Commit acf96a31 authored by Christian Rose's avatar Christian Rose Committed by Christian Rose

Updated Swedish translation.

2002-06-19  Christian Rose  <menthos@menthos.com>

	* sv.po: Updated Swedish translation.
parent 8a864beb
2002-06-19 Christian Rose <menthos@menthos.com>
* sv.po: Updated Swedish translation.
2002-04-30 Duarte Loreto <happyguy_pt@hotmail.com>
* pt.po: Converted Portuguese translation to UTF-8.
......
......@@ -7,22 +7,32 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-perl\n"
"POT-Creation-Date: 2001-08-23 12:28\n"
"PO-Revision-Date: 2002-01-28 02:44+0100\n"
"POT-Creation-Date: 1999-09-12 17:58+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2002-06-19 18:26+0200\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
msgid " (press Tab to complete)"
msgstr " (tryck Tabb för att färdigställa)"
msgid "<Image>/Filters/Render/Intensity Landscape"
msgstr "<Image>/Filter/Rendera/Intensitetslandskap"
msgid " = [argument error]\n"
msgstr " = [argumentfel]\n"
msgid "FATAL: unable to create $tmp: $!\n"
msgstr "ÖDESDIGERT: kunde inte skapa $tmp: $!\n"
msgid " matching functions"
msgstr " matchande funktioner"
msgid ""
"Expected an INT32 but got '%s'. Add '*1' if you really intend to pass in a "
"string"
msgstr ""
"INT32 förväntades men fick \"%s\". Lägg till \"*1\" om du verkligen vill "
"skicka en sträng"
msgid "<Image>/Filters/Web/Prepare for GIF..."
msgstr "<Image>/Filter/Webb/Förbered för GIF..."
msgid "<Image>/Filters/Animation/Animate Cells..."
msgstr "<Image>/Filter/Animation/Animera celler..."
msgid ""
" interface-arguments are\n"
......@@ -35,367 +45,308 @@ msgstr ""
" -i | --interact låt användaren redigera värdet först\n"
" skriptargument är\n"
msgid ""
"Usage: $0 [gimp-args..] [interface-args..] [script-args..]\n"
" gimp-arguments are\n"
" -gimp <anything> used internally only\n"
" -h | -help | --help | -? print some help\n"
" -v | --verbose be more verbose in what you do\n"
" --host|--tcp HOST[:PORT] connect to HOST (optionally using PORT)\n"
" (for more info, see Gimp::Net(3))\n"
msgstr ""
"Användning: $0 [gimp-arg..] [gränssnittsarg..] [skriptarg..]\n"
" gimp-argument är\n"
" -gimp <vadsomhelst> används endast internt\n"
" -h | -help | --help | -? skriv ut hjälp\n"
" -v | --verbose var mer utförlig i det du gör\n"
" --host|--tcp VÄRD[:PORT] anslut till VÄRD (eventuellt med PORT)\n"
" (se Gimp::Net(3) för mer information)\n"
msgid "<Toolbox>/Xtns/Render/Font Table..."
msgstr "<Toolbox>/Utökningar/Rendera/Typsnittstabell..."
msgid "$_ is not a valid import tag for package $pkg"
msgstr "$_ är ingen giltig importtagg för paketet $pkg"
msgid "being called as '%s', but '%s' not registered in the pdb"
msgstr "anropas som \"%s\", men \"%s\" är inte registrerad i pdb"
msgid "argument type %s expected (not %s)"
msgstr "argumenttypen %s förväntades (inte %s)"
msgid "Browse"
msgstr "Bläddra"
msgid "Reset all values to their default"
msgstr "Återställ alla värden till deras standardvärden"
msgid "WARNING: client tried to unlock without holding a lock"
msgstr "VARNING: klienten försökte låsa upp utan att ha ett lås"
msgid "required callback 'run' not found\n"
msgstr "nödvändig utbildning \"run\" kunde inte hittas\n"
msgid "$_: illegal switch, try $0 --help\n"
msgstr "$_: ogiltig växel, prova $0 --help\n"
msgid "$_: unknown/illegal file-save option"
msgstr "$_: okänd/otillåten filsparningsoperation"
msgid "<Toolbox>/Xtns/Render/Logos/Glowing Steel"
msgstr "<Toolbox>/utökningar/Rendera/Logotyp/Glödande stål"
msgid "$function: argument name '$p->[1]' contains illegal characters, only 0-9, a-z and _ allowed"
msgstr ""
"$function: argumentnamnet \"$p->[1]\" innehåller otillåtna tecken, endast "
"0-9, a-z och _ är tillåtna"
msgid "Brush Selection Dialog"
msgstr "Penselväljardialog"
msgid "$function: argument/return value '$p->[1]' has illegal type '$p->[0]'"
msgstr ""
"$function: argument-/returvärdet \"$p->[1]\" har ogiltig typ \"$p->[0]\""
msgid "<Image>/Filters/Render/Triangulation Landscape"
msgstr "<Image>/Filter/Rendera/Trianguleringslandskap"
msgid "$function: calling $AUTOLOAD without specifying the :auto import tag is deprecated!\n"
msgstr ""
"$function: att anropa $AUTOLOAD utan att ange importtaggen :auto är "
"föråldrad användning!\n"
msgid "gimp procedure '%s' not found"
msgstr "gimp-proceduren \"%s\" kunde inte hittas"
msgid "$function: function name contains unusual characters, good style is to use only 0-9, a-z and _"
msgstr ""
"$function: funktionsnamnet innehåller ovanliga tecken, en bra regel är att "
"bara använda 0-9, a-z och _"
msgid "Pattern Selection Dialog"
msgstr "Mönsterväljardialog"
msgid "$s: not an integer\n"
msgstr "$s: inte ett heltal\n"
msgid "<Image>/Filters/Web/Perl-o-tine..."
msgstr "<Image>/Filter/Webb/Perlotinering..."
msgid "%s arguments for function '%s'"
msgstr "%s argument för funktionen \"%s\""
msgid "function '$exe' not found in this script (must be one of "
msgstr "funktionen \"$exe\" hittades inte detta skript (måste vara en av "
msgid "%s: procedural database execution failed on invalid input arguments"
msgid ""
"pixel size mismatch, pdl has %d channel pixels but %d channels are required"
msgstr ""
"%s: procedurdatabaskörning misslyckades på grund av ogiltiga indataargument"
msgid "%s: procedural database execution failed"
msgstr "%s: procedurdatabaskörning misslyckades"
"bildpunktsstorlek stämmer inte överens, pdl har %d kanalbildpunkter men %d "
"kanaler kräver"
msgid "(UNINITIALIZED)"
msgstr "(OINITIERAD)"
msgid "Load"
msgstr "Läs in"
msgid "(none)"
msgstr "(inget)"
msgid "/Xtns/Render"
msgstr "/Utökningar/Rendera"
msgid ", %d bytes data]"
msgstr ", %d byte data]"
msgid "<Toolbox>/Xtns/Perl/Control Center..."
msgstr "<Toolbox>/Utökningar/Perl/Kontrollcenter..."
msgid ", authorization required"
msgstr ", auktorisering krävs"
msgid "illegal parasite specification, reference expected"
msgstr "ogiltig parasitspecifikation, referens förväntades"
msgid "-*-courier-medium-r-normal--*-120-*-*-*-*-*"
msgstr "-*-courier-medium-r-normal--*-120-*-*-*-*-*"
msgid "Date/Version"
msgstr "Datum/Version"
msgid "-*-helvetica-medium-r-normal-*-34-*-*-*-p-*-iso8859-1"
msgstr "-*-helvetica-medium-r-normal-*-34-*-*-*-p-*-iso8859-1"
msgid "Status"
msgstr "Status"
msgid "/Filters/Logulator"
msgstr "/Filter/Logulator"
msgid "<Image>/Layers/Center Layer"
msgstr "<Image>/Lager/Centrera lager"
msgid "/Xtns/Perl"
msgstr "/Utökningar/Perl"
msgid "wrong authorization, aborting connection"
msgstr "felaktig auktorisering, avbryter anslutning"
msgid "/Xtns/Render"
msgstr "/Utökningar/Rendera"
msgid "BG"
msgstr "BG"
msgid "/Xtns/Render/Logos"
msgstr "/Utökningar/Rendera/Logotyper"
msgid "<Toolbox>/Xtns/Render/Bricks..."
msgstr "<Toolbox>/Utökningar/Rendera/Brickor..."
msgid "/Xtns/Render/Povray"
msgstr "/Utökningar/Rendera/Povray"
msgid "<Toolbox>/Xtns/Animation/Seth Spin..."
msgstr "<Toolbox>/Utökningar/Animation/Seth-spinn..."
msgid "9x15bold"
msgstr "9x15bold"
msgid "illegal type for colour specification"
msgstr "ogiltig typ för färgspecifikation"
msgid "<Image> plug-in called without both image and drawable arguments!\n"
msgstr "<Image> insticksmodul anropades utan både bild och ritbara argument!\n"
msgid "xlfd_unpack: unmatched XLFD '$fontname'\n"
msgstr "xldf_unpack: omatchat XLFD \"$fontname\"\n"
msgid "<Image>/Edit/Repeat & Duplicate..."
msgstr "<Image>/Redigera/Upprepa och duplicera..."
msgid "<Toolbox>/Xtns/Render/Povray/Preferences..."
msgstr "<Toolbox>/Utökningar/Rendera/Povray/Inställningar..."
msgid "<Image>/Filters/Animation/Animate Cells..."
msgstr "<Image>/Filter/Animation/Animera celler..."
msgid "<Image>/Filters/Render/Random Blends..."
msgstr "<Image>/Filter/Rendera/Slumpmässiga färgtoningar..."
msgid "<Image>/Filters/Animation/BlowInOut..."
msgstr "<Image>/Filter/Animation/BlåsInUt..."
msgid "Plug-In Path"
msgstr "Sökväg till insticksmodul"
msgid "<Image>/Filters/Apply Perl Expression..."
msgstr "<Image>/Filter/Tillämpa Perl-uttryck..."
msgid "You can't run this script with an INDEXED image!!"
msgstr "Du kan inte köra detta skript med en INDEXERAD bild!!"
msgid "<Image>/Filters/Blur/2x2 Blur"
msgstr "<Image>/Filter/Smeta ut/Smeta ut 2×2"
msgid "<Image>/Guides/Guide Grid..."
msgstr "<Image>/Guider/Guiderutnät..."
msgid "<Image>/Filters/Colors/Colour To Alpha..."
msgstr "<Image>/Filter/Färger/Färg till alfa..."
msgid "accepted unix connection"
msgstr "accepterade unix-anslutning"
msgid "<Image>/Filters/Colors/Fire..."
msgstr "<Image>/Filter/Färger/Eld..."
msgid "server going down..."
msgstr "servern går ner..."
msgid "<Image>/Filters/Colors/Map To Gradient..."
msgstr "<Image>/Filter/Färger/Mappa till toning..."
msgid "trying to start gimp with options \"$opt\"\n"
msgstr "försöker starta gimp med flaggorna \"$opt\"\n"
msgid "<Image>/Filters/Distorts/MirrorSplit..."
msgstr "<Image>/Filter/Störningar/Spegeldelning..."
msgid "expected perl-server at other end of socket, got @r\n"
msgstr "perl-server förväntades på andra sidan av uttaget, fick @r\n"
msgid "<Image>/Filters/Distorts/Scratches..."
msgstr "<Image>/Filter/Störningar/Repor..."
msgid "pdl height != region height"
msgstr "pdl-höjd != områdeshöjd"
msgid "<Image>/Filters/Distorts/Windify..."
msgstr "<Image>/Filter/Störningar/Vind..."
msgid "<Toolbox>/Xtns/Gimp::Fu Example..."
msgstr "<Toolbox>/Utökningar/Gimp::Fu-exempel..."
msgid "<Image>/Filters/Edge-Detect/2x2 Edge Detect"
msgstr "<Image>/Filter/Hörndetektering/Hörndetektering 2×2"
msgid "received QUIT request"
msgstr "mottog AVSLUTA-begäran"
msgid "<Image>/Filters/Enhance/2x2 Contrast Enhance"
msgstr "<Image>/Filter/Förbättra/Förbättra kontrast 2×2"
msgid " = [argument error]\n"
msgstr " = [argumentfel]\n"
msgid "<Image>/Filters/Enhance/Warp Sharp..."
msgstr "<Image>/Filter/Förbättra/Warp-skärpa..."
msgid "%s arguments for function '%s'"
msgstr "%s argument för funktionen \"%s\""
msgid "<Image>/Filters/Logulator/Blended II..."
msgstr "<Image>/Filter/Logulator/Tonad II..."
msgid " matching functions"
msgstr " matchande funktioner"
msgid "<Image>/Filters/Logulator/Carved"
msgstr "<Image>/Filter/Logulator/Karvad"
msgid "<Toolbox>/Xtns/Render/Random Art #1..."
msgstr "<Toolbox>/Utökningar/Rendera/Slumpmässig konst nr 1..."
msgid "<Image>/Filters/Logulator/Crystal"
msgstr "<Image>/Filter/Logulator/Kristall"
msgid ""
"Usage: $0 [gimp-args..] [interface-args..] [script-args..]\n"
" gimp-arguments are\n"
" -gimp <anything> used internally only\n"
" -h | -help | --help | -? print some help\n"
" -v | --verbose be more verbose in what you do\n"
" --host|--tcp HOST[:PORT] connect to HOST (optionally using "
"PORT)\n"
" (for more info, see Gimp::Net(3))\n"
msgstr ""
"Användning: $0 [gimp-arg..] [gränssnittsarg..] [skriptarg..]\n"
" gimp-argument är\n"
" -gimp <vadsomhelst> används endast internt\n"
" -h | -help | --help | -? skriv ut hjälp\n"
" -v | --verbose var mer utförlig i det du gör\n"
" --host|--tcp VÄRD[:PORT] anslut till VÄRD (eventuellt med "
"PORT)\n"
" (se Gimp::Net(3) för mer information)\n"
msgid "<Image>/Filters/Logulator/Imigre-26"
msgstr "<Image>/Filter/Logulator/Imigre-26"
msgid ""
"An even number of frames is needed for spin back.\n"
"Adjusted frames up to $frames"
msgstr ""
"Ett jämnt antal ramar behövs för tillbakaspinning.\n"
"Justerade upp antalet ramar till $frames"
msgid "<Image>/Filters/Logulator/Newsprint text"
msgstr "<Image>/Filter/Logulator/Nyhetstext"
msgid "<Image>/Image/Alpha/Alpha2Color..."
msgstr "<Image>/Bild/Alfa/Alfa till färg..."
msgid "<Image>/Filters/Logulator/SOTA Chrome"
msgstr "<Image>/Filter/Logulator/SOTA-krom"
msgid "<Image>/Filters/Logulator/Speed text"
msgstr "<Image>/Filter/Logulator/Snabb text"
msgid "<Image>/Filters/Logulator/Transparent Logo..."
msgstr "<Image>/Filter/Logulator/Transparent logotyp..."
msgid "%s: procedural database execution failed"
msgstr "%s: procedurdatabaskörning misslyckades"
msgid "<Image>/Filters/Logulator/Web title header"
msgstr "<Image>/Filter/Logulator/Webbtitelrubrik"
msgid "authorization required for tcp connections"
msgstr "auktorisering krävs för tcp-anslutningar"
msgid "<Image>/Filters/Map/Image Tile..."
msgstr "<Image>/Filter/Karta/Bildbricka..."
msgid "<Toolbox>/Xtns/Perl/Server"
msgstr "<Toolbox>/Utökningar/Perl/Server"
msgid "<Image>/Filters/Map/Pixelmap..."
msgstr "<Image>/Filter/Karta/Bildpunktskarta..."
msgid "function name contains dashes instead of underscores"
msgstr "funktionsnamnet innehåller bindestreck istället för understreck"
msgid "<Image>/Filters/Map/Xach Blocks..."
msgstr "<Image>/Filter/Karta/Xach-block..."
msgid "authorization ok, but: $r[1]\n"
msgstr "auktorisering ok, men: $r[1]\n"
msgid "<Image>/Filters/Map/Xach Shadows..."
msgstr "<Image>/Filter/Karta/Xach-skuggor..."
msgid "<Image>/Filters/Misc/Border Average..."
msgstr "<Image>/Filter/Diverse/Kantmedel..."
msgid "<Image>/Filters/Misc/Magick..."
msgstr "<Image>/Filter/Diverse/Magi..."
msgid "<Image>/Filters/Noise/Ditherize..."
msgstr "<Image>/Filter/Störningar/Färgutjämna..."
msgid "a color must have three components (array elements)"
msgstr "en färg måste ha tre komponenter (vektorelement)"
msgid "<Image>/Filters/Noise/Feedback..."
msgstr "<Image>/Filter/Störningar/Återkoppling..."
msgid "Spin Layer SRC (250ms)"
msgstr "Spinnlager-KÄLLA (250 ms)"
msgid "<Image>/Filters/Noise/Xach Vision..."
msgstr "<Image>/Filter/Störningar/Xach-syn..."
msgid "$_: unknown/illegal file-save option"
msgstr "$_: okänd/otillåten filsparningsoperation"
msgid "<Image>/Filters/Render/Add Dust..."
msgstr "<Image>/Filter/Rendera/Lägg till damm..."
msgid "TYPE"
msgstr "TYP"
msgid "<Image>/Filters/Render/Add Glow"
msgstr "<Image>/Filter/Rendera/Lägg till glöd"
msgid "Gradient Selection Dialog"
msgstr "Färgtoningsväljardialog"
msgid "<Image>/Filters/Render/Brushed Metal..."
msgstr "<Image>/Filter/Rendera/Polerad metall..."
msgid "<Image>/Filters/Map/Circular Shape..."
msgstr "<Image>/Filter/Karta/Cirkelform..."
msgid "<Image>/Filters/Render/Burst..."
msgstr "<Image>/Filter/Rendera/Utbrott..."
msgid "Function Info"
msgstr "Funktionsinformation"
msgid "<Image>/Filters/Render/Fit Text..."
msgstr "<Image>/Filter/Rendera/Passa in text..."
msgid "unable to open $rgb_db_path"
msgstr "kan inte öppna $rgb_db_path"
msgid "<Image>/Filters/Render/Highlight Edges..."
msgstr "<Image>/Filter/Rendera/Markera hörn..."
msgid "<Image>/Filters/Logulator/Imigre-26"
msgstr "<Image>/Filter/Logulator/Imigre-26"
msgid "<Image>/Filters/Render/Random Blends..."
msgstr "<Image>/Filter/Rendera/Slumpmässiga färgtoningar..."
msgid "Text"
msgstr "Text"
msgid "<Image>/Filters/Render/Stampify..."
msgstr "<Image>/Filter/Rendera/Stämpla..."
msgid "<Image>/Filters/Colors/Colour To Alpha..."
msgstr "<Image>/Filter/Färger/Färg till alfa..."
msgid "<Image>/Filters/Render/TeX String..."
msgstr "<Image>/Filter/Rendera/TeX-sträng..."
msgid ""
"Your text is too long, and would result in a too big layer! Please, shorten "
"it and retry"
msgstr ""
"Din text är för lång och skulle resultera i ett för stort lager! Korta ner "
"den och försök igen"
msgid "<Image>/Filters/Render/Terral Text..."
msgstr "<Image>/Filter/Rendera/Jordtext..."
msgid "/Xtns/Perl"
msgstr "/Utökningar/Perl"
msgid "<Image>/Filters/Web/Perl-o-tine..."
msgstr "<Image>/Filter/Webb/Perlotinering..."
msgid "no additional information available, use --help\n"
msgstr "ingen ytterligare information tillgänglig, använd --help\n"
msgid "<Image>/Filters/Web/Prepare for GIF..."
msgstr "<Image>/Filter/Webb/Förbered för GIF..."
msgid "<Toolbox>/Xtns/Parasite Editor..."
msgstr "<Toolbox>/Utökningar/Parasitredigerare..."
msgid "<Image>/Filters/Web/Webify..."
msgstr "<Image>/Filter/Webb/Webbifiera..."
msgid "gimp_tile_set_data is not yet implemented\n"
msgstr "gimp_tile_set_data är ännu inte implementerat\n"
msgid "<Image>/Guides/Center Guide..."
msgstr "<Image>/Guider/Centreringsguide..."
msgid "Visual Scriptor"
msgstr "Visuella skript"
msgid "<Image>/Guides/Guide Grid..."
msgstr "<Image>/Guider/Guiderutnät..."
msgid "No horizontal or vertical guides found. Aborted."
msgstr "Inga horisontella eller vertikala guider hittades. Avbröt."
msgid "<Image>/Guides/Remove Guides"
msgstr "<Image>/Guider/Ta bort guide"
msgid "<Image>/Filters/Map/Image Tile..."
msgstr "<Image>/Filter/Karta/Bildbricka..."
msgid "<Image>/Guides/To Selection..."
msgstr "<Image>/Guider/Till markering..."
msgid "<Image>/Image/Alpha/Alpha2Color..."
msgstr "<Image>/Bild/Alfa/Alfa till färg..."
msgid "<Image>/Image/Alpha/Clear Alpha..."
msgstr "<Image>/Bild/Alfa/Töm alfa..."
msgid "<Image>/Layers/Center Layer"
msgstr "<Image>/Lager/Centrera lager"
msgid "<Image>/Layers/Stack/Reorder Layers..."
msgstr "<Image>/Lager/Stack/Arrangera om lager..."
msgid "<Image>/Select/Round Rectangular Selection..."
msgstr "<Image>/Markera/Runda rektangulär markering..."
msgid "<Image>/Select/Round..."
msgstr "<Image>/Markera/Runda..."
msgid "<Image>/Select/Triangle..."
msgstr "<Image>/Markera/Triangel..."
msgid "<Image>/Video/VCR Console..."
msgstr "<Image>/Video/Videobandspelarkonsoll..."
msgid "<Image>/View/3D Surface..."
msgstr "<Image>/Visa/3D-yta..."
msgid "<Load> plug-in called without the 3 standard arguments!\n"
msgstr "<Load> insticksmodulen anropades utan de 3 standardargumenten!\n"
msgid "<Save> plug-in called without the 5 standard arguments!\n"
msgstr "<Save> insticksmodulen anropades utan de 5 standardargumenten!\n"
msgid "<Toolbox>/Xtns/Animation/Billboard..."
msgstr "<Toolbox>/Utökningar/Animation/Affischtavla..."
msgid "<Toolbox>/Xtns/Animation/Seth Spin..."
msgstr "<Toolbox>/Utökningar/Animation/Seth-spinn..."
msgid "<Toolbox>/Xtns/Create_Images"
msgstr "<Toolbox>/Utökningar/Skapa_bilder"
msgid "<Toolbox>/Xtns/Gimp::Fu Example..."
msgstr "<Toolbox>/Utökningar/Gimp::Fu-exempel..."
msgid "<Image>/Guides/Remove Guides"
msgstr "<Image>/Guider/Ta bort guider"
msgid "<Toolbox>/Xtns/Homepage-Logo"
msgstr "<Toolbox>/Utökningar/Hemsideslogotyp"
msgid "get current background colour from the gimp"
msgstr "få tag i aktuell bakgrundsfärg från gimp"
msgid "<Toolbox>/Xtns/PDB Explorer..."
msgstr "<Toolbox>/Utökningar/PDB-bläddrare..."
msgid "<Toolbox>/Xtns/Parasite Editor..."
msgstr "<Toolbox>/Utökningar/Parasitredigerare..."
msgid "<Toolbox>/Xtns/Perl Example Plug-in"
msgstr "<Toolbox>/Utökningar/Perl-exempelinsticksmodul"
msgid "<Toolbox>/Xtns/Perl/Control Center..."
msgstr "<Toolbox>/Utökningar/Perl/Kontrollcenter..."
msgid "<Toolbox>/Xtns/Perl/Server"
msgstr "<Toolbox>/Utökningar/Perl/Server"
msgid "<Toolbox>/Xtns/Render/Bricks..."
msgstr "<Toolbox>/Utökningar/Rendera/Brickor..."
msgid "WARNING: shared locking requested but not implemented"
msgstr "VARNING: delad låsning begärt men inte implementerat"
msgid "<Toolbox>/Xtns/Render/Font Table..."
msgstr "<Toolbox>/Utökningar/Rendera/Typsnittstabell..."
msgid "parameter '$entry->[1]' is not optional\n"
msgstr "parametern \"$entry->[1]\" är inte valfri\n"
msgid "<Toolbox>/Xtns/Render/Golden Mean..."
msgstr "<Toolbox>/Utökningar/Rendera/Gyllene medel..."
msgid "$s: not an integer\n"
msgstr "$s: inte ett heltal\n"
msgid "<Toolbox>/Xtns/Render/Logos/Firetext..."
msgstr "<Toolbox>/Utökningar/Rendera/Logotyp/Brandtext..."
msgid "unable to read '$fn': $!"
msgstr "kan inte läsa \"$fn\": $!"
msgid "<Toolbox>/Xtns/Render/Logos/Glowing Steel"
msgstr "<Toolbox>/utökningar/Rendera/Logotyp/Glödande stål"
msgid "[undefined]"
msgstr "[odefinierad]"
msgid "<Toolbox>/Xtns/Render/Logos/Inner Bevel..."
msgstr "<Toolbox>/Utökningar/Rendera/Logotyper/Inre avfasning..."
msgid "function/macro \"$name\" not found in $class"
msgstr "funktionen/makrot \"$name\" hittades inte i $class"
msgid "<Toolbox>/Xtns/Render/Pixelgenerator..."
msgstr "<Toolbox>/Utökningar/Rendera/Bildpunktsgenerator..."
msgid "<Toolbox>/Xtns/Render/Povray/Preferences..."
msgstr "<Toolbox>/Utökningar/Rendera/Povray/Inställningar..."
msgid "Scale factor has not to be 0"
msgstr "Skalfaktorn får inte vara 0"
msgid "<Toolbox>/Xtns/Render/Povray/Texture..."
msgstr "<Toolbox>/Utökningar/Rendera/Povray/Textur..."
msgid "accepted tcp connection from "
msgstr "accepterade tcp-anslutning från "
msgid "<Toolbox>/Xtns/Render/Random Art #1..."
msgstr "<Toolbox>/Utökningar/Rendera/Slumpmässig konst nr 1..."
msgid "illegal parasite specification, expected three array members"
msgstr "ogiltig parasitspecifikation, tre vektormedlemmar förväntades"
msgid "<Toolbox>/Xtns/Render/Stamps..."
msgstr "<Toolbox>/Utökningar/Rendera/Stämplar..."
msgid "unable to read temporary file $tmp: $!"
msgstr "kan inte läsa temporär fil $tmp: $!"
msgid "<Toolbox>/Xtns/Render/Yin-Yang..."
msgstr "<Toolbox>/Utökningar/Rendera/Yin-Yang..."
msgid "<Toolbox>/Xtns/Visual Scriptor..."
msgstr "<Toolbox>/Utökningar/Visuella skript..."
msgid "Accelerator"
msgstr "Snabbtangent"
msgid ""
"An even number of frames is needed for spin back.\n"
"Adjusted frames up to $frames"
msgstr ""
"Ett jämnt antal ramar behövs för tillbakaspinning.\n"
"Justerade upp antalet ramar till $frames"
msgid "PDB Explorer - the olof edition (yet still an alpha version)"
msgstr "PDB-bläddrare - olof-versionen (fortfarande en alfaversion)"
msgid "Author"
msgstr "Författare"
msgid "Illegal default font description for $function: $val\n"
msgstr "Ogiltig standardtypsnittsbeskrivning för $function: $val\n"
msgid "BG"
msgstr "BG"
msgid "<Image>/Select/Round Rectangular Selection..."
msgstr "<Image>/Markera/Runda rektangulär markering..."
msgid ""
"BLURB:\n"
......@@ -414,525 +365,646 @@ msgstr ""
"\n"
"$help"
msgid "Background"
msgstr "Bakgrund"
msgid "Fileselector for $name"
msgstr "Filväljare för $name"
msgid "Browse"
msgstr "Bläddra"
msgid "accepting connections on port $port"
msgstr "accepterar anslutningar på port $port"
msgid "Brush Selection Dialog"
msgstr "Penselväljardialog"
msgid "<Image>/Filters/Logulator/Blended II..."
msgstr "<Image>/Filter/Logulator/Tonad II..."
msgid "Bumpmap"
msgstr "Bumpmapp"
msgid ""
"$function: function name contains unusual characters, good style is to use "
"only 0-9, a-z and _"
msgstr ""
"$function: funktionsnamnet innehåller ovanliga tecken, en bra regel är att "
"bara använda 0-9, a-z och _"
msgid "Cancel"
msgstr "Avbryt"
msgid ""
"menupath _must_ start with <Image>, <Toolbox>, <Load>, <Save> or <None>!"
msgstr ""
"menysökvägen _måste_ starta med <Image>, <Toolbox>, <Load>, <Save> eller "
"<None>!"
msgid "Cannot call '$AUTOLOAD' at this time"
msgstr "Kan inte anropa \"$AUTOLOAD\" just nu"
msgid "<Image>/Filters/Render/Highlight Edges..."
msgstr "<Image>/Filter/Rendera/Markera hörn..."
msgid "Close"
msgstr "Stäng"
msgid "Spin Layer DEST (250ms)"
msgstr "Spinnlager-MÅL (250 ms)"
msgid "Color"
msgstr "Färg"
msgid "register called with too many or wrong arguments\n"
msgstr "register anropades med för många eller felaktiga argument\n"
msgid "Command"
msgstr "Kommando"
msgid "params and return_vals must be array refs (even if empty)!"
msgstr "parametrar och returvärden måste vara vektorreferens (även om tom)!"
msgid "Copyright"
msgstr "Copyright"
msgid "$_ is not a valid import tag for package $pkg"
msgstr "$_ är ingen giltig importtagg för paketet $pkg"
msgid "DESCRIPTION"
msgstr "BESKRIVNING"
msgid "<Image>/Filters/Colors/Map To Gradient..."
msgstr "<Image>/Filter/Färger/Mappa till toning..."
msgid "Date/Version"
msgstr "Datum/Version"
msgid "<Toolbox>/Xtns/Render/Logos/Firetext..."
msgstr "<Toolbox>/Utökningar/Rendera/Logotyp/Brandtext..."
msgid "Defaults"
msgstr "Standardvärden"
msgid "unable to accept unix connection: $!\n"
msgstr "kan inte acceptera unix-anslutning: $!\n"
msgid "Description"
msgstr "Beskrivning"
msgid "Save"
msgstr "Spara"
msgid "Edit"
msgstr "Redigera"
msgid ""
"\n"
"\n"
"EMBEDDED POD DOCUMENTATION:\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"\n"
"INBYGGD POD-DOKUMENTATION:\n"
"\n"
msgid "/Filters/Logulator"
msgstr "/Filter/Logulator"
msgid "Expected an INT32 but got '%s'. Add '*1' if you really intend to pass in a string"
msgid ""
"the gtk perl module is required to run\n"
"this plug-in in interactive mode\n"
msgstr ""
"INT32 förväntades men fick \"%s\". Lägg till \"*1\" om du verkligen vill "
"skicka en sträng"
"modulen gtk-perl krävs för att köra denna\n"
"insticksmodul i interaktivt läge\n"
msgid "interface '$interface_type' unsupported."
msgstr "gränssnittet \"$interface_type\" stöds inte."
msgid "Expected an INT32 but got '%s'. Maybe you meant '%s' instead and forgot to 'use strict'"
msgid "unable to accept tcp connection: $!\n"
msgstr "kan inte acceptera tcp-anslutning: $!\n"
msgid "<Image>/Image/Alpha/Clear Alpha..."
msgstr "<Image>/Bild/Alfa/Töm alfa..."
msgid ""
"dimension mismatch, pdl has dimension %d but at least %d dimensions required"
msgstr ""
"INT32 förväntades men fick \"%s\". Du menade kanske \"%s\" istället och "
"glömde att använda \"use strict\""
"dimensionerna stämmer inte överens, pdl har dimensionen %d men minst %d "
"dimensioner krävs"
msgid "FATAL: canonicalize_colour did not return a value!"
msgstr "ÖDESDIGERT: canonicalize_colour returnerade inte ett värde!"
msgid "[unfinished]\n"
msgstr "[inte klar]\n"
msgid "FATAL: unable to create $tmp: $!\n"
msgstr "ÖDESDIGERT: kunde inte skapa $tmp: $!\n"
msgid "could not connect to the gimp server (make sure Perl-Server is running)"
msgstr ""
"kunde inte ansluta till gimp-servern (försäkra dig om att Perl-Server kör)"
msgid "FG"
msgstr "FG"
msgid "<Image>/Filters/Logulator/Crystal"
msgstr "<Image>/Filter/Logulator/Kristall"
msgid "Fileselector for $name"
msgstr "Filväljare för $name"
msgid "Cannot call '$AUTOLOAD' at this time"
msgstr "Kan inte anropa \"$AUTOLOAD\" just nu"
msgid "Font Selection Dialog ($desc)"
msgstr "Typsnittsväljardialog ($desc)"
msgid "<Toolbox>/Xtns/Render/Povray/Texture..."
msgstr "<Toolbox>/Utökningar/Rendera/Povray/Textur..."
msgid "Function Info"
msgstr "Funktionsinformation"
msgid "unauthorized command received, aborting connection"
msgstr "ickeauktoriserat kommando mottogs, avbryter anslutning"
msgid "Gradient Selection Dialog"
msgstr "Färgtoningsväljardialog"