Commit a43f7409 authored by Jordi Mas's avatar Jordi Mas

Update Catalan translation

parent 468f3e84
Pipeline #134839 passed with stages
in 26 minutes and 10 seconds
......@@ -16,8 +16,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ca\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gimp/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2019-11-08 13:08+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-10-25 23:36+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2019-11-12 20:38+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-11-12 23:37+0100\n"
"Last-Translator: Carles Ferrando Garcia <carles.ferrando@gmail.com>\n"
"Language-Team: Catalan <gnome@lists.softcatala.org>\n"
"Language: ca\n"
......@@ -151,9 +151,9 @@ msgid ""
"a 2.10.10 with so many changes! Still, very cool improvements are also "
"available, in particular for curves editing:"
msgstr ""
"El GIMP 2.10.12 és una versió amb que corregeix errors significatius, és d'esperar "
"després d'una 2.10.10 amb tants canvis! Tot i així, també hi ha millores molt "
"interessants, en particular per a l'edició de corbes:"
"El GIMP 2.10.12 és una versió que corregeix errors significatius, és "
"d'esperar després d'una 2.10.10 amb tants canvis! Tot i això, també hi ha "
"millores molt interessants, en particular per a l'edició de corbes:"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:20
msgid "Improved curves interaction overall"
......@@ -359,7 +359,7 @@ msgid ""
"Text layers can now represent vertical texts (with various character "
"orientations and line directions)"
msgstr ""
"Les capes de text ara poden representar textos verticals (amb vàries "
"Les capes de text ara poden representar textos verticals (amb diverses "
"orientacions de caràcters i direccions de línia)"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:53
......@@ -408,7 +408,7 @@ msgid ""
"GIMP 2.10.4 includes a lot of bug fixes as well as various optimizations. "
"Most notable changes are:"
msgstr ""
"GIMP 2.10.4 inclou la correcció de moltes errades així com vàries "
"GIMP 2.10.4 inclou la correcció de moltes errades així com diverses "
"optimitzacions. Les més notables són:"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:61
......@@ -821,7 +821,7 @@ msgstr "No utilitzis la memòria compartida entre el GIMP i els seus connectors"
#: ../app/main.c:214
msgid "Do not use special CPU acceleration functions"
msgstr "No utilitzis cap funció especial d'acceleració de CPU "
msgstr "No utilitzis cap funció especial d'acceleració de CPU"
#: ../app/main.c:219
msgid "Use an alternate sessionrc file"
......@@ -3994,19 +3994,19 @@ msgstr "Capgira la imatge verticalment"
#: ../app/actions/drawable-actions.c:106
msgctxt "drawable-action"
msgid "Rotate 90° _clockwise"
msgstr "Gira 90º en sentit _horari"
msgstr "Gira 90° en sentit _horari"
# please use the degree symbol in the translation
# please use the degree symbol in the translation
#: ../app/actions/drawable-actions.c:107
msgctxt "drawable-action"
msgid "Rotate drawable 90 degrees to the right"
msgstr "Gira 90º cap a la dreta"
msgstr "Gira 90° cap a la dreta"
#: ../app/actions/drawable-actions.c:112
msgctxt "drawable-action"
msgid "Rotate _180°"
msgstr "Gira _180º"
msgstr "Gira _180°"
#: ../app/actions/drawable-actions.c:113
msgctxt "drawable-action"
......@@ -4016,14 +4016,14 @@ msgstr "Posa de cap per avall"
#: ../app/actions/drawable-actions.c:118
msgctxt "drawable-action"
msgid "Rotate 90° counter-clock_wise"
msgstr "Gira 90º en sentit _antihorari"
msgstr "Gira 90° en sentit _antihorari"
# please use the degree symbol in the translation
# please use the degree symbol in the translation
#: ../app/actions/drawable-actions.c:119
msgctxt "drawable-action"
msgid "Rotate drawable 90 degrees to the left"
msgstr "Gira 90º cap a l'esquerra"
msgstr "Gira 90° cap a l'esquerra"
#: ../app/actions/drawable-commands.c:78
msgid "White Balance operates only on RGB color layers."
......@@ -6520,7 +6520,7 @@ msgstr "Capgira la imatge verticalment"
#: ../app/actions/image-actions.c:286
msgctxt "image-action"
msgid "Rotate 90° _clockwise"
msgstr "Gira 90º en sentit _horari"
msgstr "Gira 90° en sentit _horari"
#: ../app/actions/image-actions.c:287
msgctxt "image-action"
......@@ -6530,7 +6530,7 @@ msgstr "Gira la imatge 90 graus cap a la dreta"
#: ../app/actions/image-actions.c:292
msgctxt "image-action"
msgid "Rotate _180°"
msgstr "Gira _180º"
msgstr "Gira _180°"
#: ../app/actions/image-actions.c:293
msgctxt "image-action"
......@@ -6540,7 +6540,7 @@ msgstr "Capgira del tot la imatge"
#: ../app/actions/image-actions.c:298
msgctxt "image-action"
msgid "Rotate 90° counter-clock_wise"
msgstr "Gira 90º en sentit _antihorari"
msgstr "Gira 90° en sentit _antihorari"
#: ../app/actions/image-actions.c:299
msgctxt "image-action"
......@@ -10178,7 +10178,7 @@ msgstr "Restableix el capgirament i l'angle de rotació a 0°"
#: ../app/actions/view-actions.c:512
msgctxt "view-action"
msgid "Rotate 15° _clockwise"
msgstr "Gira 15º en sentit _horari"
msgstr "Gira 15° en sentit _horari"
#: ../app/actions/view-actions.c:513
msgctxt "view-action"
......@@ -10188,7 +10188,7 @@ msgstr "Gira la visualització 15 graus cap a la dreta"
#: ../app/actions/view-actions.c:518
msgctxt "view-action"
msgid "Rotate 90° _clockwise"
msgstr "Gira 90º en sentit _horari"
msgstr "Gira 90° en sentit _horari"
#: ../app/actions/view-actions.c:519
msgctxt "view-action"
......@@ -10198,7 +10198,7 @@ msgstr "Gira la visualització 90 graus cap a la dreta"
#: ../app/actions/view-actions.c:524
msgctxt "view-action"
msgid "Rotate _180°"
msgstr "Gira _180º"
msgstr "Gira _180°"
#: ../app/actions/view-actions.c:525
msgctxt "view-action"
......@@ -10208,7 +10208,7 @@ msgstr "Capgira del tot la visualització"
#: ../app/actions/view-actions.c:530
msgctxt "view-action"
msgid "Rotate 90° counter-clock_wise"
msgstr "Gira 90º en sentit _antihorari"
msgstr "Gira 90° en sentit _antihorari"
#: ../app/actions/view-actions.c:531
msgctxt "view-action"
......@@ -10218,7 +10218,7 @@ msgstr "Gira la visualització 90 graus cap a l'esquerra"
#: ../app/actions/view-actions.c:536
msgctxt "view-action"
msgid "Rotate 15° counter-clock_wise"
msgstr "Gira 15º en sentit _antihorari"
msgstr "Gira 15° en sentit _antihorari"
#: ../app/actions/view-actions.c:537
msgctxt "view-action"
......@@ -10867,7 +10867,7 @@ msgid ""
"enabled."
msgstr ""
"Especifica si s'ha de mantenir la separació del llenç quan està habilitat "
"«Visualitza -> Mostra-ho tot»"
"«Visualitza -> Mostra-ho tot»."
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:41
msgid "Specifies how the area around the image should be drawn."
......@@ -10902,7 +10902,7 @@ msgstr ""
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:75
msgid "Show full image content by default."
msgstr "Mostra el contingut de la imatge completa per defecte"
msgstr "Mostra el contingut de la imatge completa per defecte."
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:78
msgid ""
......@@ -11042,10 +11042,8 @@ msgid "Export the image's color profile by default."
msgstr "Exporta el perfil de color per defecte de la imatge."
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:221
#, fuzzy
#| msgid "Export the image's color profile by default."
msgid "Export the image's comment by default."
msgstr "Exporta el perfil de color per defecte de la imatge."
msgstr "Exporta per defecte el comentari de la imatge"
#. Translators: tooltip for configuration option (checkbox).
#. * It determines how file export plug-ins handle Exif by default.
......@@ -11795,7 +11793,7 @@ msgid ""
"on the undo stack. Regardless of this setting, at least as many undo-levels "
"as configured can be undone."
msgstr ""
"Defineix un màxim de memòria que es pot utilitzar per la imatge, per "
"Defineix un màxim de memòria que es pot utilitzar per a la imatge, per "
"mantenir operacions a la pila de desfer. Tot i aquests paràmetres, almenys "
"es poden desfer tants nivells com s'hagin configurat."
......@@ -13888,15 +13886,15 @@ msgstr "Simetria"
#: ../app/core/gimpimage.c:2399
msgid " (exported)"
msgstr "(exportat)"
msgstr " (exportat)"
#: ../app/core/gimpimage.c:2403
msgid " (overwritten)"
msgstr "(sobreescrit)"
msgstr " (sobreescrit)"
#: ../app/core/gimpimage.c:2412
msgid " (imported)"
msgstr "(importat)"
msgstr " (importat)"
#: ../app/core/gimpimage.c:2586 ../app/core/gimpimage.c:2600
#: ../app/core/gimpimage.c:2643
......@@ -16243,7 +16241,7 @@ msgid ""
"crashes (please report)."
msgstr ""
"Els controladors OpenCL i el suport són experimentals, esperem "
"desacceleració i possibles fallades (per favor envieu informes)."
"desacceleració i possibles errades (si us plau envieu informes)."
#. Image Thumbnails
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1213
......@@ -16471,10 +16469,8 @@ msgid "Export the i_mage's color profile by default"
msgstr "Exporta per defecte el perfil de color de la i_matge"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1531
#, fuzzy
#| msgid "Export the image's color profile by default."
msgid "Export the image's comment by default"
msgstr "Exporta el perfil de color per defecte de la imatge."
msgstr "Exporta per defecte el comentari de la imatge"
#. Translators: label for
#. * configuration option (checkbox).
......@@ -17570,7 +17566,7 @@ msgstr "Carpetes de mòduls"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3264
msgid "Reset Module _Folders"
msgstr "Reini_cia les carpetes del mòduls"
msgstr "Reini_cia les carpetes dels mòduls"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3265
msgid "Select Module Folders"
......@@ -18739,7 +18735,7 @@ msgstr "No hi ha cap capa activa per desar"
#: ../app/file/file-save.c:119
msgid "Failed to get file information"
msgstr "Error en obtindre informació"
msgstr "Error en obtenir informació"
#: ../app/file/file-save.c:292
#, c-format
......@@ -19610,7 +19606,7 @@ msgstr "Limita els valors de sortida finals."
#: ../app/operations/gimplevelsconfig.c:855
msgid "not a GIMP Levels file"
msgstr "no és un fitxer de nivells del GIMP "
msgstr "no és un fitxer de nivells del GIMP"
#: ../app/operations/gimplevelsconfig.c:930
msgid "parse error"
......@@ -19770,7 +19766,7 @@ msgid_plural ""
msgstr[0] ""
"S'ha desat una imatge abans de la fallida. Voleu intentar recuperar-la?"
msgstr[1] ""
"S'han desats %d imatges abans de la fallida. Voleu intentar recuperar-les?"
"S'han desat %d imatges abans de la fallida. Voleu intentar recuperar-les?"
#. load the recent documents after gimp_real_restore() because we
#. * need the mime-types implemented by plug-ins
......@@ -20527,7 +20523,7 @@ msgstr "L'objecte de vectors %d no té cap traça amb l'ID %d"
#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:859
#, c-format
msgid "Procedure name '%s' is not a canonical identifier"
msgstr "El nom del procediment '%s' no és un identificador canònic"
msgstr "El nom del procediment «%s» no és un identificador canònic"
#: ../app/pdb/gimppdb.c:306 ../app/pdb/gimppdb.c:377 ../app/pdb/pdb-cmds.c:69
#, c-format
......@@ -21405,11 +21401,11 @@ msgstr "Tria el color d'opacitat més proper"
#: ../app/propgui/gimppropgui-convolution-matrix.c:198
msgid "Rotate matrix 90° counter-clockwise"
msgstr "Gira la matriu 90º en sentit antihorari"
msgstr "Gira la matriu 90° en sentit antihorari"
#: ../app/propgui/gimppropgui-convolution-matrix.c:204
msgid "Rotate matrix 90° clockwise"
msgstr "Gira la matriu 90º en sentit horari"
msgstr "Gira la matriu 90° en sentit horari"
#: ../app/propgui/gimppropgui-convolution-matrix.c:210
msgid "Flip matrix horizontally"
......@@ -21751,7 +21747,7 @@ msgid ""
"Your text cannot be rendered. It is likely too big. Please make it shorter "
"or use a smaller font."
msgstr ""
"No es pot renderitzar el vostre text ja que possiblement és massa gran. Feu-"
"No es pot renderitzar el vostre text perquè possiblement és massa gran. Feu-"
"lo més curt o utilitzeu un tipus de lletra més petit."
#: ../app/text/gimptextlayer-xcf.c:78
......@@ -23826,7 +23822,7 @@ msgstr "Gira %-3.3g°"
#, c-format
msgctxt "undo-type"
msgid "Rotate by %-3.3g° around (%g, %g)"
msgstr "Gira %-3.3gº (%g, %g)"
msgstr "Gira %-3.3g° (%g, %g)"
#: ../app/tools/gimprotatetool.c:280
msgid "_Angle:"
......@@ -24273,7 +24269,7 @@ msgstr "Mou"
#: ../app/tools/gimptransformgridoptions.c:517
#, c-format
msgid "Constrain movement to 45 degree angles from center (%s)"
msgstr "Restringeix el moviment a angles de 45º des del centre (%s)"
msgstr "Restringeix el moviment a angles de 45° des del centre (%s)"
#: ../app/tools/gimptransformgridoptions.c:519
#, c-format
......@@ -24283,7 +24279,7 @@ msgstr "Manté la relació d'aspecte quan s'ajusta la mida (%s)"
#: ../app/tools/gimptransformgridoptions.c:521
#, c-format
msgid "Constrain rotation to 15 degree increments (%s)"
msgstr "Restringeix la rotació a increments de 15º (%s)"
msgstr "Restringeix la rotació a increments de 15° (%s)"
#: ../app/tools/gimptransformgridoptions.c:523
#, c-format
......@@ -26374,7 +26370,7 @@ msgstr "Color de l'extrem esquerre"
#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:587
msgid "Gradient Segment's Left Endpoint Color"
msgstr "Color de l'extrem esquerre del segment"
msgstr "Color de l'extrem esquerre del segment del degradat"
#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:630
msgid "Right Endpoint Color"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment