Updated Catalan translation by Joaquim Perez.

svn path=/trunk/; revision=21780
parent 30d07eb1
2007-01-25 Josep Puigdemont i Casamajó <josep.puigdemont@gmail.com>
* ca.po: Updated Catalan translation by
Joaquim Perez <noguer@gmail.com>.
2007-01-24 David Lodge <dave@cirt.net>
* en_GB.po: Updated English (British) translation
......
......@@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ca\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-01-07 11:02+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-01-07 13:51+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2007-01-25 22:35+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-01-24 21:43+0100\n"
"Last-Translator: Quim Perez i Noguer\n"
"Language-Team: Català <gimp@softcatala.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -20,6 +20,15 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.2\n"
#: ../libgimp/gimpbrushselectbutton.c:170
msgid "Brush Selection"
msgstr "Selecció del pinzell"
#: ../libgimp/gimpbrushselectbutton.c:911
#: ../libgimp/gimppatternselectbutton.c:712
msgid "_Browse..."
msgstr "_Navega..."
#: ../libgimp/gimpexport.c:217 ../libgimp/gimpexport.c:253
#, c-format
msgid "%s can't handle layers"
......@@ -100,7 +109,8 @@ msgstr ""
#: ../libgimp/gimpexport.c:308
#, c-format
msgid "%s can only handle bitmap (two color) indexed images"
msgstr "%s només pot gestionar els mapes de bits (dos colors) o les imatges indexades"
msgstr ""
"%s només pot gestionar els mapes de bits (dos colors) o les imatges indexades"
#: ../libgimp/gimpexport.c:309
msgid ""
......@@ -195,10 +205,22 @@ msgstr "Selecció de tipus de lletra"
msgid "Sans"
msgstr "Sans"
#: ../libgimp/gimpmenu.c:450 ../libgimpwidgets/gimpintstore.c:131
#: ../libgimp/gimpgradientselectbutton.c:148
msgid "Gradient Selection"
msgstr "Selecció del degradat"
#: ../libgimp/gimpmenu.c:450 ../libgimpwidgets/gimpintstore.c:239
msgid "(Empty)"
msgstr "(Buit)"
#: ../libgimp/gimppaletteselectbutton.c:130
msgid "Palette Selection"
msgstr "Selecció de la paleta"
#: ../libgimp/gimppatternselectbutton.c:156
msgid "Pattern Selection"
msgstr "Selecció del patró"
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:140
msgid "by name"
msgstr "per nom"
......@@ -752,13 +774,13 @@ msgstr "El perfil de color del vostre monitor (primari)."
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:44
msgid ""
"When enabled, the GIMP will try to use the display color profile from the "
"When enabled, GIMP will try to use the display color profile from the "
"windowing system. The configured monitor profile is then only used as a "
"fallback."
msgstr ""
"Si es marca l'opció, el GIMP intentarà fer servir el perfil de color del "
"sistema de finestres. El perfil configurat del monitor només es faria servir "
"com a última opció."
"sistema. El perfil configurat del monitor només es faria servir com a última "
"opció."
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:48
msgid "The default RGB working space color profile."
......@@ -1076,7 +1098,7 @@ msgstr "Comprova l'estil"
# toggle button to (des)activate the instant preview
#. toggle button to (des)activate the instant preview
#: ../libgimpwidgets/gimppreview.c:265
#: ../libgimpwidgets/gimppreview.c:277
msgid "_Preview"
msgstr "_Previsualitza"
......@@ -1194,7 +1216,8 @@ msgstr "_Nova llavor"
#: ../libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1022
msgid "Seed random number generator with a generated random number"
msgstr "Configura el generador de nombres aleatoris amb el nombre aleatori generat"
msgstr ""
"Configura el generador de nombres aleatoris amb el nombre aleatori generat"
#: ../libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1026
msgid "_Randomize"
......@@ -1270,7 +1293,8 @@ msgstr "Tritanopia (insensible al blau)"
#: ../modules/cdisplay_colorblind.c:200
msgid "Color deficit simulation filter (Brettel-Vienot-Mollon algorithm)"
msgstr "Filtre de simulació de dèficit de color (algorisme de Brettel-Vienot-Mollon)"
msgstr ""
"Filtre de simulació de dèficit de color (algorisme de Brettel-Vienot-Mollon)"
#: ../modules/cdisplay_colorblind.c:290
msgid "Color Deficient Vision"
......@@ -1306,7 +1330,8 @@ msgstr "C_icles de contrast:"
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:116
msgid "Color management display filter using ICC color profiles"
msgstr "Filtre de gestió de color de pantalles que fa servir perfils de color ICC"
msgstr ""
"Filtre de gestió de color de pantalles que fa servir perfils de color ICC"
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:184
msgid "Color Management"
......@@ -1514,59 +1539,115 @@ msgid "Button Gear Up"
msgstr "Botó augmentar marxa"
#: ../modules/controller_linux_input.c:87
msgid "Wheel Turn Left"
msgstr "Volant cap a l'esquerra"
msgid "X Move Left"
msgstr "Moviment X esquerra"
#: ../modules/controller_linux_input.c:88
msgid "Wheel Turn Right"
msgstr "Volant cap a la dreta"
msgid "X Move Right"
msgstr "Moviment X dreta"
#: ../modules/controller_linux_input.c:89
msgid "Y Move Away"
msgstr "Moviment Y allunya"
#: ../modules/controller_linux_input.c:90
msgid "Y Move Near"
msgstr "Moviment Y apropa"
#: ../modules/controller_linux_input.c:91
msgid "Z Move Up"
msgstr "Moviment Z amunt"
#: ../modules/controller_linux_input.c:92
msgid "Z Move Down"
msgstr "Moviment Z avall"
#: ../modules/controller_linux_input.c:94
msgid "X Axis Tilt Away"
msgstr "Eix X cap enfora"
#: ../modules/controller_linux_input.c:95
msgid "X Axis Tilt Near"
msgstr "Eix Y cap endavant"
#: ../modules/controller_linux_input.c:96
msgid "Y Axis Tilt Right"
msgstr "Eix Y cap a la dreta"
#: ../modules/controller_linux_input.c:97
msgid "Y Axis Tilt Left"
msgstr "Eix Y cap a l'esquerra"
#: ../modules/controller_linux_input.c:98
msgid "Z Axis Turn Left"
msgstr "Eix Z cap a l'esquerra"
#: ../modules/controller_linux_input.c:99
msgid "Z Axis Turn Right"
msgstr "Eix Z cap a la dreta"
#: ../modules/controller_linux_input.c:101
msgid "Horiz. Wheel Turn Back"
msgstr "Roda horitz. cap enrere"
#: ../modules/controller_linux_input.c:102
msgid "Horiz. Wheel Turn Forward"
msgstr "Roda horitz. cap endavant"
#: ../modules/controller_linux_input.c:103
msgid "Dial Turn Left"
msgstr "Dial cap a l'esquerra"
#: ../modules/controller_linux_input.c:90
#: ../modules/controller_linux_input.c:104
msgid "Dial Turn Right"
msgstr "Dial cap a la dreta"
#: ../modules/controller_linux_input.c:154
#: ../modules/controller_linux_input.c:105
msgid "Wheel Turn Left"
msgstr "Volant cap a l'esquerra"
#: ../modules/controller_linux_input.c:106
msgid "Wheel Turn Right"
msgstr "Volant cap a la dreta"
#: ../modules/controller_linux_input.c:170
msgid "Linux input event controller"
msgstr "Controlador de senyals d'entrada del Linux"
#: ../modules/controller_linux_input.c:222 ../modules/controller_midi.c:246
#: ../modules/controller_linux_input.c:238 ../modules/controller_midi.c:246
msgid "Device:"
msgstr "Dispositiu:"
#: ../modules/controller_linux_input.c:223
#: ../modules/controller_linux_input.c:239
msgid "The name of the device to read Linux Input events from."
msgstr "Nom del dispositiu del qual s'han de rebre esdeveniments."
#: ../modules/controller_linux_input.c:227
#: ../modules/controller_linux_input.c:243
msgid "Linux Input"
msgstr "Senyal del Linux"
#: ../modules/controller_linux_input.c:352
#: ../modules/controller_linux_input.c:368
msgid "Linux Input Events"
msgstr "Senyals del Linux"
#: ../modules/controller_linux_input.c:373 ../modules/controller_midi.c:484
#: ../modules/controller_midi.c:510
#: ../modules/controller_linux_input.c:389 ../modules/controller_midi.c:483
#: ../modules/controller_midi.c:509
#, c-format
msgid "Reading from %s"
msgstr "S'està llegint de %s"
#: ../modules/controller_linux_input.c:389
#: ../modules/controller_linux_input.c:432 ../modules/controller_midi.c:466
#: ../modules/controller_midi.c:527 ../modules/controller_midi.c:598
#: ../modules/controller_linux_input.c:405
#: ../modules/controller_linux_input.c:448 ../modules/controller_midi.c:465
#: ../modules/controller_midi.c:526 ../modules/controller_midi.c:597
#, c-format
msgid "Device not available: %s"
msgstr "Dispositiu desconnectat: %s"
#: ../modules/controller_linux_input.c:397 ../modules/controller_midi.c:535
#: ../modules/controller_linux_input.c:413 ../modules/controller_midi.c:534
msgid "No device configured"
msgstr "No s'ha configurat cap dispositiu"
#: ../modules/controller_linux_input.c:441 ../modules/controller_midi.c:607
#: ../modules/controller_linux_input.c:457 ../modules/controller_midi.c:606
msgid "End of file"
msgstr "Fi del fitxer"
......@@ -1617,7 +1698,10 @@ msgstr "Controlador %03d"
msgid "MIDI Events"
msgstr "Senyals MIDI"
#: ../modules/controller_midi.c:458
msgid "GIMP MIDI controller"
msgstr "Controlador MIDI del GIMP"
#: ../modules/controller_midi.c:455
msgid "GIMP"
msgstr "GIMP"
#: ../modules/controller_midi.c:457
msgid "GIMP MIDI Input Controller"
msgstr "Controlador d'entrada MIDI del GIMP"
2007-01-25 Josep Puigdemont i Casamajó <josep.puigdemont@gmail.com>
* ca.po: Updated Catalan translation by
Joaquim Perez <noguer@gmail.com>.
2007-01-24 David Lodge <dave@cirt.net>
* en_GB.po: Updated English (British) translation
......
......@@ -9,8 +9,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ca\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-01-07 11:02+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-01-07 14:02+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2007-01-25 22:36+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-01-24 21:45+0100\n"
"Last-Translator: Quim Perez i Noguer\n"
"Language-Team: Català <gimp@softcatala.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -94,7 +94,8 @@ msgid "Iterations:"
msgstr "Iteracions:"
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:773
msgid "The higher the number of iterations, the more details will be calculated"
msgid ""
"The higher the number of iterations, the more details will be calculated"
msgstr "Com més alt sigui el nombre d'iteracions, més detalls es calcularan"
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:781
......@@ -239,7 +240,7 @@ msgstr "Funció del color"
# Redmode radio frame
#. Redmode radio frame
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:991
#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:539 ../plug-ins/common/decompose.c:166
#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:539 ../plug-ins/common/decompose.c:174
msgid "Red"
msgstr "Vermell"
......@@ -307,14 +308,14 @@ msgstr ""
# Greenmode radio frame
#. Greenmode radio frame
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1032
#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:544 ../plug-ins/common/decompose.c:167
#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:544 ../plug-ins/common/decompose.c:175
msgid "Green"
msgstr "Verd"
# Bluemode radio frame
#. Bluemode radio frame
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1073
#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:549 ../plug-ins/common/decompose.c:168
#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:549 ../plug-ins/common/decompose.c:176
msgid "Blue"
msgstr "Blau"
......@@ -358,7 +359,7 @@ msgstr "_Fractals"
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1168 ../plug-ins/bmp/bmpwrite.c:294
#: ../plug-ins/common/CEL.c:568 ../plug-ins/common/CML_explorer.c:2008
#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:1062 ../plug-ins/common/compressor.c:410
#: ../plug-ins/common/compressor.c:545 ../plug-ins/common/curve_bend.c:836
#: ../plug-ins/common/compressor.c:545 ../plug-ins/common/curve_bend.c:818
#: ../plug-ins/common/dicom.c:691 ../plug-ins/common/gbr.c:616
#: ../plug-ins/common/gif.c:986 ../plug-ins/common/gih.c:1258
#: ../plug-ins/common/gtm.c:225 ../plug-ins/common/mng.c:562
......@@ -402,7 +403,7 @@ msgstr "Desa els paràmetres de les fractals"
#: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:933
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1312 ../plug-ins/bmp/bmpread.c:149
#: ../plug-ins/common/CEL.c:299 ../plug-ins/common/CML_explorer.c:2228
#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:979 ../plug-ins/common/curve_bend.c:888
#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:979 ../plug-ins/common/curve_bend.c:870
#: ../plug-ins/common/dicom.c:296 ../plug-ins/common/gbr.c:348
#: ../plug-ins/common/gifload.c:309 ../plug-ins/common/gih.c:649
#: ../plug-ins/common/lcms.c:655 ../plug-ins/common/mng.c:1125
......@@ -778,7 +779,8 @@ msgstr "Eleva a partir d'u_n mapa de relleu"
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:775
msgid "Enable/disable bump-mapping (image depth)"
msgstr "Habilita/inhabilita l'efecte d'elevar la imatge a partir d'un mapa de relleu"
msgstr ""
"Habilita/inhabilita l'efecte d'elevar la imatge a partir d'un mapa de relleu"
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:793
msgid "Bumpm_ap image:"
......@@ -958,7 +960,8 @@ msgstr "Composa un mosaic"
# era: msgstr "Imatge font del mosaic"
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:533
msgid "Tile source image: useful for infinite planes"
msgstr "Composa un mosaic de la imatge a projectar: útil per a objectes infinits"
msgstr ""
"Composa un mosaic de la imatge a projectar: útil per a objectes infinits"
# era: msgstr "Mosaic de la imatge font: útil per a un nombre de plans infinit"
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:536
......@@ -1204,7 +1207,8 @@ msgstr "'%s' no és un fitxer BMP vàlid"
#: ../plug-ins/bmp/bmpread.c:388 ../plug-ins/bmp/bmpread.c:394
#, c-format
msgid "Error reading BMP file header from '%s'"
msgstr "S'ha produït un error en llegir la capçalera del fitxer BMP des de '%s'"
msgstr ""
"S'ha produït un error en llegir la capçalera del fitxer BMP des de '%s'"
#: ../plug-ins/bmp/bmpread.c:499
msgid "Unrecognized or invalid BMP compression format."
......@@ -1220,7 +1224,7 @@ msgstr "No es permeten imatges amb aquest nombre de bits de color per píxel."
#.
#: ../plug-ins/bmp/bmpread.c:546 ../plug-ins/common/CEL.c:349
#: ../plug-ins/common/CEL.c:352 ../plug-ins/common/blinds.c:277
#: ../plug-ins/common/compose.c:911 ../plug-ins/common/decompose.c:686
#: ../plug-ins/common/compose.c:924 ../plug-ins/common/decompose.c:703
#: ../plug-ins/common/dicom.c:486 ../plug-ins/common/film.c:746
#: ../plug-ins/common/gifload.c:879 ../plug-ins/common/pcx.c:339
#: ../plug-ins/common/pcx.c:345 ../plug-ins/common/pix.c:368
......@@ -1237,14 +1241,15 @@ msgstr "No es permeten imatges amb aquest nombre de bits de color per píxel."
msgid "Background"
msgstr "Fons"
#: ../plug-ins/bmp/bmpread.c:681 ../plug-ins/bmp/bmpread.c:722
#: ../plug-ins/bmp/bmpread.c:772
#: ../plug-ins/bmp/bmpread.c:717 ../plug-ins/bmp/bmpread.c:758
#: ../plug-ins/bmp/bmpread.c:808
msgid "The bitmap ends unexpectedly."
msgstr "El mapa de bits està mal acabat."
#: ../plug-ins/bmp/bmpwrite.c:187 ../plug-ins/bmp/bmpwrite.c:209
msgid "Cannot save indexed image with transparency in BMP file format."
msgstr "El format de fitxer BMP no permet desar imatges indexades amb transparències."
msgstr ""
"El format de fitxer BMP no permet desar imatges indexades amb transparències."
#: ../plug-ins/bmp/bmpwrite.c:189 ../plug-ins/bmp/bmpwrite.c:211
msgid "Alpha channel will be ignored."
......@@ -1622,19 +1627,19 @@ msgid "Randoms from seed (shared)"
msgstr "Aleatoris amb llavor (compartit)"
#: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:300 ../plug-ins/common/CML_explorer.c:308
#: ../plug-ins/common/decompose.c:180
#: ../plug-ins/common/decompose.c:188
#: ../plug-ins/gimpressionist/orientation.c:162
#: ../plug-ins/gimpressionist/size.c:165
msgid "Hue"
msgstr "To"
#: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:301 ../plug-ins/common/CML_explorer.c:309
#: ../plug-ins/common/decompose.c:181
#: ../plug-ins/common/decompose.c:189
msgid "Saturation"
msgstr "Saturació"
#: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:302 ../plug-ins/common/CML_explorer.c:310
#: ../plug-ins/common/decompose.c:182
#: ../plug-ins/common/decompose.c:190
#: ../plug-ins/gimpressionist/orientation.c:138
#: ../plug-ins/gimpressionist/size.c:141 ../plug-ins/metadata/interface.c:142
msgid "Value"
......@@ -2052,7 +2057,8 @@ msgstr "Atura la reproducció"
#: ../plug-ins/common/animoptimize.c:133
msgid "Modify image to reduce size when saved as GIF animation"
msgstr "Modifica la imatge per reduir-ne la mida quan es desi com a animació GIF"
msgstr ""
"Modifica la imatge per reduir-ne la mida quan es desi com a animació GIF"
#: ../plug-ins/common/animoptimize.c:145
msgid "Optimize (for _GIF)"
......@@ -2101,7 +2107,8 @@ msgstr "Optimització de l'animació"
#: ../plug-ins/common/antialias.c:84
msgid "Antialias using the Scale3X edge-extrapolation algorithm"
msgstr "El suavitzat de vores utilitza un algorisme d'extrapolació de vores Scale3X"
msgstr ""
"El suavitzat de vores utilitza un algorisme d'extrapolació de vores Scale3X"
# The antialiasing toggle
#: ../plug-ins/common/antialias.c:90
......@@ -2182,7 +2189,8 @@ msgstr "S'està ampliant el HSV automàticament"
#: ../plug-ins/common/autostretch_hsv.c:193
msgid "autostretch_hsv: cmap was NULL! Quitting...\n"
msgstr "ampliació automàtica hsv: el mapa de color estava buit. S'està sortint...\n"
msgstr ""
"ampliació automàtica hsv: el mapa de color estava buit. S'està sortint...\n"
#: ../plug-ins/common/blinds.c:116
msgid "Simulate an image painted on window blinds"
......@@ -2243,7 +2251,8 @@ msgstr "S'està difuminant"
#: ../plug-ins/common/borderaverage.c:99
msgid "Set foreground to the average color of the image border"
msgstr "Calcula un color de primer pla com a mitjana dels colors de la vora la imatge"
msgstr ""
"Calcula un color de primer pla com a mitjana dels colors de la vora la imatge"
#: ../plug-ins/common/borderaverage.c:104
msgid "_Border Average..."
......@@ -2406,7 +2415,7 @@ msgstr "Anàlisi del cub de color"
# output results
#. output results
#: ../plug-ins/common/ccanalyze.c:384
#: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_guides.c:233
#: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_guides.c:231
#, c-format
msgid "Image dimensions: %d × %d"
msgstr "Dimensions de la imatge: %d × %d"
......@@ -2444,8 +2453,8 @@ msgstr "Mesclador de canals"
msgid "O_utput channel:"
msgstr "Canal de s_ortida:"
#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:584 ../plug-ins/common/compose.c:185
#: ../plug-ins/common/compose.c:196 ../plug-ins/common/diffraction.c:501
#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:584 ../plug-ins/common/compose.c:190
#: ../plug-ins/common/compose.c:201 ../plug-ins/common/diffraction.c:501
#: ../plug-ins/common/diffraction.c:539 ../plug-ins/common/diffraction.c:577
#: ../plug-ins/common/exchange.c:400 ../plug-ins/common/noisify.c:530
#: ../plug-ins/common/noisify.c:537
......@@ -2453,16 +2462,16 @@ msgid "_Red:"
msgstr "Ve_rmell:"
# era: msgstr "_Vermell:"
#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:602 ../plug-ins/common/compose.c:186
#: ../plug-ins/common/compose.c:197 ../plug-ins/common/diffraction.c:510
#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:602 ../plug-ins/common/compose.c:191
#: ../plug-ins/common/compose.c:202 ../plug-ins/common/diffraction.c:510
#: ../plug-ins/common/diffraction.c:548 ../plug-ins/common/diffraction.c:586
#: ../plug-ins/common/exchange.c:460 ../plug-ins/common/noisify.c:531
#: ../plug-ins/common/noisify.c:538
msgid "_Green:"
msgstr "_Verd:"
#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:621 ../plug-ins/common/compose.c:187
#: ../plug-ins/common/compose.c:198 ../plug-ins/common/diffraction.c:519
#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:621 ../plug-ins/common/compose.c:192
#: ../plug-ins/common/compose.c:203 ../plug-ins/common/diffraction.c:519
#: ../plug-ins/common/diffraction.c:557 ../plug-ins/common/diffraction.c:595
#: ../plug-ins/common/exchange.c:521 ../plug-ins/common/noisify.c:532
#: ../plug-ins/common/noisify.c:539
......@@ -2644,132 +2653,141 @@ msgstr "Color al seleccionador de color alfa"
msgid "to alpha"
msgstr "a l'alfa"
#: ../plug-ins/common/compose.c:184 ../plug-ins/common/decompose.c:162
#: ../plug-ins/common/compose.c:189 ../plug-ins/common/decompose.c:170
#: ../plug-ins/common/raw.c:1002
msgid "RGB"
msgstr "RGB"
#: ../plug-ins/common/compose.c:195 ../plug-ins/common/decompose.c:170
#: ../plug-ins/common/compose.c:200 ../plug-ins/common/decompose.c:178
msgid "RGBA"
msgstr "RGBA"
#: ../plug-ins/common/compose.c:199 ../plug-ins/common/noisify.c:525
#: ../plug-ins/common/compose.c:204 ../plug-ins/common/noisify.c:525
#: ../plug-ins/common/noisify.c:540
msgid "_Alpha:"
msgstr "_Alfa:"
#: ../plug-ins/common/compose.c:206 ../plug-ins/common/decompose.c:176
#: ../plug-ins/common/compose.c:211 ../plug-ins/common/decompose.c:184
msgid "HSV"
msgstr "HSV"
# Gray: Circle: Spinbutton 1
#: ../plug-ins/common/compose.c:207
#: ../plug-ins/common/compose.c:212 ../plug-ins/common/compose.c:220
msgid "_Hue:"
msgstr "_To:"
#: ../plug-ins/common/compose.c:208 ../plug-ins/common/scatter_hsv.c:413
#: ../plug-ins/common/compose.c:213 ../plug-ins/common/compose.c:221
#: ../plug-ins/common/scatter_hsv.c:413
msgid "_Saturation:"
msgstr "_Saturació:"
#: ../plug-ins/common/compose.c:209 ../plug-ins/common/scatter_hsv.c:425
#: ../plug-ins/common/compose.c:214 ../plug-ins/common/scatter_hsv.c:425
msgid "_Value:"
msgstr "_Valor:"
#: ../plug-ins/common/compose.c:214 ../plug-ins/common/decompose.c:185
#: ../plug-ins/common/compose.c:219 ../plug-ins/common/decompose.c:193
msgid "HSL"
msgstr "HSL"
#: ../plug-ins/common/compose.c:222
msgid "_Lightness:"
msgstr "_Brillantor:"
#: ../plug-ins/common/compose.c:227 ../plug-ins/common/decompose.c:202
msgid "CMY"
msgstr "CMY"
#: ../plug-ins/common/compose.c:215 ../plug-ins/common/compose.c:223
#: ../plug-ins/common/compose.c:228 ../plug-ins/common/compose.c:236
msgid "_Cyan:"
msgstr "_Cian:"
#: ../plug-ins/common/compose.c:216 ../plug-ins/common/compose.c:224
#: ../plug-ins/common/compose.c:229 ../plug-ins/common/compose.c:237
msgid "_Magenta:"
msgstr "_Magenta:"
#: ../plug-ins/common/compose.c:217 ../plug-ins/common/compose.c:225
#: ../plug-ins/common/compose.c:230 ../plug-ins/common/compose.c:238
msgid "_Yellow:"
msgstr "_Groc:"
#: ../plug-ins/common/compose.c:222 ../plug-ins/common/decompose.c:194
#: ../plug-ins/common/compose.c:235 ../plug-ins/common/decompose.c:211
msgid "CMYK"
msgstr "CMYK"
#: ../plug-ins/common/compose.c:226
#: ../plug-ins/common/compose.c:239
msgid "_Black:"
msgstr "_Negre:"
#: ../plug-ins/common/compose.c:230 ../plug-ins/common/decompose.c:207
#: ../plug-ins/common/compose.c:243 ../plug-ins/common/decompose.c:224
msgid "LAB"
msgstr "LAB"
#: ../plug-ins/common/compose.c:239
#: ../plug-ins/common/compose.c:252
msgid "_Luma y470:"
msgstr "_Luma y470:"
#: ../plug-ins/common/compose.c:240
#: ../plug-ins/common/compose.c:253
msgid "_Blueness cb470:"
msgstr "_Blavor cb470:"
#: ../plug-ins/common/compose.c:241
#: ../plug-ins/common/compose.c:254
msgid "_Redness cr470:"
msgstr "Ve_rmellor cr470:"
#: ../plug-ins/common/compose.c:247
#: ../plug-ins/common/compose.c:260
msgid "_Luma y709:"
msgstr "_Luma y709:"
#: ../plug-ins/common/compose.c:248
#: ../plug-ins/common/compose.c:261
msgid "_Blueness cb709:"
msgstr "_Blavor cb709:"
#: ../plug-ins/common/compose.c:249
#: ../plug-ins/common/compose.c:262
msgid "_Redness cr709:"
msgstr "Ve_rmellor cr709:"
#: ../plug-ins/common/compose.c:255
#: ../plug-ins/common/compose.c:268
msgid "_Luma y470f:"
msgstr "_Luma y470f:"
#: ../plug-ins/common/compose.c:256
#: ../plug-ins/common/compose.c:269
msgid "_Blueness cb470f:"
msgstr "_Blavor cb470f:"
#: ../plug-ins/common/compose.c:257
#: ../plug-ins/common/compose.c:270
msgid "_Redness cr470f:"
msgstr "Ve_rmellor cr470f:"
#: ../plug-ins/common/compose.c:263
#: ../plug-ins/common/compose.c:276
msgid "_Luma y709f:"
msgstr "_Luma y709f:"
#: ../plug-ins/common/compose.c:264
#: ../plug-ins/common/compose.c:277
msgid "_Blueness cb709f:"
msgstr "_Blavor cb709f:"
#: ../plug-ins/common/compose.c:265
#: ../plug-ins/common/compose.c:278
msgid "_Redness cr709f:"
msgstr "Ve_rmellor cr709f:"
#: ../plug-ins/common/compose.c:380
#: ../plug-ins/common/compose.c:393
msgid "Create an image using multiple gray images as color channels"
msgstr ""
"Crea una imatge utilitzant,com a canals de color , diverses imatges amb "
"escala de grisos "
#: ../plug-ins/common/compose.c:386
#: ../plug-ins/common/compose.c:399
msgid "C_ompose..."
msgstr "C_omposa..."
#: ../plug-ins/common/compose.c:410
#: ../plug-ins/common/compose.c:423
msgid "Recompose an image that was previously decomposed"
msgstr "Recompon una imatge que estava descomposta"
#: ../plug-ins/common/compose.c:418
#: ../plug-ins/common/compose.c:431
msgid "R_ecompose"
msgstr "R_ecompon"
#: ../plug-ins/common/compose.c:462
#: ../plug-ins/common/compose.c:475
msgid ""
"You can only run 'Recompose' if the active image was originally produced by "
"'Decompose'."
......@@ -2777,63 +2795,63 @@ msgstr ""
"Només podeu fer 'Torna a composar' si la imatge activa s'ha generat amb la "
"funció 'Descomposa'."
#: ../plug-ins/common/compose.c:486
#: ../plug-ins/common/compose.c:499
msgid "Error scanning 'decompose-data' parasite: too few layers found"
msgstr ""
"S'ha produït un error quan s'analitzava el paràsit 'descomposa dades': no té "
"prou capes"
#: ../plug-ins/common/compose.c:519
#: ../plug-ins/common/compose.c:532
#, c-format
msgid "Could not get layers for image %d"
msgstr "No s'han pogut obtenir capes per a la imatge %d"
#: ../plug-ins/common/compose.c:592
#: ../plug-ins/common/compose.c:605
msgid "Composing"
msgstr "S'està composant"
#: ../plug-ins/common/compose.c:677 ../plug-ins/common/compose.c:1673
#: ../plug-ins/common/compose.c:690 ../plug-ins/common/compose.c:1724
msgid "At least one image is needed to compose"
msgstr "Cal almenys una imatge per composar"
#: ../plug-ins/common/compose.c:688 ../plug-ins/common/compose.c:701
#: ../plug-ins/common/compose.c:701 ../plug-ins/common/compose.c:714
#, c-format
msgid "Specified layer %d not found"
msgstr "No s'ha trobat la capa %d"
#: ../plug-ins/common/compose.c:708
#: ../plug-ins/common/compose.c:721
msgid "Drawables have different size"
msgstr "Els elements dibuixables tenen una mida diferent"
#: ../plug-ins/common/compose.c:733
#: ../plug-ins/common/compose.c:746
msgid "Images have different size"
msgstr "Les imatges tenen una mida diferent"
#: ../plug-ins/common/compose.c:750
#: ../plug-ins/common/compose.c:763
msgid "Error in getting layer IDs"
msgstr "S'ha produït un error en obtenir ID de capa"
#: ../plug-ins/common/compose.c:771
#: ../plug-ins/common/compose.c:784
#, c-format
msgid "Image is not a gray image (bpp=%d)"
msgstr "La imatge no és una imatge grisa (bpp=%d)"
#: ../plug-ins/common/compose.c:798
#: ../plug-ins/common/compose.c:811
msgid "Unable to recompose, source layer not found"
msgstr "No s'ha pogut tornar a composar, perquè no s'ha trobat la capa origen"
#: ../plug-ins/common/compose.c:1426
#: ../plug-ins/common/compose.c:1477
msgid "Compose"
msgstr "Composa"
# The left frame keeps the compose type toggles
#. Compose type combo
#: ../plug-ins/common/compose.c:1453
#: ../plug-ins/common/compose.c:1504
msgid "Compose Channels"
msgstr "Composa els canals"
# Colormode toggle box
#: ../plug-ins/common/compose.c:1463 ../plug-ins/common/decompose.c:1378
#: ../plug-ins/common/compose.c:1514 ../plug-ins/common/decompose.c:1495
msgid "Color _model:"
msgstr "_Model de color:"
......@@ -2842,11 +2860,11 @@ msgstr "_Model de color:"
# in the left frame is changed, fill in the right part first.
# Otherwise it can occur, that a non-existing label might be changed.
#. Channel representation table
#: ../plug-ins/common/compose.c:1495
#: ../plug-ins/common/compose.c:1546
msgid "Channel Representations"
msgstr "Representacions dels canals"
#: ../plug-ins/common/compose.c:1558
#: ../plug-ins/common/compose.c:1609
msgid "Mask value"
msgstr "Valor de màscara"
......@@ -2893,7 +2911,8 @@ msgid "E_xtend"
msgstr "E_stén"
#: ../plug-ins/common/convmatrix.c:111 ../plug-ins/common/displace.c:475
#: ../plug-ins/common/edge.c:700 ../plug-ins/common/ripple.c:563
#: ../plug-ins/common/edge.c:700 ../plug-ins/common/fractaltrace.c:732
#: ../plug-ins/common/ripple.c:563
msgid "_Wrap"
msgstr "_Ajusta"
......@@ -2911,7 +2930,8 @@ msgstr "Matriu de _convolució..."
#: ../plug-ins/common/convmatrix.c:278
msgid "Convolution does not work on layers smaller than 3x3 pixels."
msgstr "La matriu de convolució no funciona en capes més petites de 3x3 píxels."
msgstr ""
"La matriu de convolució no funciona en capes més petites de 3x3 píxels."
#: ../plug-ins/common/convmatrix.c:351
msgid "Applying convolution"
......@@ -3050,15 +3070,18 @@ msgstr "Distorsionala imatge utilitzant dues corbes de control"
msgid "_Curve Bend..."
msgstr "_Distorsiona segons la corba..."
#: ../plug-ins/common/curve_bend.c:678
#: ../plug-ins/common/curve_bend.c:676
msgid "Can operate on layers only (but was called on channel or mask)."
msgstr "Només es pot operar en les capes (però es feia en canal o màscara)."
#: ../plug-ins/common/curve_bend.c:696
#: ../plug-ins/common/curve_bend.c:684
msgid "Cannot operate on layers with masks."
msgstr "No es pot operar en capes amb màscares."
#: ../plug-ins/common/curve_bend.c:711
#. could not float the selection because selection rectangle
#. * is completely empty return GIMP_PDB_EXECUTION_ERROR