Commit c1ccac25 authored by Ask Hjorth Larsen's avatar Ask Hjorth Larsen Committed by Administrator

Updated Danish translation

(cherry picked from commit 8d2cc608)
parent 034bf170
# Danish translation of GIMP python.
# Danish translation for GIMP-Python.
# Copyright (C) 2011 Free Software Foundation, Inc.
#
# Yderligere oplysninger og konventioner kan findes på
# http://wiki.dansk-gruppen.dk/index.php/GIMP
#
# Birger Langkjer <birger.langkjer@image.dk>, 2000.
# Keld Simonsen <keld@dkuug.dk>, 2000.
# Ole Laursen <olau@hardworking.dk>, 2001, 02, 04.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2008, 2011.
#
# Konventioner:
#
# script -> program
# utils -> værktøjer
# web page themes -> hjemmesidetemaer
# DB Browser -> proceduredatabase (browser er overflødigt)
#
# Bemærk at en hel del af oversættelserne af programnavnene optræder i to
# sammenhænge og derfor skal synkroniseres.
# scootergrisen, 2015.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: GIMP python\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2011-09-18 17:28+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-09-07 00:12+0200\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=gimp&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2015-03-15 06:13+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-06-09 00:00+0200\n"
"Last-Translator: scootergrisen\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"Language: da\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: \n"
"X-Language: da_DK\n"
"X-Source-Language: C\n"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:394
msgid "Missing exception information"
......@@ -50,18 +50,18 @@ msgstr "Nej"
msgid "Yes"
msgstr "Ja"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:596 ../plug-ins/pygimp/gimpui.py:223
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:597 ../plug-ins/pygimp/gimpui.py:223
msgid "Python-Fu File Selection"
msgstr "Pyton-Fu-filvælger"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:607
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:643
msgid "Python-Fu Folder Selection"
msgstr "Python-Fu-mappevælger"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:696
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:732
#, python-format
msgid "Invalid input for '%s'"
msgstr "Ugyldige inddata for \"%s\""
msgstr "Ugyldige input for \"%s\""
#: ../plug-ins/pygimp/gimpui.py:176
msgid "Python-Fu Color Selection"
......@@ -268,7 +268,7 @@ msgstr "Mellemrum mellem tabelelementer"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:445
msgid "Javascript for onmouseover and clicked"
msgstr "Javaskript for onmouseover og trykket på"
msgstr "JavaScript for onmouseover og clicked"
# har ikke kunnet finde en egnet oversættelse for table caps. Nogen ideer?
#. table caps are table cells on the edge of the table
......@@ -286,7 +286,7 @@ msgstr "_Gennemse..."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:138
msgid "Python Procedure Browser"
msgstr "Python-procedure-fremviser"
msgstr "Python-procedurebrowser"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:167
#, python-format
......@@ -300,7 +300,7 @@ msgstr "Kunne ikke skrive til \"%s\": %s"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:190
msgid "Save Python-Fu Console Output"
msgstr "Gem Python-Fu-konsoluddata"
msgstr "Gem konsoloutput fra Python-Fu"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:216
msgid "Interactive GIMP Python interpreter"
......@@ -344,24 +344,25 @@ msgstr "Baggrundsskygge _x forskydning"
msgid "Drop shadow _Y displacement"
msgstr "Baggrundsskygge _y forskydning"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/text-brush.py:75
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/text-brush.py:76
msgid "Create a new brush with characters from a text sequence"
msgstr "Opret en ny pensel med tegn fra en tekstsekvens"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/text-brush.py:81
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/text-brush.py:82
msgid "New Brush from _Text..."
msgstr "Ny pensel fra _tekst..."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/text-brush.py:84
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/text-brush.py:85
msgid "Font"
msgstr "Skrifttype"
# i hovedfilen er der en streng hvor forklaringen er pixel size
# og oversættelsen "%d × %d punkter"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/text-brush.py:85
# scootergrisen : Pixelstørrelse/Størrelse på pixel?
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/text-brush.py:86
msgid "Pixel Size"
msgstr "Størrelse i billedpunkter"
msgstr "Pixelstørrelse"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/text-brush.py:86
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/text-brush.py:87
msgid "Text"
msgstr "Tekst"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment