Commit f173a673 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Updated Polish translation

parent 09085253
......@@ -11,7 +11,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-libgimp\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2011-08-25 21:15+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2011-12-04 21:57+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2011-01-14 14:30+0100\n"
"Last-Translator: Bartosz Kosiorek <gang65@poczta.onet.pl>\n"
"Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
......@@ -184,7 +184,7 @@ msgstr "Eksport pliku"
msgid "_Ignore"
msgstr "_Ignoruj"
#: ../libgimp/gimpexport.c:518 ../libgimp/gimpexport.c:989
#: ../libgimp/gimpexport.c:518 ../libgimp/gimpexport.c:988
msgid "_Export"
msgstr "_Eksportuj"
......@@ -221,7 +221,7 @@ msgstr ""
"Zamierzasz zapisać kanał (zapisane zaznaczenie) jako %s.\n"
"Nie spowoduje to zapisania widocznych warstw."
#: ../libgimp/gimpexport.c:980
#: ../libgimp/gimpexport.c:979
msgid "Export Image as "
msgstr ""
......@@ -237,7 +237,10 @@ msgstr "Sans"
msgid "Gradient Selection"
msgstr "Wybór gradientu"
#: ../libgimp/gimpmenu.c:459 ../libgimpwidgets/gimpintstore.c:238
#. This string appears in an empty menu as in
#. * "nothing selected and nothing to select"
#.
#: ../libgimp/gimpmenu.c:461 ../libgimpwidgets/gimpintstore.c:241
msgid "(Empty)"
msgstr "(Pusty)"
......@@ -1105,30 +1108,30 @@ msgid "value for token %s is not a valid UTF-8 string"
msgstr "wartość tokenu %s nie jest poprawnym napisem UTF-8"
#. please don't translate 'yes' and 'no'
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-deserialize.c:445
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-deserialize.c:444
#, c-format
msgid "expected 'yes' or 'no' for boolean token %s, got '%s'"
msgstr ""
"oczekiwano wartości \"yes\" lub \"no\" tokenu logicznego %s, otrzymano \"%s\""
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-deserialize.c:519
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-deserialize.c:518
#, c-format
msgid "invalid value '%s' for token %s"
msgstr "niepoprawna wartość \"%s\" tokenu %s"
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-deserialize.c:534
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-deserialize.c:533
#, c-format
msgid "invalid value '%ld' for token %s"
msgstr "niepoprawna wartość \"%ld\" tokenu %s"
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-deserialize.c:603
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-deserialize.c:602
#, c-format
msgid "while parsing token '%s': %s"
msgstr "podczas przetwarzaniu tokenu \"%s\": %s"
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-iface.c:482
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-iface.c:495 ../libgimpconfig/gimpscanner.c:507
#: ../libgimpconfig/gimpscanner.c:588
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-iface.c:495 ../libgimpconfig/gimpscanner.c:559
#: ../libgimpconfig/gimpscanner.c:641
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorprofilestore.c:656
msgid "fatal parse error"
msgstr "poważny błąd podczas analizy składniowej"
......@@ -1178,12 +1181,19 @@ msgstr ""
msgid "Could not create '%s': %s"
msgstr "Nie można utworzyć \"%s\": %s"
#: ../libgimpconfig/gimpscanner.c:264
#: ../libgimpconfig/gimpscanner.c:268
#, c-format
msgid "invalid UTF-8 string"
msgstr "Niepoprawny tekst UTF-8"
#: ../libgimpconfig/gimpscanner.c:615
#. please don't translate 'yes' and 'no'
#: ../libgimpconfig/gimpscanner.c:431
#, fuzzy, c-format
msgid "expected 'yes' or 'no' for boolean token, got '%s'"
msgstr ""
"oczekiwano wartości \"yes\" lub \"no\" tokenu logicznego %s, otrzymano \"%s\""
#: ../libgimpconfig/gimpscanner.c:668
#, c-format
msgid "Error while parsing '%s' in line %d: %s"
msgstr "Podczas analizy \"%s\" napotkano błąd w wierszu %d: %s"
......@@ -1239,19 +1249,19 @@ msgstr "Nie można utworzyć miniaturki pliku \"%s\": %s"
msgid "_Search:"
msgstr "_Szukaj:"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:134
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:135
msgid "_Foreground Color"
msgstr "_Kolor pierwszoplanowy"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:138
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:139
msgid "_Background Color"
msgstr "Kolor _tła"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:142
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:143
msgid "Blac_k"
msgstr "_Czarny"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:146
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:147
msgid "_White"
msgstr "_Biały"
......@@ -1322,39 +1332,39 @@ msgid "Gigabytes"
msgstr "Gigabajty"
#. Count label
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:281
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:1177
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:282
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:1178
msgid "Nothing selected"
msgstr "Nic nie zaznaczono"
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:299
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:300
msgid "Select _All"
msgstr "Z_aznacz wszystkie"
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:319
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:320
msgid "Select _range:"
msgstr "_Zaznacz zakres:"
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:331
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:332
msgid "Open _pages as"
msgstr "Otwórz _strony jako"
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:432
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:433
msgid "Page 000"
msgstr "Strona 000"
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:520
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:757
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:521
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:758
#, c-format
msgid "Page %d"
msgstr "Strona %d"
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:1182
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:1183
msgid "One page selected"
msgstr "Zaznaczono jedną stronę"
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:1189
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:1193
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:1190
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:1194
#, c-format
msgid "%d page selected"
msgid_plural "All %d pages selected"
......@@ -1362,11 +1372,11 @@ msgstr[0] "%d stronę zaznaczono"
msgstr[1] "%d strony zaznaczono"
msgstr[2] "%d stron zaznaczono"
#: ../libgimpwidgets/gimppatheditor.c:237
#: ../libgimpwidgets/gimppatheditor.c:239
msgid "Writable"
msgstr "Zapisywalny"
#: ../libgimpwidgets/gimppatheditor.c:246
#: ../libgimpwidgets/gimppatheditor.c:248
msgid "Folder"
msgstr "Folder"
......
This diff is collapsed.
......@@ -14,7 +14,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-python\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2011-08-25 21:19+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2011-12-04 21:57+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2011-01-17 14:46+0100\n"
"Last-Translator: Bartosz Kosiorek <gang65@poczta.onet.pl>\n"
"Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
......
......@@ -14,7 +14,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-script-fu\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2011-08-25 21:27+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2011-12-04 21:57+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2010-08-07 18:37+0200\n"
"Last-Translator: Łukasz Jernaś <deejay1@srem.org>\n"
"Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
......@@ -1232,15 +1232,15 @@ msgid "Highlight balance"
msgstr "Balans podświetlenia"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chrome-it.scm.h:13
msgid "Layer 2"
msgid "Layer 1"
msgstr ""
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chrome-it.scm.h:14
msgid "Layer 3"
msgid "Layer 2"
msgstr ""
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chrome-it.scm.h:15
msgid "Layer1"
msgid "Layer 3"
msgstr ""
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chrome-it.scm.h:16
......@@ -1449,7 +1449,8 @@ msgid "Spread"
msgstr "Rozszerzenie"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/distress-selection.scm.h:7
msgid "Threshold (bigger 1<-->255 smaller)"
#, fuzzy
msgid "Threshold (bigger 1<-->254 smaller)"
msgstr "Próg (większy 1<-->255 mniejszy)"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/distress-selection.scm.h:8
......@@ -1959,8 +1960,10 @@ msgid "_Lava..."
msgstr "_Lawa..."
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/line-nova.scm.h:1
#, fuzzy
msgid ""
"Fill a layer with rays emanating outward from its center using the FG color"
"Fill a layer with rays emanating outward from its center using the "
"foreground color"
msgstr ""
"Wypełnia warstwę promieniami emanującymi ze środka obrazu, używając koloru "
"pierwszoplanowego"
......
......@@ -10,7 +10,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-tags\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2011-08-25 21:30+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2011-12-04 21:57+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2011-01-17 16:34+0100\n"
"Last-Translator: Tomasz Dominikowski <dominikowski@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
......
......@@ -13,7 +13,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-tips\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2011-08-25 21:29+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2011-12-04 21:57+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-09-13 10:04+0200\n"
"Last-Translator: Bartosz Kosiorek <gang65@poczta.onet.pl>\n"
"Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
......
This diff is collapsed.
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment