Commit e54d1e90 authored by Pablo Saratxaga's avatar Pablo Saratxaga

updated pVietnamese po fiels

parent 5950668f
2002-09-16 Pablo Saratxaga <pablo@mandrakesoft.com>
* vi.po: Updated Vietnamese file
2002-09-05 Christian Neumair <chris@gnome-de.org>
* de.po: Updated German translation.
......
......@@ -5,8 +5,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Gimp-libgimp 1.3.x\n"
"POT-Creation-Date: 2002-07-15 12:39+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2002-07-13 22:43+0700\n"
"POT-Creation-Date: 2002-09-16 16:42+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2002-09-15 15:27+0700\n"
"Last-Translator: Trinh Minh Thanh <tmthanh@linuxmail.org>\n"
"Language-Team: Gnome-Vi Team <Gnomevi-list@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -216,19 +216,27 @@ msgstr "Đặt _lại"
msgid "Visible"
msgstr "Nhìn được"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:163
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:127
msgid "Resize"
msgstr "Đặt lại kích thước"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:128 libgimpwidgets/gimpstock.c:171
msgid "Scale"
msgstr "Cân chỉnh"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:149
msgid "Crop"
msgstr "Xén"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:167
msgid "Transform"
msgstr "Chuyển dạng"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:166
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:170
msgid "Rotate"
msgstr "Xoay"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:167
msgid "Scale"
msgstr "Cân chỉnh"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:168
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:172
msgid "Shear"
msgstr "Kéo cắt"
......@@ -248,7 +256,7 @@ msgstr "Đơn Vị"
msgid "Factor"
msgstr "Tác nhân"
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:845
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:849
msgid ""
"If the \"Time\" button is not pressed, use this value for random number "
"generator seed - this allows you to repeat a given \"random\" operation"
......@@ -257,11 +265,11 @@ msgstr ""
"hạt ngẫu nhiên - Điều này cho phép nhắc lại hoạt động \"ngẫu nhiên\" được "
"nhận"
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:850
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:854
msgid "_Time"
msgstr "_Thời gian"
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:859
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:863
msgid ""
"Seed random number generator from the current time - this guarantees a "
"reasonable randomization"
......@@ -269,18 +277,18 @@ msgstr ""
"Trình sinh số lượng hạt ngẫu nhiên từ thời gian hiện thời - điều này đảm bảo "
"cho sự ngẫu nhiên hoá"
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1175
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1189
msgid "Bytes"
msgstr "Byte"
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1176
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1190
msgid "KiloBytes"
msgstr "KiloByte"
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1177
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1191
msgid "MegaBytes"
msgstr "MegaByte"
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1178
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1192
msgid "GigaBytes"
msgstr "GigaByte"
2002-09-16 Pablo Saratxaga <pablo@mandrakesoft.com>
* vi.po: Updated Vietnamese file
2002-09-13 Christian Neumair <chris@gnome-de.org>
* de.po: Updated German translation.
......
......@@ -5,10 +5,9 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: GIMP 1.3\n"
"POT-Creation-Date: 2002-07-11 09:49+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2002-07-12 15:56+0700\n"
"POT-Creation-Date: 2002-09-16 16:41+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2002-09-15 15:23+0700\n"
"Last-Translator: Trinh Minh Thanh <tmthanh@linuxmail.org>\n"
"org>\n"
"Language-Team: Gnome-Vi Team <Gnomevi-list@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -25,7 +24,8 @@ msgid ""
msgstr "Việc cài đặt cho người dùng bị bỏ qua vì gặp '--nointerface' flag\n"
#: app/app_procs.c:110
msgid "To perform user installation, run the GIMP without the '--nointerface' flag\n"
msgid ""
"To perform user installation, run the GIMP without the '--nointerface' flag\n"
msgstr ""
"Để thực hiện cài đặt cho người dùng, hãy chạy GIMP không có '--nointerface' "
"flag\n"
......@@ -135,7 +135,8 @@ msgstr " -h, --help Xuất ra trợ giúp này.\n"
#: app/main.c:342
msgid " -r, --restore-session Try to restore saved session.\n"
msgstr " -r, --restore-session Cố gắng khôi phục phiên làm việc được lưu.\n"
msgstr ""
" -r, --restore-session Cố gắng khôi phục phiên làm việc được lưu.\n"
#: app/main.c:343
msgid " -s, --no-splash Do not show the startup window.\n"
......@@ -157,14 +158,16 @@ msgstr " --verbose Hiển thị thông điệp khởi chạy.\n"
msgid ""
" --no-shm Do not use shared memory between GIMP and "
"plugins.\n"
msgstr " --no-shm Không dùng bộ nhớ chia sẻ giữa GIMP và plugins.\n"
msgstr ""
" --no-shm Không dùng bộ nhớ chia sẻ giữa GIMP và plugins.\n"
#: app/main.c:348
msgid " --no-mmx Do not use MMX routines.\n"
msgstr " --no-mmx Không dùng MMX routines.\n"
#: app/main.c:349
msgid " --debug-handlers Enable non-fatal debugging signal handlers.\n"
msgid ""
" --debug-handlers Enable non-fatal debugging signal handlers.\n"
msgstr ""
" --debug-handlers Chạy trình xử lý tín hiệu gỡ rối không quan "
"trọng.\n"
......@@ -189,218 +192,227 @@ msgstr ""
msgid "(This console window will close in ten seconds)\n"
msgstr "(Cửa sổ console này sẽ đóng sau 10 giây)\n"
#: app/undo.c:3497
#: app/undo.c:3572
#, c-format
msgid "Can't undo %s"
msgstr "Không thể hoàn tác %s"
#: app/undo.c:3523
#: app/undo.c:3598
msgid "<<invalid>>"
msgstr "<<không hợp lệ>>"
#: app/gui/resize-dialog.c:185 app/undo.c:3524
#: app/gui/resize-dialog.c:200 app/undo.c:3599
msgid "Scale Image"
msgstr "Cân đối Ảnh"
#: app/undo.c:3525
#: app/undo.c:3600
msgid "Resize Image"
msgstr "Đặt lại kích cỡ Ảnh"
#: app/undo.c:3526
#: app/undo.c:3601
msgid "Convert Image"
msgstr "Chuyển đổi Ảnh"
#: app/undo.c:3527
#: app/undo.c:3602
msgid "Crop Image"
msgstr "Xén Ảnh"
#: app/undo.c:3528
#: app/gui/image-commands.c:298 app/undo.c:3603
msgid "Merge Layers"
msgstr "Nhập các Lớp"
#: app/undo.c:3529 app/undo.c:3554
#: app/undo.c:3604 app/undo.c:3628
msgid "QuickMask"
msgstr "QuickMask"
#: app/undo.c:3530 app/undo.c:3555
#: app/undo.c:3605 app/undo.c:3629
msgid "Guide"
msgstr "Chỉ dẫn"
#: app/undo.c:3531
#: app/undo.c:3606
msgid "Layer Properties"
msgstr "Thuộc Tính Lớp"
#: app/gui/resize-dialog.c:179 app/undo.c:3532
#: app/gui/resize-dialog.c:192 app/undo.c:3607
msgid "Scale Layer"
msgstr "Cân đối Lớp"
#: app/undo.c:3533
#: app/undo.c:3608
msgid "Resize Layer"
msgstr "Đặt lại kích cỡ Lớp"
#: app/undo.c:3534
#: app/undo.c:3609
msgid "Move Layer"
msgstr "Di chuyển Lớp"
#: app/undo.c:3535
#: app/undo.c:3610
msgid "Apply Layer Mask"
msgstr "Áp dụng Mặt nạ Lớp"
#: app/undo.c:3536
#: app/undo.c:3611
msgid "Linked Layer"
msgstr "Lớp được Liên kết"
#: app/undo.c:3537
#: app/undo.c:3612
msgid "Float Selection"
msgstr "Chọn Lựa Nổi"
#: app/undo.c:3538
#: app/undo.c:3613
msgid "Anchor Floating Selection"
msgstr "Neo Chọn Lựa Nổi"
#: app/undo.c:3539 app/widgets/gimpbufferview.c:147
#: app/undo.c:3614 app/widgets/gimpbufferview.c:147
msgid "Paste"
msgstr "Dán"
#: app/undo.c:3540
#: app/undo.c:3615
msgid "Cut"
msgstr "Cắt"
#: app/undo.c:3541
#: app/undo.c:3616
msgid "Text"
msgstr "Text"
#: app/undo.c:3542 app/undo.c:3575
#: app/undo.c:3617 app/undo.c:3650
msgid "Transform"
msgstr "Biến đổi"
#: app/undo.c:3543 app/undo.c:3576
#: app/undo.c:3618 app/undo.c:3651
msgid "Paint"
msgstr "Vẽ"
#: app/undo.c:3544 app/undo.c:3577
#: app/undo.c:3619 app/undo.c:3652
msgid "Attach Parasite"
msgstr "Đính kèm Parasite"
#: app/undo.c:3545 app/undo.c:3578
#: app/undo.c:3620 app/undo.c:3653
msgid "Remove Parasite"
msgstr "Gỡ bỏ Parasite"
#: app/undo.c:3546
#: app/undo.c:3621
msgid "Plug-In"
msgstr "Plug-In"
#: app/gui/palette-import-dialog.c:441 app/pdb/internal_procs.c:124
#: app/undo.c:3548
#: app/undo.c:3623
msgid "Image"
msgstr "Ảnh"
#: app/undo.c:3549
#: app/undo.c:3624
msgid "Image Mod"
msgstr "Chế độ Ảnh"
#: app/gui/file-new-dialog.c:364 app/undo.c:3550
#: app/gui/file-new-dialog.c:374 app/undo.c:3625
msgid "Image Type"
msgstr "Loại Ảnh"
#. Image size frame
#: app/gui/file-new-dialog.c:140 app/undo.c:3551
#: app/gui/file-new-dialog.c:144 app/undo.c:3626
msgid "Image Size"
msgstr "Cỡ Ảnh"
#: app/undo.c:3552
#: app/undo.c:3627
msgid "Resolution Change"
msgstr "Thay đổi Độ Phân Giải"
#: app/core/gimpchannel.c:458 app/undo.c:3553
#: app/core/gimpchannel.c:505 app/undo.c:3630
msgid "Selection Mask"
msgstr "Chọn lựa mặt nạ"
#: app/undo.c:3556
#: app/undo.c:3631
msgid "Rename Item"
msgstr "Đặt lại tên Mục"
#: app/gui/layers-commands.c:621 app/undo.c:3557
#: app/gui/layers-commands.c:601 app/gui/layers-commands.c:633 app/undo.c:3632
msgid "New Layer"
msgstr "Lớp Mới"
#: app/undo.c:3558
#: app/undo.c:3633
msgid "Delete Layer"
msgstr "Xoá Lớp"
#: app/undo.c:3559
#: app/undo.c:3634
msgid "Layer Mod"
msgstr ""
msgstr "Layer Mod"
#: app/undo.c:3560
#: app/gui/layers-commands.c:888 app/undo.c:3635
msgid "Add Layer Mask"
msgstr "Thêm Mặt Nạ Lớp"
#: app/undo.c:3561
#: app/undo.c:3636
msgid "Delete Layer Mask"
msgstr "Xoá Mặt Nạ Lớp"
#: app/undo.c:3562
#: app/undo.c:3637
msgid "Layer Reposition"
msgstr "Định vị lại Lớp"
#: app/undo.c:3563
#: app/undo.c:3638
msgid "Layer Move"
msgstr "Di Chuyển Lớp"
#: app/gui/channels-commands.c:334 app/undo.c:3564
#: app/gui/channels-commands.c:314 app/gui/channels-commands.c:351
#: app/undo.c:3639
msgid "New Channel"
msgstr "Kênh Mới"
#: app/undo.c:3565
#: app/undo.c:3640
msgid "Delete Channel"
msgstr "Xoá Kênh"
#: app/undo.c:3566
#: app/undo.c:3641
msgid "Channel Mod"
msgstr ""
msgstr "Channel Mod"
#: app/undo.c:3567
#: app/undo.c:3642
msgid "Channel Reposition"
msgstr "Định vị lại Kênh"
#: app/undo.c:3568
#: app/undo.c:3643
msgid "New Vectors"
msgstr "Các Vector Mới"
#: app/undo.c:3569
#: app/undo.c:3644
msgid "Delete Vectors"
msgstr "Xoá các Vector"
#: app/undo.c:3570
#: app/undo.c:3645
msgid "Vectors Mod"
msgstr ""
msgstr "Vectors Mod"
#: app/undo.c:3571
#: app/undo.c:3646
msgid "Vectors Reposition"
msgstr "Định vị lại các Vector"
#: app/undo.c:3572
#: app/undo.c:3647
msgid "FS to Layer"
msgstr ""
msgstr "FS tới Lớp"
#: app/undo.c:3573
#: app/undo.c:3648
msgid "FS Rigor"
msgstr ""
msgstr "FS Rigor"
#: app/undo.c:3574
#: app/undo.c:3649
msgid "FS Relax"
msgstr ""
msgstr "FS Relax"
#: app/undo_history.c:466 app/undo_history.c:823
#: app/undo_history.c:468
#, c-format
msgid "Undo History: %s"
msgstr "Lược sử hoàn tác: %s"
#: app/undo_history.c:542
#: app/undo_history.c:527
msgid "[ base image ]"
msgstr "[ ảnh cơ sở ]"
#: app/undo_history.c:801
msgid "Undo History"
msgstr "Lược sử hoàn tác"
#: app/undo_history.c:803
msgid "Image Undo History"
msgstr "Lược sử Hoàn tác Ảnh"
#: app/base/base-enums.c:13
msgid "None (Fastest)"
msgstr "Không (Nhanh nhất)"
......@@ -414,17 +426,17 @@ msgid "Cubic (Best)"
msgstr "Khối (Tốt nhất)"
#: app/base/base-enums.c:70 app/core/core-enums.c:194
#: app/gui/preferences-dialog.c:2065
#: app/gui/preferences-dialog.c:2067
msgid "Small"
msgstr "Nhỏ"
#: app/base/base-enums.c:71 app/core/core-enums.c:195
#: app/gui/preferences-dialog.c:2068
#: app/gui/preferences-dialog.c:2070
msgid "Medium"
msgstr "Trung bình"
#: app/base/base-enums.c:72 app/core/core-enums.c:196
#: app/gui/preferences-dialog.c:2071
#: app/gui/preferences-dialog.c:2073
msgid "Large"
msgstr "Lớn"
......@@ -452,35 +464,47 @@ msgstr "Chỉ màu xám"
msgid "Black Only"
msgstr "Chỉ màu đen"
#: app/base/base-enums.c:113 app/gui/color-notebook.c:228
#: app/base/base-enums.c:113 app/gui/color-notebook.c:306
#: app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:68
#: app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:98
msgid "Value"
msgstr "Giá trị"
#: app/base/base-enums.c:114 app/gui/color-notebook.c:229
#: app/tools/gimpcolorbalancetool.c:385
#: app/widgets/gimpcomponentlistitem.c:418
#: app/base/base-enums.c:114 app/gui/color-notebook.c:307
#: app/tools/gimpcolorbalancetool.c:306
#: app/widgets/gimpcomponentlistitem.c:481
msgid "Red"
msgstr "Đỏ"
#: app/base/base-enums.c:115 app/gui/color-notebook.c:230
#: app/tools/gimpcolorbalancetool.c:391
#: app/widgets/gimpcomponentlistitem.c:419
#: app/base/base-enums.c:115 app/gui/color-notebook.c:308
#: app/tools/gimpcolorbalancetool.c:313
#: app/widgets/gimpcomponentlistitem.c:482
msgid "Green"
msgstr "Xanh lá cây"
#: app/base/base-enums.c:116 app/gui/color-notebook.c:231
#: app/tools/gimpcolorbalancetool.c:397
#: app/widgets/gimpcomponentlistitem.c:420
#: app/base/base-enums.c:116 app/gui/color-notebook.c:309
#: app/tools/gimpcolorbalancetool.c:320
#: app/widgets/gimpcomponentlistitem.c:483
msgid "Blue"
msgstr "Xanh da trời"
#: app/base/base-enums.c:117 app/gui/color-notebook.c:232
#: app/widgets/gimpcomponentlistitem.c:423
#: app/base/base-enums.c:117 app/gui/color-notebook.c:310
#: app/widgets/gimpcomponentlistitem.c:486
msgid "Alpha"
msgstr "Alpha"
#: app/base/base-enums.c:135
msgid "Shadows"
msgstr "Bóng"
#: app/base/base-enums.c:136
msgid "Midtones"
msgstr "Midtones"
#: app/base/base-enums.c:137
msgid "Highlights"
msgstr "Nổi bật"
#. please don't translate 'yes' and 'no'
#: app/config/gimpconfig-deserialize.c:391
#, c-format
......@@ -497,12 +521,12 @@ msgstr "giá trị không hợp lệ '%s' cho dấu hiệu %s"
msgid "value for token %s is not a valid UTF-8 string"
msgstr "giá trị cho dấu hiệu %s không phải là chuỗi UTF-8 hợp lệ"
#: app/config/gimpconfig.c:217
#: app/config/gimpconfig.c:221
#, c-format
msgid "Failed to create temporary file for '%s': %s"
msgstr "Không tạo được tập tin tạm thời cho '%s': %s"
#: app/config/gimpconfig.c:241
#: app/config/gimpconfig.c:245
#, c-format
msgid ""
"Error when writing to temporary file for '%s': %s\n"
......@@ -511,7 +535,7 @@ msgstr ""
"Lỗi khi ghi vào tập tin tạm cho '%s': %s\n"
"Không đụng tới tập tin gốc."
#: app/config/gimpconfig.c:247
#: app/config/gimpconfig.c:251
#, c-format
msgid ""
"Error when writing to temporary file for '%s': %s\n"
......@@ -520,30 +544,30 @@ msgstr ""
"Lỗi khi ghi vào tập tin tạm cho '%s': %s\n"
"Không tạo một tập tin nào."
#: app/config/gimpconfig.c:263
#: app/config/gimpconfig.c:267
#, c-format
msgid "Failed to create file '%s': %s"
msgstr "Không tạo được tập tin '%s': %s"
#: app/config/gimpconfig.c:337 app/config/gimpconfig.c:350
#: app/config/gimpscanner.c:306 app/config/gimpscanner.c:369
#: app/core/gimpunits.c:158 app/gui/session.c:164 app/plug-in/plug-in-rc.c:131
#: app/config/gimpconfig.c:341 app/config/gimpconfig.c:354
#: app/config/gimpscanner.c:307 app/config/gimpscanner.c:370
#: app/core/gimpunits.c:158 app/gui/session.c:167 app/plug-in/plug-in-rc.c:131
msgid "fatal parse error"
msgstr "lỗi phân tích cú pháp trầm trọng"
#: app/config/gimpscanner.c:73 app/core/gimpbrushpipe.c:308
#: app/config/gimpscanner.c:74 app/core/gimpbrushpipe.c:308
#: app/gui/paths-dialog.c:1886 app/gui/paths-dialog.c:2011
#: app/tools/gimpcurvestool.c:1795 app/tools/gimpcurvestool.c:1814
#: app/tools/gimplevelstool.c:1575 app/tools/gimplevelstool.c:1594
#: app/tools/gimpcurvestool.c:1398 app/tools/gimpcurvestool.c:1414
#: app/tools/gimplevelstool.c:1309 app/tools/gimplevelstool.c:1325
#, c-format
msgid "Failed to open file: '%s': %s"
msgstr "Không mở được tập tin: '%s': %s"
#: app/config/gimpscanner.c:145
#: app/config/gimpscanner.c:146
msgid "invalid UTF-8 string"
msgstr "chuỗi UTF-8 không hợp lệ"
#: app/config/gimpscanner.c:394
#: app/config/gimpscanner.c:395
#, c-format
msgid ""
"Error while parsing '%s' in line %d:\n"
......@@ -601,7 +625,6 @@ msgid "Foreground"
msgstr "Tiền cảnh"
#: app/core/core-enums.c:99 app/core/gimpimage-new.c:177
#: app/gui/offset-dialog.c:194
msgid "Background"
msgstr "Nền"
......@@ -609,12 +632,12 @@ msgstr "Nền"
msgid "White"
msgstr "Trắng"
#: app/core/core-enums.c:101 app/gui/offset-dialog.c:197
#: app/core/core-enums.c:101
msgid "Transparent"
msgstr "Trong suốt"
#: app/core/core-enums.c:102 app/core/core-enums.c:191
#: app/core/core-enums.c:218 app/tools/gimpbycolorselecttool.c:590
#: app/core/core-enums.c:218
msgid "None"
msgstr "Không"
......@@ -659,17 +682,17 @@ msgid "Spiral (anticlockwise)"
msgstr "Xoắn ốc (ngược chiều kim đồng hồ)"
#: app/core/core-enums.c:148 app/core/core-enums.c:168
#: app/display/gimpdisplayshell.c:2304
#: app/display/gimpdisplayshell.c:2287
msgid "RGB"
msgstr "RGB"
#: app/core/core-enums.c:149 app/core/core-enums.c:170
#: app/gui/info-window.c:81 app/gui/info-window.c:663
#: app/gui/info-window.c:81 app/gui/info-window.c:667
msgid "Grayscale"
msgstr "Cân bằng xám"
#: app/core/core-enums.c:150 app/core/core-enums.c:172
#: app/widgets/gimpcomponentlistitem.c:422
#: app/widgets/gimpcomponentlistitem.c:485
msgid "Indexed"
msgstr "Có chỉ số"
......@@ -719,7 +742,7 @@ msgstr "Sóng Tam Giác"
#: app/core/core-enums.c:260
msgid "No Thumbnails"
msgstr ""
msgstr "Không có Thumbnails"
#: app/core/core-enums.c:261
msgid "Normal (128x128)"
......@@ -730,69 +753,57 @@ msgid "Large (256x256)"
msgstr "Rộng (256x256)"
#: app/core/core-enums.c:280
msgid "Shadows"
msgstr "Bóng"
#: app/core/core-enums.c:281
msgid "Midtones"
msgstr ""
#: app/core/core-enums.c:282
msgid "Highlights"
msgstr "Nổi bật"
#: app/core/core-enums.c:300
msgid "Forward (Traditional)"
msgstr "Chuyển tiếp (truyền thống)"
#: app/core/core-enums.c:301
#: app/core/core-enums.c:281
msgid "Backward (Corrective)"
msgstr "Lùi lại (để chỉnh sửa)"
#. register all internal procedures
#: app/core/gimp.c:519
#: app/core/gimp.c:522
msgid "Procedural Database"
msgstr "Cơ Sở Dữ Liệu Thủ Tục"
#. initialize the global parasite table
#: app/core/gimp.c:532
#: app/core/gimp.c:535
msgid "Looking for data files"
msgstr "Tìm các tập tin cơ sở dữ liệu"
#: app/core/gimp.c:532
#: app/core/gimp.c:535
msgid "Parasites"
msgstr ""
#. initialize the list of gimp brushes
#: app/core/gimp.c:536 app/gui/dialogs-constructors.c:364
#: app/gui/dialogs-constructors.c:512 app/gui/preferences-dialog.c:2756
#: app/core/gimp.c:539 app/gui/dialogs-constructors.c:370
#: app/gui/dialogs-constructors.c:518 app/gui/preferences-dialog.c:2758
#: app/pdb/internal_procs.c:82
msgid "Brushes"
msgstr "Bút lông"
#. initialize the list of gimp patterns
#: app/core/gimp.c:540 app/gui/dialogs-constructors.c:385
#: app/gui/dialogs-constructors.c:533 app/gui/preferences-dialog.c:2760
#: app/core/gimp.c:543 app/gui/dialogs-constructors.c:391
#: app/gui/dialogs-constructors.c:539 app/gui/preferences-dialog.c:2762
#: app/pdb/internal_procs.c:160
msgid "Patterns"
msgstr "Mẫu"
#. initialize the list of gimp palettes
#: app/core/gimp.c:544 app/gui/dialogs-constructors.c:427
#: app/gui/dialogs-constructors.c:575 app/gui/preferences-dialog.c:2764
#: app/core/gimp.c:547 app/gui/dialogs-constructors.c:433
#: app/gui/dialogs-constructors.c:581 app/gui/preferences-dialog.c:2766
#: app/pdb/internal_procs.c:148
msgid "Palettes"
msgstr "Bảng màu"
#. initialize the list of gimp gradients
#: app/core/gimp.c:548 app/gui/dialogs-constructors.c:406
#: app/gui/dialogs-constructors.c:554 app/gui/preferences-dialog.c:2768
#: app/core/gimp.c:551 app/gui/dialogs-constructors.c:412
#: app/gui/dialogs-constructors.c:560 app/gui/preferences-dialog.c:2770
#: app/pdb/internal_procs.c:115
msgid "Gradients"
msgstr "Độ dốc"
#. initialize the document history
#: app/core/gimp.c:552
#: app/core/gimp.c:555
msgid "Documents"
msgstr "Tài liệu"
......@@ -888,12 +899,12 @@ msgstr "Lớp được dán"
#: app/core/gimpgradient.c:352
#, c-format
msgid "Invalid UTF-8 string in gradient file '%s'."
msgstr "Chuỗi UTF-8 không hợp lệ trong tập tin độ dốc '%s'."
msgstr "Chuỗi UTF-8 không hợp lệ trong tập tin gradient '%s'."
#: app/core/gimpgradient.c:430
#, c-format
msgid "Corrupt segment %d in gradient file '%s'."
msgstr "Đoạn hỏng %d trong tập tin độ dốc '%s'."
msgstr "Đoạn hỏng %d trong tập tin gradient '%s'."
#: app/core/gimpgradient.c:470
#, c-format
......@@ -904,7 +915,7 @@ msgstr ""
"Không thể lưu '%s':\n"
"%s"
#: app/core/gimpimage-mask.c:237
#: app/core/gimpimage-mask.c:226
msgid ""
"Unable to cut or copy because the\n"
"selected region is empty."
......@@ -912,15 +923,15 @@ msgstr ""
"Không thể cắt hay sao chép vì\n"
"vùng được chọn rỗng."
#: app/core/gimpimage-mask.c:384
#: app/core/gimpimage-mask.c:373
msgid "Cannot float selection: No selection made."
msgstr "Không thể làm nổi sự chọn lựa: Không thực hiện được lựa chọn."
#: app/core/gimpimage-mask.c:398 app/gui/layers-commands.c:810
#: app/core/gimpimage-mask.c:390 app/gui/layers-commands.c:821
msgid "Floating Selection"
msgstr "Sự Chọn Lựa Nổi"
#: app/core/gimpimage-mask.c:526
#: app/core/gimpimage-mask.c:594
msgid ""
"The active layer has no alpha channel\n"
"to convert to a selection."
......@@ -928,7 +939,7 @@ msgstr ""
"Lớp hoạt động không có kênh alpha\n"
"để chuyển đổi thành sự lựa chọn."
#: app/core/gimpimage-mask.c:545
#: app/core/gimpimage-mask.c:618
msgid ""
"The active layer has no mask\n"
"to convert to a selection."
......@@ -936,11 +947,11 @@ msgstr ""
"Lớp hoạt động không có mặt nạ\n"
"để chuyển đổi thành sự lựa chọn."
#: app/core/gimpimage-mask.c:606
#: app/core/gimpimage-mask.c:671
msgid "No selection to stroke."
msgstr "Không có lựa chọn để thực hiện."
#: app/core/gimpimage-mask.c:660
#: app/core/gimpimage-mask.c:725
msgid "Paint operation failed."
msgstr "Không làm được thao tác vẽ."
......@@ -988,31 +999,31 @@ msgstr "%.1f MB"
#: app/core/gimpimage.c:1040 app/core/gimppalette-import.c:206
#: app/core/gimppalette.c:534 app/gui/palette-import-dialog.c:306
#: app/pdb/image_cmds.c:3628 app/widgets/gimpdatafactoryview.c:260
#: app/pdb/image_cmds.c:3632 app/widgets/gimpdatafactoryview.c:260
msgid "Untitled"
msgstr "Không có tiêu đề"
#: app/core/gimpimage.c:2799
#: app/core/gimpimage.c:2814
msgid "Layer cannot be raised higher."
msgstr "Không nâng được lớp lên cao hơn."
#: app/core/gimpimage.c:2823
#: app/core/gimpimage.c:2838
msgid "Layer cannot be lowered more."
msgstr "Không hạ thấp được lớp hơn nữa."
#: app/core/gimpimage.c:2844
#: app/core/gimpimage.c:2859
msgid "Layer is already on top."
msgstr "Lớp đã ở trên cùng rồi."
#: app/core/gimpimage.c:2850
#: app/core/gimpimage.c:2865
msgid "Cannot raise a layer without alpha."
msgstr "Không thể nâng một lớp mà không có alpha."
#: app/core/gimpimage.c:2874
#: app/core/gimpimage.c:2889
msgid "Layer is already on the bottom."