Commit efe79d16 authored by Jordi Mas's avatar Jordi Mas

Fixes to Catalan translation

parent 43b63af4
......@@ -85,7 +85,7 @@ msgid ""
"shortcuts."
msgstr ""
"Podeu canviar l'assignació de dreceres del teclat en el diàleg Preferències "
"si activeu "Dreceres de teclat dinàmiques&quot. Per fer-ho, seleccioneu "
"si activeu "Dreceres de teclat dinàmiques". Per fer-ho, seleccioneu "
"un element d'un menú i premeu la combinació de tecles desitjada. Si ""
"Desa dreceres de teclat" està activat, les dreceres de teclat es "
"desaran quan sortiu del GIMP. Tot i que segurament voldreu desactivar ""
......@@ -311,8 +311,8 @@ msgid ""
"it back to a normal selection."
msgstr ""
"Podeu utilitzar les eines de pintura per canviar la selecció. Feu clic al "
"botó "Màscara Ràpida" a la part inferior esquerre de la finestra "
"de la imatge. Canvieu la selecció pintant a la imatge i torneu a feu clic al "
"botó "Màscara Ràpida" a la part inferior esquerra de la finestra "
"de la imatge. Canvieu la selecció pintant a la imatge i torneu a fer clic al "
"botó per convertir-la un altre cop en una selecció normal."
#~ msgid ""
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment