Commit bf71d6c2 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Update Polish translation

parent 247cc12c
......@@ -23,8 +23,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-06-05 15:25+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-06-05 15:28+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-06-05 19:14+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-06-05 19:15+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -11614,7 +11614,7 @@ msgid "Text"
msgstr "Tekst"
#: ../app/core/core-enums.c:896 ../app/core/core-enums.c:949
#: ../app/core/gimpdrawable-transform.c:736
#: ../app/core/gimpdrawable-transform.c:736 ../app/tools/gimpmeasuretool.c:837
msgctxt "undo-type"
msgid "Transform"
msgstr "Przekształcenie"
......@@ -14707,7 +14707,7 @@ msgstr "Właściwości obrazu"
#: ../app/dialogs/keyboard-shortcuts-dialog.c:55
#: ../app/dialogs/module-dialog.c:134 ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:349
#: ../app/tools/gimpgradienttool-editor.c:1857
#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:651 ../app/widgets/gimpcontrollerlist.c:640
#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:676 ../app/widgets/gimpcontrollerlist.c:640
#: ../app/widgets/gimpcriticaldialog.c:97 ../app/widgets/gimppdbdialog.c:175
#: ../app/widgets/gimpsettingsbox.c:663 ../app/widgets/gimptexteditor.c:163
msgid "_Close"
......@@ -14844,11 +14844,11 @@ msgid "_Opacity:"
msgstr "K_rycie:"
#. The size labels
#: ../app/dialogs/layer-options-dialog.c:252 ../app/tools/gimpmeasuretool.c:726
#: ../app/dialogs/layer-options-dialog.c:252 ../app/tools/gimpmeasuretool.c:751
msgid "Width:"
msgstr "Szerokość:"
#: ../app/dialogs/layer-options-dialog.c:258 ../app/tools/gimpmeasuretool.c:754
#: ../app/dialogs/layer-options-dialog.c:258 ../app/tools/gimpmeasuretool.c:779
msgid "Height:"
msgstr "Wysokość:"
......@@ -17136,7 +17136,7 @@ msgid "Select Rotation Angle"
msgstr "Wybór kąta obrotu"
#: ../app/display/gimpdisplayshell-rotate-dialog.c:154
#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:698
#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:723
msgid "Angle:"
msgstr "Kąt:"
......@@ -17181,8 +17181,8 @@ msgid "not color managed"
msgstr "bez zarządzania kolorami"
#: ../app/display/gimpdisplayshell-utils.c:149
#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:528 ../app/tools/gimpmeasuretool.c:681
#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:737 ../app/tools/gimpmeasuretool.c:765
#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:553 ../app/tools/gimpmeasuretool.c:706
#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:762 ../app/tools/gimpmeasuretool.c:790
msgid "pixels"
msgstr "piksele"
......@@ -21835,34 +21835,46 @@ msgstr "_Powiększenie"
msgid "Open a floating dialog to view details about measurements"
msgstr "Otwiera oddzielne okno wyświetlające informacje o pomiarach"
#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:121
#: ../app/tools/gimpmeasureoptions.c:130
msgid "Auto straighten"
msgstr "Automatycznie wyprostuj"
#: ../app/tools/gimpmeasureoptions.c:134
msgid "Rotate the active layer using the measurement line as horizon"
msgstr "Obraca aktywną warstwę używając linii pomiaru jako horyzontu"
#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:132
msgid "Measure"
msgstr "Miarka"
#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:122
#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:133
msgid "Measure Tool: Measure distances and angles"
msgstr "Miarka: umożliwia mierzenie odległości i kątów"
#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:123
#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:134
msgid "_Measure"
msgstr "_Miarka"
#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:156
#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:167
msgid "Click-Drag to create a line"
msgstr "Kliknięcie i przeciągnięcie utworzy linię"
#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:334
#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:348
msgid "Add Guides"
msgstr "Dodanie prowadnic"
#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:645
#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:670
msgid "Measure Distances and Angles"
msgstr "Pomiary odległości i kątów"
#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:670
#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:695
msgid "Distance:"
msgstr "Odległość:"
#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:832
msgid "Straightening"
msgstr "Wyprostowywanie"
#: ../app/tools/gimpmoveoptions.c:143
msgid "Pick a layer or guide"
msgstr "Wybór warstwy lub prowadnicy"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment