Commit 28ad16ae authored by Jordi Mas's avatar Jordi Mas
Browse files

Update Catalan translation

parent effb44c7
Pipeline #243542 failed with stages
in 3 minutes and 31 seconds
......@@ -37,7 +37,8 @@ msgstr "Dissenyador d'interfícies"
msgid "Create or open user interface designs for GTK+ applications"
msgstr "Creeu o obriu dissenys d'interfície d'usuari per a aplicacions GTK+"
#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or
#. localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
#: data/org.gnome.Glade.desktop.in.in:7
msgid "GUI designer;user interface;ui builder;"
msgstr ""
......@@ -161,7 +162,7 @@ msgstr "No s'ha pogut desar el fitxer %s"
#: src/glade-window.c:945
msgid "You do not have the permissions necessary to save the file."
msgstr "No teniu els permisos per poder desar el fitxer."
msgstr "No teniu els permisos per a poder desar el fitxer."
#: src/glade-window.c:967
#, c-format
......@@ -172,7 +173,7 @@ msgstr ""
#: src/glade-window.c:995
msgid "No open projects to save"
msgstr "No hi ha projectes oberts per desar"
msgstr "No hi ha projectes oberts per a desar"
#: src/glade-window.c:1028
#, c-format
......@@ -333,7 +334,7 @@ msgstr "Excel·lent!"
msgid ""
"BTW, did you know you can double click on any placeholder to create widgets?"
msgstr ""
"Per cert, sabíeu que podeu fer doble clic en qualsevol espai reservat per "
"Per cert, sabíeu que podeu fer doble clic en qualsevol espai reservat per a "
"crear ginys?"
#: src/glade-window.c:2301
......@@ -352,7 +353,8 @@ msgstr "És fàcil, oi?"
msgid "Enjoy!"
msgstr "Gaudiu!"
#. translators: Primary message of a dialog used to notify the user about the survey
#. translators: Primary message of a dialog used to notify the user about the
#. survey
#: src/glade-window.c:2526
msgid ""
"We are conducting a user survey\n"
......@@ -361,7 +363,8 @@ msgstr ""
"Estem fent una enquesta d'usuaris\n"
" voleu participar-hi?"
#. translators: Secondary text of a dialog used to notify the user about the survey
#. translators: Secondary text of a dialog used to notify the user about the
#. survey
#: src/glade-window.c:2530
msgid "If not, you can always find it in the Help menu."
msgstr "Si ara mateix no voleu, sempre podeu fer-la des del menú d'ajuda."
......@@ -370,7 +373,8 @@ msgstr "Si ara mateix no voleu, sempre podeu fer-la des del menú d'ajuda."
msgid "_Do not show this dialog again"
msgstr "_No tornis a mostrar més aquest diàleg"
#. translators: Text to show in the statusbar if the user did not completed the survey and choose not to show the notification dialog again
#. translators: Text to show in the statusbar if the user did not completed the
#. survey and choose not to show the notification dialog again
#: src/glade-window.c:2553
msgid "Go to Help -> Registration & User Survey and complete our survey!"
msgstr ""
......@@ -404,7 +408,8 @@ msgid "Create or edit user interface designs for GTK+ or GNOME applications."
msgstr ""
"Creeu o editeu dissenys d'interfície d'usuari per a aplicacions GTK+ o GNOME."
#. The last sentence in quotes is in spanish and does not need to be translated.
#. The last sentence in quotes is in spanish and does not need to be
#. translated.
#: src/glade.glade:59
msgctxt ""
"This is to honor a professor that passed away last year and appears in a "
......@@ -687,7 +692,7 @@ msgstr ""
#: src/glade-registration.c:510
msgid "Thank you for taking the time to complete the survey, we appreciate it!"
msgstr "Us estem agraïts per prendre el temps per completar l'enquesta!"
msgstr "Us estem agraïts per a prendre el temps per a completar l'enquesta!"
#: src/glade-registration.c:771
msgid "Completed and submitted!"
......@@ -812,7 +817,7 @@ msgstr "mesos"
#: src/glade-registration.glade:781
msgid "I am not a programmer"
msgstr "No sóc programador"
msgstr "No soc programador"
#: src/glade-registration.glade:817
msgid "Which programming languages do you prefer?"
......@@ -1330,9 +1335,9 @@ msgid ""
msgstr ""
"La finalitat d'aquesta enquesta és tenir un millor coneixement dels "
"usuaris.\n"
"La vostra adreça electrònica s'utilitzarà únicament per identificar-vos com "
"a usuari del Glade i enviar-vos el testimoni de modificació en el cas que "
"vulgueu modificar alguna cosa o afegir comentaris.\n"
"La vostra adreça electrònica s'utilitzarà únicament per a identificar-vos "
"com a usuari del Glade i enviar-vos el testimoni de modificació en el cas "
"que vulgueu modificar alguna cosa o afegir comentaris.\n"
"Només les estadístiques globals es compartiran públicament.\n"
"Les dades individuals es desaran en una base de dades privada i no es "
"compartiran públicament ni amb terceres parts."
......@@ -1353,7 +1358,7 @@ msgid ""
"Failed to create directory %s to save private data.\n"
"No private data will be saved in this session"
msgstr ""
"No s'ha pogut crear el directori %s per desar dades privades.\n"
"No s'ha pogut crear el directori %s per a desar dades privades.\n"
"No es desaran dades privades en aquesta sessió"
#: gladeui/glade-app.c:592
......@@ -1380,7 +1385,7 @@ msgid ""
"Error opening %s to write private data (%s).\n"
"No private data will be saved in this session"
msgstr ""
"S'ha produït un error en obrir %s per escriure-hi dades privades (%s).\n"
"S'ha produït un error en obrir %s per a escriure-hi dades privades (%s).\n"
"No es desaran dades privades en aquesta sessió"
#: gladeui/glade-base-editor.c:591
......@@ -1455,9 +1460,9 @@ msgid ""
" * Type column is editable."
msgstr ""
"<big><b>Consells:</b></big>\n"
" * Feu clic amb el botó dret sobre la visualització d'arbre per afegir-hi "
" * Feu clic amb el botó dret sobre la visualització d'arbre per a afegir-hi "
"elements.\n"
" * Premeu Suprimir per suprimir l'element seleccionat.\n"
" * Premeu Suprimir per a suprimir l'element seleccionat.\n"
" * Arrossegueu i deixeu anar per reordenar.\n"
" * El tipus de columna és editable."
......@@ -1527,7 +1532,7 @@ msgstr "Nom del fitxer de la imatge"
#: gladeui/glade-builtins.c:558
msgid "Enter a filename, relative path or full path to load the image"
msgstr ""
"Introduïu un nom de fitxer amb un camí relatiu o complet per carregar la "
"Introduïu un nom de fitxer amb un camí relatiu o complet per a carregar la "
"imatge"
#: gladeui/glade-builtins.c:571
......@@ -1770,7 +1775,6 @@ msgstr "L'editor de senyals utilitzat per a editar senyals"
#. translators: %s(Class Title) Properties - %s (ClassName) [%s(WidgetName)]
#. * example: Window Properties - GtkWindow [window1]
#.
#: gladeui/glade-editor.c:335
#, c-format
msgid "%s Properties - %s [%s]"
......@@ -1778,7 +1782,6 @@ msgstr "Propietats de %s - %s [%s]"
#. translators: %s(Class Title) Properties - %s (ClassName)
#. * example: Window Properties - GtkWindow
#.
#: gladeui/glade-editor.c:345
#, c-format
msgid "%s Properties - %s"
......@@ -1945,8 +1948,8 @@ msgid ""
"meaning of this string from the meaning of other occurrences of the same "
"string"
msgstr ""
"Per a les cadenes curtes i ambigües: teclegeu una paraula aquí per "
"diferenciar el significat de la cadena respecte altres ocurrències de la "
"Per a les cadenes curtes i ambigües: teclegeu una paraula aquí per a "
"diferenciar el significat de la cadena respecte d'altres ocurrències de la "
"mateixa cadena"
#: gladeui/glade-editor-property.c:2184
......@@ -2168,13 +2171,15 @@ msgstr "Intercanviat"
msgid "After"
msgstr "Després"
#. translators: this will be shown in glade previewer when a signal %s::%s is emitted one time
#. translators: this will be shown in glade previewer when a signal %s::%s is
#. emitted one time
#: gladeui/glade-previewer.c:783
#, c-format
msgid "%s::%s emitted one time"
msgstr "%s::%s emès una vegada"
#. translators: this will be shown in glade previewer when a signal %s::%s is emitted %d times
#. translators: this will be shown in glade previewer when a signal %s::%s is
#. emitted %d times
#: gladeui/glade-previewer.c:787
#, c-format
msgid "%s::%s emitted %d times"
......@@ -2226,7 +2231,7 @@ msgstr "Nom del fitxer a previsualitzar"
#: gladeui/glade-previewer-main.c:300
msgid "Creates dummy widget class to load a template"
msgstr "Crea un giny buit per carregar una plantilla"
msgstr "Crea un giny buit per a carregar una plantilla"
#: gladeui/glade-previewer-main.c:301
msgid "Name of the toplevel to preview"
......@@ -2269,7 +2274,7 @@ msgid ""
"Run '%s --help' to see a full list of available command line options.\n"
msgstr ""
"%s\n"
"Executeu «%s --help» per veure el llistat de les opcions disponibles de la "
"Executeu «%s --help» per a veure el llistat de les opcions disponibles de la "
"línia d'ordres.\n"
#: gladeui/glade-previewer-main.c:349
......@@ -2443,11 +2448,13 @@ msgstr ""
#. ******************************************************************
#. Verify code here (versioning, incompatibility checks)
#. ******************************************************************
#. Defined here for pretty translator comments (bug in intl tools, for some reason
#. * you can only comment about the line directly following, forcing you to write
#. Defined here for pretty translator comments (bug in intl tools, for some
#. reason
#. * you can only comment about the line directly following, forcing you to
#. write
#. * ugly messy code with comments in line breaks inside function calls).
#.
#. translators: refers to a widget in toolkit version '%s %d.%d' and a project targeting toolkit version '%s %d.%d'
#. translators: refers to a widget in toolkit version '%s %d.%d' and a project
#. targeting toolkit version '%s %d.%d'
#: gladeui/glade-project.c:3052
#, c-format
msgid "This widget was introduced in %s %d.%d while project targets %s %d.%d"
......@@ -2455,7 +2462,8 @@ msgstr ""
"Aquest giny fou introduït a la versió %2$d.%3$d del %1$s, però el projecte "
"és per a la versió %5$d.%6$d del %4$s"
#. translators: refers to a widget '[%s]' introduced in toolkit version '%s %d.%d'
#. translators: refers to a widget '[%s]' introduced in toolkit version '%s
#. %d.%d'
#: gladeui/glade-project.c:3056
#, c-format
msgid ""
......@@ -2469,7 +2477,8 @@ msgstr ""
msgid "This widget is deprecated"
msgstr "No s'aconsella l'ús d'aquest giny"
#. translators: refers to a widget '[%s]' loaded from toolkit version '%s %d.%d'
#. translators: refers to a widget '[%s]' loaded from toolkit version '%s
#. %d.%d'
#: gladeui/glade-project.c:3061
#, c-format
msgid ""
......@@ -2488,7 +2497,8 @@ msgstr ""
"Aquesta propietat fou introduïda a la versió %2$d.%3$d del %1$s però el "
"projecte és per a la versió %5$d.%6$d del %4$s"
#. translators: refers to a property '%s' of widget '[%s]' in toolkit version '%s %d.%d'
#. translators: refers to a property '%s' of widget '[%s]' in toolkit version
#. '%s %d.%d'
#: gladeui/glade-project.c:3070
#, c-format
msgid ""
......@@ -2500,7 +2510,8 @@ msgstr ""
"\tLa propietat «<b>%s</b>» de la classe d'objecte «<b>%s</b>» es va afegir a "
"%s %d.%d\n"
#. translators: refers to a property '%s' of widget '[%s]' in toolkit version '%s %d.%d'
#. translators: refers to a property '%s' of widget '[%s]' in toolkit version
#. '%s %d.%d'
#: gladeui/glade-project.c:3074
#, c-format
msgid ""
......@@ -2535,7 +2546,8 @@ msgstr ""
"Aquest senyal fou introduït a la versió %s %d.%d però el projecte és per a "
"la versió %s %d.%d"
#. translators: refers to a signal '%s' of widget '[%s]' in toolkit version '%s %d.%d'
#. translators: refers to a signal '%s' of widget '[%s]' in toolkit version '%s
#. %d.%d'
#: gladeui/glade-project.c:3088
#, c-format
msgid ""
......@@ -2639,7 +2651,7 @@ msgstr "Sensible"
#: gladeui/glade-property.c:694
msgid "This gives backends control to set property sensitivity"
msgstr ""
"Això dóna control al rerefons per establir la propietat de sensibilitat"
"Això dona control al rerefons per a establir la propietat de sensibilitat"
#: gladeui/glade-property.c:699
msgid "Context"
......@@ -2688,7 +2700,6 @@ msgstr "Nom de la propietat"
#. To Translators: the property name/id to use to get
#. * the GladeProperty object from the GladeWidget the
#. * property belongs to.
#.
#: gladeui/glade-property-label.c:130 gladeui/glade-property-shell.c:114
msgid "The property name to use when loading by widget"
msgstr "El nom de la propietat que s'utilitza quan es carregui per giny"
......@@ -2711,7 +2722,6 @@ msgstr "Empaquetat"
#. * properties introduced by GtkContainer and they are not specific
#. * to the container or child widget but to the relation.
#. * For more information see GtkContainer docs.
#.
#: gladeui/glade-property-label.c:147 gladeui/glade-property-shell.c:120
msgid "Whether the property to load is a packing property or not"
msgstr "Si la propietat que s'ha de carregar és una propietat empaquetada"
......@@ -2931,7 +2941,7 @@ msgstr "Nom genèric"
#: gladeui/glade-widget-adaptor.c:1483
msgid "Used to generate names of new widgets"
msgstr "Utilitzat per generar els noms dels ginys nous"
msgstr "Utilitzat per a generar els noms dels ginys nous"
#: gladeui/glade-widget-adaptor.c:1489 plugins/gtk+/gtk+.xml:2144
#: plugins/gtk+/glade-window-editor.ui:262
......@@ -2967,8 +2977,8 @@ msgid ""
"Holds the name of the packing property to depict special children for this "
"container class"
msgstr ""
"Conté el nom de la propietat d'empaquetament per especificar fills especials "
"per a aquesta classe contenidora"
"Conté el nom de la propietat d'empaquetament per a especificar fills "
"especials per a aquesta classe contenidora"
#: gladeui/glade-widget-adaptor.c:1518
msgid "Cursor"
......@@ -2976,7 +2986,7 @@ msgstr "Cursor"
#: gladeui/glade-widget-adaptor.c:1519
msgid "A cursor for inserting widgets in the UI"
msgstr "El cursor per inserir ginys en la IU"
msgstr "El cursor per a inserir ginys en la IU"
#: gladeui/glade-widget-adaptor.c:1523
msgid "Query"
......@@ -3170,8 +3180,8 @@ msgid ""
"Click on a placeholder to create this class\n"
"(use middle button to create more than one)"
msgstr ""
"Feu clic en un espai reservat per crear aquesta classe\n"
"(utilitzeu el botó central per crear més d'un)"
"Feu clic en un espai reservat per a crear aquesta classe\n"
"(utilitzeu el botó central per a crear més d'un)"
#: gladeui/glade-adaptor-chooser.ui:61
msgid "Non-GTK+ widgets and objects"
......@@ -3228,7 +3238,7 @@ msgstr "Des d'aquest directori"
#: gladeui/glade-project-properties.ui:316
msgid "Choose a path to load image resources"
msgstr "Trieu un camí per carregar els recursos d'imatge"
msgstr "Trieu un camí per a carregar els recursos d'imatge"
#: gladeui/glade-project-properties.ui:344
msgid "Image resources are loaded locally:"
......@@ -3612,7 +3622,7 @@ msgstr "Propietat de posició X"
#: plugins/gtk+/glade-fixed.c:1138
msgid "The property used to set the X position of a child object"
msgstr "La propietat utilitzada per establir la posició X d'un objecte fill"
msgstr "La propietat utilitzada per a establir la posició X d'un objecte fill"
#: plugins/gtk+/glade-fixed.c:1144
msgid "Y position property"
......@@ -3620,7 +3630,7 @@ msgstr "Propietat de posició Y"
#: plugins/gtk+/glade-fixed.c:1145
msgid "The property used to set the Y position of a child object"
msgstr "La propietat utilitzada per establir la posició Y d'un objecte fill"
msgstr "La propietat utilitzada per a establir la posició Y d'un objecte fill"
#: plugins/gtk+/glade-fixed.c:1151
msgid "Width property"
......@@ -3628,7 +3638,7 @@ msgstr "Propietat d'amplada"
#: plugins/gtk+/glade-fixed.c:1152
msgid "The property used to set the width of a child object"
msgstr "La propietat utilitzada per establir l'amplada d'un objecte fill"
msgstr "La propietat utilitzada per a establir l'amplada d'un objecte fill"
#: plugins/gtk+/glade-fixed.c:1158
msgid "Height property"
......@@ -3636,7 +3646,7 @@ msgstr "Propietat d'alçada"
#: plugins/gtk+/glade-fixed.c:1159
msgid "The property used to set the height of a child object"
msgstr "La propietat utilitzada per establir l'alçada d'un objecte fill"
msgstr "La propietat utilitzada per a establir l'alçada d'un objecte fill"
#: plugins/gtk+/glade-fixed.c:1165
msgid "Can resize"
......@@ -3761,7 +3771,7 @@ msgstr "Editor de la compleció de l'entrada"
#: plugins/gtk+/glade-gtk-cell-renderer.c:128
#, c-format
msgid "%s is set to load %s from the model"
msgstr "%s està establert per carregar %s des del model"
msgstr "%s està establert per a carregar %s des del model"
#: plugins/gtk+/glade-gtk-cell-renderer.c:130
#, c-format
......@@ -3856,7 +3866,7 @@ msgstr "Aquesta propietat només es pot utilitzar en botons d'acció de diàleg"
#: plugins/gtk+/glade-gtk.h:37
msgid "This property is set to be controlled by an Action"
msgstr "Aquesta propietat està establerta per ser controlada per una acció"
msgstr "Aquesta propietat està establerta per a ser controlada per una acció"
#: plugins/gtk+/glade-gtk.h:39
#, c-format
......@@ -4127,7 +4137,6 @@ msgstr "Editor de visualització d'arbre"
#. XXX FIXME: We should hide the actual "fixed-height-mode" setting from
#. * treeview editors and provide a custom control that sets all its columns
#. * to fixed size and then control the column's sensitivity accordingly.
#.
#: plugins/gtk+/glade-gtk-tree-view.c:199
msgid ""
"Columns must have a fixed size inside a treeview with fixed height mode set"
......@@ -4182,7 +4191,6 @@ msgstr "Aquesta propietat no s'aplica a les finestres decorades de client"
#. Translators: %s is the name of a widget here, the sentence means:
#. * Make the widget use a custom title
#.
#: plugins/gtk+/glade-header-bar-editor.c:139
#, c-format
msgid "Setting %s to use a custom title"
......@@ -4190,7 +4198,6 @@ msgstr "Configura %s per a utilitzar un títol personalitzat"
#. Translators: %s is the name of a widget here, the sentence means:
#. * Make the widget use the standard title
#.
#: plugins/gtk+/glade-header-bar-editor.c:145
#, c-format
msgid "Setting %s to use the standard title"
......@@ -4317,7 +4324,8 @@ msgstr "S'està establint %s perquè utilitzi una llista d'atributs"
#: plugins/gtk+/glade-label-editor.c:248
#, c-format
msgid "Setting %s to use a Pango markup string"
msgstr "S'està establint %s per utilitzar una cadena amb marcatge de la Pango"
msgstr ""
"S'està establint %s per a utilitzar una cadena amb marcatge de la Pango"
#: plugins/gtk+/glade-label-editor.c:285
#, c-format
......@@ -4376,8 +4384,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Defineix les columnes per al magatzem de llistes. Si els doneu noms "
"descriptius podreu accedir-hi més fàcilment quan establiu els atributs dels "
"renderitzadors de cel·les (premeu la tecla Suprimeix per suprimir la columna "
"seleccionada)"
"renderitzadors de cel·les (premeu la tecla Suprimeix per a suprimir la "
"columna seleccionada)"
#: plugins/gtk+/glade-store-editor.c:190
msgid ""
......@@ -4385,8 +4393,8 @@ msgid ""
"rows and the Delete key to remove the selected row)"
msgstr ""
"Afegiu, suprimiu i editeu files de dades (podeu utilitzar la combinació de "
"tecles Control+N per afegir files noves i la tecla Suprimeix per suprimir la "
"fila seleccionada)"
"tecles Control+N per a afegir files noves i la tecla Suprimeix per a "
"suprimir la fila seleccionada)"
#: plugins/gtk+/glade-string-list.c:332 plugins/gtk+/glade-string-list.c:377
msgid "<Type Here>"
......@@ -4594,7 +4602,7 @@ msgstr "Classes d'estil"
#: plugins/gtk+/gtk+.xml:94
msgid "A list of style class names to apply to this widget"
msgstr "La llista de noms de classes d'estil per aplicar al giny"
msgstr "La llista de noms de classes d'estil per a aplicar al giny"
#: plugins/gtk+/gtk+.xml:99 plugins/gtk+/gtk+.xml:1375
#: plugins/gtk+/gtk+.xml:2225
......@@ -5452,7 +5460,7 @@ msgstr "Grups d'acceleradors"
#: plugins/gtk+/gtk+.xml:735
msgid "A list of accel groups to be added to this window"
msgstr "Una llista de grups d'acceleradors per afegir a aquesta finestra"
msgstr "Una llista de grups d'acceleradors per a afegir a aquesta finestra"
#: plugins/gtk+/gtk+.xml:738
msgid "CSD"
......@@ -6271,7 +6279,7 @@ msgstr "Suprimeix la pàgina"
#: plugins/gtk+/gtk+.xml:2350 plugins/gtk+/gtk+.xml:2459
msgid "Set the currently active page to edit, this property will not be saved"
msgstr ""
"Estableix la pàgina que està activa actualment per editar-se, la propietat "
"Estableix la pàgina que està activa actualment per a editar-se, la propietat "
"no es desarà"
#: plugins/gtk+/gtk+.xml:2357 plugins/gtk+/gtk+.xml:2447
......@@ -7539,7 +7547,7 @@ msgstr "Tipus MIME"
#: plugins/gtk+/gtk+.xml:5261 plugins/gtk+/gtk+.xml:5284
msgid "The list of mime types to add to the filter"
msgstr "La llista de tipus MIME per afegir al filtre"
msgstr "La llista de tipus MIME per a afegir al filtre"
#: plugins/gtk+/gtk+.xml:5263 plugins/gtk+/gtk+.xml:5286
msgid "Patterns"
......@@ -7547,7 +7555,7 @@ msgstr "Patrons"
#: plugins/gtk+/gtk+.xml:5268 plugins/gtk+/gtk+.xml:5291
msgid "The list of file name patterns to add to the filter"
msgstr "La llista de patrons de noms de fitxers per afegir al filtre"
msgstr "La llista de patrons de noms de fitxers per a afegir al filtre"
#: plugins/gtk+/gtk+.xml:5273
msgid "Recent Filter"
......@@ -7555,7 +7563,7 @@ msgstr "Filtre d'elements recents"
#: plugins/gtk+/gtk+.xml:5298
msgid "The list of application names to add to the filter"
msgstr "La llista de noms d'aplicacions per afegir al filtre"
msgstr "La llista de noms d'aplicacions per a afegir al filtre"
#: plugins/gtk+/gtk+.xml:5303
msgid "Recent Manager"
......@@ -8218,7 +8226,7 @@ msgid ""
"Use the \"query-tooltip\" to present a tooltip\n"
"instead of setting a literal tooltip"
msgstr ""
"Utilitzeu el «query-tooltip» per mostrar un\n"
"Utilitzeu el «query-tooltip» per a mostrar un\n"
"indicador de funció en comptes d'establir\n"
"un text d'indicador de funció"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment