Commit df70a35b authored by Jordi Mas's avatar Jordi Mas

Update Catalan translation

parent 42bcd4cb
......@@ -425,7 +425,7 @@ msgstr "Capes"
#: ../app/actions/actions.c:198 ../app/core/gimp-data-factories.c:327 ../app/dialogs/dialogs.c:339
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3022
msgid "MyPaint Brushes"
msgstr "Pinzells El Meu Pinzell"
msgstr "Pinzells del MyPaint"
#: ../app/actions/actions.c:201 ../app/dialogs/dialogs.c:430 ../app/widgets/gimppaletteeditor.c:149
msgid "Palette Editor"
......@@ -2617,12 +2617,12 @@ msgstr "Obre l'editor de la dinàmica de la pintura"
#: ../app/actions/dialogs-actions.c:161
msgctxt "dialogs-action"
msgid "_MyPaint Brushes"
msgstr "Pinzells El Meu Pinzell"
msgstr "_Pinzells del MyPaint"
#: ../app/actions/dialogs-actions.c:162
msgctxt "dialogs-action"
msgid "Open the mypaint brushes dialog"
msgstr "Obre el diàleg dels pinzells"
msgstr "Obre el diàleg dels pinzells del MyPaint"
#: ../app/actions/dialogs-actions.c:167
msgctxt "dialogs-action"
......@@ -6728,37 +6728,37 @@ msgstr "No s'ha pogut escapçar perquè la capa seleccionada ja s'ha escapçat a
#: ../app/actions/mypaint-brushes-actions.c:43
msgctxt "mypaint-brushes-action"
msgid "MyPaint Brushes Menu"
msgstr "Menú de pinzells El Meu Pinzell"
msgstr "Menú de pinzells del MyPaint"
#: ../app/actions/mypaint-brushes-actions.c:47
msgctxt "mypaint-brushes-action"
msgid "_New MyPaint Brush"
msgstr "Pinzell nou El Meu Pinzell"
msgstr "_Pinzell nou del MyPaint"
#: ../app/actions/mypaint-brushes-actions.c:48
msgctxt "mypaint-brushes-action"
msgid "Create a new MyPaint brush"
msgstr "Crea un pinzell nou El Meu Pinzell"
msgstr "Crea un pinzell nou del MyPaint"
#: ../app/actions/mypaint-brushes-actions.c:53
msgctxt "mypaint-brushes-action"
msgid "D_uplicate MyPaint Brush"
msgstr "D_uplica el pinzell El Meu Pinzell"
msgstr "D_uplica el pinzell del MyPaint"
#: ../app/actions/mypaint-brushes-actions.c:54
msgctxt "mypaint-brushes-action"
msgid "Duplicate this MyPaint brush"
msgstr "Duplica aquest pinzell El Meu Pinzell"
msgstr "Duplica aquest pinzell MyPaint"
#: ../app/actions/mypaint-brushes-actions.c:59
msgctxt "mypaint-brushes-action"
msgid "Copy MyPaint Brush _Location"
msgstr "Copia _la ubicació del pinzell El Meu Pinzell"
msgstr "Copia _la ubicació del pinzell del MyPaint"
#: ../app/actions/mypaint-brushes-actions.c:60
msgctxt "mypaint-brushes-action"
msgid "Copy MyPaint brush file location to clipboard"
msgstr "Copia la ubicació del fitxer del pinzell El Meu Pinzell al porta-retalls"
msgstr "Copia la ubicació del fitxer del pinzell del MyPaint al porta-retalls"
#: ../app/actions/mypaint-brushes-actions.c:65
msgctxt "mypaint-brushes-action"
......@@ -6768,37 +6768,37 @@ msgstr "Mostra en el Gestor de _fitxers"
#: ../app/actions/mypaint-brushes-actions.c:66
msgctxt "mypaint-brushes-action"
msgid "Show MyPaint brush file location in the file manager"
msgstr "Mostra la ubicació del fitxer del pinzell El Meu Pinzell al gestor de fitxers"
msgstr "Mostra la ubicació del fitxer del pinzell del MyPaint al gestor de fitxers"
#: ../app/actions/mypaint-brushes-actions.c:71
msgctxt "mypaint-brushes-action"
msgid "_Delete MyPaint Brush"
msgstr "_Suprimeix el pinzell El Meu Pinzell"
msgstr "_Suprimeix el pinzell del MyPaint"
#: ../app/actions/mypaint-brushes-actions.c:72
msgctxt "mypaint-brushes-action"
msgid "Delete this MyPaint brush"
msgstr "Suprimeix aquest pinzell El Meu Pinzell"
msgstr "Suprimeix aquest pinzell del MyPaint"
#: ../app/actions/mypaint-brushes-actions.c:77
msgctxt "mypaint-brushes-action"
msgid "_Refresh MyPaint Brushes"
msgstr "Actualitza els _pinzells El Meu Pinzell"
msgstr "Actualitza els _pinzells del MyPaint"
#: ../app/actions/mypaint-brushes-actions.c:78
msgctxt "mypaint-brushes-action"
msgid "Refresh MyPaint brushes"
msgstr "Actualitza els pinzells El Meu Pinzell"
msgstr "Actualitza els pinzells del MyPaint"
#: ../app/actions/mypaint-brushes-actions.c:86
msgctxt "mypaint-brushes-action"
msgid "_Edit MyPaint Brush..."
msgstr "_Edita el pinzell El Meu Pinzell..."
msgstr "_Edita el pinzell del MyPaint..."
#: ../app/actions/mypaint-brushes-actions.c:87
msgctxt "mypaint-brushes-action"
msgid "Edit MyPaint brush"
msgstr "Edita el pinzell El Meu Pinzell"
msgstr "Edita el pinzell del MyPaint"
#: ../app/actions/palette-editor-actions.c:44
msgctxt "palette-editor-action"
......@@ -10229,7 +10229,7 @@ msgstr "Habilita la simetria al dibuixar."
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:400
msgid "Enable the MyPaint Brush tool."
msgstr "Habilita l'eina El meu pinzell."
msgstr "Habilita l'eina del MyPaint."
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:403
msgid "Enable the Seamless Clone tool."
......@@ -11874,7 +11874,7 @@ msgstr "Dinàmica de la pintura"
#: ../app/core/gimpcontext.c:718 ../app/core/gimpcontext.c:719 ../app/tools/gimpmybrushtool.c:73
msgid "MyPaint Brush"
msgstr "El Meu Pinzell"
msgstr "Pinzell del MyPaint"
#: ../app/core/gimpcontext.c:725 ../app/core/gimpcontext.c:726
msgid "Pattern"
......@@ -12851,12 +12851,12 @@ msgstr "No s'ha pogut canviar el nom de les màscares de capa."
#: ../app/core/gimpmybrush-load.c:75
#, c-format
msgid "MyPaint brush file is unreasonably large, skipping."
msgstr "El fitxer del pinzell és excessivament gran, s'està ometent."
msgstr "El fitxer del pinzell del del MyPaint és excessivament gran, s'està ometent."
#: ../app/core/gimpmybrush-load.c:93
#, c-format
msgid "Failed to deserialize MyPaint brush."
msgstr "Errada en desserialitzar el pinzell El Meu Pinzell."
msgstr "Errada en desserialitzar el pinzell del MyPaint."
#. TRANSLATORS: the "%s" is an item title and "%u" is the number of
#. occurrences for this item.
......@@ -13321,7 +13321,7 @@ msgstr "Aplica la dinàmica desada"
#: ../app/core/gimptoolpreset.c:168
msgid "Apply stored MyPaint brush"
msgstr "Aplica el pinzell desat"
msgstr "Aplica el pinzell del MyPaint desat"
#: ../app/core/gimptoolpreset.c:175
msgid "Apply stored pattern"
......@@ -13428,7 +13428,7 @@ msgid ""
"commit %s"
msgstr ""
"Aquesta és una versió inestable de desenvolupament\n"
"publicació de canvis %s"
"«commit» %s"
#: ../app/dialogs/action-search-dialog.c:67
msgid "Search Actions"
......@@ -15519,11 +15519,11 @@ msgstr "Selecciona carpetes de valors predefinits de l'eina"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3022
msgid "MyPaint Brush Folders"
msgstr "Carpetes de pinzells El Meu Pinzell"
msgstr "Carpetes de pinzells del MyPaint"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3024
msgid "Select MyPaint Brush Folders"
msgstr "Selecciona carpetes de pinzells El Meu Pinzell"
msgstr "Selecciona carpetes de pinzells del MyPaint"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3026
msgid "Plug-in Folders"
......@@ -17574,7 +17574,7 @@ msgstr "El Meu Pinzell"
#: ../app/paint/gimpmybrushcore.c:160
msgid "No MyPaint brushes available for use with this tool."
msgstr "No es disposa de cap pinzell per utilitzar amb aquesta eina."
msgstr "No es disposa de cap pinzell del MyPaint per utilitzar amb aquesta eina."
#: ../app/paint/gimpmybrushoptions.c:86 ../app/tools/gimpcoloroptions.c:85
#: ../app/tools/gimprectangleselectoptions.c:100 ../app/tools/gimpselectionoptions.c:94
......@@ -23577,7 +23577,7 @@ msgstr "Obre el diàleg de selecció de dinàmica"
#: ../app/widgets/gimpviewablebox.c:226
msgid "Open the MyPaint brush selection dialog"
msgstr "Obre el diàleg de selecció de pinzells"
msgstr "Obre el diàleg de selecció de pinzells del MyPaint"
#: ../app/widgets/gimpviewablebox.c:289
msgid "Open the pattern selection dialog"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment