Commit e0d1793b authored by Jordi Mas's avatar Jordi Mas

Update Catalan translation

parent e5dcd809
......@@ -71,7 +71,7 @@ msgstr ""
"El GIMP és ampliable i extensible. Està dissenyat per augmentar-se amb "
"connectors i extensions, per fer-hi gairebé de tot. La interfície avançada "
"d'scripts ho permet tot, es poden realitzar fàcilment amb scripts des de la "
"tasca més simple als processos més complexos de manipulació d'imatges . El "
"tasca més simple als processos més complexos de manipulació d'imatges. El "
"GIMP està disponible per a Linux, Microsoft Windows i OS X."
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:6
......@@ -2544,7 +2544,7 @@ msgstr "Angle del pinzell (editor): gira a la dreta 15°"
#: ../app/actions/context-actions.c:1085
msgctxt "context-action"
msgid "Brush Angle (Editor): Rotate Left by 15°"
msgstr "Angle del pinzell (editor): gira a l'esquerre un 15°"
msgstr "Angle del pinzell (editor): gira a l'esquerre 15°"
#: ../app/actions/context-commands.c:411
#, c-format
......@@ -3797,7 +3797,7 @@ msgstr "Copia de la regió seleccionada tot el que està visible"
#: ../app/actions/edit-actions.c:130
msgctxt "edit-action"
msgid "From _Clipboard"
msgstr "Del _porta-retalls"
msgstr "Des del _porta-retalls"
#: ../app/actions/edit-actions.c:131 ../app/actions/edit-actions.c:137
msgctxt "edit-action"
......@@ -6091,7 +6091,7 @@ msgstr "_Escala de grisos..."
#: ../app/actions/image-commands.c:559
#, c-format
msgid "Saving color profile failed: %s"
msgstr "S'ha produït un error al desar el perfil de color: %s"
msgstr "S'ha produït un error en desar el perfil de color: %s"
#: ../app/actions/image-commands.c:598
msgid "Save Color Profile"
......@@ -11413,22 +11413,22 @@ msgstr "Gran (256x256)"
#: ../app/core/core-enums.c:671
msgctxt "debug-policy"
msgid "Debug warnings, critical errors and crashes"
msgstr ""
msgstr "Depuració d'avisos, errors crítics i fallades"
#: ../app/core/core-enums.c:672
msgctxt "debug-policy"
msgid "Debug critical errors and crashes"
msgstr ""
msgstr "Depuració d'errors crítics i fallades"
#: ../app/core/core-enums.c:673
msgctxt "debug-policy"
msgid "Debug crashes only"
msgstr ""
msgstr "Depuració només de fallades"
#: ../app/core/core-enums.c:674
msgctxt "debug-policy"
msgid "Never debug GIMP"
msgstr ""
msgstr "No utilitzis mai la depuració"
#: ../app/core/core-enums.c:863
msgctxt "undo-type"
......@@ -12238,7 +12238,7 @@ msgstr ""
#, c-format
msgid "Fatal parse error in brush file: Brush dimensions out of range."
msgstr ""
"Error greu d'anàlisi en el fitxer de pinzell: les dimensions del pinzells "
"Error greu d'anàlisi en el fitxer de pinzell: les dimensions del pinzell "
"estan fora de rang."
#: ../app/core/gimpbrush-load.c:671
......@@ -14162,11 +14162,9 @@ msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Softcatalà - www.softcatala.org\n"
" Diversos contribuïdors, 2000-2008.\n"
" Quim Perez i Noguer <noguer a gmail.com>, 2005-2008\n"
" Quim Perez i Noguer <noguer a gmail.com>, 2005-2011\n"
" Xavier Conde Rueda <xavi.conde a gmail.com>, 2004-2007\n"
" Jordi Jover, jordijn@softcatala.org, 2002\n"
" Joaquim Perez <noguer@gmail.com>, 2008\n"
" Quim Perez i Noguer <noguer@gmail.com>, 2008, 2009, 2011\n"
" Albert F. <lakonfrariadelavila@gmail.com>, 2012, 2013\n"
" Eulàlia Pagès i Morales <eulaliapages@gmail.com>, 2015-2017\n"
" Jordi Mas i Hernàndez <jmas@softcatala.org>, 2015-2018"
......@@ -15296,16 +15294,17 @@ msgid ""
"bugs, and crashes can occur. If it happens, you can help us by reporting "
"bugs."
msgstr ""
"Esperem que mai us calguin aquests paràmetres, però com tot el programari, "
"el GIMP conté errades, i poden ocórrer fallades. Si això succeïx, "
"ens podeu ajudar enviant informes d'error."
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1236
msgid "Bug Reporting"
msgstr "Informe d'error"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1243
#, fuzzy
#| msgid "Debug Policy"
msgid "Debug _policy:"
msgstr "Política de depuració"
msgstr "_Política de depuració:"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1255
msgid "This feature requires \"gdb\" or \"lldb\" installed on your system."
......@@ -24748,9 +24747,10 @@ msgid_plural "Message repeated %d times."
msgstr[0] "Missatge repetit una sola vegada."
msgstr[1] "Missatge repetit %d vegades."
#. N.T.: El text apareix entre () com a part d'una altre frase.
#: ../app/widgets/gimpopendialog.c:71
msgid "Automatically Detected"
msgstr "Detectat automàticament"
msgstr "detectat automàticament"
#: ../app/widgets/gimpoverlaydialog.c:229
msgid "Detach dialog from canvas"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment