Commit de4bf501 authored by Jordi Mas's avatar Jordi Mas

Update Catalan translation

parent 34eff732
......@@ -4334,7 +4334,7 @@ msgstr "Escala la imatge"
#: ../app/pdb/layer-cmds.c:447 ../app/pdb/transform-tools-cmds.c:346
#: ../app/tools/gimpscaletool.c:119
msgid "Scaling"
msgstr "S'està escalant"
msgstr "Escalat"
# Quim: és el menú que surt com a opció en el diàleg 'imatges obertes'
#: ../app/actions/images-actions.c:43
......@@ -5957,16 +5957,14 @@ msgstr ""
"fitxers"
#: ../app/actions/tool-presets-actions.c:74
#, fuzzy
msgctxt "tool-presets-action"
msgid "_Save Tool Options to Preset"
msgstr "Desa els valors predefinits de l'eina..."
msgstr "_Desa les opcions de l'eina als valors predefinits"
#: ../app/actions/tool-presets-actions.c:75
#, fuzzy
msgctxt "tool-presets-action"
msgid "Save the active tool options to this tool preset"
msgstr "Edita el valor predefinit de l'eina activa"
msgstr "_Desa les opcions de l'eina activa als valors predefinits d'aquesta eina"
#: ../app/actions/tool-presets-actions.c:81
msgctxt "tool-presets-action"
......@@ -6366,16 +6364,14 @@ msgid "_Color Management"
msgstr "_Gestió del color"
#: ../app/actions/view-actions.c:79
#, fuzzy
msgctxt "view-action"
msgid "Display _Rendering Intent"
msgstr "Representació del color de la pantalla:"
msgstr "P_ropòsit de la conversió de pantalla:"
#: ../app/actions/view-actions.c:82
#, fuzzy
msgctxt "view-action"
msgid "Soft-Proofing Re_ndering Intent"
msgstr "P_seudoprova de renderitzat:"
msgstr "Propòsit de la conversió de prova en pantalla:"
#: ../app/actions/view-actions.c:85
msgctxt "view-action"
......@@ -6483,16 +6479,14 @@ msgid "Reset color management to what's configured in preferences"
msgstr "Reinicia la gestió del color als valors definits en les preferències"
#: ../app/actions/view-actions.c:150
#, fuzzy
msgctxt "view-action"
msgid "Soft-_Proofing Profile..."
msgstr "(sense comprovació)"
msgstr "Perfil de prova en pantalla..."
#: ../app/actions/view-actions.c:151
#, fuzzy
msgctxt "view-action"
msgid "Set the soft-proofing profile"
msgstr "No configurat: perfil restringit"
msgstr "Estableix el perfil de prova en pantalla"
#: ../app/actions/view-actions.c:156
msgctxt "view-action"
......@@ -6543,10 +6537,9 @@ msgid "_Proof Colors"
msgstr "Prova"
#: ../app/actions/view-actions.c:186
#, fuzzy
msgctxt "view-action"
msgid "Use this view for soft-proofing"
msgstr "Usar el mode d'adreçament direct per a registres soft"
msgstr "Utilitza aquesta visualització per a la prova en pantalla"
#: ../app/actions/view-actions.c:192 ../app/actions/view-actions.c:199
msgctxt "view-action"
......@@ -6932,22 +6925,19 @@ msgid "_Perceptual"
msgstr "_Perceptiu"
#: ../app/actions/view-actions.c:524
#, fuzzy
msgctxt "view-action"
msgid "Display rendering intent is perceptual"
msgstr "_Prova del renderitzat de pantalla:"
msgstr "El propòsit de la conversió de pantalla és perceptiu"
#: ../app/actions/view-actions.c:529 ../app/actions/view-actions.c:556
#, fuzzy
msgctxt "view-action"
msgid "_Relative Colorimetric"
msgstr "Colorimètric Relatiu"
#: ../app/actions/view-actions.c:530
#, fuzzy
msgctxt "view-action"
msgid "Display rendering intent is relative colorimetric"
msgstr "_Prova del renderitzat de pantalla:"
msgstr "El propòsit de la conversió de pantalla és colorimètric relatiu"
#: ../app/actions/view-actions.c:535 ../app/actions/view-actions.c:562
#, fuzzy
......@@ -6962,16 +6952,14 @@ msgid "Display rendering intent is saturation"
msgstr "_Prova del renderitzat de pantalla:"
#: ../app/actions/view-actions.c:541 ../app/actions/view-actions.c:568
#, fuzzy
msgctxt "view-action"
msgid "_Absolute Colorimetric"
msgstr "Colorimètric Absolut"
msgstr "Colorimètric _absolut"
#: ../app/actions/view-actions.c:542
#, fuzzy
msgctxt "view-action"
msgid "Display rendering intent is absolute colorimetric"
msgstr "_Prova del renderitzat de pantalla:"
msgstr "El propòsit de la conversió de pantalla és colorimètric albsolut"
#: ../app/actions/view-actions.c:551
#, fuzzy
......@@ -6980,22 +6968,20 @@ msgid "Soft-proofing rendering intent is perceptual"
msgstr "P_seudoprova de renderitzat:"
#: ../app/actions/view-actions.c:557
#, fuzzy
msgctxt "view-action"
msgid "Soft-proofing rendering intent is relative colorimetric"
msgstr "P_seudoprova de renderitzat:"
msgstr "El propòsit de la conversió de prova en pantalla és colorimètric relatiu"
#: ../app/actions/view-actions.c:563
#, fuzzy
msgctxt "view-action"
msgid "Soft-proofing rendering intent is saturation"
msgstr "P_seudoprova de renderitzat:"
msgstr "Perfil de prova en pantalla"
#: ../app/actions/view-actions.c:569
#, fuzzy
msgctxt "view-action"
msgid "Soft-proofing rendering intent is absolute colorimetric"
msgstr "P_seudoprova de renderitzat:"
msgstr "El propòsit de la conversió de prova en pantalla és colorimètric absolut"
#: ../app/actions/view-actions.c:577
msgctxt "view-padding-color"
......@@ -10011,12 +9997,11 @@ msgid "ICC profile validation failed: "
msgstr "La validació del perfil ICC ha fallat: "
#: ../app/core/gimpimage-color-profile.c:332
#, fuzzy
msgid ""
"ICC profile validation failed: Color profile is not for grayscale color space"
msgstr ""
"La validació del perfil ICC ha fallat: el perfil de color no és per a "
"l'espai de color RGB"
"l'espai de color d'escala de grisos"
#: ../app/core/gimpimage-color-profile.c:342
msgid "ICC profile validation failed: Color profile is not for RGB color space"
......@@ -10826,7 +10811,7 @@ msgstr "Simetria horitzontal"
#: ../app/core/gimpsymmetry-mirror.c:131
msgid "Reflect the initial stroke across a horizontal axis"
msgstr ""
msgstr "Reflecteix el traç actual a través d'un eix horitzontal"
#: ../app/core/gimpsymmetry-mirror.c:138
msgid "Vertical Symmetry"
......@@ -10834,16 +10819,15 @@ msgstr "Simetria vertical"
#: ../app/core/gimpsymmetry-mirror.c:139
msgid "Reflect the initial stroke across a vertical axis"
msgstr ""
msgstr "Reflecteix el traç actual a través d'un eix vertical"
#: ../app/core/gimpsymmetry-mirror.c:146
msgid "Central Symmetry"
msgstr "Simetria central"
#: ../app/core/gimpsymmetry-mirror.c:147
#, fuzzy
msgid "Invert the initial stroke through a point"
msgstr "Converteix la imatge a punt flotant de 16 bits"
msgstr "Inverteix el traç actual a través d'un punt"
#: ../app/core/gimpsymmetry-mirror.c:155
msgid "Disable brush reflection"
......@@ -11181,7 +11165,7 @@ msgstr " _Detalls del perfil"
#: ../app/dialogs/color-profile-dialog.c:290
#: ../app/dialogs/color-profile-import-dialog.c:160
msgid "_Rendering Intent:"
msgstr "Intent de _renderització:"
msgstr "P_ropòsit de la conversió:"
#: ../app/dialogs/color-profile-dialog.c:306
#: ../app/dialogs/color-profile-import-dialog.c:176
......@@ -11189,7 +11173,6 @@ msgid "_Black Point Compensation"
msgstr "Compensació del punt ne_gre"
#: ../app/dialogs/color-profile-dialog.c:380
#, fuzzy
msgid "Select Destination Profile"
msgstr "Selecciona un perfil destinació"
......@@ -11255,9 +11238,8 @@ msgid "_Maximum number of colors:"
msgstr "Nombre _màxim de colors:"
#: ../app/dialogs/convert-indexed-dialog.c:222
#, fuzzy
msgid "_Remove unused and duplicate colors from colormap"
msgstr "Sup_rimeix els colors no utilitzats de la paleta"
msgstr "Sup_rimeix els colors no utilitzats i duplicats del mapa de colors"
#. dithering
#: ../app/dialogs/convert-indexed-dialog.c:239
......@@ -11914,15 +11896,12 @@ msgid "The selected source contains no colors."
msgstr "L'origen seleccionat no té colors."
#: ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:469
#, fuzzy
msgid "There is no palette to import."
msgstr ""
"@@image: 'images/dialogs/palette-import-dialog.png'; "
"md5=339f7fcce57ccce9171e02e49a4e5dff"
msgstr "No hi ha cap paleta a importar."
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:269
msgid "Reset All Preferences"
msgstr "Esborra totes les preferències"
msgstr "Restableix totes les preferències"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:287
msgid "Do you really want to reset all preferences to default values?"
......@@ -12129,14 +12108,12 @@ msgid "_Try to use the system monitor profile"
msgstr "_Prova d'utilitzar el perfil de monitor del sistema"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1162
#, fuzzy
msgid "_Rendering intent:"
msgstr "Mètode de &representació:"
msgstr "P_ropòsit de la conversió:"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1167
#, fuzzy
msgid "Use _black point compensation"
msgstr "Habilita la compensació del punt negre"
msgstr "_Habilita la compensació del punt negre"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1175
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1210 ../app/paint/gimpinkoptions.c:93
......@@ -12156,34 +12133,29 @@ msgstr "Optimitza els noms dels elements de la pantalla"
#. Print Simulation (Soft-proofing)
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1181
#, fuzzy
msgid "Soft-Proofing"
msgstr "(sense comprovació)"
msgstr "Prova en pantalla"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1191
#, fuzzy
msgid "Select Soft-Proofing Color Profile"
msgstr "Seleccioneu el perfil de color del monitor"
msgstr "Seleccioneu el perfil de color de la prova en pantalla"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1192
#, fuzzy
msgid "_Soft-proofing profile:"
msgstr "(sense comprovació)"
msgstr "Perfil de prova en pan_talla:"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1197
#, fuzzy
msgid "Re_ndering intent:"
msgstr "Re_nderització del punter:"
msgstr "Propòsit de la co_nversió:"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1202
#, fuzzy
msgid "Use black _point compensation"
msgstr "Habilita la compensació del punt negre"
msgstr "H_abilita la compensació del punt negre"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1212
#, fuzzy
msgid "O_ptimize soft-proofing for:"
msgstr "O_Oli Suau"
msgstr "O_ptimitza la prova en pantalla per:"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1221
msgid "Mark out of gamut colors"
......@@ -12485,9 +12457,8 @@ msgid "Convert to Color Profile Dialog"
msgstr "_Converteix en perfil de color..."
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1834
#, fuzzy
msgid "Rendering intent:"
msgstr "Mètode de &representació"
msgstr "Propòsit de la conversió:"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1838
msgid "Black point compensation"
......@@ -12882,11 +12853,11 @@ msgstr "Activa la imatge amb _focus"
#. Window Positions
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2316
msgid "Window Positions"
msgstr "Posicions de la finestra"
msgstr "Posició de la finestra"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2319
msgid "_Save window positions on exit"
msgstr "De_sa les posicions de les finestres en sortir"
msgstr "De_sa les posicions de la finestra en sortir"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2322
msgid "Open windows on the same _monitor they were open before"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment