Commit f7dd852d authored by Nguyen Thai Ngoc Duy's avatar Nguyen Thai Ngoc Duy

Fixed "plugin"

parent 7649e76c
......@@ -683,7 +683,7 @@ msgstr "Thủ tục GIMP nội bộ"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:849
msgid "GIMP Plug-In"
msgstr "Bộ cầm phít GIMP"
msgstr "Phần bổ sung GIMP"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:850
msgid "GIMP Extension"
......
......@@ -6068,11 +6068,11 @@ msgstr "Độ hỗn l_oạn:"
#: ../plug-ins/common/plugin-browser.c:134
msgid "Display information about plug-ins"
msgstr "Hiển thị thông tin về bộ cầm phít"
msgstr "Hiển thị thông tin về Phần bổ sung"
#: ../plug-ins/common/plugin-browser.c:144
msgid "_Plug-In Browser"
msgstr "Bộ duyệt bộ cầm _phít"
msgstr "Bộ duyệt _Phần bổ sung"
#: ../plug-ins/common/plugin-browser.c:372
msgid "Searching by name"
......@@ -6081,7 +6081,7 @@ msgstr "Đang tìm kiếm theo tên"
#: ../plug-ins/common/plugin-browser.c:386
#, c-format
msgid "%d plug-ins"
msgstr "%d bộ cầm phít"
msgstr "%d Phần bổ sung"
#: ../plug-ins/common/plugin-browser.c:393
msgid "No matches for your query"
......@@ -6091,7 +6091,7 @@ msgstr "Không có gì khớp truy vấn của bạn"
#, c-format
msgid "%d plug-in matches your query"
msgid_plural "%d plug-ins match your query"
msgstr[0] "%d bộ cầm phít khớp với truy vấn của bạn"
msgstr[0] "%d Phần bổ sung khớp với truy vấn của bạn"
#: ../plug-ins/common/plugin-browser.c:527
msgid "No matches"
......@@ -6099,7 +6099,7 @@ msgstr "Không tìm thấy"
#: ../plug-ins/common/plugin-browser.c:552
msgid "Plug-In Browser"
msgstr "Bộ duyệt bộ cầm phít"
msgstr "Bộ duyệt Phần bổ sung"
#: ../plug-ins/common/plugin-browser.c:595
msgid "Name"
......@@ -7705,7 +7705,7 @@ msgstr "Bộ thiết _kế hình cầu..."
#: ../plug-ins/common/spheredesigner.c:3052
msgid "Region selected for plug-in is empty"
msgstr "Vùng chọn cho bộ cầm phít là rỗng"
msgstr "Vùng chọn cho Phần bổ sung là rỗng"
#: ../plug-ins/common/spread.c:91
msgid "Move pixels around randomly"
......@@ -8638,7 +8638,7 @@ msgstr "_Xoáy và Nhúm..."
#: ../plug-ins/common/whirlpinch.c:193
msgid "Region affected by plug-in is empty"
msgstr "Bộ cầm phít có tác động vùng rỗng"
msgstr "Vùng chịu tác động của Phần bổ sung là vùng rỗng"
#: ../plug-ins/common/whirlpinch.c:341
msgid "Whirling and pinching"
......@@ -12673,4 +12673,4 @@ msgstr "Lỗi: không thể đọc tập tin thuộc tính XJT « %s »."
#: ../plug-ins/xjt/xjt.c:3204
#, c-format
msgid "Error: XJT property file '%s' is empty."
msgstr "Lỗi: tập tin thuộc tính XJT « %s » là rỗng"
\ No newline at end of file
msgstr "Lỗi: tập tin thuộc tính XJT « %s » là rỗng"
......@@ -2220,7 +2220,7 @@ msgstr "Cách sử dụng _Hộp thoại"
#:../plug-ins/script-fu/scripts/web-browser.scm.h:5
msgid "Plug-in _Registry"
msgstr "_Sổ đăng ký bộ cầm phít"
msgstr "_Sổ đăng ký Phần bổ sung"
#:../plug-ins/script-fu/scripts/web-browser.scm.h:6
msgid "Using _Paths"
......
......@@ -134,7 +134,7 @@ msgid ""
"Most plug-ins work on the current layer of the current image. In some cases, "
"you will have to merge all layers (Image->Flatten Image) if you want the "
"plug-in to work on the whole image."
msgstr "Phần lớn bộ cầm phít hoạt động trên lớp hiện thời của ảnh hiện có. Trong một số trường hợp, bạn sẽ cần phải trộn mọi lớp (Ảnh → Làm phẳng ảnh) nếu bạn muốn bộ cầm phít hoặt động trên toàn ảnh."
msgstr "Phần lớn Phần bổ sung hoạt động trên lớp hiện thời của ảnh hiện có. Trong một số trường hợp, bạn sẽ cần phải trộn mọi lớp (Ảnh → Làm phẳng ảnh) nếu bạn muốn Phần bổ sung hoạt động trên toàn ảnh."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:18
msgid ""
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment