Commit e87589f3 authored by Jordi Mas's avatar Jordi Mas

Update Catalan translation

parent 8cd75a58
......@@ -87,6 +87,8 @@ msgid ""
"First release of the 2.10 series which prominently features the port to a "
"new image processing engine, GEGL. The most outstanding changes are:"
msgstr ""
"Primera versió de la sèrie 2.10, que com a canvi destacat inclou la migració a una nova "
"versió del motor de processament d'imatges GEGL. Els canvis més destacats són:"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:9
msgid "High bit depth color processing (16/32-bit per color channel)"
......@@ -159,16 +161,19 @@ msgid ""
"Major core optimizations for painting and display, including parallelized "
"painting code."
msgstr ""
"Optimitzacions importants pel traçat i la visualització, incloent-hi l'execució en paral·lel del codi de traçat."
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:23
msgid "Symmetries are now preserved in XCF files (saved as image parasites)."
msgstr ""
msgstr "Les simetries es preserven ara en fitxers XCF (desats com a paràsits d'imatge)"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:24
msgid ""
"\"Light\" and \"Dark\" themes rewritten from scratch to get rid of various "
"usability issues. \"Lighter\" and \"Darker\" themes removed."
msgstr ""
"El temes «clar» i «fosc» s'han escrit des de zero per solucionar diversos problemes d'usabilitat. "
"El temes «més clar» i «més fosc» s'han eliminat."
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:25
msgid ""
......@@ -199,13 +204,14 @@ msgstr ""
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:29
msgid "New dashboard dockable to monitor GIMP resource usage"
msgstr ""
msgstr "Nou tauler de control acoblable per fer un seguiment de l'ús dels recursos"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:30
msgid ""
"New debug dialog to produce back traces and other debug data, encouraging to "
"report bugs"
msgstr ""
"Nou diàleg de depuració que produeix traces i altres dades depuració, encoratjant a que s'enviïn informes d'error"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:31
msgid "Unsaved images can now be recovered after a crash"
......@@ -278,7 +284,7 @@ msgstr "El manual es pot mostrar en la llengua preferida de l'usuari"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:46
msgid "Improvements for the Wavelet Decompose filter"
msgstr ""
msgstr "Millores en el filtre descomposició de l'oneta"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:47
msgid "Improved compatibility with Photoshop .psd files"
......@@ -7044,7 +7050,7 @@ msgstr "Drecera de teclat: "
#.
#: ../app/actions/layers-actions.c:651
msgid "-Click on thumbnail in Layers dockable"
msgstr "-Feu clic en la miniatura de lacoblador de capes"
msgstr "-Feu clic en la miniatura de l'acoblador de capes"
#: ../app/actions/layers-actions.c:909 ../app/actions/layers-actions.c:910
msgctxt "layers-action"
......@@ -9946,7 +9952,7 @@ msgstr "_Acobladors tancats recentment"
#: ../app/actions/windows-actions.c:102
msgctxt "windows-action"
msgid "_Dockable Dialogs"
msgstr "_Diàlegs encastables"
msgstr "_Diàlegs acoblables"
#: ../app/actions/windows-actions.c:105
msgctxt "windows-action"
......@@ -24761,7 +24767,7 @@ msgstr "Columnes:"
#: ../app/widgets/gimppanedbox.c:59
msgid "You can drop dockable dialogs here"
msgstr "Podeu arrossegar diàlegs encastables aquí."
msgstr "Podeu arrossegar diàlegs acoblables aquí."
#: ../app/widgets/gimppickablepopup.c:206
#: ../app/widgets/gimppickablepopup.c:423
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment