Commit cdf0a2c4 authored by Clytie Siddall's avatar Clytie Siddall

vi.po: Updated Vietnamese translation.

parent 755ac43a
2006-04-10 Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>
* vi.po: Updated Vietnamese translation.
2006-04-06 Sven Neumann <sven@gimp.org>
* de.po: updated.
......
# Vietnamese translation for GIMP LibGIMP.
# Copyright © 2005 Gnome i18n Project for Vietnamese.
# T.M.Thanh <tmthanh@yahoo.com>, 2002 - 2003.
# Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2005.
# Copyright © 2006 Gnome i18n Project for Vietnamese.
# T.M.Thanh <tmthanh@yahoo.com>, 2002-2003.
# Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2005-2006.
#
msgid ""
""
msgstr "Project-Id-Version: Gimp-libgimp Gnome HEAD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-01-26 03:44+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-01-26 16:18+1030\n"
"POT-Creation-Date: 2006-04-10 11:12+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-04-10 22:06+0930\n"
"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
"Language-Team: Vietnamese <gnomevi-list@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0\n"
"X-Generator: LocFactoryEditor 1.6b31\n"
"X-Generator: LocFactoryEditor 1.6b36\n"
#:../libgimp/gimpbrushmenu.c:140
msgid "Brush Selection"
......@@ -31,7 +31,7 @@ msgid "%s can't handle layers"
msgstr "%s không thể xử lý các lớp."
#:../libgimp/gimpexport.c:216 ../libgimp/gimpexport.c:225
#:../libgimp/gimpexport.c:234
#:../libgimp/gimpexport.c:234 ../libgimp/gimpexport.c:252
msgid "Merge Visible Layers"
msgstr "Hoà nhập các lớp nhìn thấy"
......@@ -166,11 +166,11 @@ msgid ""
msgstr "Ảnh nên được xuất ra trước khi nó được lưu là %s, vì những lý do sau:"
#.the footline
#:../libgimp/gimpexport.c:568
#:../libgimp/gimpexport.c:571
msgid "The export conversion won't modify your original image."
msgstr "Chuyển đổi khi xuất ra sẽ không sửa đổi ảnh gốc của bạn."
#:../libgimp/gimpexport.c:668
#:../libgimp/gimpexport.c:671
#,c-format
msgid ""
"You are about to save a layer mask as %s.\n"
......@@ -178,7 +178,7 @@ msgid ""
msgstr "Bạn sắp lưu một mặt nạ lớp là %s.\n"
"Việc này sẽ không lưu các lớp nhìn được."
#:../libgimp/gimpexport.c:674
#:../libgimp/gimpexport.c:677
#,c-format
msgid ""
"You are about to save a channel (saved selection) as %s.\n"
......@@ -611,47 +611,59 @@ msgstr "Sóng răng cưa"
msgid "Triangular wave"
msgstr "Sóng tam giác"
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:651
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:652
msgid "Run interactively"
msgstr "Chạy tương tác"
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:653
msgid "Run non-interactively"
msgstr "Chạy không tương tác"
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:654
msgid "Run with last used values"
msgstr "Chạy với các giá trị mới dùng"
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:682
msgid "Pixels"
msgstr "Điểm ảnh"
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:652
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:683
msgid "Points"
msgstr "Điểm"
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:681
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:712
msgid "Shadows"
msgstr "Bóng"
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:682
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:713
msgid "Midtones"
msgstr "Nửa sắc"
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:683
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:714
msgid "Highlights"
msgstr "Nổi bật"
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:711
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:742
msgid "Forward"
msgstr "Tới"
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:712
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:743
msgid "Backward"
msgstr "Lùi"
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:815
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:846
msgid "Internal GIMP procedure"
msgstr "Thủ tục GIMP nội bộ"
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:816
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:847
msgid "GIMP Plug-In"
msgstr "Bộ cầm phít GIMP"
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:817
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:848
msgid "GIMP Extension"
msgstr "Phần mở rộng GIMP"
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:818
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:849
msgid "Temporary Procedure"
msgstr "Thủ tục tạm thời"
......@@ -907,7 +919,7 @@ msgstr "Không thể quyết định thư mục chính hợp lệ.\n"
msgid "Failed to create thumbnail folder '%s'."
msgstr "Lỗi tạo thư mục hình thu nhỏ « %s »."
#:../libgimpthumb/gimpthumbnail.c:887
#:../libgimpthumb/gimpthumbnail.c:889
#,c-format
msgid "Could not create thumbnail for %s: %s"
msgstr "Không thể tạo hình thu nhỏ cho %s: %s"
......@@ -1038,7 +1050,7 @@ msgid "Check Style"
msgstr "Kiểm trả kiểu dáng"
#.toggle button to (des)activate the instant preview
#:../libgimpwidgets/gimppreview.c:256
#:../libgimpwidgets/gimppreview.c:265
msgid "_Preview"
msgstr "_Xem thử"
......@@ -1374,15 +1386,15 @@ msgstr "Bộ chọn màu kiểu dáng thợ sơn"
msgid "Triangle"
msgstr "Tam giác"
#:../modules/colorsel_water.c:88
#:../modules/colorsel_water.c:84
msgid "Watercolor style color selector"
msgstr "Bộ chọn màu kiểu dáng màu nước"
#:../modules/colorsel_water.c:154
#:../modules/colorsel_water.c:150
msgid "Watercolor"
msgstr "Màu nước"
#:../modules/colorsel_water.c:220
#:../modules/colorsel_water.c:213
msgid "Pressure"
msgstr "Áp lực"
......@@ -1544,10 +1556,11 @@ msgstr "Kênh:"
msgid ""
"The MIDI channel to read events from. Set to -1 for reading from all MIDI "
"channels."
msgstr "Kênh MIDI từ mà cần đọc các sự kiện. Hãy lập nó thành -1 để đọc từ mọi kênh MIDI."
msgstr "Kênh MIDI từ mà cần đọc các sự kiện. Hãy lập nó thành -1 để đọc từ mọi kênh "
"MIDI."
#:../modules/controller_midi.c:258
# Name: don't translate / Tên: đừng dịch
#:../modules/controller_midi.c:258
msgid "MIDI"
msgstr "MIDI"
......
2006-04-10 Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>
* vi.po: Updated Vietnamese translation.
2006-04-05 Nickolay V. Shmyrev <nshmyrev@yandex.ru>
* ru.po: Updated Russian translation.
......
This diff is collapsed.
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment