157
#: gladeui/glade-base-editor.c:2156
msgid ""
"<big><b>Tips:</b></big>\n"
" * Right-click over the treeview to add items.\n"
......@@ -1473,7 +1473,7 @@ msgid "Authentication"
msgstr "Autenticación"
#. GTK_STOCK_DND
#: gladeui/glade-builtins.c:73 plugins/gtk+/gtk+.xml:808
#: gladeui/glade-builtins.c:73 plugins/gtk+/gtk+.xml:807
msgid "Drag and Drop"
msgstr "Arrastrar e soltar"
......@@ -1556,152 +1556,152 @@ msgstr "Unha entrada"
msgid "User templates"
msgstr "Modelos do usuario"
#: gladeui/glade-command.c:427 gladeui/glade-command.c:485
#: gladeui/glade-command.c:428 gladeui/glade-command.c:486
#, c-format
msgid "Enabling property %s on widget %s"
msgstr "Activando a propiedade %s no widget %s"
#: gladeui/glade-command.c:432 gladeui/glade-command.c:490
#: gladeui/glade-command.c:433 gladeui/glade-command.c:491
#, c-format
msgid "Disabling property %s on widget %s"
msgstr "Desactivando a propiedade %s no widget %s"
#: gladeui/glade-command.c:785
#: gladeui/glade-command.c:786
#, c-format
msgid "Setting multiple properties"
msgstr "Definindo múltiples propiedades"
#: gladeui/glade-command.c:797 gladeui/glade-editor-property.c:3713
#: gladeui/glade-command.c:798 gladeui/glade-editor-property.c:3711
#, c-format
msgid "Setting %s of %s"