Commit c692994b authored by Jordi Mas's avatar Jordi Mas

Update Catalan translation

parent 4508a57a
......@@ -5,16 +5,17 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-windows-installer\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gimp&keywords=I18N+L10N&component=Internationalisation\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=gimp&keywords=I18N+L10N&component=Internationalisation\n"
"POT-Creation-Date: 2018-01-05 23:07+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-01-07 11:19+0100\n"
"Last-Translator: Jordi Mas <jmas@softcatala.org>\n"
"Language-Team: Catalan <tradgnome@softcatala.org>\n"
"Language: ca\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.4\n"
"PO-Revision-Date: \n"
"Last-Translator: \n"
"Language-Team: \n"
"X-Generator: Poedit 2.0.6\n"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:1
msgid "License Agreement"
......@@ -22,27 +23,41 @@ msgstr "Acord de llicència"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:2
msgid "Setup built by Jernej Simonèiè, jernej-gimp@ena.si"
msgstr "Instal·lador desenvolupat per Jernej Simonèiè, jernej-gimp@ena.si"
msgstr "Programa de configuració construït per en Jernej Simonèiè, jernej-gimp@ena.si"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:3
msgid "This version of GIMP requires Windows XP with Service Pack 3, or a newer version of Windows."
msgstr "Aquesta versió del GIMP requereix Windows XP amb Service Pack 3, o una versió més nova de Windows."
msgid ""
"This version of GIMP requires Windows XP with Service Pack 3, or a newer version of "
"Windows."
msgstr ""
"Aquesta versió del GIMP requereix Windows XP amb Service Pack 3, o una versió més "
"nova de Windows."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:4
msgid "Development version"
msgstr "Versió de desenvolupament"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:6
#, fuzzy, no-c-format
#| msgid ""
#| "This is a development version of GIMP installer. It hasn't been tested as much "
#| "as the stable installer, which can result in GIMP not working properly. Please "
#| "report any problems you encounter in the GIMP bugzilla (Installer component):"
#| "%n_https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=GIMP%n%nDo you wish to "
#| "continue with installation anyway?"
msgid ""
"This is a development version of GIMP where some features may not be finished, or it may be unstable.%nThis version of GIMP is not intended for "
"day-to-day work as it may be unstable, and you could lose your work.%nIf you encounter any problems, first verify that they haven't already been "
"fixed in GIT before you contact the developers or report it in GIMP bugzilla:%n_https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=GIMP%n%nDo you "
"wish to continue with installation anyway?"
"This is a development version of GIMP where some features may not be finished, or "
"it may be unstable.%nThis version of GIMP is not intended for day-to-day work as it "
"may be unstable, and you could lose your work.%nIf you encounter any problems, "
"first verify that they haven't already been fixed in GIT before you contact the "
"developers or report it in GIMP bugzilla:%n_https://bugzilla.gnome.org/enter_bug."
"cgi?product=GIMP%n%nDo you wish to continue with installation anyway?"
msgstr ""
"Això és una versió de desenvolupament del GIMP, on algunes característiques poden no estar acabades o no ser estables.%nAquesta versió del "
"GIMP no està pensada per ser usada en la feina diària ja que pot ser inestable, i podríeu perdre la feina feta.%nSi trobeu qualsevol problema, "
"verifiqueu primer que no s'hagi ja solucionat a Git abans de contactar amb als desenvolupadors o informar-ne a Bugzilla:%n_https://bugzilla.gnome.org/"
"enter_bug.cgi?product=GIMP%n%nVoleu continuar la instal·lació de totes maneres?"
"Aquesta és una versió de desenvolupament de l'instal·lador del GIMP. No ha estat "
"provada tan com l'instal·lador estable, i això pot fer que el GIMP no funcioni "
"correctament. Informeu de qualsevol problema que trobeu en el bugzilla del GIMP "
"(Installer component):%n_https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=GIMP%n"
"%nVoleu continuar amb la instal·lació de totes maneres?"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:7
msgid "&Continue"
......@@ -54,7 +69,8 @@ msgstr "Surt"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:9
msgid "This version of GIMP requires a processor that supports SSE instructions."
msgstr "Aquesta versió del GIMP requereix un processador que suporti instruccions SSE."
msgstr ""
"Aquesta versió del GIMP requereix un processador que suporti instruccions SSE."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:10
msgid "Display settings problem"
......@@ -62,11 +78,14 @@ msgstr "Hi ha un problema en la configuració de pantalla"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:11
msgid ""
"Setup has detected that your Windows is not running in 32 bits-per-pixel display mode. This has been known to cause stability problems with "
"GIMP, so it's recommended to change the display colour depth to 32BPP before continuing."
"Setup has detected that your Windows is not running in 32 bits-per-pixel display "
"mode. This has been known to cause stability problems with GIMP, so it's "
"recommended to change the display colour depth to 32BPP before continuing."
msgstr ""
"L'instal·lador ha detectat que el vostre Windows no s'està executant en mode de visualització de 32 bits per píxel. Això pot causar problemes "
"d'estabilitat amb el GIMP, pel que es recomana canviar la profunditat de color de pantalla a 32 BPP abans de continuar."
"L'instal·lador ha detectat que el vostre Windows no s'està executant en mode de "
"visualització de 32 bits per píxel. Això pot causar problemes d'estabilitat amb el "
"GIMP, pel que es recomana canviar la profunditat de color de pantalla a 32 BPP "
"abans de continuar."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:12
msgid "E&xit"
......@@ -74,11 +93,13 @@ msgstr "S&urt"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:13
msgid ""
"GIMP is now ready to be installed. Click the Install now button to install using the default settings, or click the Customize button if you'd "
"like to have more control over what gets installed."
"GIMP is now ready to be installed. Click the Install now button to install using "
"the default settings, or click the Customize button if you'd like to have more "
"control over what gets installed."
msgstr ""
"El GIMP ja està llest per ser instal·lat. Cliqueu en el botó Instal·la per instal·lar usant els paràmetres per defecte o cliqueu el botó "
"Personalitza si us agrada un major control sobre el que voleu instal·lar."
"El GIMP ja està llest per ser instal·lat. Cliqueu en el botó Instal·la per "
"instal·lar usant els paràmetres per defecte o cliqueu el botó Personalitza si us "
"agrada un major control sobre el que voleu instal·lar."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:14
msgid "&Install"
......@@ -134,7 +155,8 @@ msgstr "Suport per connectors vells"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:27
msgid "Install libraries needed by old third-party plug-ins"
msgstr "Instal·la les biblioteques necessàries pels connectors vells de terceres parts"
msgstr ""
"Instal·la les biblioteques necessàries pels connectors vells de terceres parts"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:28
msgid "Translations"
......@@ -146,7 +168,8 @@ msgstr "Python scripting"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:30
msgid "Allows you to use GIMP plugins written in Python scripting language."
msgstr "Us permet usar els connectors del GIMP escrits en llenguatge script de Python."
msgstr ""
"Us permet usar els connectors del GIMP escrits en llenguatge script de Python."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:31
msgid "MyPaint brushes"
......@@ -154,7 +177,7 @@ msgstr "Pinzells del MyPaint"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:32
msgid "Install the default set of MyPaint brushes"
msgstr "Instal·la el conjunt per defecte de pinzells del MyPaint"
msgstr "Instal·lat el conjunt per defecte de pinzells del Mypaint"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:33
msgid "PostScript support"
......@@ -170,8 +193,11 @@ msgstr "Suport per connectors de 32-bit"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:37
#, no-c-format
msgid "Include files necessary for using 32-bit plug-ins.%nRequired for Python support."
msgstr "Inclou els fitxers necessaris per usar els connectors de 32-bits.%nNecessaris pel suport de Python."
msgid ""
"Include files necessary for using 32-bit plug-ins.%nRequired for Python support."
msgstr ""
"Inclou els fitxers necessaris per usar els connectors de 32-bits.%nNecessaris pel "
"suport de Python."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:38
msgid "Additional icons:"
......@@ -191,10 +217,12 @@ msgstr "Elimina la versió prèvia del GIMP."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:43
#, no-c-format
msgid "There was a problem updating GIMP's environment in %1. If you get any errors loading the plug-ins, try uninstalling and re-installing GIMP."
msgid ""
"There was a problem updating GIMP's environment in %1. If you get any errors "
"loading the plug-ins, try uninstalling and re-installing GIMP."
msgstr ""
"S'ha produït un error en actualitzar l'entorn del GIMP en %1. Si teniu qualsevol en carregar els connectors, proveu a desinstal·lar i tornar a "
"instal·lar el GIMP."
"S'ha produït un error en actualitzar l'entorn del GIMP en %1. Si teniu qualsevol en "
"carregar els connectors, proveu a desinstal·lar i tornar a instal·lar el GIMP."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:44
msgid "Error extracting temporary data."
......@@ -206,7 +234,7 @@ msgstr "S'ha produït un error en actualitzar la informació de l'intèrpret de
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:46
msgid "Error updating MyPaint brushes info."
msgstr "S'ha produït un error en actualitzar la informació dels pinzells de MyPaint."
msgstr "S'ha produït un error en actualitzar la informació dels pinzells del MyPaint."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:48
#, no-c-format
......@@ -235,8 +263,11 @@ msgid "Select the file types you wish to associate with GIMP"
msgstr "Seleccioneu els tipus de fitxers que voleu associar amb el GIMP"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:55
msgid "This will make selected files open in GIMP when you double-click them in Explorer."
msgstr "Això farà que els tipus de fitxers seleccionats s'obrin amb el GIMP quan feu doble clic sobre ells en l'explorador."
msgid ""
"This will make selected files open in GIMP when you double-click them in Explorer."
msgstr ""
"Això farà que els tipus de fitxers seleccionats s'obrin amb el GIMP quan feu doble "
"clic sobre ells en l'explorador."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:56
msgid "Select &All"
......@@ -261,38 +292,47 @@ msgstr "Removing previous version of GIMP:"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:62
#, no-c-format
msgid ""
"GIMP %1 cannot be installed over your currently installed GIMP version, and the automatic uninstall of old version has failed.%n%nPlease remove "
"the previous version of GIMP yourself before installing this version in %2, or choose a Custom install, and select a different installation "
"folder.%n%nThe Setup will now exit."
"GIMP %1 cannot be installed over your currently installed GIMP version, and the "
"automatic uninstall of old version has failed.%n%nPlease remove the previous "
"version of GIMP yourself before installing this version in %2, or choose a Custom "
"install, and select a different installation folder.%n%nThe Setup will now exit."
msgstr ""
" El GIMP %1 no es pot instal·lar sobre la versió del GIMP instal·lada actualment, i la desinstal·lació automàtica de la versió antiga ha fallat."
"%n%nElimineu la versió prèvia del GIMP abans d'instal·lar aquesta versió en %2, o escolliu Instal·lació personalitzada, i seleccioneu una "
"carpeta d'instal·lació diferent.%n%nL'instal·lador es tancarà ara."
" El GIMP %1 no es pot instal·lar sobre la versió del GIMP instal·lada actualment, i "
"la desinstal·lació automàtica de la versió antiga ha fallat.%n%nElimineu la versió "
"prèvia del GIMP abans d'instal·lar aquesta versió en %2, o escolliu Instal·lació "
"personalitzada, i seleccioneu una carpeta d'instal·lació diferent.%n"
"%nL'instal·lador es tancarà ara."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:64
#, no-c-format
msgid ""
"GIMP %1 cannot be installed over your currently installed GIMP version, and Setup couldn't determine how to remove the old version automatically."
"%n%nPlease remove the previous version of GIMP and any add-ons yourself before installing this version in %2, or choose a Custom install, and "
"select a different installation folder.%n%nThe Setup will now exit."
"GIMP %1 cannot be installed over your currently installed GIMP version, and Setup "
"couldn't determine how to remove the old version automatically.%n%nPlease remove "
"the previous version of GIMP and any add-ons yourself before installing this "
"version in %2, or choose a Custom install, and select a different installation "
"folder.%n%nThe Setup will now exit."
msgstr ""
"El GIMP %1 no es pot instal·lar sobre la versió del GIMP instal·lada actualment, i l'instal·lador no pot determinar com eliminar automàticament."
"%n%nElimineu la versió prèvia del GIMP i qualsevol connector abans d'instal·lar aquesta versió en %2, o escolliu Instal·lació personalitzada, i "
"seleccioneu una carpeta d'instal·lació diferent.%n%nL'instal·lador es tancarà ara."
"El GIMP %1 no es pot instal·lar sobre la versió del GIMP instal·lada actualment, i "
"l'instal·lador no pot determinar com eliminar automàticament.%n%nElimineu la versió "
"prèvia del GIMP i qualsevol connector abans d'instal·lar aquesta versió en %2, o "
"escolliu Instal·lació personalitzada, i seleccioneu una carpeta d'instal·lació "
"diferent.%n%nL'instal·lador es tancarà ara."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:66
#, no-c-format
msgid ""
"Previous GIMP version was removed successfully, but Windows has to be restarted before the Setup can continue.%n%nAfter restarting your "
"computer, Setup will continue next time an administrator logs in."
"Previous GIMP version was removed successfully, but Windows has to be restarted "
"before the Setup can continue.%n%nAfter restarting your computer, Setup will "
"continue next time an administrator logs in."
msgstr ""
"La versió prèvia del GIMP s'ha eliminat satisfactòriament, però cal reiniciar Windows abans que l'instal·lador pugui continuar.%n%nDesprés de "
"reiniciar l'ordinador, l'instal·lador continuarà un cop un administrador obri sessió."
"La versió prèvia del GIMP s'ha eliminat satisfactòriament, però cal reiniciar "
"Windows abans que l'instal·lador pugui continuar.%n%nDesprés de reiniciar "
"l'ordinador, l'instal·lador continuarà un cop un administrador obri sessió."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:68
#, no-c-format
msgid "There was an error restarting the Setup. (%1)"
msgstr "S'ha produït un error en reiniciar l'insta·lador. (%1)"
msgstr "S'ha produït un error en reiniciar l'instal·lador. (%1)"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:70
#, no-c-format
......@@ -313,7 +353,7 @@ msgstr "S'està configurant l'entorn per l'extensió Python del GIMP..."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:74
msgid "Setting up MyPaint brushes..."
msgstr "S'estan configurant els pinzells del Mypaint..."
msgstr "S'estan configurant els pinzells del MyPaint..."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:75
msgid "Setting up GIMP environment..."
......@@ -337,12 +377,8 @@ msgid "Internal error (%1)."
msgstr "S'ha produït un error intern (%1)."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:81
msgid "GIMP does not appear to be installed in the selected directory. Continue anyway?"
msgstr "El GIMP no sembla instal·lar-se en el directori seleccionat. Voleu continuar de totes maneres?"
#~ msgid ""
#~ "Setup built by Jernej Simonèiè, jernej-gimp@ena.si%n%nImage on opening page of Setup by Alexia_Death%nImage on closing page of Setup by Jakub "
#~ "Steiner"
#~ msgstr ""
#~ "Instal·lació creada per Jernej Simonèiè, jernej-gimp@ena.si%n%nImatge en la pàgina d'inici de la instal·lació per Alexia_Death%nImatge en la "
#~ "pàgina final de la instal·lació per Jakub Steiner"
msgid ""
"GIMP does not appear to be installed in the selected directory. Continue anyway?"
msgstr ""
"El GIMP no sembla instal·lar-se en el directori seleccionat. Voleu continuar de "
"totes maneres?"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment