Commit b1761939 authored by Rūdolfs Mazurs's avatar Rūdolfs Mazurs Committed by Administrator

Update Latvian translation

parent 02a4ce19
......@@ -6,8 +6,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: \n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gimp/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-05-14 22:02+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-05-17 20:40+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-08-09 18:19+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-08-09 21:43+0200\n"
"Last-Translator: Rūdolfs Mazurs <rudolfs.mazurs@gmail.com>\n"
"Language-Team: Latvian <lata-l10n@googlegroups.com>\n"
"Language: lv_LV\n"
......@@ -27,9 +27,6 @@ msgid "Setup built by Jernej Simonèiè, jernej-gimp@ena.si"
msgstr "Iestatītāju izveidoja Jernej Simončič, jernej-gimp@ena.si"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:3
#| msgid ""
#| "This version of GIMP requires Windows XP with Service Pack 3, or a newer "
#| "version of Windows."
msgid "This version of GIMP requires Windows 7, or a newer version of Windows."
msgstr "Šai GIMP versijai ir vajadzīgs Windows 7, vai jaunāka Windows versija."
......@@ -39,22 +36,30 @@ msgstr "Izstrādes versija"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:6
#, no-c-format
#| msgid ""
#| "This is a development version of GIMP where some features may not be "
#| "finished, or it may be unstable.%nThis version of GIMP is not intended "
#| "for day-to-day work as it may be unstable, and you could lose your work."
#| "%nIf you encounter any problems, first verify that they haven't already "
#| "been fixed in GIT before you contact the developers or report it in GIMP "
#| "bugzilla:%n_https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=GIMP%n%nDo "
#| "you wish to continue with installation anyway?"
msgid ""
"This is a development version of GIMP where some features may not be "
"finished, or it may be unstable.%nThis version of GIMP is not intended for "
"day-to-day work as it may be unstable, and you could lose your work.%nIf you "
"encounter any problems, first verify that they haven't already been fixed in "
"GIT before you contact the developers or report it in GIMP bugzilla:"
"%n_https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=GIMP%n%nDo you wish to "
"continue with installation anyway?"
"GIT before you contact the developers or report it in GIMP gitlab:%n_https://"
"gitlab.gnome.org/GNOME/gimp/issues%n%nDo you wish to continue with "
"installation anyway?"
msgstr ""
"Šī ir GIMP izstrādes versija, kur ne visas iespējas ir līdz galam pabeigtas, "
"vai arī tās varētu būt nestabilas.%nŠī GIMP versija nav paredzēta ikdienas "
"darbam, jo tā varētu nebūt stabila un jūs varat pazaudēt savu darbu.%n Ja "
"jums gadās kādas problēmas, vispirms pārliecinieties, ka tās jau nav "
"izlabotas GIT sistēmā, pirms sazināties ar izstrādātājiem vai ziņot par to "
"GIMP bugzilla kļūdu atsekošanas sistēmā:%n_https://bugzilla.gnome.org/"
"enter_bug.cgi?product=GIMP%n%nVai tomēr vēlaties turpināt instalēšanu?"
"GIMP gitlab kļūdu atsekošanas sistēmā:%n_https://"
"gitlab.gnome.org/GNOME/gimp/issues%n%nVai tomēr vēlaties turpināt instalēšanu?"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:7
msgid "&Continue"
......@@ -335,9 +340,9 @@ msgid ""
"restarted before the Setup can continue.%n%nAfter restarting your computer, "
"Setup will continue next time an administrator logs in."
msgstr ""
"Iepriekšējā GIMP versija tika sekmīgi izņemta, bet ir jāpārstartē "
"Windows, pirms iestatīšana var turpināties.%n%nPēc datora pārstartēšanas "
"instalēšana turpināsies, kad sistēmā ierakstīsies administrators."
"Iepriekšējā GIMP versija tika sekmīgi izņemta, bet ir jāpārstartē Windows, "
"pirms iestatīšana var turpināties.%n%nPēc datora pārstartēšanas instalēšana "
"turpināsies, kad sistēmā ierakstīsies administrators."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:70
#, no-c-format
......@@ -397,4 +402,3 @@ msgid ""
msgstr ""
"Izskatās, ka GIMP nav instalēts izvēlētajā direktorijā. Tomēr turpināt?"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment