Commit a95fa4cd authored by Martin Srebotnjak's avatar Martin Srebotnjak Committed by Matej Urbančič

Updated Slovenian translation

parent 87036e10
......@@ -10,8 +10,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: GIMP 2.8 scriptfu\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=gimp&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2016-02-04 19:16+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-02-06 23:07+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2016-03-08 19:15+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-03-08 23:11+0100\n"
"Last-Translator: Martin Srebotnjak <miles@filmsi.net>\n"
"Language-Team: Martin Srebotnjak <miles@filmsi.net>\n"
"Language: sl\n"
......@@ -137,16 +137,16 @@ msgstr "Brskalnik procedur Script-Fu"
msgid "Script-Fu evaluation mode only allows non-interactive invocation"
msgstr "Ocenjevalni način konzole Script-Fu omogoča le ne-interaktiven priklic"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:198
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:200
msgid "Script-Fu cannot process two scripts at the same time."
msgstr "Script-Fu ne more obdelati dveh skriptov naenkrat."
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:200
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:202
#, c-format
msgid "You are already running the \"%s\" script."
msgstr "Že poganjate skript \"%s\"."
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:226
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:228
#, c-format
msgid "Script-Fu: %s"
msgstr "Script-Fu: %s"
......@@ -154,44 +154,44 @@ msgstr "Script-Fu: %s"
#. we add a colon after the label;
#. * some languages want an extra space here
#.
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:289
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:291
#, c-format
msgid "%s:"
msgstr "%s: "
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:336
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:338
msgid "Script-Fu Color Selection"
msgstr "Izbor barv Script-Fu"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:446
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:448
msgid "Script-Fu File Selection"
msgstr "Izbor datoteke Script-Fu"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:449
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:451
msgid "Script-Fu Folder Selection"
msgstr "Izbor mape Script-Fu"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:462
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:464
msgid "Script-Fu Font Selection"
msgstr "Izbor pisave Script-Fu"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:470
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:472
msgid "Script-Fu Palette Selection"
msgstr "Izbor palete Script-Fu"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:479
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:481
msgid "Script-Fu Pattern Selection"
msgstr "Izbor vzorca Script-fu"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:488
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:490
msgid "Script-Fu Gradient Selection"
msgstr "Izbor preliva Script-Fu"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:497
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:499
msgid "Script-Fu Brush Selection"
msgstr "Izbor čopiča Script-Fu"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:857
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:868
#, c-format
msgid "Error while executing %s:"
msgstr "Napaka pri izvajanju %s:"
......@@ -263,7 +263,6 @@ msgid "Keep bump layer"
msgstr "Ohrani plast poslikave"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/addborder.scm:108
#, fuzzy
msgid "Border Layer"
msgstr "Plast robu"
......@@ -387,15 +386,15 @@ msgstr "Senca izbočenosti"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/carve-it.scm:170
msgid "Bevel Highlight"
msgstr ""
msgstr "Posvetljena izbočenost"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/carve-it.scm:171
msgid "Cast Shadow"
msgstr ""
msgstr "Vrži senco"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/carve-it.scm:172
msgid "Inset"
msgstr ""
msgstr "Vraščeno"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/carve-it.scm:182
msgid "Stencil C_arve..."
......@@ -404,7 +403,7 @@ msgstr "_Izrezljaj po šabloni …"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/carve-it.scm:183
msgid ""
"Use the specified drawable as a stencil to carve from the specified image."
msgstr ""
msgstr "Uporabi navedeni risani predmet kot nožek za "
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/carve-it.scm:190
msgid "Image to carve"
......@@ -436,7 +435,7 @@ msgstr "Vrzi senco"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chrome-it.scm:201
msgid "Chrome"
msgstr ""
msgstr "Krom"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chrome-it.scm:202
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/xach-effect.scm:68
......@@ -570,11 +569,11 @@ msgstr "Madeži"
msgid "Darken only"
msgstr "Samo potemni"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/difference-clouds.scm:67
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/difference-clouds.scm:70
msgid "Difference Clouds..."
msgstr "Oblački razlik …"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/difference-clouds.scm:68
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/difference-clouds.scm:71
msgid "Solid noise applied with Difference layer mode"
msgstr "Nespremenljivi šum, apliciran v načinu razlike plasti"
......@@ -892,7 +891,6 @@ msgid "New Guides from _Selection"
msgstr "Nova vodila iz _izbora"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/guides-from-selection.scm:33
#, fuzzy
msgid "Create four guides around the bounding box of the current selection"
msgstr "Ustvari štiri vodila okoli uokvirjenega trenutnega izbora"
......@@ -981,6 +979,7 @@ msgid ""
"Fill a layer with rays emanating outward from its center using the "
"foreground color"
msgstr ""
"Zapolni plast z žarki, ki sevajo iz središča, z uporabo barve ospredja."
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/line-nova.scm:116
msgid "Number of lines"
......@@ -1083,40 +1082,48 @@ msgid ""
"The name of the file to create (if a file with this name already exist, it "
"will be replaced)"
msgstr ""
"Ime datoteke, ki naj bo ustvarjena (če datoteka s tem imenom že obstaja, bo "
"zamenjana)."
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/palette-export.scm:235
msgid "The filename you entered is not a suitable name for a file."
msgstr ""
msgstr "Vneseno ime ni primerno za datoteko."
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/palette-export.scm:237
msgid ""
"All characters in the name are either white-spaces or characters which can "
"not appear in filenames."
msgstr ""
"Vsi znaki v imenu so presledki ali znaki, ki ne smejo nastopiti v imenih "
"datotek."
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/palette-export.scm:265
msgid ""
"Export the active palette as a CSS stylesheet with the color entry name as "
"their class name, and the color itself as the color attribute"
msgstr ""
"Izvozi aktivno paleto kot slogovno predlogo CSS z vnosom imena barve kot ime "
"razreda ter s samo barvo kot barvnim atributom"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/palette-export.scm:291
msgid "Export the active palette as a PHP dictionary (name => color)"
msgstr ""
msgstr "Izvozi aktivno paleto kot slovar PHP (ime => barva)"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/palette-export.scm:323
msgid "Export the active palette as a Python dictionary (name: color)"
msgstr ""
msgstr "Izvozi aktivno paleto kot slovar Python (ime: barva)"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/palette-export.scm:352
msgid ""
"Write all the colors in a palette to a text file, one hexadecimal value per "
"line (no names)"
msgstr ""
"Zapiši vse barve palete v besedilno datoteko, z eno šestnajstiško vrednostjo "
"na vrstico (brez imen)"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/palette-export.scm:399
msgid "Export the active palette as a java.util.Hashtable<String, Color>"
msgstr ""
msgstr "Izvozi aktivno paleto kot java.util.Hashtable<Niz, Barva>"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/paste-as-brush.scm:56
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/paste-as-pattern.scm:44
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment