Commit a3f25af9 authored by Gil Forcada Codinachs's avatar Gil Forcada Codinachs

Updated Catalan translation by Joaquim Perez

svn path=/trunk/; revision=25057
parent c42836bb
2008-03-06 Gil Forcada <gforcada@gnome.org>
* ca.po: Updated Catalan translation by Joaquim Perez.
2008-03-04 Hendrik Brandt <heb@gnome-de.org>
* de.po: Updated German translation.
......
# translation of ca.po to Catalan
# gimp-script-fu translation to Catalan.
# Copyright © 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.
# Copyright © 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
#
# Softcatala <gnome@llistes.softcatala.org>, 2000-2007.
# Quim Perez i Noguer <noguer a osona.com>, 2005-2007.
# Xavier Conde Rueda <xavi.conde a gmail.com>, 2004-2007.
# Jordi Jover, jordijn@softcatala.org, 2002.
# Joaquim Perez <noguer@gmail.com>, 2007.
# Joaquim Perez <noguer@gmail.com>, 2007, 2008.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ca\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-10-25 15:37+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-10-16 22:44+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2008-03-06 21:46+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-02-29 19:09+0100\n"
"Last-Translator: Joaquim Perez <noguer@gmail.com>\n"
"Language-Team: Catalan <gimp@llistes.softcatala.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -51,7 +51,7 @@ msgstr "No s'ha pogut obrir «%s» per escriure: %s"
msgid "Script-Fu Procedure Browser"
msgstr "Gestor de funcions"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:716
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:718
msgid "Script-Fu evaluation mode only allows non-interactive invocation"
msgstr ""
"Si s'activa l'avaluador de funcions només es permetrà la invocació no "
......@@ -146,8 +146,8 @@ msgid "Interactive console for Script-Fu development"
msgstr "Consola interactiva per al desenvolupament de funcions"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:116
msgid "Script-Fu _Console"
msgstr "_Consola de les funcions"
msgid "_Console"
msgstr "_Consola"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:140
msgid "Server for remote Script-Fu operation"
......@@ -1900,48 +1900,6 @@ msgstr "Suprimeix totes les guies, horitzontals i verticals"
msgid "_Remove all Guides"
msgstr "_Suprimeix totes les guies"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/hsv-graph.scm.h:1
msgid "BG opacity"
msgstr "Opacitat del fons"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/hsv-graph.scm.h:2
msgid "Create a graph of the Hue, Saturation, and Value distributions"
msgstr ""
"Crea una gràfica de la distribució del to, la saturació i el valor de la "
"imatge actual"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/hsv-graph.scm.h:3
msgid "Draw _HSV Graph..."
msgstr "Dibuixa gràfic _HSV..."
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/hsv-graph.scm.h:4
msgid "End X"
msgstr "X final"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/hsv-graph.scm.h:5
msgid "End Y"
msgstr "Y final"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/hsv-graph.scm.h:6
msgid "From top-left to bottom-right"
msgstr "Del cantó superior esquerre a l'inferior dret"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/hsv-graph.scm.h:7
msgid "Graph scale"
msgstr "Escala de la gràfica"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/hsv-graph.scm.h:8
msgid "Start X"
msgstr "X inicial"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/hsv-graph.scm.h:9
msgid "Start Y"
msgstr "Y inicial"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/hsv-graph.scm.h:10
msgid "Use selection bounds instead of values below"
msgstr "Utilitza els límits de la selecció en comptes dels següents valors"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/i26-gunya2.scm.h:1
msgid "Create a logo in a two-color, scribbled text style"
msgstr "Crea un logotip amb dos colors, a l'estil d'un nen petit"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment