Commit 04f6d7fe authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐
Browse files

Update Polish translation

parent a3b13f54
Pipeline #261610 failed with stages
in 3 minutes and 29 seconds
# Polish translation for glade.
# Copyright © 2002-2020 the glade authors.
# Copyright © 2002-2021 the glade authors.
# This file is distributed under the same license as the glade package.
# Zbigniew Chyla <chyla@alice.ci.pwr.wroc.pl>, 2002.
# Artur Flinta <aflinta@at.kernel.pl>, 2005-2007.
# Andrzej Polatyński <andrzej@datatel.net.pl>, 2007.
# Tomasz Dominikowski <dominikowski@gmail.com>, 2008.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2010-2020.
# Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2008-2020.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2010-2021.
# Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2008-2021.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: glade\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/glade/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2020-09-12 22:59+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-09-19 12:55+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2021-02-20 12:14+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2021-02-28 14:14+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -24,7 +24,7 @@ msgstr ""
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
#: data/org.gnome.Glade.desktop.in.in:3 data/org.gnome.Glade.appdata.xml.in:6
#: src/main.c:43 src/glade.glade:261
#: src/main.c:44 src/glade.glade:261
msgid "Glade"
msgstr "Glade"
......@@ -75,246 +75,246 @@ msgstr ""
"w wielu językach programowania, w tym C, C++, C#, Vala, Java, Perl, Python "
"i innych."
#: src/glade-window.c:50
#: src/glade-window.c:51
msgid "[Read Only]"
msgstr "[Tylko do odczytu]"
#: src/glade-window.c:181
#: src/glade-window.c:182
msgid "User Interface Designer"
msgstr "Narzędzie do projektowania interfejsów użytkownika"
#: src/glade-window.c:428 src/glade-window.c:435
#: src/glade-window.c:429 src/glade-window.c:436
msgid "the last action"
msgstr "ostatnie działanie"
#: src/glade-window.c:429
#: src/glade-window.c:430
#, c-format
msgid "Undo: %s"
msgstr "Cofa: %s"
#: src/glade-window.c:436
#: src/glade-window.c:437
#, c-format
msgid "Redo: %s"
msgstr "Ponawia: %s"
#: src/glade-window.c:461
#: src/glade-window.c:462
#, c-format
msgid "Autosaving '%s'"
msgstr "Automatyczne zapisywanie „%s”"
#: src/glade-window.c:466
#: src/glade-window.c:467
#, c-format
msgid "Error autosaving '%s'"
msgstr "Błąd podczas automatycznego zapisywania „%s”"
#: src/glade-window.c:688
#: src/glade-window.c:689
msgid "Open…"
msgstr "Otwórz…"
#: src/glade-window.c:722
#: src/glade-window.c:723
#, c-format
msgid "Project %s is still loading."
msgstr "Projekt „%s” jest wczytywany."
#: src/glade-window.c:741
#: src/glade-window.c:742
msgid "Failed to backup existing file, continue saving?"
msgstr ""
"Utworzenie kopii zapasowej istniejącego pliku się nie powiodło, kontynuować "
"zapisywanie?"
#: src/glade-window.c:756
#: src/glade-window.c:757
#, c-format
msgid "Failed to save %s: %s"
msgstr "Zapisanie %s się nie powiodło: %s"
#: src/glade-window.c:795
#: src/glade-window.c:796
#, c-format
msgid "The file %s has been modified since reading it"
msgstr "Plik %s został zmodyfikowany od czasu ostatniego odczytu"
#: src/glade-window.c:799
#: src/glade-window.c:800
msgid "If you save it, all the external changes could be lost. Save it anyway?"
msgstr ""
"Zapisanie go może spowodować utratę wszystkich zewnętrznych zmian. Zapisać "
"go mimo to?"
#: src/glade-window.c:804
#: src/glade-window.c:805
msgid "_Save Anyway"
msgstr "Zapi_sz mimo to"
#: src/glade-window.c:812
#: src/glade-window.c:813
msgid "_Don't Save"
msgstr "_Nie zapisuj"
#: src/glade-window.c:845
#: src/glade-window.c:846
#, c-format
msgid "Project '%s' saved"
msgstr "Zapisano projekt „%s”"
#: src/glade-window.c:876
#: src/glade-window.c:877
msgid "Save As…"
msgstr "Zapisz jako…"
#: src/glade-window.c:940
#: src/glade-window.c:941
#, c-format
msgid "Could not save the file %s"
msgstr "Nie można zapisać pliku %s"
#: src/glade-window.c:944
#: src/glade-window.c:945
msgid "You do not have the permissions necessary to save the file."
msgstr "Brak uprawnień wymaganych do zapisania pliku."
#: src/glade-window.c:966
#: src/glade-window.c:967
#, c-format
msgid "Could not save file %s. Another project with that path is open."
msgstr ""
"Nie można zapisać pliku %s. Inny projekt o tej samej ścieżce jest otwarty."
#: src/glade-window.c:994
#: src/glade-window.c:995
msgid "No open projects to save"
msgstr "Brak otwartych projektów do zapisu"
#: src/glade-window.c:1027
#: src/glade-window.c:1028
#, c-format
msgid "Save changes to project \"%s\" before closing?"
msgstr "Zapisać zmiany w projekcie „%s” przed zamknięciem?"
#: src/glade-window.c:1035
#: src/glade-window.c:1036
msgid "Your changes will be lost if you don't save them."
msgstr "Zmiany zostaną utracone, jeśli nie zostanie zapisane."
#: src/glade-window.c:1039
#: src/glade-window.c:1040
msgid "Close _without Saving"
msgstr "Zamknij _bez zapisywania"
#: src/glade-window.c:1040 src/glade-window.c:1725 src/glade-preferences.c:237
#: gladeui/glade-editor.c:794 gladeui/glade-editor.c:1153
#: gladeui/glade-editor-property.c:1776 gladeui/glade-editor-property.c:2084
#: gladeui/glade-editor-property.c:2281 gladeui/glade-editor-property.c:3217
#: gladeui/glade-editor-property.c:3325 gladeui/glade-editor-property.c:3336
#: gladeui/glade-editor-property.c:3647 gladeui/glade-utils.c:483
#: plugins/gtk+/glade-accels.c:523 plugins/gtk+/glade-attributes.c:1062
#: src/glade-window.c:1041 src/glade-window.c:1724 src/glade-preferences.c:237
#: gladeui/glade-editor.c:793 gladeui/glade-editor.c:1152
#: gladeui/glade-editor-property.c:1774 gladeui/glade-editor-property.c:2082
#: gladeui/glade-editor-property.c:2279 gladeui/glade-editor-property.c:3215
#: gladeui/glade-editor-property.c:3323 gladeui/glade-editor-property.c:3334
#: gladeui/glade-editor-property.c:3645 gladeui/glade-utils.c:494
#: plugins/gtk+/glade-accels.c:523 plugins/gtk+/glade-attributes.c:1063
msgid "_Cancel"
msgstr "_Anuluj"
#: src/glade-window.c:1041 src/glade.glade:685 gladeui/glade-utils.c:486
#: src/glade-window.c:1042 src/glade.glade:685 gladeui/glade-utils.c:497
msgid "_Save"
msgstr "_Zapisz"
#: src/glade-window.c:1072
#: src/glade-window.c:1073
msgid "Save…"
msgstr "Zapisz…"
#: src/glade-window.c:1632
#: src/glade-window.c:1631
msgid "Could not create a new project."
msgstr "Nie można utworzyć nowego projektu."
#: src/glade-window.c:1693
#: src/glade-window.c:1692
#, c-format
msgid "The project %s has unsaved changes"
msgstr "Projekt %s ma niezapisane zmiany"
#: src/glade-window.c:1698
#: src/glade-window.c:1697
msgid "If you reload it, all unsaved changes could be lost. Reload it anyway?"
msgstr ""
"Ponowne wczytanie spowoduje utratę wszystkich niezapisanych zmian. Wczytać "
"ponownie mimo to?"
#: src/glade-window.c:1708
#: src/glade-window.c:1707
#, c-format
msgid "The project file %s has been externally modified"
msgstr "Plik %s został zmodyfikowany w innym programie"
#: src/glade-window.c:1713
#: src/glade-window.c:1712
msgid "Do you want to reload the project?"
msgstr "Wczytać projekt ponownie?"
#: src/glade-window.c:1719
#: src/glade-window.c:1718
msgid "_Reload"
msgstr "_Wczytaj ponownie"
#: src/glade-window.c:2265
#: src/glade-window.c:2269
msgid "Hello, I will show you what's new in Glade"
msgstr "Witamy we wprowadzeniu do nowości w programie Glade"
#: src/glade-window.c:2266
#: src/glade-window.c:2270
msgid "The menubar and toolbar were merged in the headerbar"
msgstr "Pasek menu i pasek narzędziowy zostały połączone w pasek nagłówka"
#: src/glade-window.c:2268
#: src/glade-window.c:2272
msgid "You can open a project"
msgstr "Można otworzyć projekt"
#: src/glade-window.c:2269
#: src/glade-window.c:2273
msgid "find recently used"
msgstr "znaleźć ostatnio używany"
#: src/glade-window.c:2270
#: src/glade-window.c:2274
msgid "or create a new one"
msgstr "lub utworzyć nowy"
#: src/glade-window.c:2274
#: src/glade-window.c:2278
msgid "Undo"
msgstr "Cofnij"
#: src/glade-window.c:2275
#: src/glade-window.c:2279
msgid "Redo"
msgstr "Ponów"
#: src/glade-window.c:2276
#: src/glade-window.c:2280
msgid "Project switcher"
msgstr "Przełącznik projektów"
#: src/glade-window.c:2278
#: src/glade-window.c:2282
msgid "and Save button are directly accessible in the headerbar"
msgstr "i przycisk Zapisz są dostępne bezpośrednio na pasku nagłówka"
#: src/glade-window.c:2279
#: src/glade-window.c:2283
msgid "just like Save As"
msgstr "podobnie jak Zapisz jako"
#: src/glade-window.c:2280
#: src/glade-window.c:2284
msgid "project properties"
msgstr "właściwości projektu"
#: src/glade-window.c:2281
#: src/glade-window.c:2285
msgid "and less commonly used actions"
msgstr "i rzadziej używane działania"
#: src/glade-window.c:2283
#: src/glade-window.c:2287
msgid "The object inspector took the palette's place"
msgstr "Inspektor obiektów zastąpił paletę"
#: src/glade-window.c:2284
#: src/glade-window.c:2288
msgid "To free up space for the property editor"
msgstr "aby zwolnić miejsce na edytor właściwości"
#: src/glade-window.c:2286
#: src/glade-window.c:2290
msgid "The palette was replaced with a new object chooser"
msgstr "Paleta została zastąpiona nowym elementem wyboru obiektu"
#: src/glade-window.c:2287
#: src/glade-window.c:2291
msgid "Where you can search all supported classes"
msgstr "gdzie można wyszukiwać wszystkie obsługiwane klasy"
#: src/glade-window.c:2288
#: src/glade-window.c:2292
msgid "investigate GTK+ object groups"
msgstr "badać grupy obiektów GTK"
#: src/glade-window.c:2289
#: src/glade-window.c:2293
msgid "and find classes introduced by other libraries"
msgstr "i wyszukiwać klasy wprowadzone przez inne biblioteki"
#: src/glade-window.c:2291
#: src/glade-window.c:2295
msgid ""
"OK, now that we are done with the overview, let's start with the new workflow"
msgstr "Przejdźmy teraz do opisu nowego sposobu działania programu"
#: src/glade-window.c:2293
#: src/glade-window.c:2297
msgid "First of all, create a new project"
msgstr "Najpierw należy utworzyć nowy projekt"
#: src/glade-window.c:2294
#: src/glade-window.c:2298
msgid ""
"OK, now add a GtkWindow using the new widget chooser or by double clicking "
"on the workspace"
......@@ -322,35 +322,35 @@ msgstr ""
"Teraz można dodać widżet GtkWindow za pomocą nowego elementu wyboru widżetu "
"lub podwójnie klikając na obszarze roboczym"
#: src/glade-window.c:2295
#: src/glade-window.c:2299
msgid "Excellent!"
msgstr "Wyśmienicie!"
#: src/glade-window.c:2296
#: src/glade-window.c:2300
msgid ""
"BTW, did you know you can double click on any placeholder to create widgets?"
msgstr ""
"Czy wiesz, że można podwójnie kliknąć dowolny element zastępowalny, aby "
"tworzyć widżety?"
#: src/glade-window.c:2297
#: src/glade-window.c:2301
msgid "Try adding a grid"
msgstr "Proszę spróbować dodać siatkę"
#: src/glade-window.c:2298
#: src/glade-window.c:2302
msgid "and a button"
msgstr "i przycisk"
#: src/glade-window.c:2300
#: src/glade-window.c:2304
msgid "Quite easy! Isn't it?"
msgstr "Całkiem łatwe, co nie?"
#: src/glade-window.c:2301
#: src/glade-window.c:2305
msgid "Enjoy!"
msgstr "Powodzenia!"
#. translators: Primary message of a dialog used to notify the user about the survey
#: src/glade-window.c:2515
#: src/glade-window.c:2526
msgid ""
"We are conducting a user survey\n"
" would you like to take it now?"
......@@ -359,46 +359,46 @@ msgstr ""
" Wyświetlić ją teraz?"
#. translators: Secondary text of a dialog used to notify the user about the survey
#: src/glade-window.c:2519
#: src/glade-window.c:2530
msgid "If not, you can always find it in the Help menu."
msgstr "Jeśli nie, to zawsze można ją znaleźć w menu Pomocy."
#: src/glade-window.c:2521
#: src/glade-window.c:2532
msgid "_Do not show this dialog again"
msgstr "_Bez wyświetlania tego okna ponownie"
#. translators: Text to show in the statusbar if the user did not completed the survey and choose not to show the notification dialog again
#: src/glade-window.c:2542
#: src/glade-window.c:2553
msgid "Go to Help -> Registration & User Survey and complete our survey!"
msgstr ""
"Prosimy kliknąć Pomoc → Rejestracja i ankieta użytkownika i wypełnić naszą "
"ankietę."
#: src/main.c:52
#: src/main.c:53
msgid "Output version information and exit"
msgstr "Wyświetla informacje o wersji i kończy działanie"
#: src/main.c:55
#: src/main.c:56
msgid "Disable Devhelp integration"
msgstr "Wyłącza integrację z programem Devhelp"
#: src/main.c:57
#: src/main.c:58
msgid "be verbose"
msgstr "więcej komunikatów"
#: src/main.c:142
#: src/main.c:147
#, c-format
msgid "Unable to open '%s', the file does not exist.\n"
msgstr "Nie można otworzyć „%s”, plik nie istnieje.\n"
#: src/main.c:170
#: src/main.c:175
msgid ""
"gmodule support not found. gmodule support is required for glade to work"
msgstr ""
"Nie odnaleziono obsługi GModule. Do uruchomienia programu Glade wymagana "
"jest obsługa GModule."
#: src/main.c:188
#: src/main.c:193
msgid "Create or edit user interface designs for GTK+ or GNOME applications."
msgstr ""
"Tworzenie lub modyfikowanie projektów interfejsów użytkownika dla programów "
......@@ -472,7 +472,7 @@ msgstr "_Podręcznik programistyczny"
msgid "Interactive Intro"
msgstr "Interaktywne wprowadzenie"
#: src/glade.glade:173
#: src/glade.glade:184
msgid "Preferences"
msgstr "Preferencje"
......@@ -492,7 +492,7 @@ msgstr ""
"R.I.P. Guido Macchi</small>"
#: src/glade.glade:592 src/glade-preferences.c:239
#: gladeui/glade-editor-property.c:2282 gladeui/glade-utils.c:486
#: gladeui/glade-editor-property.c:2280 gladeui/glade-utils.c:497
msgid "_Open"
msgstr "_Otwórz"
......@@ -548,8 +548,8 @@ msgstr ""
"Artur Flinta <aflinta@at.kernel.pl>, 2005-2007\n"
"Andrzej Polatyński <andrzej@datatel.net.pl>, 2007\n"
"Tomasz Dominikowski <dominikowski@gmail.com>, 2008\n"
"Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2010-2020\n"
"Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2008-2020"
"Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2010-2021\n"
"Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2008-2021"
#: src/glade-preferences.c:234
msgid "Select a catalog search path"
......@@ -698,7 +698,7 @@ msgstr "Ukończono i wysłano."
msgid "Glade Registration & User Survey"
msgstr "Rejestracja i ankieta użytkownika programu Glade"
#: src/glade-registration.glade:63 gladeui/glade-editor-property.c:1380
#: src/glade-registration.glade:63 gladeui/glade-editor-property.c:1378
msgid "_Close"
msgstr "Za_mknij"
......@@ -1386,70 +1386,70 @@ msgstr ""
"Błąd podczas otwierania %s do zapisu danych prywatnych (%s).\n"
"Dane prywatne nie będą zapisywane w tej sesji"
#: gladeui/glade-base-editor.c:592
#: gladeui/glade-base-editor.c:591
#, c-format
msgid "Setting object type on %s to %s"
msgstr "Ustawianie typu obiektu %s na %s"
#: gladeui/glade-base-editor.c:755
#: gladeui/glade-base-editor.c:754
#, c-format
msgid "Add a %s to %s"
msgstr "Dodanie %s do %s"
#: gladeui/glade-base-editor.c:848 gladeui/glade-command.c:1225
#: gladeui/glade-base-editor.c:847 gladeui/glade-command.c:1226
#, c-format
msgid "Add %s"
msgstr "Dodanie %s"
#: gladeui/glade-base-editor.c:880
#: gladeui/glade-base-editor.c:879
#, c-format
msgid "Add child %s"
msgstr "Dodanie elementu potomnego %s"
#: gladeui/glade-base-editor.c:972
#: gladeui/glade-base-editor.c:971
#, c-format
msgid "Delete %s child from %s"
msgstr "Usunięcie elementu potomnego %s z %s"
#: gladeui/glade-base-editor.c:1101
#: gladeui/glade-base-editor.c:1100
#, c-format
msgid "Reorder %s's children"
msgstr "Zmiana kolejności elementów potomnych %s"
#: gladeui/glade-base-editor.c:1588 plugins/gtk+/gtk+.xml:260
#: gladeui/glade-base-editor.c:1587 plugins/gtk+/gtk+.xml:260
#: plugins/gtk+/gtk+.xml:957 plugins/gtk+/gtk+.xml:1323
#: plugins/gtk+/glade-about-dialog-editor.ui:316
#: plugins/gtk+/glade-tool-button-editor.ui:86
msgid "Label"
msgstr "Etykieta"
#: gladeui/glade-base-editor.c:1603 gladeui/glade-widget-adaptor.c:1468
#: gladeui/glade-base-editor.c:1602 gladeui/glade-widget-adaptor.c:1468
#: plugins/gtk+/glade-eprop-enum-int.c:70
#: plugins/gtk+/glade-eprop-enum-int.c:71
msgid "Type"
msgstr "Typ"
#: gladeui/glade-base-editor.c:1631 plugins/gtk+/gtk+.xml:584
#: gladeui/glade-base-editor.c:1630 plugins/gtk+/gtk+.xml:584
msgid "Container"
msgstr "Kontener"
#: gladeui/glade-base-editor.c:1632
#: gladeui/glade-base-editor.c:1631
msgid "The container object this editor is currently editing"
msgstr "Obiekt kontenera obecnie używany przez edytora"
#. Name
#. translators: The unique identifier of an object in the project
#: gladeui/glade-base-editor.c:1919 gladeui/glade-editor-table.c:315
#: gladeui/glade-base-editor.c:1918 gladeui/glade-editor-table.c:315
#: gladeui/glade-editor-table.c:599
msgid "ID:"
msgstr "Identyfikator:"
#. Type
#: gladeui/glade-base-editor.c:1939 plugins/gtk+/glade-window-editor.ui:553
#: gladeui/glade-base-editor.c:1938 plugins/gtk+/glade-window-editor.ui:553
msgid "Type:"
msgstr "Typ:"
#: gladeui/glade-base-editor.c:2157
#: gladeui/glade-base-editor.c:2156
msgid ""
"<big><b>Tips:</b></big>\n"
" * Right-click over the treeview to add items.\n"
......@@ -1552,150 +1552,150 @@ msgstr "Wejście"
msgid "User templates"
msgstr "Szablony użytkownika"
#: gladeui/glade-command.c:427 gladeui/glade-command.c:485
#: gladeui/glade-command.c:428 gladeui/glade-command.c:486
#, c-format
msgid "Enabling property %s on widget %s"
msgstr "Włączanie właściwości %s na widżecie %s"
#: gladeui/glade-command.c:432 gladeui/glade-command.c:490
#: gladeui/glade-command.c:433 gladeui/glade-command.c:491
#, c-format
msgid "Disabling property %s on widget %s"
msgstr "Wyłączanie właściwości %s na widżecie %s"
#: gladeui/glade-command.c:785
#: gladeui/glade-command.c:786
#, c-format
msgid "Setting multiple properties"
msgstr "Ustawienie wielu właściwości"
#: gladeui/glade-command.c:797 gladeui/glade-editor-property.c:3713
#: gladeui/glade-command.c:798 gladeui/glade-editor-property.c:3711
#, c-format
msgid "Setting %s of %s"
msgstr "Ustawienie %s dla %s"
#: gladeui/glade-command.c:803 gladeui/glade-editor-property.c:3421
#: gladeui/glade-command.c:804 gladeui/glade-editor-property.c:3419
#, c-format
msgid "Setting %s of %s to %s"
msgstr "Ustawienie %s dla %s na %s"
#: gladeui/glade-command.c:1060 gladeui/glade-command.c:1089
#: gladeui/glade-command.c:1061 gladeui/glade-command.c:1090
#, c-format
msgid "Renaming %s to %s"
msgstr "Zmienianie nazwy %s na %s"
#: gladeui/glade-command.c:1226 gladeui/glade-command.c:1836
#: gladeui/glade-command.c:1862 gladeui/glade-command.c:1965
#: gladeui/glade-command.c:2007
#: gladeui/glade-command.c:1227 gladeui/glade-command.c:1872
#: gladeui/glade-command.c:1898 gladeui/glade-command.c:2001
#: gladeui/glade-command.c:2043
msgid "multiple"
msgstr "wielu"
#: gladeui/glade-command.c:1373
#: gladeui/glade-command.c:1374
msgid "You cannot remove a widget internal to a composite widget."
msgstr "Nie można usunąć widżetu będącego częścią widżetu złożonego."
#: gladeui/glade-command.c:1380
#: gladeui/glade-command.c:1381
#, c-format
msgid "%s is locked by %s, edit %s first."
msgstr "%s jest zablokowane przez %s, należy najpierw zmodyfikować %s."
#: gladeui/glade-command.c:1398
#: gladeui/glade-command.c:1399
#, c-format
msgid "Remove %s"
msgstr "Usunięcie „%s”"
#: gladeui/glade-command.c:1401
#: gladeui/glade-command.c:1402
msgid "Remove multiple"
msgstr "Usunięcie wielu"
#: gladeui/glade-command.c:1808
#: gladeui/glade-command.c:1845
#, c-format
msgid "Create %s"
msgstr "Utworzenie „%s”"
#: gladeui/glade-command.c:1834
#: gladeui/glade-command.c:1870
#, c-format
msgid "Delete %s"
msgstr "Usunięcie „%s”"
#: gladeui/glade-command.c:1860
#: gladeui/glade-command.c:1896
#, c-format
msgid "Cut %s"
msgstr "Wycięcie „%s”"
#: gladeui/glade-command.c:1963
#: gladeui/glade-command.c:2001
#, c-format
msgid "Paste %s"
msgstr "Wklejenie „%s”"
#: gladeui/glade-command.c:2005
#: gladeui/glade-command.c:2041
#, c-format
msgid "Drag %s and Drop to %s"
msgstr "Przeciągnięcie „%s” i upuszczenie do %s"
#: gladeui/glade-command.c:2008
#: gladeui/glade-command.c:2044
msgid "root"
msgstr "element główny"
#: gladeui/glade-command.c:2126
#: gladeui/glade-command.c:2162
#, c-format
msgid "Add signal handler %s"
msgstr "Dodanie uchwytu sygnału %s"
#: gladeui/glade-command.c:2127
#: gladeui/glade-command.c:2163
#, c-format
msgid "Remove signal handler %s"