Commit f76a1315 authored by Jakub Friedl's avatar Jakub Friedl Committed by Jakub Friedl

Updated Czech translation

2006-10-27  Jakub Friedl <jfriedl@suse.cz>

  * cs.po: Updated Czech translation
parent 8166a207
2006-10-27 Jakub Friedl <jfriedl@suse.cz>
* cs.po: Updated Czech translation
2006-10-27 Ilkka Tuohela <hile@iki.fi>
* fi.po: Updated Finnish translation.
......
......@@ -12,8 +12,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: cs\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-10-18 10:57+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-10-18 11:06+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2006-10-27 20:08+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-10-27 20:09+0200\n"
"Last-Translator: Jakub Friedl <jfriedl@suse.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -2034,6 +2034,18 @@ msgstr "Hledám pozadí animace"
msgid "Optimizing animation"
msgstr "Optimalizuji animaci"
#: ../plug-ins/common/antialias.c:81
msgid "Antialias using the Scale3X edge-extrapolation algorithm"
msgstr "Vyhlazování pomocí extrapolačního algoritmu Scale3X"
#: ../plug-ins/common/antialias.c:87
msgid "_Antialias"
msgstr "_Vyhlazování"
#: ../plug-ins/common/antialias.c:144
msgid "Antialiasing..."
msgstr "Vyhlazování..."
#: ../plug-ins/common/apply_lens.c:108
msgid "Simulate an elliptical lens over the image"
msgstr "Simulovat eliptickou čočku nad obrázkem"
......@@ -3356,7 +3368,7 @@ msgstr "_Rekurzivní"
#: ../plug-ins/common/despeckle.c:460 ../plug-ins/common/neon.c:739
#: ../plug-ins/common/nlfilt.c:1090 ../plug-ins/common/nova.c:365
#: ../plug-ins/common/unsharp.c:681 ../plug-ins/common/whirlpinch.c:588
#: ../plug-ins/common/unsharp.c:681 ../plug-ins/common/whirlpinch.c:587
#: ../plug-ins/gflare/gflare.c:2684 ../plug-ins/imagemap/imap_circle.c:278
msgid "_Radius:"
msgstr "_Poloměr:"
......@@ -4217,16 +4229,16 @@ msgid ""
"The image you are trying to save as a GIF contains layers which extend "
"beyond the actual borders of the image."
msgstr ""
"Obrázek, který se pokoušíte zapsat jako GIF obsahuje vrstvy, "
"které přesahují přes aktuální hranice obrázku."
"Obrázek, který se pokoušíte zapsat jako GIF obsahuje vrstvy, které přesahují "
"přes aktuální hranice obrázku."
#: ../plug-ins/common/gif.c:1192
msgid ""
"The GIF file format does not allow this. You may choose whether to crop all "
"of the layers to the image borders, or cancel this save."
msgstr ""
"Formát GIF to nepovoluje. Můžete oříznout všechny vrstvy podle "
"hranic obrázku nebo ukládání zrušit."
"Formát GIF to nepovoluje. Můžete oříznout všechny vrstvy podle hranic "
"obrázku nebo ukládání zrušit."
#: ../plug-ins/common/gif.c:1233
msgid "Save as GIF"
......@@ -8381,31 +8393,31 @@ msgstr ""
"Nemohu spustit určený WWW prohlížeč:\n"
"%s"
#: ../plug-ins/common/whirlpinch.c:139
#: ../plug-ins/common/whirlpinch.c:138
msgid "Distort an image by whirling and pinching"
msgstr "Zkreslit obrázek vířením a zaškrcováním"
#: ../plug-ins/common/whirlpinch.c:150
#: ../plug-ins/common/whirlpinch.c:149
msgid "W_hirl and Pinch..."
msgstr "_Vír a zaškrcení..."
#: ../plug-ins/common/whirlpinch.c:193
#: ../plug-ins/common/whirlpinch.c:192
msgid "Region affected by plug-in is empty"
msgstr "Oblast ovlivněná zásuvným modulem je prázdná"
#: ../plug-ins/common/whirlpinch.c:341
#: ../plug-ins/common/whirlpinch.c:340
msgid "Whirling and pinching"
msgstr "Vířím a zaškrcuji"
#: ../plug-ins/common/whirlpinch.c:528
#: ../plug-ins/common/whirlpinch.c:527
msgid "Whirl and Pinch"
msgstr "Vír a zaškrcení"
#: ../plug-ins/common/whirlpinch.c:564
#: ../plug-ins/common/whirlpinch.c:563
msgid "_Whirl angle:"
msgstr "Úhel _víru:"
#: ../plug-ins/common/whirlpinch.c:576
#: ../plug-ins/common/whirlpinch.c:575
msgid "_Pinch amount:"
msgstr "_Míra zaškrcení:"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment