Commit fc805a41 authored by Anders Jonsson's avatar Anders Jonsson Committed by Administrator

Update Swedish translation

parent 075b072a
Pipeline #151847 passed with stages
in 26 minutes and 36 seconds
......@@ -13,7 +13,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gimp/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2020-02-13 00:06+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-02-13 14:20+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2020-02-13 17:55+0100\n"
"Last-Translator: Anders Jonsson <anders.jonsson@norsjovallen.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"Language: sv\n"
......@@ -81,10 +81,13 @@ msgid ""
"transformations in 3D space, new release checker, and the usual amount of "
"bug fixes. Notable improvements:"
msgstr ""
"GIMP 2.10.16 levererar flera stora användbarhetsförbättringar, ett nytt "
"verktyg för transformeringar i 3d-rymden, sökning av nya utgåvor, och den "
"vanliga mängden felfixar. Nämnvärda förbättringar:"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:9
msgid "Tools are now grouped in the toolbox by default"
msgstr ""
msgstr "Verktyg grupperas nu i verktygslådan som standard"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:10
msgid "Sliders now use a compact style with improved user interaction"
......@@ -98,19 +101,19 @@ msgstr ""
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:12
msgid "Dockable areas now highlighted when a dockable dialog is being dragged"
msgstr ""
msgstr "Dockningsbara områden markeras nu då en dockningsbar dialogruta dras"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:13
msgid "New 3D Transform tool to rotate and pan items"
msgstr ""
msgstr "Nytt 3d-transformeringsverktyg för att rotera och panorera objekt"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:14
msgid "Much smoother brush outline preview on the canvas"
msgstr ""
msgstr "Mycket mjukare förhandsvisning av penselkontur på ritytan"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:15
msgid "Consolidated user interface for merging down and anchoring layers"
msgstr ""
msgstr "Förenat användargränssnitt för att sammanfoga nedåt och ankra lager"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:16
msgid ""
......@@ -118,24 +121,33 @@ msgid ""
"Furthermore many old filters got finally ported to GEGL. Of course it also "
"has a few noteworthy improvements:"
msgstr ""
"GIMP 2.10.14 är återigen främst en utgåva med felfixar, för att göra GIMP så "
"stabilt som möjligt. Vidare har många gamla filter slutligen porterats till "
"GEGL. Den innehåller förstås också några nämnvärda förbättringar:"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:17
msgid ""
"View menu: new \"Show All\" option to reveal pixels outside the canvas "
"boundary"
msgstr ""
"Visa-menyn: nytt ”Visa allt”-alternativ för att visa bildpunkter utanför "
"ritytans gräns"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:18
msgid "Filters: new \"Clipping\" option to allow layer resize when relevant"
msgstr ""
"Filter: nytt ”Klippning”-alternativ för att möjliggöra storleksändring av "
"lager då det är relevant"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:19
msgid "Foreground Select tool: new \"Grayscale\" Preview Mode"
msgstr ""
msgstr "Verktyget Förgrundsmarkering: nytt förhandsvisningsläge ”Gråskala”"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:20
msgid "Foreground Select tool: color/opacity selector for \"Color\" preview"
msgstr ""
"Verktyget Förgrundsmarkering: färg/opacitetsväljare för ”Färg”-"
"förhandsvisning"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:21
msgid "Free Select tool: improved copy-paste interaction"
......@@ -144,6 +156,8 @@ msgstr "Verktyget Fri markering: förbättrad kopiera-klistra in-interaktion"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:22
msgid "Transform tools: new Image transform type to transform the whole image"
msgstr ""
"Transformeringsverktyg: ny transformeringstyp Bild för att transformera hela "
"bilden"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:23
msgid "Preferences: new \"Allow editing on non-visible layers\" setting"
......@@ -151,15 +165,15 @@ msgstr "Inställningar: ny inställning ”Tillåt redigering på ej synliga lag
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:24
msgid "HEIF import/export: color profile support"
msgstr ""
msgstr "HEIF-import/export: färgprofilstöd"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:25
msgid "PDF export: text layers in layer groups now exported as texts"
msgstr ""
msgstr "PDF-export: textlager i lagergrupper exporteras nu som texter"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:26
msgid "TIFF import: now asks how to process unspecified TIFF channels"
msgstr ""
msgstr "TIFF-import: frågar nu hur ospecificerade TIFF-kanaler ska bearbetas"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:27
msgid ""
......@@ -173,11 +187,11 @@ msgstr ""
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:28
msgid "Improved curves interaction overall"
msgstr ""
msgstr "Överlag förbättrad kurvinteraktion"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:29
msgid "A few enhancements specific to the Curves tool"
msgstr ""
msgstr "Några förbättringar specifika för verktyget Kurvor"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:30
msgid "Layer support in TIFF"
......@@ -189,7 +203,7 @@ msgstr "Upptäckt av användarinstallerade typsnitt i Windows"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:32
msgid "Incremental mode in the Dodge/Burn tool"
msgstr ""
msgstr "Inkrementellt läge i Skugga/Efterbelys-verktyget"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:33
msgid "Free Select tool creates preliminary selection"
......@@ -5347,12 +5361,9 @@ msgid "Sp_read..."
msgstr "Sp_rid…"
#: ../app/actions/filters-actions.c:548
#, fuzzy
#| msgctxt "filters-action"
#| msgid "_Bump Map..."
msgctxt "filters-action"
msgid "_Normal Map..."
msgstr "_Bumpmap…"
msgstr "_Normalmappning…"
#: ../app/actions/filters-actions.c:553
msgctxt "filters-action"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment