Commit 8da25905 authored by Jordi Mas's avatar Jordi Mas

Update Catalan translation

parent 661a87c4
......@@ -2,14 +2,15 @@
# GIMP translation to Catalan.
# Copyright © 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
#
# Softcatala <gimp a llistes.softcatala.org>, 2000-2008.
# Diversos contribuïdors, 2000-2008.
# Quim Perez i Noguer <noguer a gmail.com>, 2005-2008.
# Xavier Conde Rueda <xavi.conde a gmail.com>, 2004-2007.
# Jordi Jover, jordijn@softcatala.org, 2002.
# Joaquim Perez <noguer@gmail.com>, 2008.
# Quim Perez i Noguer <noguer@gmail.com>, 2008, 2009, 2011.
# Albert F. <lakonfrariadelavila@gmail.com>, 2012, 2013.
# Jordi Mas i Hernàndez <jmas@softcatala.org>, 2016-2017
# Eulàlia Pagès i Morales <eulaliapages@gmail.com>, 2015-2017
# Jordi Mas i Hernàndez <jmas@softcatala.org>, 2015-2018
#
msgid ""
msgstr ""
......@@ -4375,8 +4376,6 @@ msgid "Apply _Lens..."
msgstr "Aplica la _lent..."
#: ../app/actions/filters-actions.c:187
#, fuzzy
#| msgid "B_rightness-Contrast..."
msgctxt "filters-action"
msgid "B_rightness-Contrast..."
msgstr "B_rillantor-contrast..."
......@@ -4457,11 +4456,9 @@ msgid "_Cubism..."
msgstr "_Cubisme..."
#: ../app/actions/filters-actions.c:267
#, fuzzy
#| msgid "_Curves..."
msgctxt "filters-action"
msgid "_Curves..."
msgstr "_Corbes de color..."
msgstr "_Corbes..."
#: ../app/actions/filters-actions.c:272
msgctxt "filters-action"
......@@ -4606,11 +4603,9 @@ msgid "Lens Flare..."
msgstr "Centelleig de la lent..."
#: ../app/actions/filters-actions.c:412
#, fuzzy
#| msgid "_Levels..."
msgctxt "filters-action"
msgid "_Levels..."
msgstr "Nive_lls de color..."
msgstr "Nive_lls..."
#: ../app/actions/filters-actions.c:417
msgctxt "filters-action"
......@@ -4833,11 +4828,9 @@ msgid "Super_nova..."
msgstr "Super_nova..."
#: ../app/actions/filters-actions.c:637
#, fuzzy
#| msgid "_Threshold..."
msgctxt "filters-action"
msgid "_Threshold..."
msgstr "_Llindar blanc i negre..."
msgstr "_Llindar..."
#: ../app/actions/filters-actions.c:642
msgctxt "filters-action"
......@@ -5792,10 +5785,6 @@ msgid "Perceptual gamma (sRGB)"
msgstr "Gamma perceptiva (sRGB)"
#: ../app/actions/image-actions.c:252
#, fuzzy
#| msgctxt "image-convert-action"
#| msgid "Convert the image to preceptual (sRGB) gamma"
msgctxt "image-convert-action"
msgid "Convert the image to perceptual (sRGB) gamma"
msgstr "Converteix la imatge a gamma perceptiva (sRGB)"
......@@ -8614,7 +8603,7 @@ msgstr "Bl_oqueja els traços del camí"
#: ../app/actions/vectors-actions.c:184
msgctxt "vectors-action"
msgid "L_ock Position of Path"
msgstr "B_loqueja la posició del camaí"
msgstr "B_loqueja la posició del camí"
#: ../app/actions/vectors-actions.c:193
msgctxt "vectors-action"
......@@ -8952,7 +8941,7 @@ msgstr "Restaura l'estat d'ampliació/reducció anterior"
#: ../app/actions/view-actions.c:125
msgctxt "view-action"
msgid "Othe_r rotation angle..."
msgstr "Un altre angle de rotació"
msgstr "_Un altre angle de rotació..."
#: ../app/actions/view-actions.c:126
msgctxt "view-action"
......@@ -10696,7 +10685,7 @@ msgstr ""
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:528
msgid "Sets the default mask for the 'Add Layer Mask' dialog."
msgstr ""
"Defineix la màscara estat per defecte per al diàleg «Afegeix màscara de capa»"
"Defineix la màscara estat per defecte per al diàleg «Afegeix màscara de capa»."
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:531
msgid "Sets the default 'invert mask' state for the 'Add Layer Mask' dialog."
......@@ -10722,7 +10711,7 @@ msgid ""
"Sets the default 'Discard invisible' for the 'Merge Visible Layers' dialog."
msgstr ""
"Defineix el paràmetre per defecte «Descarta invisible» per al diàleg "
"«Fusiona capes visibles»"
"«Fusiona capes visibles»."
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:543
msgid "Sets the default channel name for the 'New Channel' dialog."
......@@ -11969,11 +11958,9 @@ msgstr ""
"format abr versió %d."
#: ../app/core/gimpbrush-load.c:1114 ../app/core/gimpbrush-load.c:1132
#, fuzzy, c-format
#| msgid "Fatal parse error in brush file '%s': File is corrupt."
msgid "Fatal parse error in brush file: RLE compressed brush data corrupt."
msgstr ""
"Error greu d'anàlisi en el fitxer de pinzell «%s»: el fitxer està malmès."
"Error greu d'anàlisi en el fitxer de pinzell «%s»: les dades comprimides amb RLE del pinzell estan malmeses."
#: ../app/core/gimpbrush.c:150 ../app/paint/gimppaintoptions.c:213
msgid "Brush Spacing"
......@@ -12945,11 +12932,8 @@ msgid "Cannot flatten an image without any visible layer."
msgstr "No es pot aplanar la imatge si no hi ha una capa visible."
#: ../app/core/gimpimage-merge.c:245
#, fuzzy
#| msgctxt "select-action"
#| msgid "Create a floating selection"
msgid "Cannot merge down a floating selection."
msgstr "Crea una selecció flotant"
msgstr "No es pot fusionar cap avall una selecció flotant."
#: ../app/core/gimpimage-merge.c:270
msgid "Cannot merge down to a layer group."
......@@ -13848,7 +13832,16 @@ msgstr "Visiteu el web del GIMP"
#. separated by newline
#: ../app/dialogs/about-dialog.c:132
msgid "translator-credits"
msgstr "Softcatalà - www.softcatala.org"
msgstr "Softcatalà - www.softcatala.org\n"
" Diversos contribuïdors, 2000-2008.\n"
" Quim Perez i Noguer <noguer a gmail.com>, 2005-2008\n"
" Xavier Conde Rueda <xavi.conde a gmail.com>, 2004-2007\n"
" Jordi Jover, jordijn@softcatala.org, 2002\n"
" Joaquim Perez <noguer@gmail.com>, 2008\n"
" Quim Perez i Noguer <noguer@gmail.com>, 2008, 2009, 2011\n"
" Albert F. <lakonfrariadelavila@gmail.com>, 2012, 2013\n"
" Eulàlia Pagès i Morales <eulaliapages@gmail.com>, 2015-2017\n"
" Jordi Mas i Hernàndez <jmas@softcatala.org>, 2015-2018"
#: ../app/dialogs/about-dialog.c:531
msgid "GIMP is brought to you by"
......@@ -15119,26 +15112,24 @@ msgstr "Política del perfil de color:"
#. Export Policies
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1435
#, fuzzy
#| msgid "Import Policies"
msgid "Export Policies"
msgstr "Polítiques d'importació"
msgstr "Polítiques d'exportació"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1439
msgid "Export Exif metadata by default when available"
msgstr ""
msgstr "Exporta les metadades Exif per defecte si estan disponibles"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1442
msgid "Export XMP metadata by default when available"
msgstr ""
msgstr "Exporta les metadades XMP per defecte si estan disponibles"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1445
msgid "Export IPTC metadata by default when available"
msgstr ""
msgstr "Exporta les metadades IPTC per defecte si estan disponibles"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1448
msgid "Metadata can contain sensitive information."
msgstr ""
msgstr "Les metadades poden contenir informació sensible."
#. Raw Image Importer
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1453
......@@ -17743,12 +17734,12 @@ msgstr "Només enfosqueix la Luminància"
#| msgid "Luma/Luminance darken only"
msgctxt "layer-mode"
msgid "Luma darken only"
msgstr "Només enfosqueix la Luminància"
msgstr "Només enfosqueix la luminància"
#: ../app/operations/operations-enums.c:277
msgctxt "layer-mode"
msgid "Luma/Luminance lighten only"
msgstr "Només aclareix la Luminància"
msgstr "Només aclareix la uminància"
#. Translators: this is an abbreviated version of "Luma/Luminance lighten only".
#. Keep it short.
......@@ -18044,12 +18035,8 @@ msgstr "Reemplaça la transparència parcial amb un color"
#: ../app/operations/gimpoperationthreshold.c:84
#: ../app/tools/gimpthresholdtool.c:88
#, fuzzy
#| msgid "Threshold Tool: Reduce image to two colors using a threshold"
msgid "Reduce image to two colors using a threshold"
msgstr ""
"Eina Llindar blanc i negre: redueix la imatge a dos colors utilitzant un "
"llindar"
msgstr "Redueix la imatge a dos colors utilitzant un llindar"
#: ../app/operations/gimpoperationthreshold.c:97
msgid "Low threshold"
......@@ -18236,11 +18223,8 @@ msgid "Erase with this brush"
msgstr "Esborra aquest pinzell"
#: ../app/paint/gimpmybrushoptions.c:114
#, fuzzy
#| msgctxt "smudge-tool"
#| msgid "No erasing effect"
msgid "No erasing effect"
msgstr "Sense efectes de l’esborrat"
msgstr "Sense efecte d'esborrat"
#: ../app/paint/gimpmybrushoptions.c:115 ../app/paint/gimpsmudgeoptions.c:85
msgid "Never decrease alpha of existing pixels"
......@@ -18736,7 +18720,7 @@ msgstr "Un nom de tipus de lletra buit no és vàlid"
#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:354
#, c-format
msgid "Font '%s' not found"
msgstr "No s'ha trobat la font tipogràfica «%s»"
msgstr "No s'ha trobat el tipus de lletra «%s»"
#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:373
msgid "Invalid empty buffer name"
......@@ -20646,7 +20630,7 @@ msgstr "Ajusta les corbes en la llum lineal"
#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:453
msgid "Adjust curves perceptually"
msgstr "Ajusta els corbes perceptiblement"
msgstr "Ajusta les corbes perceptiblement"
#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:539 ../app/widgets/gimpdeviceinfoeditor.c:464
msgid "Curve _type:"
......@@ -20898,7 +20882,7 @@ msgstr "Amplada del traç"
#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:94
msgid "Size of the brush used for refinements"
msgstr "Mida del pinzell utilitzat per a concretar la selecció"
msgstr "Mida dels pinzell utilitzat per a concretar la selecció"
#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:100
#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:305
......@@ -22200,10 +22184,8 @@ msgid "Keep the original aspect ratio"
msgstr "Mantén la relació d'aspecte original"
#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:520
#, fuzzy, c-format
#| msgid "Rounded corners"
msgid "Around center (%s)"
msgstr "Vores arrodonides"
msgstr "Vores arrodonides (%s)"
#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:527
msgid "Scale around the center point"
......@@ -22853,27 +22835,21 @@ msgstr ""
#. TRANSLATORS: X for the X coordinate.
#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:193
#, fuzzy
#| msgid "X:"
msgctxt "Coordinates"
msgid "X:"
msgstr "X:"
#. TRANSLATORS: Y for the Y coordinate.
#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:207
#, fuzzy
#| msgid "Y:"
msgctxt "Coordinates"
msgid "Y:"
msgstr "Y:"
#. TRANSLATORS: n/a for Not Available.
#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:637 ../app/widgets/gimpcolorframe.c:639
#, fuzzy
#| msgid "n/a"
msgctxt "Coordinates"
msgid "n/a"
msgstr "n/a"
msgstr "n/d"
#. TRANSLATORS: V for Value (grayscale)
#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:712
......@@ -22886,54 +22862,42 @@ msgstr ""
#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:765 ../app/widgets/gimpcolorframe.c:807
#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:835 ../app/widgets/gimpcolorframe.c:867
#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:901
#, fuzzy
#| msgid "A:"
msgctxt "Alpha channel"
msgid "A:"
msgstr "A:"
#. TRANSLATORS: R for Red (RGB)
#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:721 ../app/widgets/gimpcolorframe.c:757
#, fuzzy
#| msgid "Red:"
msgctxt "RGB"
msgid "R:"
msgstr "Vermell:"
msgstr "R:"
#. TRANSLATORS: G for Green (RGB)
#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:723 ../app/widgets/gimpcolorframe.c:759
msgctxt "RGB"
msgid "G:"
msgstr ""
msgstr "G:"
#. TRANSLATORS: B for Blue (RGB)
#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:725 ../app/widgets/gimpcolorframe.c:761
#, fuzzy
#| msgid "Box:"
msgctxt "RGB"
msgid "B:"
msgstr "Capsa:"
msgstr "B:"
#. TRANSLATORS: Index of the color in the palette.
#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:734
#, fuzzy
#| msgid "Index:"
msgctxt "Indexed color"
msgid "Index:"
msgstr "Índex:"
#. TRANSLATORS: Hex for Hexadecimal (representation of a color)
#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:768
#, fuzzy
#| msgid "Hex:"
msgctxt "Color representation"
msgid "Hex:"
msgstr "Hexa:"
#. TRANSLATORS: H for Hue (HSV color space)
#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:799
#, fuzzy
#| msgid "H"
msgctxt "HSV color space"
msgid "H:"
msgstr "H"
......@@ -22952,11 +22916,9 @@ msgstr ""
#. TRANSLATORS: L for Lightness (LCH color space)
#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:827
#, fuzzy
#| msgid "Lab_L*:"
msgctxt "LCH color space"
msgid "L*:"
msgstr "Lab_L*:"
msgstr "L*:"
#. TRANSLATORS: C for Chroma (LCH color space)
#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:829
......@@ -22972,44 +22934,36 @@ msgstr ""
#. TRANSLATORS: L* for Lightness (Lab color space)
#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:859
#, fuzzy
#| msgid "Lab_L*:"
msgctxt "Lab color space"
msgid "L*:"
msgstr "Lab_L*:"
msgstr "L*:"
#. TRANSLATORS: a* color channel in Lab color space
#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:861
#, fuzzy
#| msgid "Lab_L*:"
msgctxt "Lab color space"
msgid "a*:"
msgstr "Lab_L*:"
msgstr "a*:"
#. TRANSLATORS: b* color channel in Lab color space
#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:863
#, fuzzy
#| msgid "Lab_L*:"
msgctxt "Lab color space"
msgid "b*:"
msgstr "Lab_L*:"
msgstr "b*:"
#. TRANSLATORS: C for Cyan (CMYK)
#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:891
msgctxt "CMYK"
msgid "C:"
msgstr ""
msgstr "C:"
#. TRANSLATORS: M for Magenta (CMYK)
#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:893
msgctxt "CMYK"
msgid "M:"
msgstr ""
msgstr "M:"
#. TRANSLATORS: Y for Yellow (CMYK)
#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:895
#, fuzzy
#| msgid "Y:"
msgctxt "CMYK"
msgid "Y:"
msgstr "Y:"
......@@ -23018,14 +22972,12 @@ msgstr "Y:"
#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:897
msgctxt "CMYK"
msgid "K:"
msgstr ""
msgstr "K:"
#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:959
#, fuzzy
#| msgid "n/a"
msgctxt "Color value"
msgid "n/a"
msgstr "n/a"
msgstr "n/d"
#: ../app/widgets/gimpcolormapeditor.c:203
msgid "Color index:"
......@@ -23392,7 +23344,7 @@ msgstr "_Mida de la memòria cau:"
#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:303
msgctxt "dashboard-variable"
msgid "Maximum"
msgstr ""
msgstr "Màxim"
#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:304
msgid "Maximal tile cache occupied size"
......@@ -23423,7 +23375,7 @@ msgstr "Encerts/Faltes"
#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:333
msgid "Tile cache hit/miss ratio"
msgstr "Ràtio d'encerts/faltes de la memòria cau dels mòsaics"
msgstr "Ràtio d'encerts/faltes de la memòria cau dels mosaics"
#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:346
#, fuzzy
......@@ -23472,10 +23424,8 @@ msgid "On-disk tile swap"
msgstr ""
#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:595
#, fuzzy
#| msgid "Select All"
msgid "Select fields"
msgstr "Selecciona-ho tot"
msgstr "Selecciona els camps"
#. Tranlators: "N/A" is an abbreviation for "not available"
#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:1824
......@@ -24422,7 +24372,7 @@ msgstr "Barrat"
#: ../app/widgets/gimptextstyleeditor.c:1290
#, c-format
msgid "Font \"%s\" unavailable on this system"
msgstr "La font tipogràfica «%s» no està disponible en aquest sistema"
msgstr "El tipus de lletra «%s» no està disponible en aquest sistema"
#: ../app/widgets/gimpthumbbox.c:324
#, c-format
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment