Commit ff753c1f authored by Nguyen Thai Ngoc Duy's avatar Nguyen Thai Ngoc Duy

Fixed spelling

parent 9dabd23e
......@@ -10191,7 +10191,7 @@ msgstr "_Hiệu số góc:"
#: ../plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:669
msgid "Offset all vectors with a given angle"
msgstr "Thêm hiệu số vào mọi véc-tơ bằng góc đã chọ"
msgstr "Thêm hiệu số vào mọi véc-tơ bằng góc đã chọn"
#: ../plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:680
msgid "Change the strength of the selected vector"
......@@ -10775,7 +10775,7 @@ msgid ""
"create the most common image map type - image collection of \"thumbnails\", "
"suitable for navigation bars."
msgstr "Nét dẫn là hình chữ nhật định sẵn mà trải ra ảnh. Bạn xác định nó bằng độ "
"rộng, độ cao và khoảng cch từ nét dẫn khác. Nó cho phép bạn tạo nhanh kiểu "
"rộng, độ cao và khoảng cách từ nét dẫn khác. Nó cho phép bạn tạo nhanh kiểu "
"ánh xạ ảnh thường nhất: tập hợp ảnh thu nhỏ, thích hợp với thanh duyệt."
#: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_guides.c:172
......
......@@ -729,7 +729,7 @@ msgstr "Gần-Nền-RGB"
#:../plug-ins/script-fu/scripts/blended-logo.scm.h:8
msgid "FG-Transparent"
msgstr "Cảnhg gần trong suốt"
msgstr "Cảnh-gần trong suốt"
#:../plug-ins/script-fu/scripts/blended-logo.scm.h:11
#:../plug-ins/script-fu/scripts/comic-logo.scm.h:5
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment