Commit f1070f4c authored by Ell's avatar Ell

build: use intltool for Windows installer translations

Use intltool for managing the translations for the Windows
installer, instead of manually maintaining the translated message
files.

The message files are generated in the source directory, under
build/windows/installer/lang, as part of the build, and can be
subsequently used to build the installer, as before.
parent 0aeb61ef
......@@ -7,35 +7,36 @@ PDB = pdb
endif
SUBDIRS = \
m4macros \
cursors \
themes \
po \
po-libgimp \
po-plug-ins \
po-python \
po-script-fu \
po-tips \
data \
desktop \
menus \
libgimpbase \
tools \
$(PDB) \
icons \
libgimpcolor \
libgimpmath \
libgimpconfig \
libgimpmodule \
libgimpthumb \
libgimpwidgets \
libgimp \
app \
$(GIMP_MODULES) \
$(GIMP_PLUGINS) \
etc \
devel-docs \
docs \
m4macros \
cursors \
themes \
po \
po-libgimp \
po-plug-ins \
po-python \
po-script-fu \
po-tips \
po-windows-installer \
data \
desktop \
menus \
libgimpbase \
tools \
$(PDB) \
icons \
libgimpcolor \
libgimpmath \
libgimpconfig \
libgimpmodule \
libgimpthumb \
libgimpwidgets \
libgimp \
app \
$(GIMP_MODULES) \
$(GIMP_PLUGINS) \
etc \
devel-docs \
docs \
build
pkgconfigdir = $(libdir)/pkgconfig
......
......@@ -19,12 +19,13 @@ GIMP is different
not one catalog but many. For a full translation of GIMP's UI, you
will have to add translations for the following catalogs:
po/gimp20.po -- the core
po-libgimp/gimp20-libgimp.pot -- the libgimp library
po-plugins/gimp20-std-plugins.pot -- the C plug-ins
po-python/gimp20-python.pot -- the pygimp plug-ins
po-script-fu/gimp20-script-fu.pot -- the script-fu scripts
po-tips/gimp20-tips.pot -- the startup tips
po/gimp20.po -- the core
po-libgimp/gimp20-libgimp.pot -- the libgimp library
po-plugins/gimp20-std-plugins.pot -- the C plug-ins
po-python/gimp20-python.pot -- the pygimp plug-ins
po-script-fu/gimp20-script-fu.pot -- the script-fu scripts
po-tips/gimp20-tips.pot -- the startup tips
po-windows-installer/gimp20-windows-installer.pot -- the windows installer
If you are looking for the translations of gimp-perl, please note that
gimp-perl has been moved into it's own git module called
......
SUBDIRS = \
installer
EXTRA_DIST = \
gimprc.rule \
gimprc-plug-ins.rule \
......
Preprocessed.iss
compile.log
_Output/
_Uninst/
/Makefile
/Makefile.in
/Preprocessed.iss
/compile.log
/_Output/
/_Uninst/
/Makefile
/Makefile.in
/setup.isl
/*.setup.isl
/isl-stamp
isl_in_files = \
setup.isl.in
isl_files = $(isl_in_files:.isl.in=.isl)
stamp_files = \
stamp-isl
CLEANFILES = $(isl_files) $(stamp_files)
languages = \
ca:[ca]:WINDOWS-1252 \
da:[da]:WINDOWS-1252 \
de:[de]:WINDOWS-1252 \
en::WINDOWS-1252 \
es:[es]:WINDOWS-1252 \
fr:[fr]:WINDOWS-1252 \
hu:[hu]:WINDOWS-1250 \
it:[it]:WINDOWS-1252 \
nl:[nl]:WINDOWS-1252 \
pl:[pl]:WINDOWS-1250 \
pt_BR:[pt_BR]:WINDOWS-1252 \
ru:[ru]:WINDOWS-1251 \
sl:[sl]:WINDOWS-1250
stamp-isl: setup.isl Makefile.am
@ \
for lang in $(languages); do \
code=`echo $$lang | cut -d: -f1`; \
prefix=`echo $$lang | cut -d: -f2 | sed 's/[][]/\\\\\\0/g'`; \
encoding=`echo $$lang | cut -d: -f3`; \
isl="$(srcdir)/$$code.setup.isl"; \
echo " GEN $$isl"; \
sed '/^\w\+'"$$prefix"'=/{s/\(.\)'"$$prefix"'/\1/;n};/^\w.*=/d' $< | \
iconv -f UTF-8 -t $$encoding > "$$isl"; \
done && \
echo timestamp > stamp-isl
setup.isl: setup.isl.desktop.in $(wildcard $(top_srcdir)/po-windows-installer/*.po) Makefile.am
$(AM_V_GEN) $(INTLTOOL_MERGE) $(top_srcdir)/po-windows-installer $< $(@) -d -u -c $(top_builddir)/po-windows-installer/.intltool-merge-cache
all-local: $(stamp_files)
[Messages]
;InfoBefore page is used instead of license page because the GPL only concerns distribution, not use, and as such doesn't have to be accepted
WizardInfoBefore=Acord de llicncia
AboutSetupNote=Installaci creada per Jernej Simoni, jernej-gimp@ena.si%n%nImatge en la pgina d'inici de la installaci per Alexia_Death%nImatge en la pgina final de la installaci per Jakub Steiner
WinVersionTooLowError=Aquesta versi del GIMP requereix Windows XP amb Service Pack 3, o una versi ms nova de Windows.
[CustomMessages]
;shown before the wizard starts on development versions of GIMP
DevelopmentWarningTitle=Versi de desenvolupament
;DevelopmentWarning=Aquesta s una versi de desenvolupament del GIMP. Aix, algunes caracterstiques no estan acabades i pot ser inestable. Si trobeu qualsevol problema, verifiqueu primer que no ha estat resolt en el GIT abans de contactar amb els desenvolupadors.%nAquesta versi del GIMP no est orientada al treball diari , aix pot ser inestable i podreu perdre la vostra feina. Voleu continuar amb la installaci de totes maneres?
DevelopmentWarning=Aquesta s una versi de desenvolupament de l'installador del GIMP. No ha estat provada tan com l'installador estable, i aix pot fer que el GIMP no funcioni correctament. Informeu de qualsevol problema que trobeu en el bugzilla del GIMP (Installer component):%n_https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=GIMP%n%nVoleu continuar amb la installaci de totes maneres?
DevelopmentButtonContinue=&Continua
DevelopmentButtonExit=Surt
;XPSP3Recommended=Avs: Esteu executant una versi no suportada de Windows. Actualitzeu, com a mnim, a Windows XP amb Service Pack 3 abans d'informar de qualsevol problema.
SSERequired=Aquesta versi del GIMP requereix un processador que suporti instruccions SSE.
Require32BPPTitle=Hi ha un problema en la configuraci de pantalla
Require32BPP=L'installador ha detectat que el vostre Windows no s'est executant en mode de visualitzaci de 32 bits per pxel. Aix pot causar problemes d'estabilitat amb el GIMP, pel que es recomana canviar la profunditat de color de pantalla a 32 BPP abans de continuar.
Require32BPPContinue=&Continua
Require32BPPExit=S&urt
InstallOrCustomize=El GIMP ja est llest per ser installat. Cliqueu en el bot Installa per installar usant els parmetres per defecte o cliqueu el bot Personalitza si us agrada un major control sobre el que voleu installar.
Install=&Installa
Customize=&Personalitza
;setup types
TypeCompact=Installaci compacta
TypeCustom=Installaci personalitzada
TypeFull=Installaci completa
;text above component description
ComponentsDescription=Descripci
;components
ComponentsGimp=GIMP
ComponentsGimpDescription=GIMP i tots els connectors per defecte
ComponentsDeps=Biblioteques d'execuci
ComponentsDepsDescription=Biblioteques d'execuci usades pel GIMP, incls l'entorn d'execuci GTK+
ComponentsGtkWimp=Motor MS-Windows per GTK+
ComponentsGtkWimpDescription=Aspecte natiu de Windows pel GIMP
ComponentsCompat=Suport per connectors vells
ComponentsCompatDescription=Installa les biblioteques necessries pels connectors vells de terceres parts
ComponentsTranslations=Traduccions
ComponentsTranslationsDescription=Traduccions
ComponentsPython=Python scripting
ComponentsPythonDescription=Us permet usar els connectors del GIMP escrits en llenguatge script de Python.
ComponentsGhostscript=Suport PostScript
ComponentsGhostscriptDescription= Permet al GIMP carregar fitxers PostScript
;only when installing on x64 Windows
ComponentsGimp32=Suport per connectors de 32-bit
ComponentsGimp32Description=Inclou els fitxers necessaris per usar els connectors de 32-bits.%nNecessaris pel suport de Python.
;additional installation tasks
AdditionalIcons=Icones addicionals:
AdditionalIconsDesktop=Crea una icona en l'&escriptori
AdditionalIconsQuickLaunch=Crea una icona d'accs &rpid
RemoveOldGIMP=Elimina la versi prvia del GIMP.
;%1 is replaced by file name; these messages should never appear (unless user runs out of disk space at the exact right moment)
ErrorChangingEnviron=S'ha produt un error en actualitzar l'entorn del GIMP en %1. Si teniu qualsevol en carregar els connectors, proveu a desinstallar i tornar a installar el GIMP.
ErrorExtractingTemp=S'ha produt un error en extreure les dades temporals.
ErrorUpdatingPython=S'ha produt un error en actualitzar la informaci de l'intrpret de Python.
ErrorReadingGimpRC=S'ha produt un error en actualitzar %1.
ErrorUpdatingGimpRC=S'ha produt un error en actualitzar el fitxer %1 de configuraci del GIMP.
;displayed in Explorer's right-click menu
OpenWithGimp=Edita amb el GIMP
;file associations page
SelectAssociationsCaption=Seleccioneu les associacions dels fitxers
SelectAssociationsExtensions=Extensions:
SelectAssociationsInfo1=Seleccioneu els tipus de fitxers que voleu associar amb el GIMP
SelectAssociationsInfo2=Aix far que els tipus de fitxers seleccionats s'obrin amb el GIMP quan feu doble clic sobre ells en l'explorador.
SelectAssociationsSelectAll=Selecciona-ho &tot
SelectAssociationsUnselectAll=Desselecciona-ho t&ot
SelectAssociationsSelectUnused=Selecciona els no &usats
;shown on summary screen just before starting the install
ReadyMemoAssociations=Tipus de fitxer a associar amb el GIMP:
RemovingOldVersion=Removing previous version of GIMP:
;%1 = version, %2 = installation directory
;ran uninstaller, but it returned an error, or didn't remove everything
RemovingOldVersionFailed= El GIMP %1 no es pot installar sobre la versi del GIMP installada actualment, i la desinstallaci automtica de la versi antiga ha fallat.%n%nElimineu la versi prvia del GIMP abans d'installar aquesta versi en %2, o escolliu Installaci personalitzada, i seleccioneu una carpeta d'installaci diferent.%n%nL'installador es tancar ara.
;couldn't find an uninstaller, or found several uninstallers
RemovingOldVersionCantUninstall=El GIMP %1 no es pot installar sobre la versi del GIMP installada actualment, i l'installador no pot determinar com eliminar automticament.%n%nElimineu la versi prvia del GIMP i qualsevol connector abans d'installar aquesta versi en %2, o escolliu Installaci personalitzada, i seleccioneu una carpeta d'installaci diferent.%n%nL'installador es tancar ara.
RebootRequiredFirst=La versi prvia del GIMP s'ha eliminat satisfactriament, per cal reiniciar Windows abans que l'installador pugui continuar.%n%nDesprs de reiniciar l'ordinador, l'installador continuar un cop un administrador obri sessi.
;displayed if restart settings couldn't be read, or if the setup couldn't re-run itself
ErrorRestartingSetup=S'ha produt un error en reiniciar l'instalador. (%1)
;displayed while the files are being extracted; note the capitalisation!
Billboard1=Recordeu: El GIMP s programari lliure.%n%nVisiteu
;www.gimp.org (displayed between Billboard1 and Billboard2)
Billboard2=per actualitzacions gratutes.
SettingUpAssociations=S'estan configurant les associacions de fitxer...
SettingUpPyGimp=S'est configurant l'entorn per l'extensi Python del GIMP...
SettingUpEnvironment=S'est configurant l'entorn del GIMP...
SettingUpGimpRC=S'est configurant el GIMP pel suport de connectors de 32-bits...
;displayed on last page
LaunchGimp=Inicia el GIMP
;shown during uninstall when removing add-ons
UninstallingAddOnCaption=S'estan eliminant complements
InternalError=S'ha produt un error intern (%1).
;used by installer for add-ons (currently only help)
DirNotGimp=El GIMP no sembla installar-se en el directori seleccionat. Voleu continuar de totes maneres?
[Messages]
;InfoBefore page is used instead of license page because the GPL only concerns distribution, not use, and as such doesn't have to be accepted
WizardInfoBefore=Licensaftale
AboutSetupNote=Installationen er lavet af Jernej Simoni, jernej-gimp@ena.si%n%nBilledet p bningssiden er lavet af Alexia_Death%nBilledet p afslutningssiden er lavet af Jakub Steiner
WinVersionTooLowError=Denne version af GIMP krver Windows XP med Service Pack 3, eller en nyere version af Windows.
[CustomMessages]
;shown before the wizard starts on development versions of GIMP
DevelopmentWarningTitle=Development version
;DevelopmentWarning=This is a development version of GIMP. As such, some features aren't finished, and it may be unstable. If you encounter any problems, first verify that they haven't already been fixed in GIT before you contact the developers.%nThis version of GIMP is not intended for day-to-day work, as it may be unstable, and you could lose your work. Do you wish to continue with installation anyway?
DevelopmentWarning=Dette er en development version af installationsprogrammet til GIMP. Det er ikke blevet testet lige s meget som det stabile installationsprogram, hvilket kan resultere i at GIMP ikke virker korrekt. Rapportr venligst de problemer du stder p i GIMP bugzilla (Installer komponent):%n_https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=GIMP%n%nnsker du alligevel at fortstte installation?
DevelopmentButtonContinue=&Fortst
DevelopmentButtonExit=Afslut
;XPSP3Recommended=Warning: you are running an unsupported version of Windows. Please update to at least Windows XP with Service Pack 3 before reporting any problems.
SSERequired=Denne version af GIMP krver en processor der understtter SSE-instruktioner.
Require32BPPTitle=Problemer med skrmindstillinger
Require32BPP=Installationen har registreret at Windows skrmindstillinger ikke anvender 32-bits-per-pixel. Det er kendt for at skabe stabilitetsproblemer for GIMP, s det anbefales at ndre skrmens farvedybde til gte farver (32 bit) fr du fortstter.
Require32BPPContinue=&Fortst
Require32BPPExit=A&fslut
InstallOrCustomize=GIMP er nu klar til at blive installeret. Klik p Installer nu-knappen for at installere med standardindstillingerne, eller klik p Brugerdefineret-knappen hvis du nsker at vlge hvad der skal installeres.
Install=&Installer
Customize=&Brugerdefineret
;setup types
TypeCompact=Kompakt installation
TypeCustom=Brugerdefineret installation
TypeFull=Fuld installation
;text above component description
ComponentsDescription=Beskrivelse
;components
ComponentsGimp=GIMP
ComponentsGimpDescription=GIMP og alle standard plugins
ComponentsDeps=Afviklingsbiblioteker
ComponentsDepsDescription=Afviklingsbiblioteker som GIMP anvender, inklusiv GTK+ afviklingsmilj
ComponentsGtkWimp=MS-Windows-motor til GTK+
ComponentsGtkWimpDescription=Standard Windows udseende til GIMP
ComponentsCompat=Understttelse af gamle plugins
ComponentsCompatDescription=Installer biblioteker der krves til gamle tredjeparts plugins
ComponentsTranslations=Oversttelser
ComponentsTranslationsDescription=Oversttelser
ComponentsPython=Python-scripting
ComponentsPythonDescription=Giver mulighed for at bruge GIMP-plug-ins som er skrevet i Python-scripting-sproget.
ComponentsGhostscript=PostScript understttelse
ComponentsGhostscriptDescription=GIMP fs mulighed for at indlse PostScript-filer
;only when installing on x64 Windows
ComponentsGimp32=Understttelse af 32-bit plugins
ComponentsGimp32Description=Inkludere filer der er ndvendige for at anvende 32-bit plugins.%nPkrvet for understttelse af Python.
;additional installation tasks
AdditionalIcons=Yderligere ikoner:
AdditionalIconsDesktop=Opret ikon p &skrivebordet
AdditionalIconsQuickLaunch=Opret ikon i &Hurtig start
RemoveOldGIMP=Fjern forrige GIMP-version
;%1 is replaced by file name; these messages should never appear (unless user runs out of disk space at the exact right moment)
ErrorChangingEnviron=Der opstod et problem ved opdatering af GIMP's-milj i %1. Hvis du fr fejl ved indlsning af plugins, s prv at afinstallere og geninstaller GIMP.
ErrorExtractingTemp=Fejl ved udtrkning af midlertidige data.
ErrorUpdatingPython=Fejl ved opdatering af Python-fortolker information.
ErrorReadingGimpRC=Der opstod en fejl ved opdatering af %1.
ErrorUpdatingGimpRC=Der opstod en fejl ved opdatering af GIMP's konfigurationsfil %1.
;displayed in Explorer's right-click menu
OpenWithGimp=Rediger i GIMP
;file associations page
SelectAssociationsCaption=Vlg filtilknytninger
SelectAssociationsExtensions=Filtyper:
SelectAssociationsInfo1=Vlg de filtyper som du have tilknyttet med GIMP
SelectAssociationsInfo2=Markerede filer bnes i GIMP, nr du dobbeltklikker p dem i Stifinder.
SelectAssociationsSelectAll=Vlg &alle
SelectAssociationsUnselectAll=Fravlg &alle
SelectAssociationsSelectUnused=Vlg &ubrugte
;shown on summary screen just before starting the install
ReadyMemoAssociations=Filtyper der skal tilknyttes GIMP:
RemovingOldVersion=Fjerner forrige version af GIMP:
;%1 = version, %2 = installation directory
;ran uninstaller, but it returned an error, or didn't remove everything
RemovingOldVersionFailed=GIMP %1 kan ikke installeres oven p den GIMP-version der er installeret i jeblikket, og automatisk afinstallation af gamle versioner mislykkedes.%n%nFjern venligst selv den forrige version af GIMP, fr denne version installeres i %2, eller vlg brugerdefineret installation, og vlg en anden installationsmappe.%n%nInstallationen vil nu blive afsluttet.
;couldn't find an uninstaller, or found several uninstallers
RemovingOldVersionCantUninstall=GIMP %1 kan ikke installeres oven p den GIMP-version der er installeret i jeblikket, og installationen var ikke i stand til at fastsl hvordan den gamle version kunne fjernes.%n%nFjern venligst selv den forrige version af GIMP og alle tilfjelser, fr denne version installeres i %2, eller vlg brugerdefineret installation, og vlg en anden installationsmappe.%n%nInstallationen vil nu blive afsluttet.
RebootRequiredFirst=Forrige GIMP-version blev fjernet, men Windows skal genstartes fr installationen kan fortstte.%n%nEfter computeren er blevet genstartet vil installationen fortstte, nste gang en administrator logger p.
;displayed if restart settings couldn't be read, or if the setup couldn't re-run itself
ErrorRestartingSetup=Der opstod en fejl ved genstart af installationen. (%1)
;displayed while the files are being extracted; note the capitalisation!
Billboard1=Husk: GIMP er fri software.%n%nBesg venligst
;www.gimp.org (displayed between Billboard1 and Billboard2)
Billboard2=for gratis opdateringer.
SettingUpAssociations=Opstter filtilknytninger...
SettingUpPyGimp=Opstter milj til GIMP Python-udvidelse...
SettingUpEnvironment=Opstter GIMP-milj...
SettingUpGimpRC=Opstter GIMP-konfiguration til understttelses af 32-bit plugin...
;displayed on last page
LaunchGimp=Start GIMP
;shown during uninstall when removing add-ons
UninstallingAddOnCaption=Fjerner add-on
InternalError=Intern fejl (%1).
;used by installer for add-ons (currently only help)
DirNotGimp=GIMP ser ikke ud til at vre installeret i den angivne mappe. Fortst alligevel?
[Messages]
;InfoBefore page is used instead of license page because the GPL only concerns distribution, not use, and as such doesn't have to be accepted
WizardInfoBefore=Lizenzvereinbarung
AboutSetupNote=Setup erstellt von Jernej Simoncic, jernej-gimp@ena.si%n%nGrafik auf der Startseite der Installation von Alexia_Death%nGrafik auf der Abschlussseite der Installation von Jakub Steiner
WinVersionTooLowError=Diese Version von GIMP benötigt Windows XP Service Pack 3 oder jede neuere Version von Windows
[CustomMessages]
;shown before the wizard starts on development versions of GIMP
DevelopmentWarningTitle=Entwicklerversion
;DevelopmentWarning=Dies ist eine Entwicklerversion von GIMP. Diese kann instabil sein oder unvollendete Funktionen enthalten. Sollten Probleme auftreten, prüfen Sie bitte zunächst, ob diese bereits in GIT behoben wurden, bevor Sie die Entwickler kontaktieren.%nDiese Version von GIMP ist nicht für den tagtäglichen Einsatz bestimmt, weil sie abstürzen kann und Sie dadurch Daten verlieren werden. Wollen Sie die Installation dennoch fortsetzen?
DevelopmentWarning=Dies ist eine Entwicklerversion des GIMP-Installers. Er wurde nicht so intensiv wie der stabile Installer getestet, was dazu führen kann, dass GIMP nicht sauber arbeitet. Bitte melden Sie Probleme, auf die Sie stoßen im GIMP Bugzilla (Installationskomponente):%n_https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=GIMP%n%nWollen Sie die Installation dennoch fortsetzen?
DevelopmentButtonContinue=&Weiter
DevelopmentButtonExit=&Abbrechen
;XPSP3Recommended=Achtung: Sie verwenden eine nicht unterstützte Version von Windows. Bitte aktualisieren Sie wenigstens auf Windows XP Service Pack 3 bevor Sie Probleme melden.
SSERequired=Diese Version von GIMP benötigt einen Prozessor, der über SSE-Erweiterungen verfügt.
Require32BPPTitle=Problem mit Grafikeinstellungen
Require32BPP=Die Installationsroutine hat festgestellt, dass Ihr Windows nicht derzeit nicht mit 32 Bit Farbtiefe läuft. Diese Einstellung ist bekannt dafür, Stabilitätsprobleme mit GIMP zu verursachen. Wir empfehlen deshalb, die Farbtiefe auf 32 Bit pro Pixel einzustellen, bevor Sie fortfahren.
Require32BPPContinue=&Weiter
Require32BPPExit=&Abbrechen
InstallOrCustomize=GIMP kann jetzt installiert werden. Klicken Sie auf Installieren, um mit den Standardeinstellungen zu installieren oder auf Anpassen, um festzulegen, welche Komponenten wo installiert werden.
Install=&Installieren
Customize=&Anpassen
;setup types
TypeCompact=Einfache Installation
TypeCustom=Benutzerdefinierte Installation
TypeFull=Komplette Installation
;text above component description
ComponentsDescription=Beschreibung
;components
ComponentsGimp=GIMP
ComponentsGimpDescription=GIMP und alle Standard-Plugins
ComponentsDeps=Laufzeitbibliotheken
ComponentsDepsDescription=Von GIMP benötigte Laufzeitbibliotheken inclusive der GTK+-Bibliothek
ComponentsGtkWimp=Windows-Engine für GTK+
ComponentsGtkWimpDescription=Natives Aussehen für GIMP
ComponentsCompat=Kompatibilitätsmodus
ComponentsCompatDescription=Bibliotheken, die von älteren Third-Party-Plug-Ins benötigt werden
ComponentsTranslations=Übersetzungen
ComponentsTranslationsDescription=Übersetzungen
ComponentsPython=Python Scriptumgebung
ComponentsPythonDescription=Erlaubt Ihnen, GIMP-Plug-Ins zu nutzen, die in der Scriptsprache Python geschrieben wurden.
ComponentsGhostscript=Postscript-Unterstützung
ComponentsGhostscriptDescription=ermöglicht es GIMP, Postscript- und PDF-dateien zu laden
;only when installing on x64 Windows
ComponentsGimp32=32-Bit-Unterstützung
ComponentsGimp32Description=Dateien installieren, die für die Nutzung von 32-Bit-Plug-Ins benötigt werden.%nFür Python-Unterstützung erforderlich.
;additional installation tasks
AdditionalIcons=Zusätzliche Verknüpfungen:
AdditionalIconsDesktop=&Desktop-Verknüpfung erstellen
AdditionalIconsQuickLaunch=&Quicklaunch-Verknüpfung erstellen
RemoveOldGIMP=Ältere GIMP-Versionen entfernen
;%1 is replaced by file name; these messages should never appear (unless user runs out of disk space at the exact right moment)
ErrorChangingEnviron=Es gab ein Problem bei der Aktualisierung von GIMPs Umgebung in %1. Sollten Fehler beim Laden von Plug-Ins auftauchen, probieren Sie, GIMP zu deinstallieren und neu zu installieren.
ErrorExtractingTemp=Fehler beim Entpacken temporärer Dateien.
ErrorUpdatingPython=Fehler bei der Aktualisierung des Python-Interpreters.
ErrorReadingGimpRC=Bei der Aktualisierung von %1 trat ein Fehler auf.
ErrorUpdatingGimpRC=Bei der Aktualisierung der Konfigurationsdatei %1 trat ein Fehler auf.
;displayed in Explorer's right-click menu
OpenWithGimp=Mit GIMP öffnen
;file associations page
SelectAssociationsCaption=Dateizuordnungen auswählen
SelectAssociationsExtensions=Erweiterungen:
SelectAssociationsInfo1=Wählen Sie die Dateitypen, die Sie mit GIMP öffnen wollen
SelectAssociationsInfo2=Ausgewählte Dateitypen werden nach Doppelklick im Explorer automatisch mit GIMP geöffnet.
SelectAssociationsSelectAll=&Alle auswählen
SelectAssociationsUnselectAll=Auswahl auf&heben
SelectAssociationsSelectUnused=&Unbenutzte auswählen
;shown on summary screen just before starting the install
ReadyMemoAssociations=Dateizuordnungen für GIMP:
RemovingOldVersion=Entfernung von älteren GIMP-Installationen:
;%1 = version, %2 = installation directory
;ran uninstaller, but it returned an error, or didn't remove everything
RemovingOldVersionFailed=GIMP %1 kann nicht über eine ältere Version von GIMP installiert werden und die automatische Deinstallation schlug fehl.%n%nBitte entfernen Sie die vorhandene GIMP-Installation manuell bevor Sie diese Version nach %2 installieren, oder wählen Sie Benutzerdefinierte Installation und verwenden Sie einen anderen Installationsordner.%n%nDie Einrichtung wird nun beendet.
;couldn't find an uninstaller, or found several uninstallers
RemovingOldVersionCantUninstall=GIMP %1 kann nicht über die derzeit installierte Version von GIMP installiert werden und die Installationsroutine konnte die vorhandene Version nicht automatisch deinstallieren.%n%nBitte entfernen Sie die vorhandene GIMP-Installation manuell bevor Sie diese Version nach %2 installieren, oder wählen Sie Benutzerdefinierte Installation und verwenden Sie einen anderen Installationsordner.%n%nDie Einrichtung wird nun beendet.
RebootRequiredFirst=Die vorhandene GIMP-Version wurde erfolgreich entfernt, aber Windows muss neu gestartet werden, bevor die Installation fortgeführt werden kann.%n%nNach dem Neustart wird die Installation automatisch fortgesetzt, sobald sich ein Administrator einloggt.
;displayed if restart settings couldn't be read, or if the setup couldn't re-run itself
ErrorRestartingSetup=Bei der Fortsetzung der Installation trat ein Fehler auf (%1).
;displayed while the files are being extracted; note the capitalisation!
Billboard1=Beachten Sie: GIMP ist Freie Software.%n%nBitte besuchen Sie
;www.gimp.org (displayed between Billboard1 and Billboard2)
Billboard2=für kostenlose Aktualisierungen.
SettingUpAssociations=Richte Dateizuordnungen ein...
SettingUpPyGimp=Richte Umgebung für die GIMP Python-Erweiterung ein...
SettingUpEnvironment=Richte Umgebung für GIMP ein...
SettingUpGimpRC=Richte GIMP-Einstellungen für 32-Bit-Plug-Ins ein...
;displayed on last page
LaunchGimp=GIMP jetzt starten
;shown during uninstall when removing add-ons
UninstallingAddOnCaption=Entferne Erweiterung
InternalError=Interner Fehler (%1).
;used by installer for add-ons (currently only help)
DirNotGimp=GIMP scheint nicht im ausgewählten Ordner installiert zu sein. Dennoch fortfahren?
[Messages]
;InfoBefore page is used instead of license page because the GPL only concerns distribution, not use, and as such doesn't have to be accepted
WizardInfoBefore=License Agreement
AboutSetupNote=Setup built by Jernej Simonèiè, jernej-gimp@ena.si%n%nImage on opening page of Setup by Alexia_Death%nImage on closing page of Setup by Jakub Steiner
WinVersionTooLowError=This version of GIMP requires Windows XP with Service Pack 3, or a newer version of Windows.
[CustomMessages]
;shown before the wizard starts on development versions of GIMP
DevelopmentWarningTitle=Development version
DevelopmentWarning=This is a development version of GIMP installer. It hasn't been tested as much as the stable installer, which can result in GIMP not working properly. Please report any problems you encounter in the GIMP bugzilla (Installer component):%n_https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=GIMP%n%nDo you wish to continue with installation anyway?
DevelopmentButtonContinue=&Continue
DevelopmentButtonExit=Exit
;XPSP3Recommended=Warning: you are running an unsupported version of Windows. Please update to at least Windows XP with Service Pack 3 before reporting any problems.
SSERequired=This version of GIMP requires a processor that supports SSE instructions.
Require32BPPTitle=Display settings problem
Require32BPP=Setup has detected that your Windows is not running in 32 bits-per-pixel display mode. This has been known to cause stability problems with GIMP, so it's recommended to change the display colour depth to 32BPP before continuing.
Require32BPPContinue=&Continue
Require32BPPExit=E&xit
InstallOrCustomize=GIMP is now ready to be installed. Click the Install now button to install using the default settings, or click the Customize button if you'd like to have more control over what gets installed.
Install=&Install
Customize=&Customize
;setup types
TypeCompact=Compact installation
TypeCustom=Custom installation
TypeFull=Full installation
;text above component description
ComponentsDescription=Description
;components
ComponentsGimp=GIMP
ComponentsGimpDescription=GIMP and all default plug-ins
ComponentsDeps=Run-time libraries
ComponentsDepsDescription=Run-time libraries used by GIMP, including GTK+ Run-time Environment
ComponentsGtkWimp=MS-Windows engine for GTK+
ComponentsGtkWimpDescription=Native Windows look for GIMP
ComponentsCompat=Support for old plug-ins
ComponentsCompatDescription=Install libraries needed by old third-party plug-ins
ComponentsTranslations=Translations
ComponentsTranslationsDescription=Translations
ComponentsPython=Python scripting
ComponentsPythonDescription=Allows you to use GIMP plugins written in Python scripting language.
ComponentsGhostscript=PostScript support
ComponentsGhostscriptDescription=Allow GIMP to load PostScript files
;only when installing on x64 Windows
ComponentsGimp32=Support for 32-bit plug-ins
ComponentsGimp32Description=Include files necessary for using 32-bit plug-ins.%nRequired for Python support.
;additional installation tasks
AdditionalIcons=Additional icons:
AdditionalIconsDesktop=Create a &desktop icon
AdditionalIconsQuickLaunch=Create a &Quick Launch icon
RemoveOldGIMP=Remove previous GIMP version
;%1 is replaced by file name; these messages should never appear (unless user runs out of disk space at the exact right moment)
ErrorChangingEnviron=There was a problem updating GIMP's environment in %1. If you get any errors loading the plug-ins, try uninstalling and re-installing GIMP.
ErrorExtractingTemp=Error extracting temporary data.
ErrorUpdatingPython=Error updating Python interpreter info.
ErrorReadingGimpRC=There was an error updating %1.
ErrorUpdatingGimpRC=There was an error updating GIMP's configuration file %1.
;displayed in Explorer's right-click menu
OpenWithGimp=Edit with GIMP
;file associations page
SelectAssociationsCaption=Select file associations
SelectAssociationsExtensions=Extensions:
SelectAssociationsInfo1=Select the file types you wish to associate with GIMP
SelectAssociationsInfo2=This will make selected files open in GIMP when you double-click them in Explorer.
SelectAssociationsSelectAll=Select &All
SelectAssociationsUnselectAll=Unselect &All
SelectAssociationsSelectUnused=Select &Unused
;shown on summary screen just before starting the install
ReadyMemoAssociations=File types to associate with GIMP:
RemovingOldVersion=Removing previous version of GIMP:
;%1 = version, %2 = installation directory
;ran uninstaller, but it returned an error, or didn't remove everything
RemovingOldVersionFailed=GIMP %1 cannot be installed over your currently installed GIMP version, and the automatic uninstall of old version has failed.%n%nPlease remove the previous version of GIMP yourself before installing this version in %2, or choose a Custom install, and select a different installation folder.%n%nThe Setup will now exit.
;couldn't find an uninstaller, or found several uninstallers
RemovingOldVersionCantUninstall=GIMP %1 cannot be installed over your currently installed GIMP version, and Setup couldn't determine how to remove the old version automatically.%n%nPlease remove the previous version of GIMP and any add-ons yourself before installing this version in %2, or choose a Custom install, and select a different installation folder.%n%nThe Setup will now exit.
RebootRequiredFirst=Previous GIMP version was removed successfully, but Windows has to be restarted before the Setup can continue.%n%nAfter restarting your computer, Setup will continue next time an administrator logs in.
;displayed if restart settings couldn't be read, or if the setup couldn't re-run itself
ErrorRestartingSetup=There was an error restarting the Setup. (%1)
;displayed while the files are being extracted; note the capitalisation!
Billboard1=Remember: GIMP is Free Software.%n%nPlease visit
;www.gimp.org (displayed between Billboard1 and Billboard2)
Billboard2=for free updates.
SettingUpAssociations=Setting up file associations...
SettingUpPyGimp=Setting up environment for GIMP Python extension...
SettingUpEnvironment=Setting up GIMP environment...
SettingUpGimpRC=Setting up GIMP configuration for 32-bit plug-in support...
;displayed on last page
LaunchGimp=Launch GIMP
;shown during uninstall when removing add-ons
UninstallingAddOnCaption=Removing add-on
InternalError=Internal error (%1).
;used by installer for add-ons (currently only help)
DirNotGimp=GIMP does not appear to be installed in the selected directory. Continue anyway?
[Messages]
;InfoBefore page is used instead of license page because the GPL only concerns distribution, not use, and as such doesn't have to be accepted
WizardInfoBefore=Acuerdo de Licencia
AboutSetupNote=Instalación creada por Jernej Simonèiè, jernej-gimp@ena.si%n%nImagen en la página de inicio de la Instalación por Alexia_Death%nImagen en la página final de la Instalación por Jakub Steiner
WinVersionTooLowError=Esta versión de GIMP requiere Windows XP con Service Pack 3, o una versión más reciente de Windows.
[CustomMessages]
;shown before the wizard starts on development versions of GIMP
DevelopmentWarningTitle=Versión de Desarrollo
;DevelopmentWarning=Esta es una versión de desarrollo de GIMP. Como tal, algunas características están incompletas y pueden ser inestables. Si usted encuentra algún problema, primero verifique que no haya sido solucionado en el GIT antes de contactar a los desarrolladores.%nEsta versión de GIMP no está orientada a trabajo diario o a ambientes de producción, ya que puede ser inestable y podría perder su trabajo. ¿Desea continuar con la instalación de todos modos?
DevelopmentWarning=Esta es una versión de desarrollo del instalador de GIMP. No ha sido probado tan profundamente como el instalador estable, lo que puede resultar en que GIMP no funcione apropiadamente. Por favor reporte cualquier problema que usted encuentre en el bugzilla de GIMP (Installer component):%n_https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=GIMP%n%n¿Desea continuar con la instalación de todos modos?
DevelopmentButtonContinue=&Continuar
DevelopmentButtonExit=&Salir
;XPSP3Recommended=Aviso: usted está ejecutando una versión no soportada de Windows. Por favor actualice al menos a Windows XP con Service Pack 3 antes de reportar algún problema.
SSERequired=Esta versión de GIMP requiere un procesador que soporte instrucciones SSE.
Require32BPPTitle=Problema con la configuración de vídeo de su pantalla
Require32BPP=El instalador ha detectado que su Windows no se está ejecutando a 32 bits por píxel de profundidad de color. Se sabe que esto puede causar problemas de estabilidad al GIMP, por lo que se le recomienda que cambie la profundidad de color de la configuración de vídeo de su pantalla a 32BPP antes de continuar.
Require32BPPContinue=&Continuar
Require32BPPExit=&Salir
InstallOrCustomize=GIMP está listo para ser instalado. Haga clic en el botón Instalar para instalar usando la configuración por defecto, o haga clic en el botón Personalizar si desea un mayor control sobre lo que va a instalar.
Install=&Instalar
Customize=&Personalizar
;setup types
TypeCompact=Instalación Compacta
TypeCustom=Instalación Personalizada
TypeFull=Instalación Completa
;text above component description
ComponentsDescription=Descripción
;components
ComponentsGimp=GIMP
ComponentsGimpDescription=GIMP y todos los plug-ins por defecto
ComponentsDeps=Bibliotecas Run-time
ComponentsDepsDescription=Bibliotecas Run-time usadas por GIMP, incluyendo bibliotecas Run-time del Entorno GTK+
ComponentsGtkWimp=Motor(Engine) MS-Windows para GTK+
ComponentsGtkWimpDescription=Aspecto nativo de Windows para GIMP
ComponentsCompat=Soporte para plug-ins antiguos
ComponentsCompatDescription=Instala bibliotecas requeridas por plug-ins antiguos de terceros
ComponentsTranslations=Traducciones
ComponentsTranslationsDescription=Traducciones
ComponentsPython=Python scripting
ComponentsPythonDescription=Le permite usar plug-ins de GIMP escritos en el lenguaje interpretado Python.
ComponentsGhostscript=Soporte para PostScript
ComponentsGhostscriptDescription=Permite a GIMP abrir archivos PostScript
;only when installing on x64 Windows
ComponentsGimp32=Soporte para plug-ins de 32-bit
ComponentsGimp32Description=Incluye archivos necesarios para usar plug-ins de 32-bit.%nRequerido para soportar Python.
;additional installation tasks
AdditionalIcons=Iconos adicionales:
AdditionalIconsDesktop=Crear un icono de acceso directo en el &Escritorio
AdditionalIconsQuickLaunch=Crear un icono de acceso directo en la barra de Inicio &Rápido
RemoveOldGIMP=Elimina versión anterior de GIMP
;%1 is replaced by file name; these messages should never appear (unless user runs out of disk space at the exact right moment)
ErrorChangingEnviron=Ocurrió un problema al actualizar el ambiente de GIMP en %1. Si encuentra algún error cargando los plug-ins, pruebe desinstalar y reinstalar GIMP.
ErrorExtractingTemp=Error al extraer los archivos temporales.
ErrorUpdatingPython=Error al actualizar la información del intérprete de Python.
ErrorReadingGimpRC=Ocurrió un problema al actualizar %1.
ErrorUpdatingGimpRC=Ocurrió un problema al actualizar el archivo de configuración de GIMP %1.
;displayed in Explorer's right-click menu
OpenWithGimp=Editar con GIMP
;file associations page
SelectAssociationsCaption=Seleccione la asociación de archivos
SelectAssociationsExtensions=Extensiones:
SelectAssociationsInfo1=Seleccione los tipos de archivo que desea asociar con GIMP
SelectAssociationsInfo2=Esto hará que los tipos de archivo seleccionados se abran con GIMP cuando haga doble clic sobre ellos en el Explorador.